REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ewidencja księgowa prokury

Krzysztof Jan Majczyk
Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta
Ewidencja księgowa prokury
Ewidencja księgowa prokury

REKLAMA

REKLAMA

Prokurenci mogą otrzymywać wynagrodzenia na podstawie samych tylko pisemnych oświadczeń o powołaniach ich na prokurentów przez spółki handlowe, co nie przeszkadza podejmowaniu lub pozostawaniu przez nich w innych stosunkach umownych z przedsiębiorcami handlowymi; prokurenci mogą dodatkowo być pracownikami spółek handlowych na umowach o pracę albo osobami wykonującymi pracę na podstawie umów - zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych.

Ewidencje księgowe wypłat wynagrodzeń statutowych prokurentów

Konto 230 „Rozrachunki z prokurentem”

Ewidencje księgowe wypłat wynagrodzeń statutowych prokurentów zarówno przychody prokurentów otrzymujących  je tylko z tytułu sprawowania owej funkcji statutowej jak i prokurentów otrzymujących przychody z tego tytułu  jak i z innego lub kilku innych tytułów od spółek handlowych prowadzone mogą być na dwa sposoby: albo na koncie ogólnym, ewidencja Konto 230 „Rozrachunki z pracownikami” albo na  kontach szczegółowych: koncie 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,  koncie 232 „Rozliczenie wynagrodzeń” oraz na koncie 234 „Inne rozrachunki z pracownikami”, lecz według zasad ewidencjonowania odrębnych imiennie, ubezpieczeniowo i podatkowo ze względu na odrębne kategorie źródeł przychodów.

Autopromocja

1. Ogólne konto 230 „Rozrachunki z pracownikami” służy do ewidencji bezspornych należności lub (i) zobowiązań zarówno z tytułu wynagrodzeń za pracę oraz wszelkich innych należności i zobowiązań wobec pracowników i osób wykonujących pracę na podstawie umowy - zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej itp. Konto 230 prowadzone jest, gdy nie funkcjonują konta:231, 232, 234. Konto 230 działa zgodnie z zasadami opisanymi w wyjaśnieniach do kont: 231, 232, 234.

2. Szczegółowe konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”. Konto 231 służy do ewidencji przez spółki handlowe rozrachunków zarówno z prokurentami otrzymującymi od nich  wynagrodzenia tylko na podstawie statutowych aktów powołania prokurentów, jak i prokurentów jednocześnie będących pracownikami tych spółek, zleceniobiorcami, wykonującymi umowy o dzieło, agentami itp.  z tytułu wszelkich wypłat pieniężnych oraz świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów pieniężnych, zaliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami do wynagrodzeń.

Wynagrodzenia prokurentów obejmują wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty wypłacane (wydawane) bezpośrednio  prokurentom jako osobom powołanym aktami wewnętrznymi spółek handlowych jak i pracownikom lub innym osobom fizycznym przez przedsiębiorstwo – stanowiące wydatki tego przedsiębiorstwa ponoszone na opłacenie wykonywanej na jego rzecz pracy, bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie której jest świadczona praca.

Spółki handlowe ewidencjonują w ciężar kosztów księgowych i podatkowych następujące typy wynagrodzeń:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) wynagrodzenie osobowe należne prokurentom jako osobom równolegle zatrudnionym jako pracownikom z tytułu istniejących umów o pracę,

2) wynagrodzenie bezosobowe, obejmujące:

- wynagrodzenia wypłacane prokurentom na podstawie powołań aktami wewnętrznymi spółek handlowych,

-  wynagrodzenia wypłacane prokurentom  jako osobom równolegle związanych ze spółkami  umowami o dzieło lub umowami zleceń

-  wynagrodzenia wypłacane prokurentom  jako osobom równolegle związanych ze spółkami  umowami agencyjnymi, stanowiące wynagrodzenia osób fizycznych należne im za wykonywanie  umów agencyjnych opłacanych prowizyjnie od (zawieranych) w imieniu spółek handlowych  transakcji kupna lub sprzedaży z osobami trzecimi  na podstawie statutowych uprawnień do reprezentacji spółki w formie prokury

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Spółki handlowe ewidencjonują zapisy na koncie 231 na podstawie list płac pod datami ich sporządzania i pod datami dokonywania wypłat.

