REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ewidencjonuje sprzedaż podatnik zwolniony z VAT

REKLAMA

Podatnicy, którzy nie rozliczają VAT miesięcznie lub kwartalnie, nie prowadzą rejestrów zakupu i sprzedaży VAT. Nie oznacza to, że nie dokonują żadnych innych zapisów do celów tego podatku. Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT muszą prowadzić ewidencję sprzedaży, która pozwoli im określić przekroczenie kwoty limitu zwolnienia. Oprócz tego prowadzą inne ewidencje potrzebne do rozliczenia podatku dochodowego.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

WYJAŚNIENIA
Ewidencja sprzedaży

Po utracie zwolnienia lub rezygnacji podatnik zwolniony podmiotowo z VAT powinien prowadzić rejestry zakupu i sprzedaży VAT.

Autopromocja

Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Dotyczy to podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Przy wyliczeniu takiego zwolnienia do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży nie wlicza się też odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik zwolniony podmiotowo z VAT nie prowadzi ewidencji sprzedaży lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22 proc., bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego.

Zwolnienie podmiotowe

Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.

Podatnicy zwolnieni podmiotowo mogą zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. W przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie działalności w ciągu roku, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej.

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczy kwotę 10 tys. euro, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

• sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, oraz

• przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.


Zwolnienie przedmiotowe

Innym zwolnieniem, które przysługuje przy VAT, jest zwolnienie przedmiotowe ze względu na wykonywane czynności. Czynności korzystające z tego zwolnienia zostały wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT. W ramach tego zwolnienia ustawodawca zwolnił od podatku:

• usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy,

• dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Czynności te nie wymagają ewidencjonowania w rejestrach VAT (jak dla podatników VAT czynnych) oraz ewidencji sprzedaży (jak dla podatników zwolnionych podmiotowo).

Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

Autopromocja

• wystawiania faktur,

• prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług,

• składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej,

• dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

Rolnik ryczałtowy, sprzedając pochodzące z działalności rolniczej swoje produkty rolne, nie traci przez fakt prowadzenia innej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu statusu rolnika ryczałtowego, korzystającego ze zwolnienia przedmiotowego.

Jednak rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:

• dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20 tys. zł,

• dokonania zgłoszenia rejestracyjnego,

•  prowadzenia ewidencji dla celów rozliczania VAT.

Trzeba pamiętać, że rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia przedmiotowego, jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży (jak podatnik zwolniony podmiotowo) przez okres co najmniej trzech kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

Podatnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie trzech lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego dla rolników ryczałtowych. Zwolnienie obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.

CO ZALICZA SIĘ DO KSIĄG PODATKOWYCH

Przez księgi podatkowe rozumie się księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

CZY BRAK EWIDENCJI JEST KARANY

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny za przestępstwo skarbowe do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi nieprowadzenie ksiąg podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

CZY JEST KARA ZA NIEZAWIADOMIENIE URZĘDU

Karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe podlega podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz.

KTO PROWADZI PEŁNĄ EWIDENCJĘ VAT

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku (zwolnienie przedmiotowe) oraz zwolnionych limitem od podatku (zwolnienie podmiotowe), są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty podatku naliczonego które podlegają odliczeniu i które nie korzystają z takiego odliczenia, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

KTO JEST ROLNIKIEM RYCZAŁTOWYM

Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia przedmiotowego od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Ewidencja zakupów z Unii

Jednak istnieje jeszcze jeden przypadek, gdzie należy prowadzić ewidencję do celów VAT, gdy nie rozlicza się tego podatku. Występuje to przy określeniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (które podlega rozliczeniu VAT) nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów nabywanych przez:

• rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,

• podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

• podatników zwolnionych podmiotowo od podatku,

• osoby prawne, które nie są podatnikami

- jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Przepis ten stosuje się dodatkowo, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro, obliczonej na ten poprzedni rok.

Do określenia limitu 10 tys. euro podatnicy muszą prowadzić ewidencję. W takim przypadku wymienione podmioty (np. podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT) są obowiązane prowadzić ewidencję, na podstawie której można określić wartość nabywanych przez nich towarów z innych państw członkowskich.

