reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Ewidencja księgowa prokury

Ewidencja księgowa prokury

Prokurenci mogą otrzymywać wynagrodzenia na podstawie samych tylko pisemnych oświadczeń o powołaniach ich na prokurentów przez spółki handlowe, co nie przeszkadza podejmowaniu lub pozostawaniu przez nich w innych stosunkach umownych z przedsiębiorcami handlowymi; prokurenci mogą dodatkowo być pracownikami spółek handlowych na umowach o pracę albo osobami wykonującymi pracę na podstawie umów - zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych.

Ewidencje księgowe wypłat wynagrodzeń statutowych prokurentów

Konto 230 „Rozrachunki z prokurentem”

Ewidencje księgowe wypłat wynagrodzeń statutowych prokurentów zarówno przychody prokurentów otrzymujących  je tylko z tytułu sprawowania owej funkcji statutowej jak i prokurentów otrzymujących przychody z tego tytułu  jak i z innego lub kilku innych tytułów od spółek handlowych prowadzone mogą być na dwa sposoby: albo na koncie ogólnym, ewidencja Konto 230 „Rozrachunki z pracownikami” albo na  kontach szczegółowych: koncie 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,  koncie 232 „Rozliczenie wynagrodzeń” oraz na koncie 234 „Inne rozrachunki z pracownikami”, lecz według zasad ewidencjonowania odrębnych imiennie, ubezpieczeniowo i podatkowo ze względu na odrębne kategorie źródeł przychodów.

1. Ogólne konto 230 „Rozrachunki z pracownikami” służy do ewidencji bezspornych należności lub (i) zobowiązań zarówno z tytułu wynagrodzeń za pracę oraz wszelkich innych należności i zobowiązań wobec pracowników i osób wykonujących pracę na podstawie umowy - zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej itp. Konto 230 prowadzone jest, gdy nie funkcjonują konta:231, 232, 234. Konto 230 działa zgodnie z zasadami opisanymi w wyjaśnieniach do kont: 231, 232, 234.

2. Szczegółowe konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”. Konto 231 służy do ewidencji przez spółki handlowe rozrachunków zarówno z prokurentami otrzymującymi od nich  wynagrodzenia tylko na podstawie statutowych aktów powołania prokurentów, jak i prokurentów jednocześnie będących pracownikami tych spółek, zleceniobiorcami, wykonującymi umowy o dzieło, agentami itp.  z tytułu wszelkich wypłat pieniężnych oraz świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów pieniężnych, zaliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami do wynagrodzeń.

Wynagrodzenia prokurentów obejmują wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty wypłacane (wydawane) bezpośrednio  prokurentom jako osobom powołanym aktami wewnętrznymi spółek handlowych jak i pracownikom lub innym osobom fizycznym przez przedsiębiorstwo – stanowiące wydatki tego przedsiębiorstwa ponoszone na opłacenie wykonywanej na jego rzecz pracy, bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie której jest świadczona praca.

Spółki handlowe ewidencjonują w ciężar kosztów księgowych i podatkowych następujące typy wynagrodzeń:

1) wynagrodzenie osobowe należne prokurentom jako osobom równolegle zatrudnionym jako pracownikom z tytułu istniejących umów o pracę,

2) wynagrodzenie bezosobowe, obejmujące:

- wynagrodzenia wypłacane prokurentom na podstawie powołań aktami wewnętrznymi spółek handlowych,

-  wynagrodzenia wypłacane prokurentom  jako osobom równolegle związanych ze spółkami  umowami o dzieło lub umowami zleceń

-  wynagrodzenia wypłacane prokurentom  jako osobom równolegle związanych ze spółkami  umowami agencyjnymi, stanowiące wynagrodzenia osób fizycznych należne im za wykonywanie  umów agencyjnych opłacanych prowizyjnie od (zawieranych) w imieniu spółek handlowych  transakcji kupna lub sprzedaży z osobami trzecimi  na podstawie statutowych uprawnień do reprezentacji spółki w formie prokury

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Spółki handlowe ewidencjonują zapisy na koncie 231 na podstawie list płac pod datami ich sporządzania i pod datami dokonywania wypłat.

Spółki handlowe ewidencjonują następujące zapisy na stronie Wn konta 231:

1) wypłaty wynagrodzeń pieniężnych netto,

2) potrącenia dokonywane na liście wynagrodzeń, do których spółki handlowe upoważnione są ustawowo, np. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych lub egzekucyjnych oraz za pisemną zgodą prokurentów z innych tytułów, np. potrącenia za niedobory i szkody, sumy do rozliczenia, świadczenia odpłatne itp.,

3) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń.