Spółki handlowe ewidencjonują następujące zapisy na stronie Wn konta 231:

1) wypłaty wynagrodzeń pieniężnych netto,

2) potrącenia dokonywane na liście wynagrodzeń, do których spółki handlowe upoważnione są ustawowo, np. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych lub egzekucyjnych oraz za pisemną zgodą prokurentów z innych tytułów, np. potrącenia za niedobory i szkody, sumy do rozliczenia, świadczenia odpłatne itp.,

3) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń.

Spółki handlowe przekazujące na rzecz prokurentów towary, wyroby lub usługi należące do przedsiębiorstwa na potrzeby osobiste jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, w tym prokurentów, członków stowarzyszeń winny poddać się opodatkowaniu podatkiem VAT z w/w tytułów z chwilą ich wydania lub wykonania usługi  zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zwanej dalej ustawą o VAT. 

Podstawami opodatkowań są ceny nabyć towarów (bez podatku), a gdy ceny nabyć nie istnieją, to  koszty ich wytworzenia określone w momentach dostawy zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 10 u.p.t.u. Podstawami zapisów księgowych winny być faktury wewnętrzne VAT.   

Ewidencja księgowa przekazania przez spółki handlowe towarów na potrzeby osobiste prokurentów (tak jak na potrzeby pracowników), w oparciu o fakturę wewnętrzną, przebiega następująco:

1/ Ewidencja księgowa  podatku należnego  VAT od przekazania towarów na potrzeby osobiste prokurentów (tak jak na potrzeby pracowników)  przebiega następująco: Wn 231, Ma 221.

2/ Ewidencja księgowa kwot netto przekazanych składników majątku na potrzeby osobiste prokurentów (tak jak na potrzeby pracowników)  przebiega następująco : Wn 231, Ma Zespół 3.

           

Ewidencja księgowa przekazania przez spółki handlowe wyrobów własnych, a także usług świadczonych na rzecz prokurentów (tak jak na potrzeby pracowników), w oparciu o fakturę wewnętrzną, przebiega następująco: podatek należny: Wn 231, Ma 221. Kwota netto przekazanego składnika majątku Wn 231, Ma Zespół 5 lub 6. Zapis uszczelniający Wn 490, Ma 790.

Spółki handlowe na stronie Ma konta 231 winny ujmować sumy wynagrodzeń brutto.

Ewidencja księgowa List płac prokurentów przebiega następująco: wynagrodzenia brutto osobowe i bezosobowe: Ma 231,Wn 232 i Ma 232, Wn 431 w kwocie wynagrodzeń obciążających koszty.

           

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić rozliczenie wynagrodzeń z podziałem na:

– osobowy fundusz płac,

– bezosobowy fundusz płac,

– płace niepodjęte.

           

Konto 231 może wykazywać dwa salda:

Dt oznaczające należności z tytułu wynagrodzeń (np. podjęte zaliczki) i

Ct oznaczające płace niepodjęte w terminie.

           

Spółki handlowe winny ujmować zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla prokurentów w bilansie w grupie B.III.2h pasywów „Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń”, należności z tytułu wynagrodzeń stanowią element „Innych należności” – grupa B.II.2c aktywów.