Prowadzenie ewidencji powinno zapewnić wskazanie dnia, w którym wartość nabywanych przez te podmioty towarów z innych państw członkowskich przekroczy kwotę wyrażoną w złotych odpowiadającą równowartości 10 tys. euro, z uwzględnieniem wartości towarów określonych w art. 10 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten z kolei określa, że z przypadkiem wewnątrzwspólnotowego nabycia będziemy mieć do czynienia, gdy przedmiotem nabycia są:

• nowe środki transportu,

• wyroby akcyzowe zharmonizowane.

Przy ustalaniu wartości 10 tys. euro, która wyłącza z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nie wlicza się kwoty podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego towary te są wysyłane lub transportowane. Do wartości tej nie wlicza się wartości z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu oraz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W przypadku gdy u podmiotów, u których zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zostaje przekroczona kwota 10 tys. euro, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty.


Podatnik na zasadach ogólnych

Podatnicy zwolnieni z VAT muszą prowadzić inne ewidencje, które określają przepisy prawa podatkowego. Przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, są zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dodatkowo podatnicy wykonujący:

• działalność kantorową - prowadzą również według zasad określonych w przepisach prawa dewizowego ewidencję wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej,

• działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów) - są obowiązani prowadzić również ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy.

Ewidencja prowadzona w lombardach powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, imię i nazwisko pożyczkobiorcy, adres, datę udzielenia pożyczki, kwotę udzielonej pożyczki, wysokość umówionych odsetek w złotych, opis zastawionej rzeczy i jej wartość rynkową, termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami, datę i kwotę zwróconej pożyczki wraz z odsetkami, datę zwrotu zastawionej rzeczy, datę sprzedaży rzeczy i kwotę należną z tytułu tej sprzedaży, kwotę prowizji stanowiącej wartość spłaconych odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionej rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki.

Trzeba pamiętać, że w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi jak: rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, wiek oraz stan zdrowia, naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika może zwolnić go od obowiązku prowadzenia podatkowej księgi, jak również od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi. Wniosek musi być złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany:

• w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem,

• prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży, a w razie wykonywania działalności lombardowej lub kantorowej - także wspomnianych wcześniej ewidencji.

Podatnik jest obowiązany zbroszurować ewidencję sprzedaży prowadzoną dla celów podatku dochodowego i kolejno ponumerować jej karty. Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz kwotę tego przychodu.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży nie dotyczy podatników, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podwójna ewidencja

Podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeżeli nie prowadzą odrębnej ewidencji sprzedaży dla celów VAT (podatnicy zwolnieni podmiotowo), mogą w ewidencji sprzedaży dla celów podatku dochodowego w odrębnej kolumnie wykazywać przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług od czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT oraz łączną kwotę dziennej sprzedaży wynikającą z faktur, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Jeżeli podatnik prowadzi odrębną ewidencję sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 1, lub rejestr sprzedaży z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z tej ewidencji.

Zestawienie powinno zawierać co najmniej następujące dane: datę i kolejny numer zestawienia, sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług oraz o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT dokonują, po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro wartości sprzedaży, korekty zapisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów o tę część naliczonego podatku od towarów i usług, którą odliczają od podatku należnego.


Podatek ryczałtowy

Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. Dotyczy to też podatników zwolnionych z VAT, którzy opłacają podatek dochodowy w tej formie. Podatnicy będący armatorami w rozumieniu ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem tonażowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody z najmu, dzierżawy wykonywanej poza działalnością gospodarczą, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 1, lub rejestr sprzedaży VAT określony w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, może zrezygnować z prowadzenia ewidencji przychodów, na zasadach określonych w rozporządzeniu ministerialnym dla celów podatku dochodowego, pod warunkiem że:

• dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

• po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, sporządzi zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w tej ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między obrotem, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Inaczej przedstawia się sytuacja podatników, opodatkowanych dla celów podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.


Wprowadzenie kas fiskalnych

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł.