Spółki handlowe przekazujące na rzecz prokurentów towary, wyroby lub usługi należące do przedsiębiorstwa na potrzeby osobiste jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, w tym prokurentów, członków stowarzyszeń winny poddać się opodatkowaniu podatkiem VAT z w/w tytułów z chwilą ich wydania lub wykonania usługi  zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zwanej dalej ustawą o VAT. 

Podstawami opodatkowań są ceny nabyć towarów (bez podatku), a gdy ceny nabyć nie istnieją, to  koszty ich wytworzenia określone w momentach dostawy zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 10 u.p.t.u. Podstawami zapisów księgowych winny być faktury wewnętrzne VAT.   

Ewidencja księgowa przekazania przez spółki handlowe towarów na potrzeby osobiste prokurentów (tak jak na potrzeby pracowników), w oparciu o fakturę wewnętrzną, przebiega następująco:

1/ Ewidencja księgowa  podatku należnego  VAT od przekazania towarów na potrzeby osobiste prokurentów (tak jak na potrzeby pracowników)  przebiega następująco: Wn 231, Ma 221.

2/ Ewidencja księgowa kwot netto przekazanych składników majątku na potrzeby osobiste prokurentów (tak jak na potrzeby pracowników)  przebiega następująco : Wn 231, Ma Zespół 3.

           

Ewidencja księgowa przekazania przez spółki handlowe wyrobów własnych, a także usług świadczonych na rzecz prokurentów (tak jak na potrzeby pracowników), w oparciu o fakturę wewnętrzną, przebiega następująco: podatek należny: Wn 231, Ma 221. Kwota netto przekazanego składnika majątku Wn 231, Ma Zespół 5 lub 6. Zapis uszczelniający Wn 490, Ma 790.

Spółki handlowe na stronie Ma konta 231 winny ujmować sumy wynagrodzeń brutto.

Ewidencja księgowa List płac prokurentów przebiega następująco: wynagrodzenia brutto osobowe i bezosobowe: Ma 231,Wn 232 i Ma 232, Wn 431 w kwocie wynagrodzeń obciążających koszty.

           

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić rozliczenie wynagrodzeń z podziałem na:

– osobowy fundusz płac,

– bezosobowy fundusz płac,

– płace niepodjęte.

           

Konto 231 może wykazywać dwa salda:

Dt oznaczające należności z tytułu wynagrodzeń (np. podjęte zaliczki) i

Ct oznaczające płace niepodjęte w terminie.

           

Spółki handlowe winny ujmować zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla prokurentów w bilansie w grupie B.III.2h pasywów „Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń”, należności z tytułu wynagrodzeń stanowią element „Innych należności” – grupa B.II.2c aktywów.

Spółki handlowe winny ujmować  następujące dane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w pkt 4:

1) przeciętna ilość prokurentów w danym roku obrotowym, z podziałem na typy prokur (samoistne, niesamoistne),

2) wynagrodzenia, wypłacone lub należne  prokurentom spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

3) pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone  prokurentom spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

           

Typowe zapisy strony Wn konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

1. Treść operacji: Wypłata wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i innych wynagrodzeń w kwotach netto, wypłata zaliczek na poczet wynagrodzeń, jak również nagród z zysku; Konta przeciwstawne: Ma 100 Kasa,

2. Treść operacji: Potrącenia na liście wynagrodzeń:

c) należności z tytułu niedoborów i szkód; Konta przeciwstawne:  248 Należności z tytułu niedoborów i szkód

e) inne należności (np. pobrane zaliczki na zakup materiałów) – sumy do rozliczenia; Konta przeciwstawne: Ma 234 Inne rozrachunki z pracownikami lub z prokurentami

f) kwoty przekazane na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe; Konta przeciwstawne: 249 Inne rozrachunki

h) ubezpieczenia rodzinne i inne; Konta przeciwstawne: Ma 249 Inne rozrachunki

i) zapłata za obozy i kolonie; Konta przeciwstawne:Ma 249 Inne rozrachunki

3. Treść operacji: Odpisanie zobowiązań przedawnionych; Konta przeciwstawne:Ma 762 Pozostałe przychody operacyjne

5. Treść operacji: Świadczenie usług własnych na potrzeby osobiste prokurentów:

a) wartość netto; Konta przeciwstawne:Ma 530 Produkcja pomocnicza

b) należny VAT (zapis uszczelniający: Ma 790 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby, Wn 490); Konta przeciwstawne: Ma 221 Rozrachunki z tytułu VAT

7. Treść operacji: Przekazanie towarów na potrzeby osobiste prokurentów:

a) kwota netto przekazanego składnika majątku; Konta przeciwstawne: Ma Zespół 3  – „Materiały i towary”

b) podatek należny; Konta przeciwstawne: Ma 221 Rozrachunki z tytułu VAT

           