Spółki handlowe winny ujmować  następujące dane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w pkt 4:

1) przeciętna ilość prokurentów w danym roku obrotowym, z podziałem na typy prokur (samoistne, niesamoistne),

2) wynagrodzenia, wypłacone lub należne  prokurentom spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

3) pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone  prokurentom spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

           

Typowe zapisy strony Wn konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

1. Treść operacji: Wypłata wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i innych wynagrodzeń w kwotach netto, wypłata zaliczek na poczet wynagrodzeń, jak również nagród z zysku; Konta przeciwstawne: Ma 100 Kasa,

2. Treść operacji: Potrącenia na liście wynagrodzeń:

c) należności z tytułu niedoborów i szkód; Konta przeciwstawne:  248 Należności z tytułu niedoborów i szkód

e) inne należności (np. pobrane zaliczki na zakup materiałów) – sumy do rozliczenia; Konta przeciwstawne: Ma 234 Inne rozrachunki z pracownikami lub z prokurentami

f) kwoty przekazane na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe; Konta przeciwstawne: 249 Inne rozrachunki

h) ubezpieczenia rodzinne i inne; Konta przeciwstawne: Ma 249 Inne rozrachunki

i) zapłata za obozy i kolonie; Konta przeciwstawne:Ma 249 Inne rozrachunki

3. Treść operacji: Odpisanie zobowiązań przedawnionych; Konta przeciwstawne:Ma 762 Pozostałe przychody operacyjne

5. Treść operacji: Świadczenie usług własnych na potrzeby osobiste prokurentów:

a) wartość netto; Konta przeciwstawne:Ma 530 Produkcja pomocnicza

b) należny VAT (zapis uszczelniający: Ma 790 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby, Wn 490); Konta przeciwstawne: Ma 221 Rozrachunki z tytułu VAT

7. Treść operacji: Przekazanie towarów na potrzeby osobiste prokurentów:

a) kwota netto przekazanego składnika majątku; Konta przeciwstawne: Ma Zespół 3  – „Materiały i towary”

b) podatek należny; Konta przeciwstawne: Ma 221 Rozrachunki z tytułu VAT

           

Typowe zapisy strony Ma konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

1. Treść operacji: Wynagrodzenie ujęte w listach wynagrodzeń w wysokości brutto; Konto przeciwstawne: Wn 232 Rozliczenie wynagrodzeń

2. Treść operacji: Nagrody i premie z funduszu załogi (lista premii); Konto przeciwstawne: Wn 232 Rozliczenie wynagrodzeń

3. Treść operacji: Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych; Konto przeciwstawne: Wn 761 Pozostałe koszty operacyjne

           

4. Konto 232 „Rozliczenie wynagrodzeń”. Konto 232 służy do ujęcia i rozliczenia ogółu wypłat zaliczanych w myśl obowiązujących przepisów do wynagrodzeń.

           

Spółki handlowe ewidencjonują następujące zapisy na stronie Ma konta 232 wynagrodzenia podlegające wypłacie bezpośrednio prokurentom – w korespondencji z kontem Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

Ewidencja szczegółowa do konta 232 powinna umożliwić ustalenie:

1) wysokości wynagrodzeń  pieniężnych netto prokurentów ze wskazaniem, jakiego rodzaju działalności dotyczą,

2) wysokości nagród i premii z zysku,

3) wysokości innych wynagrodzeń (np. honorariów).

           

Na stronie Ma konta 232 ujmuje się wynagrodzenia: rozliczane w ciężar kosztów - konto Wn 431 Wynagrodzenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego konto 232 nie wykazuje salda.

           

Typowe zapisy strony Wn konta 232. „Rozliczenie wynagrodzeń”  to:

1. Treść operacji: Wynagrodzenia ujęte w listach wynagrodzeń; Konto przeciwstawne: Ma 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

           

Typowe zapisy strony Ma konta 232 „Rozliczenie wynagrodzeń” to:

1. Treść operacji: Wynagrodzenia obciążające koszty działalności operacyjnej; Konto przeciwstawne: Wn 431 Wynagrodzenia

2.  Treść operacji: Wynagrodzenia obciążające straty nadzwyczajne;  Konto przeciwstawne: Wn 771 Straty nadzwyczajne

           

5. Konto 234 „Inne rozrachunki z prokurentami”. Konto 234 służy spółkom handlowym do bieżącej ewidencji wszelkich bezspornych rozrachunów z prokurentami z wyjątkiem rozrachunków z tytułu wynagrodzeń (konto 231) oraz niedoborów i szkód (konto 248).

           

Na koncie 234 księguje się w szczególności rozrachunki z tytułu:

– wypłacanych prokurentom zaliczek (np. na koszty podróży służbowych), sum do rozliczenia oraz dokonywanych przez prokurentów w imieniu przedsiębiorstwa wydatków na cele administracyjne i gospodarcze,

– świadczeń odpłatnych na rzecz prokurentów (czynsze za mieszkania rotacyjne, hotele pracownicze, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne), sprzedaży wyrobów, towarów handlowych, materiałów i usług na rzecz prokurentów (jeżeli należności z tego tytułu nie są bezpośrednio potrącane na liście wynagrodzeń),

Ewidencja sprzedaży (a więc niewydanie, np. W formie deputatu) przez spółki handlowe własnym prokurentom wyrobów gotowych, usług lub składników majątku rzeczowego przedsiębiorstwa, na podstawie faktura VAT: Ma Zespół 7 lub Ma 852 (w kwocie netto), Ma 221 (należny VAT) – o ile sprzedaż jest opodatkowana, Wn 234 (w kwocie brutto); o ile przedsiębiorstwo nie jest podatnikiem VAT lub zakupiony towar lub usługa są zwolnione przedmiotowo z VAT, księgowania przebiegają na podstawie fakturyVAT:Ma Zespół 7 lub Ma 852,Wn 234.

Ewidencja przez spółki handlowe rozliczenia zaliczek  pobranych przez prokurentów na zakupy: faktury VAT: Ma 234, Wn 300 w kwocie brutto; Ma 300, Wn Zespoły 0, 3, 4 (5) w wartości netto zakupionego składnika aktywów lub usługi; Ma 300, Wn 221 lub Wn 222 w kwocie naliczonego podatku VAT; jeżeli cała sprzedaż przedsiębiorstwa jest zwolniona z VAT lub z innych przyczyn, to VAT naliczony nie może być rozliczony z podatkiem należnym: Ma 234, Wn 300; Ma 300, Wn Zespół 0 (zakupy środków trwałych lub na rzecz realizowanej budowy) w kwotach brutto.

Ewidencja przez spółki handlowe rozliczenia zakupów usług, materiałów, towarów: Ma 300,Wn Zespoły 3 ,4 także w kwotach brutto.


Podróże służbowe prokurentów - ewidencja księgowa

Ewidencja przez spółki handlowe rozliczenia zaliczek pobranych  przez prokurentów na delegacje służbowe – podstawę rozliczenia stanowią faktury VAT: kwota brutto Ma 234; kwota netto Wn 463 „Podróże służbowe”; naliczony VAT: Wn 221 lub Wn 222; jeżeli cała sprzedaż przedsiębiorstwa jest zwolniona z VAT lub rozliczenie następuje na podstawie wadliwie sporządzonej faktury lub z innych przyczyn, podatek naliczony nie może być rozliczony z należnym: Ma 234, Wn 463 w kwocie brutto.

           

Jeżeli delegacja służbowa obciąża koszty budowy środków trwałych, podlega odpisaniu na konto 083. O ile podatek naliczony nie może być rozliczony z należnym, zapis na koncie 083 następuje w kwocie brutto.

           

Spółkom handlowym  nie przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT lub prawo do zwrotu podatku naliczonego od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem przypadków, gdy nabycie gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów realizowane jest przez podatników świadczących usługi przewozu osób  zgodnie z art. 88 ustawy o VAT.

           

Zasady rozliczania wydatków  przez spółki handlowe na podróże służbowe  prokurentów regulują dwa przepisy.

           

1. Krajowe podróże służbowe: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

           

2. Zagraniczne podróże służbowe: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

           

Ogólne warunki rozliczania  przez spółki handlowe delegacji zagranicznych  prokurentów można scharakteryzować następująco:

1) prokurent odbywający podróż służbową otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju; na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej za jego zgodą,

2) rozliczenia kosztów podróży służbowej prokurenta należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki (np. w zł) albo w walucie wymienialnej, w terminie 14 dni od zakończenia podróży,

3) do rozliczenia prokurenta należy załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.

           

Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, prokurent obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

  

Ponieważ wyżej wymienione rozporządzenie nie precyzuje, wg jakiego kursu walut ma nastąpić rozliczenie zaliczki, zdaniem autora zagadnienie to powinno być uregulowane w polityce rachunkowości. Dla ustalenia kosztów podróży zagranicznej prokurenta można zastosować kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej (poniesienia kosztu) zgodnie z zasadą opisaną w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., a także art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.

Spółki handlowe podwyższają lub obniżają zarachowane koszty delegacji zagranicznych prokurentów o różnice kursowe wynikające z wykorzystania kursu średniego lub kursu faktycznie zastosowanego walut z dnia ich zakupu. Jeżeli ma miejsce częściowy zwrot zaliczki – rozliczenie prokurenta może nastąpić po faktycznie zastosowanym kursie waluty z dnia rozliczenia zaliczki (np. wg kursu kupna waluty z tego dnia ustalonego przez bank, z którego usług korzysta podmiot), a ewentualne różnice kursowe w stosunku do kursu faktycznego zastosowanego z dnia zakupu waluty na zaliczkę (np. Kursu sprzedaży z tego dnia ustalonego przez bank, z którego usług korzysta podmiot) zwiększają lub zmniejszają koszty finansowe pracodawcy.

A zatem:

– środki pieniężne pobrane z banku na wypłatę zaliczki dla prokurenta należy wyceniać według kursu faktycznie zastosowanego, np. Może nim być kurs sprzedaży danej waluty obcej banku, z którego usług korzysta przedsiębiorstwo; jeżeli walutę pobrano z własnego rachunku dewizowego, będzie to kurs średni stosowany do ewidencji rozchodu walut z tego rachunku (patrz wyjaśnienia do konta 135);

– rozliczenie kosztów delegacji prokurenta następuje według kursu średniego dla danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień poprzedzający rozliczenie delegacji przez pracownika;

– środki pieniężne zwrócone przez prokurenta z niewykorzystanej zaliczki można wycenić wg kursu faktycznie zastosowanego do wyceny zaliczki lub wg kursu faktycznie zastosowanego ustalonego na poziomie kursu zakupu danej waluty obcej banku, z którego usług korzysta przedsiębiorstwo z dnia przekazania waluty.

           

Różnice kursowe winny być odnoszone  na konto 280, a stamtąd na koszty lub przychody z operacji finansowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 234 powinna zapewnić ustalenie sum należności lub zobowiązań w odniesieniu do każdego prokurenta.

Konto 234 może mieć równocześnie dwa salda końcowe: Dt – oznaczające należności od prokurentów z tytułu sum pobranych do rozliczenia (w bilansie ujęte w grupie „Inne należności”– pozycja B.II.2c aktywów) i Ct – oznaczające zobowiązania wobec prokurentów, np. z tytułu kosztów podróży służbowych (w bilansie wykazywane w pozycji „Inne zobowiązania krótkoterminowe” grupa B.III.2 i pasywów).

           

Typowe zapisy strony Wn konta 234 „Inne rozrachunki z prokurentami” to:

1.  Treść operacji: Wypłata sum do rozliczenia i spłata zobowiązań wobec prokurentów; konto przeciwstawne: Ma 100

2.   Treść operacji: Sprzedaż prokurentom składników aktywów firmy, w tym wyrobów gotowych, na podstawie faktury VAT:

a) wartość w cenie netto, konto przeciwstawne:   Ma Zespół 7

b) należny VAT, konto przeciwstawne: Ma  221

3.   Treść operacji: Sprzedaż usług własnych na rzecz prokurentów na podstawie faktury VAT:

a) w cenie netto,  konto przeciwstawne: Ma Zespół 7 lub  konto przeciwstawne: Ma 852

b) należny VAT, konto przeciwstawne:  Ma 221

4.   Treść operacji: Odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych,  konto przeciwstawne: Ma  762

5.   Treść operacji: Faktury obce za usługi o charakterze bytowym do wysokości opłaty obciążającej pracownika:

a) w wysokości kosztów,  konto przeciwstawne: Ma 302

b) należny VAT,  konto przeciwstawne:  Ma 221

6.   Treść operacji: Dodatnie różnice kursowe ustalone przy rozliczaniu zaliczek w walutach obcych i wycenie kosztów podróży służbowych,  konto przeciwstawne: Ma 280 lub  Ma 083

7.   Treść operacji: Dodatnie różnice kursowe ustalone na moment bilansowy.  Ma 280 lub  Ma 083

8.   Treść operacji: Obciążenia prokurentów za powierzone im do rozliczenia składniki aktywów (znaczki pocztowe, skarbowe, bilety itp.), konto przeciwstawne: Ma Zespół 1

           

Typowe zapisy strony Ma konta 234 „Inne rozrachunki z prokurentami” to:

1.   Treść operacji: Rozliczenie zaliczki lub wydatki wyłożone w imieniu przedsiębiorstwa dotyczące:

a) podróży służbowych obciążających koszty przedsiębiorstwa,  Konto przeciwstawne: Wn 463 lub Wn 083

b) zakupu składników aktywów lub usług, Konto przeciwstawne: Wn 301 lub Wn 302 lub Wn 303 lub Wn 304

c) podatku VAT naliczonego w kosztach delegacji służbowych podlegającego rozliczeniu,  Konto przeciwstawne: Wn 221 lub Wn 222

d) podatku VAT niepodlegającego rozliczeniu z podatkiem należnym przy rozliczaniu delegacji służbowych, Konto przeciwstawne: Wn 463 lub Wn 083

2.   Treść operacji: Wpłaty niewykorzystanych sum zaliczek do kasy,  Konto przeciwstawne: Wn 100

3.   Treść operacji: Wpływ należności:

a) wpłaconych gotówką,  Konto przeciwstawne:Wn 100

b) potrącanych w liście wynagrodzeń,   Konto przeciwstawne: Wn 231

4.   Treść operacji: Odpisanie bezspornych należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych,  Konto przeciwstawne: Wn 761

5.   Treść operacji: Ujemne różnice kursowe ustalone przy rozliczaniu zaliczek w walutach obcych i wycenie kosztów podróży służbowych,  Konto przeciwstawne: Wn  280 lub Wn 083

6.   Treść operacji: Faktury korygujące (np. udzielone ex post bonifikaty) za sprzedane pracownikom wyroby, materiały, usługi,  Konto przeciwstawne: Wn Zespół 7, Wn 221,

7.   Treść operacji: Ujemne różnice kursowe ustalone na moment bilansowy,  Konto przeciwstawne: Wn 280 lub Wn 083

8.   Treść operacji: Zarachowanie zobowiązań wobec prokurentów z tytułu:

a) ekwiwalentów za zużycie własnych materiałów, sprzętu, narzędzi,  Konto przeciwstawne:Wn 469

b) ekwiwalentów za zużytą odzież, obuwie robocze i ochronne, pranie odzieży,  Konto przeciwstawne: Konto przeciwstawne: Wn 432

c) odszkodowań,  Konto przeciwstawne: Wn 761

d) wypłat za zastosowanie projektów racjonalizatorskich,  Konto przeciwstawne: Wn 469

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

REKLAMA