W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku (zwolnienie przedmiotowe) lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku do limitu (zwolnienie podmiotowe), urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika. Podatnicy zwolnieni osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku od towarów i usług.

Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub zwolnione od tego podatku do limitu, którzy:

• rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie,

• dokonali zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

• złożyli zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników

- mogą otrzymać zwrot części kwot na zakup kas.

Zwrot kwot jest dokonywany na wniosek podatnika składany do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku należy dołączyć:

• dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,

• oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

• informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu,

• fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przezna

czeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot,

Dodatkowo należy zwrócić odliczone kwoty, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

• zaprzestaną działalności,

•  nastąpi otwarcie likwidacji,

• zostanie ogłoszona upadłość,

• nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),

• dokonają odliczenia z naruszeniem warunków.

Obowiązek zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. Obowiązki zwrotu należy spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypadku podatników zwolnionych z VAT - nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

KIEDY NASTĄPI OSZACOWANIE SPRZEDAŻY

W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie są obowiązane do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w związku z dokonywaniem sprzedaży zwolnionej przedmiotowo od podatku, dokonają sprzedaży opodatkowanej i nie zapłacą podatku należnego, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wielkości tej sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 22 proc.

 

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl

 

 

Źródło: Gazeta Prawna Nr 214 (2084) [Tygodnik Podatkowy] poniedziałek, 5 listopada 2007 r.


Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Jak wynika z poz. 10 załącznika nr 4 usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe) PKWiU 91 korzystają ze zwolnienia.

Zaznaczenia wymaga, iż wykonywanie przez stowarzyszenie jakiejkolwiek usługi poza katalogiem statutowym nie mieści się w zakresie zwolnienia określonego ww. przepisem, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwzględnieniem treści przepisu art. 113 ustawy.

W myśl przepisu art. 27 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo innych praw pokrewnych są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W oparciu o powyższe uregulowania stowarzyszenie, nabywając usługi licencyjne od podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych posiadających siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego, jest z tego tytułu podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Należy jednakże wziąć pod uwagę przepis art. 147 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w okresie do 31 grudnia 2005 r. zwalnia się od podatku usługi udzielania licencji i sublicencji, inne niż wymienione w art. 4 pkt 2 lit. c) i lit. e) ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.), udzielone na podstawie zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z 11 marca 2004 r., tj. przed 20 kwietnia 2004 r., bez uwzględniania zmian tych umów dokonanych po tym dniu, pod warunkiem zarejestrowania w urzędzie skarbowym przed 14 maja 2004 r.

Zdaniem organu podatkowego, zwolnienie przedmiotowe od podatku od towarów i usług, o których mowa w cytowanym art. 147 ust. 1, ma zastosowanie do usług udzielania licencji m.in. na nadawanie programów, świadczonych nie tylko przez podatników krajowych, lecz także przez podatników zagranicznych.

Oznacza to, że czynności importu usług licencji do 31 grudnia 2005 r. korzystają ze zwolnienia od VAT, pod warunkiem że: licencje udzielone zostały na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 20 kwietnia 2004 r. zwolnienie nie dotyczy zmian tych umów dokonywanych po tym dniu, umowy regulujące udzielenie licencji zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym przed 14 maja 2004 r.

Nabycie innych niż omówionych powyżej licencji (programu) od firm z państw członkowskich na nadawanie w kraju programów w świetle ustawy o podatku od towarów i usług stanowi import usług zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy w związku z powołanym wyżej art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wobec powyższego, stowarzyszenie jako podatnik z art. 15 ustawy wykonujący czynności zwolnione z art. 43 ustawy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej. Natomiast stowarzyszenie jako podatnik z art. 17 ust. 1 pkt 4 winno prowadzić ewidencję, gdyż tacy podatnicy nie są wymienieni w art. 109 ust. 3 ustawy jako zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej.

Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z 16 marca 2006 r., nr III-1/443/5/2006/ER.


Podatnik świadczy usługi przewozu osobowego taksówką i nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, bowiem w 2005 roku osiągnął obrót w wysokości 39 193,80 zł. 10 grudnia 2003 r. w taksówce podatnika zamontowano kasę fiskalną. Każda transakcja ewidencjonowana jest przy użyciu kasy rejestrującej.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym wystąpiono z zapytaniem, czy po montażu kasy fiskalnej należy również prowadzić ewidencję uproszczoną VAT. Zdaniem podatnika w sytuacji, gdy ewidencjonuje każdą transakcję za pomocą kasy fiskalnej, nie musi dodatkowo prowadzić ewidencji uproszczonej VAT.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego, zarówno ci, którzy są zwolnieni ze względu na poziom obrotów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym (art. 113 ust. 1 ustawy), jak i ci, którzy rozpoczynają wykonywanie czynności opodatkowanych w danym roku i nie zrezygnowali ze zwolnienia (art. 113 ust. 9 ustawy), są obowiązani do prowadzenia szczególnej, aczkolwiek znacząco uproszczonej ewidencji sprzedaży (w ujęciu ilościowym i przede wszystkim wartościowym). Podatnicy ci są obowiązani wyłącznie do zaewidencjonowania sprzedaży za dany dzień, przy czym nie może to zostać zrobione później, niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Omawiany przepis nie określa tego, jak ewidencja taka powinna wyglądać ani co zawierać. Z uwagi na to, że ustawodawca nie określa formy tej ewidencji, można przyjąć także, iż w przypadku gdy podatnik prowadzi inną ewidencję (rejestr wymagany przez inne przepisy prawa, który zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), ewidencja ta (rejestr) może być uznana za ewidencję sprzedaży, o której mowa w ww. przepisie.

W przypadku wnioskodawcy, w oparciu o przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT w związku z par. 2 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 234, poz. 1971 ze zm.), obowiązek ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kasy fiskalnej powstał od 1 stycznia 2004 r. (podatnik ufiskalnił kasę przed obowiązującym go terminem dobrowolnie). Prowadzenie tego rodzaju ewidencji (pod warunkiem rejestracji wszystkich transakcji) nie wymaga zatem dodatkowego prowadzenia ewidencji uproszczonej VAT.

Należy przy tym pamiętać, że ewidencja ta w świetle art. 3 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w rozumieniu przepisów tej ustawy jest księgą podatkową, co obliguje podatnika na podstawie art. 86 par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z par. 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia ministra finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. nr 108, poz. 948 ze zm.) do przechowywania jej wraz ze związanymi z jej prowadzeniem dokumentami do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 10 lutego 2006 r., nr III-2/443-85/69695/05/PJ.


Jak powinna wyglądać i co powinna zawierać ewidencja sprzedaży, którą jest zobowiązany prowadzić przedsiębiorca zwolniony podmiotowo z VAT?

RADOSŁAW KOWALSKI

doradca podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosława Kowalskiego

Podatnicy VAT są obowiązani prowadzić ewidencję do celów rozliczania VAT, czyli rejestry zakupu i sprzedaży VAT, które zawierają dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Natomiast podatnicy (a przynajmniej część z nich) wykonujący czynności opodatkowane VAT w mniejszym zakresie (do tej pory wyznacznikiem był próg stanowiący równowartość 10 tys. euro, a od 2008 roku będzie to kwota 50 tys. zł) mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego. Oznacza to, że niezależnie od tego, według jakiej stawki winna być opodatkowana dana czynność, oni zastosują wobec niej zwolnienie od VAT. Jednak fakt, że korzystają z takiego zwolnienia, nie oznacza, że są oni całkowicie zwolnieni od powinności podatkowych. Otóż na podatników takich ustawodawca podatkowy nałożył obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży. Wpisy w ewidencji winny być dokonywane za każdy dzień, z tym że nie mogą one być dokonane później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Oczywiście, w porównaniu z ewidencją prowadzoną przez podatników niekorzystających z takiego zwolnienia, ta ewidencja jest w istotny sposób uproszczona.

Nie chodzi bowiem tutaj o wyznaczenie podstawy opodatkowania, a jedynie o zdefiniowanie momentu, w którym wartość sprzedaży przekroczy kwotę uprawniającą podatnika do stosowania zwolnienia podmiotowego. Zastrzec przy tym należy, że ani ustawodawca, ani minister finansów nie wskazuje, w jaki sposób winna wyglądać taka ewidencja (jakie dane powinna zawierać). Stąd stwierdzić należy, że podatnicy dysponują tutaj pewną swobodą.