Typowe zapisy strony Ma konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

1. Treść operacji: Wynagrodzenie ujęte w listach wynagrodzeń w wysokości brutto; Konto przeciwstawne: Wn 232 Rozliczenie wynagrodzeń

2. Treść operacji: Nagrody i premie z funduszu załogi (lista premii); Konto przeciwstawne: Wn 232 Rozliczenie wynagrodzeń

3. Treść operacji: Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych; Konto przeciwstawne: Wn 761 Pozostałe koszty operacyjne

           

4. Konto 232 „Rozliczenie wynagrodzeń”. Konto 232 służy do ujęcia i rozliczenia ogółu wypłat zaliczanych w myśl obowiązujących przepisów do wynagrodzeń.

           

Spółki handlowe ewidencjonują następujące zapisy na stronie Ma konta 232 wynagrodzenia podlegające wypłacie bezpośrednio prokurentom – w korespondencji z kontem Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

Ewidencja szczegółowa do konta 232 powinna umożliwić ustalenie:

1) wysokości wynagrodzeń  pieniężnych netto prokurentów ze wskazaniem, jakiego rodzaju działalności dotyczą,

2) wysokości nagród i premii z zysku,

3) wysokości innych wynagrodzeń (np. honorariów).

           

Na stronie Ma konta 232 ujmuje się wynagrodzenia: rozliczane w ciężar kosztów - konto Wn 431 Wynagrodzenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego konto 232 nie wykazuje salda.

           

Typowe zapisy strony Wn konta 232. „Rozliczenie wynagrodzeń”  to:

1. Treść operacji: Wynagrodzenia ujęte w listach wynagrodzeń; Konto przeciwstawne: Ma 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

           

Typowe zapisy strony Ma konta 232 „Rozliczenie wynagrodzeń” to:

1. Treść operacji: Wynagrodzenia obciążające koszty działalności operacyjnej; Konto przeciwstawne: Wn 431 Wynagrodzenia

2.  Treść operacji: Wynagrodzenia obciążające straty nadzwyczajne;  Konto przeciwstawne: Wn 771 Straty nadzwyczajne

           

5. Konto 234 „Inne rozrachunki z prokurentami”. Konto 234 służy spółkom handlowym do bieżącej ewidencji wszelkich bezspornych rozrachunów z prokurentami z wyjątkiem rozrachunków z tytułu wynagrodzeń (konto 231) oraz niedoborów i szkód (konto 248).

           

Na koncie 234 księguje się w szczególności rozrachunki z tytułu:

– wypłacanych prokurentom zaliczek (np. na koszty podróży służbowych), sum do rozliczenia oraz dokonywanych przez prokurentów w imieniu przedsiębiorstwa wydatków na cele administracyjne i gospodarcze,

– świadczeń odpłatnych na rzecz prokurentów (czynsze za mieszkania rotacyjne, hotele pracownicze, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne), sprzedaży wyrobów, towarów handlowych, materiałów i usług na rzecz prokurentów (jeżeli należności z tego tytułu nie są bezpośrednio potrącane na liście wynagrodzeń),

Ewidencja sprzedaży (a więc niewydanie, np. W formie deputatu) przez spółki handlowe własnym prokurentom wyrobów gotowych, usług lub składników majątku rzeczowego przedsiębiorstwa, na podstawie faktura VAT: Ma Zespół 7 lub Ma 852 (w kwocie netto), Ma 221 (należny VAT) – o ile sprzedaż jest opodatkowana, Wn 234 (w kwocie brutto); o ile przedsiębiorstwo nie jest podatnikiem VAT lub zakupiony towar lub usługa są zwolnione przedmiotowo z VAT, księgowania przebiegają na podstawie fakturyVAT:Ma Zespół 7 lub Ma 852,Wn 234.

Ewidencja przez spółki handlowe rozliczenia zaliczek  pobranych przez prokurentów na zakupy: faktury VAT: Ma 234, Wn 300 w kwocie brutto; Ma 300, Wn Zespoły 0, 3, 4 (5) w wartości netto zakupionego składnika aktywów lub usługi; Ma 300, Wn 221 lub Wn 222 w kwocie naliczonego podatku VAT; jeżeli cała sprzedaż przedsiębiorstwa jest zwolniona z VAT lub z innych przyczyn, to VAT naliczony nie może być rozliczony z podatkiem należnym: Ma 234, Wn 300; Ma 300, Wn Zespół 0 (zakupy środków trwałych lub na rzecz realizowanej budowy) w kwotach brutto.

Ewidencja przez spółki handlowe rozliczenia zakupów usług, materiałów, towarów: Ma 300,Wn Zespoły 3 ,4 także w kwotach brutto.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 3.0 – przewodnik po zmianach

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama