Kategorie

Faktury przychodowe i kosztowe w księgach rachunkowych

Anna K. Kowal
inforCMS
Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych faktury przychodowe i kosztowe, na których oprócz towaru jest wyszczególniona również usługa?


PROBLEM

1. Dokonujemy sprzedaży betonu. Na fakturze sprzedaży wyszczególniamy dodatkowo dowóz tego betonu do klienta. W jaki sposób należy zaksięgować przychody ze sprzedaży? Czy całość transakcji powinna być ujęta na koncie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych czy w rozbiciu na przychody ze sprzedaży wyrobów plus przychody ze sprzedaży usług? Nadmieniam, że beton jest produktem głównym.


2. Firma otrzymała fakturę za naprawę samochodu. Faktura jest na kwotę 2000,00 zł netto, z czego 1600,00 zł to robocizna, a 400,00 zł - części. Czy należy ewidencjonować taką fakturę jako jedną pozycję, tj. koszt usług obcych, czy też należy w ewidencji odzwierciedlić elementy składowe tej faktury, tj. część jako koszty zużycia materiałów i część jako koszty usług obcych?


RADA

Reklama

1. Sprzedaż betonu połączona z usługą dostarczenia (transportu) do odbiorcy może zostać zarejestrowana w księgach rachunkowych zarówno w jednej kwocie na koncie przychodów ze sprzedaży wyrobów, jak i odrębnie na kontach przychodów ze sprzedaży wyrobów i przychodach ze sprzedaży usług. Obie metody ewidencji są prawidłowe, a wybór dokonany przez jednostkę powinien wynikać z realizacji przez nią zasady istotności określonej w ustawie o rachunkowości. Jeśli zaewidencjonowanie takiej transakcji na jednym koncie przychodów ze sprzedaży wyrobów nie zaburzy obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, to zasadne jest przyjęcie takiej właśnie metody ewidencji.

2. Sposób ewidencji kosztów usługi remontowej i kosztów części zamiennych również uzależniony jest od zasady istotności. Jeśli ujęcie tych kosztów na jednym koncie nie zaburzy obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, to można zaewidencjonować je na jednym koncie. Przy wyborze konta kosztów rodzajowych, na które ewidencjonuje się taki koszt, należy uwzględnić rzeczywisty cel, dla którego poniesiono ten koszt. Skoro faktura dotyczy remontu samochodu, to oznacza to, że powinna zostać zaewidencjonowana w koszty usług obcych.

Nota korygująca - faktura z błędną nazwą nabywcy

Faktura VAT RR - kiedy można odliczyć VAT?


UZASADNIENIE

W przypadku zarówno faktur przychodowych, jak i kosztowych decydujące znaczenie ma zasadniczy cel, dla którego dane przychody są realizowane lub koszty zostały poniesione.


Zobacz e-poradnik „Faktury VAT w 2013 r.” dostępny na www.inforfk.pl


Zasady klasyfikowania przychodów

Reklama


Nie ulega wątpliwości, że przychód, o który pyta Czytelnik, powinien być zaksięgowany na koncie przychodów ze sprzedaży wyrobów. Jedyna wątpliwość, jaka się tu pojawia, to czy sprzedaż usługi transportowej należy zaksięgować odrębnie od przychodu realizowanego na sprzedaży samego towaru. Należy zwrócić uwagę, że ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 19 wyjaśnia, że przez rzeczowe aktywa obrotowe rozumie się: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu sprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Jak wynika z zacytowanej definicji, pojęcie produktu gotowego obejmuje zarówno wyroby gotowe, jak i usługi, a zatem księgowanie przychodów z tytułu ich sprzedaży może być wyłącznie na jednym koncie. Inne uregulowanie, które potwierdza takie stanowisko, to wzorcowy rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i w układzie porównawczym stanowiący załącznik do ustawy o rachunkowości. W części A rachunku zysków i strat (tj. części dotyczącej przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) nie ma wymienionych przychodów ze sprzedaży usług. Znajdują się natomiast przychody ze sprzedaży produktów. Należy zatem stwierdzić, że rozwiązanie, w którym przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i usług byłyby księgowane łącznie, jest dopuszczalne przez ustawę o rachunkowości.