W szczególności należy wskazać, że podatnicy zwolnieni podmiotowo nie ewidencjonują każdej sprzedaży, a sprzedaż z danego dnia. Jednym słowem zapis może być dokonany w jednej kwocie. Zatem w ewidencji takiej winna znaleźć się rubryka, w której wskażemy dzień (datę) dokonania sprzedaży oraz łączną kwotę sprzedaży danego dnia. Z uwagi na przeznaczenie takiej ewidencji wskazanym jest, aby znalazła się w niej rubryka, w której zamieszczona będzie wartość sprzedaży obliczona narastająco od początku roku.

Oprócz tego, jeżeli oczywiście zachodzi taka potrzeba (bo np. ewidencja prowadzona jest na papierze), warto w niej wskazać dane z przeniesienia (z poprzedniej strony) lub do przeniesienia (na następną stronę). Takie same pozycje (z przeniesienia i do przeniesienia) winny znaleźć się, jeżeli ewidencja prowadzona jest odrębnie dla każdego miesiąca (wówczas przeniesienie dotyczy poprzedniego i kolejnego miesiąca). Na zakończenie należy wskazać, że z uwagi na przeznaczenie takiej ewidencji należy uwzględniać w niej wyłącznie tę sprzedaż, która ma znaczenie dla wyznaczenia prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Przypomnijmy, że do wartości sprzedaży uwzględnianej przy obliczaniu kwoty wyznaczającej istnienie lub nieistnienie uprawnienia do zwolnienia podmiotowego, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji sprzedaży lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22 proc., bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 109 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).


Czy podatnik zwolniony z VAT podmiotowo, który wykonuje jednocześnie czynności zwolnione przedmiotowo, ma obowiązek wpisywać w ewidencji sprzedaży sprzedaż zwolnioną przedmiotowo i podmiotowo z VAT?

JACEK TARWID

doradca podatkowy, Tarwid, Liwanowska, Mazur i Partnerzy

Zakres obowiązku prowadzenia uproszczonej ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, przez podatników zwolnionych od tego podatku podmiotowo, tj. na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT), określa art. 109 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z nim, podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Ustawa o VAT nie określa formy i sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży, a zatem podatnik ma w tym zakresie pełną swobodę, o ile tylko wpisów do ewidencji za dany dzień dokonuje przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Za ewidencję, o której mowa w art. 109 ustawy o VAT, może być zatem uznana również ewidencja sprzedaży, prowadzona na podstawie par. 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przedmiotem ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT, powinna być wartość sprzedaży. Przez sprzedaż ustawa o VAT rozumie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT). Z powyższego można zatem wyciągnąć wniosek, że ewidencja prowadzona przez podatników zwolnionych podmiotowo powinna obejmować również czynności przedmiotowo zwolnione od podatku od towarów i usług.

Rozstrzygając powyższą kwestię, należy jednak mieć na uwadze, że celem nałożenia na podatników zwolnionych podmiotowo obowiązku prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, jest umożliwienie weryfikacji przesłanek korzystania ze zwolnienia (wartości sprzedaży) oraz określenia momentu ewentualnej utraty przez podatnika prawa do zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu wartości sprzedaży. Zgodnie natomiast z art. 113 ust. 2 ustawy o VAT do wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia podmiotowego nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Wykładnia systemowa i funkcjonalna powyższych przepisów wskazuje zatem, że obowiązek ewidencjonowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT dotyczy tylko sprzedaży w rozumieniu art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, czyli tej sprzedaży, która wpływa na możliwość korzystania przez podatnika ze zwolnienia podmiotowego. Uwzględniając wyniki wykładni systemowej i funkcjonalnej, należy zatem postawić tezę, że wartość sprzedaży z tytułu wykonania czynności zwolnionych przedmiotowo od podatku od towarów i usług nie podlega ewidencji określonej w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Ewidencji podlega tylko wartość sprzedaży, która - gdyby podatnik nie był zwolniony podmiotowo - byłaby opodatkowana stawką podatku, w tym także stawką zerową. Ponadto obowiązkiem ewidencji zgodnie z tą koncepcją nie jest również objęta dostawa towarów, która - na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym - jest zaliczana przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 109 ust. 1 oraz art. 113 ust. 1-2 i ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

• Par. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).


Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT musi przechowywać otrzymane faktury VAT i inne dokumenty sprzed zwolnienia tak jak każdy inny podatnik VAT czynny?

TOMASZ ROLEWICZ

ekspert podatkowy, starszy konsultant Pricewaterhouse- Coopers

Z jednej strony, przepis art. 112 ustawy o VAT ogranicza obowiązek przechowywania do ewidencji prowadzonych dla celów rozliczania VAT oraz wszystkich dokumentów z tym związanych. Z drugiej jednak strony, par. 23 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. wskazuje, iż podatnicy (w tym zwolnieni podmiotowo od VAT) są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Innymi słowy, wspomniany przepis rozporządzenia rozciąga obowiązek przechowywania dokumentów na oryginały, kopie i duplikaty faktur oraz faktur korygujących, niezależnie od tego, czy dokumenty te są związane z prowadzoną przez podatnika ewidencją czy też nie (a więc szerzej niż art. 112 ustawy o VAT).

Ze względu na fakt, że podatnikom zwolnionym podmiotowo od VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie są oni również zobowiązani do prowadzenia ewidencji zakupów i podatku naliczonego. Dlatego można by uznać, że faktury VAT otrzymywane przez podatników podmiotowo zwolnionych od VAT nie są związane z rozliczeniem VAT, ani też nie są związane z ewidencją prowadzoną przez tych podatników dla potrzeb podatku VAT. Dlatego stosownie do postanowień samego art. 112 ustawy o VAT podatnik podmiotowo zwolniony od VAT nie byłby zobowiązany do przechowywania takich otrzymanych faktur VAT.

Niemniej jednak taki obowiązek istnieje w świetle postanowień par. 23 ust. 1 wskazanego powyżej rozporządzenia, który nakazuje podatnikom przechowywać w szczególności oryginały faktur.

Po przekroczeniu limitu obrotów w kwocie 10 tys. euro nastąpi utrata zwolnienia podmiotowego i podatnik będzie uprawniony (pod pewnymi warunkami, jak np. sporządzenie spisu z natury) do odliczenia podatku naliczonego z części faktur VAT dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia. W takim wypadku, dokonując odliczenia podatku naliczonego, podatnik winien posiadać faktury VAT, w związku z którymi zamierza odliczyć podatek naliczony. Dokonanie w takiej sytuacji odliczenia podatku naliczonego bez fizycznego posiadania faktur dokumentujących kwoty podatku naliczonego wiązałoby się z zakwestionowaniem prawa do odliczenia przez organ podatkowy i w konsekwencji może wiązać się z ustaleniem 30-proc. sankcji VAT.

Należy również mieć na względzie fakt, iż podatnicy, którzy są zwolnieni podmiotowo od VAT, są z reguły podatnikami podatków dochodowych (głównie podatku dochodowego od osób fizycznych lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

W takim przypadku stosowne regulacje odnoszące się do zasad rozliczania tych podatków nakładają obowiązek prowadzenia odpowiednich ewidencji (np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów lub wykaz środków trwałych), a co za tym idzie - nakładają także obowiązek przechowywania dokumentów oraz dowodów, na podstawie których dokonywane są wpisy do ewidencji (np. dowody zakupu towarów lub środków trwałych) do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 112 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

• Par. 23 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798).


 

• Art. 10 ust. 1-5 i ust. 11, art. 43 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-5, art. 109 ust. 1-3, art. 111 ust. 1 i ust. 4-5, art. 113 ust. 1-5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

• Par. 5 oraz par. 9 rozporządzenia ministra finansów z 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 116, poz. 804 z późn. zm.).

• Par. 6-8 oraz par. 21 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

• Art. 15 ust. 1-3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

• Par. 11 rozporządzenia ministra finansów 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 219, poz. 1836 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

REKLAMA