Faktura pro forma musi być wyraźnie oznaczona

Istotne jest jednak, czy rozwiązanie takie nie wpłynie negatywnie na obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, a w związku z tym, czy jest to rozwiązanie pożądane przez jednostkę. Być może kierownictwo jednostki będzie chciało mieć informację o rentowności na poszczególnych asortymentach czy usługach, a w przypadku przyjęcia takiej metody wyceny nie będzie to możliwe. Ustawa o rachunkowości podpowiada (art. 4 ust. 3 i art. 8 ust. 1 uor), żeby jednostka tak organizowała ewidencję księgową, by znalazły się w niej wszystkie operacje gospodarcze, które są ważne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki (jest to tzw. zasada istotności). Skoro jednostka ma tak prowadzić ewidencję zdarzeń, aby czytelnik jej sprawozdania finansowego nie był wprowadzony w błąd, to jeśli usługa związana ze sprzedażą wyrobów gotowych ma istotny udział w wartości sprzedaży ogółem, z pewnością zasadne jest wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisu, zgodnie z którym przychody ze sprzedaży wyrobu i związanej z nim usługi są ewidencjonowane odrębnie.

 


Zasady klasyfikowania kosztów


Podstawowe grupy kosztów rodzajowych znajdziemy w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym. W części B tego rachunku, tj. w pozycji kosztów działalności operacyjnej, mamy podane następujące koszty:

1. Amortyzacja

2. Zużycie materiałów i energii

3. Usługi obce

4. Podatki i opłaty, w tym:

• podatek akcyzowy

5. Wynagrodzenia

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

7. Pozostałe koszty rodzajowe.

Zaprezentowany wykaz kont kosztów w układzie rodzajowym jest wersją minimalną, uwzględniającą wyłącznie wymagania ustawy o rachunkowości. W większości podmiotów jest rozszerzany o bardziej szczegółowe rodzaje kosztów.

W rozpatrywanym przypadku jednostka zastanawia się, na jakie konto kosztów w układzie rodzajowym powinna zostać zaewidencjonowana faktura za usługę remontową i części zamienne. Żeby rozstrzygnąć tę wątpliwość, trzeba zwrócić uwagę na początek pytania, które zadał Czytelnik, bo zasadniczo tam zawarta jest odpowiedź. Otóż zaczyna on pytanie od stwierdzenia, że dostał fakturę za naprawę samochodu, i tu właśnie zawarł informację o tym, czego zasadniczo dotyczy ta transakcja. To, że na fakturze wyodrębniono oddzielnie koszty usługi i koszty części zamiennych, ma znaczenie drugorzędne. Dodatkowym argumentem za ujęciem tych kosztów wyłącznie jako koszty usług jest fakt, że usługa remontowa wynosi 1600 zł, co stanowi 80% wartości całej faktury. Zaprezentowana ścieżka rozstrzygania, jak ująć w kosztach taką fakturę, powinna być stosowana odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, tj. że Czytelnik otrzymuje fakturę za zakup części na 2000 zł, ale w jej treści wpisano obok części na 1600 zł jeszcze usługę np. transportu na 400 zł. W tym przypadku koszt w całości mógłby być zaliczony w koszty zużycia materiałów.

To, w jakiej proporcji pozostaje cena towaru do usługi, nie jest jedynym elementem, jaki trzeba brać pod uwagę, otrzymując faktury kosztowe. Podobnie jak w przypadku faktur przychodowych należy mieć na uwadze zasadę istotności, która nakazuje stosować takie metody ewidencji, które nie zaburzą obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Obraz sytuacji majątkowej i finansowej byłby zaburzony, gdyby np. jednostka często kupowała części zamienne wraz z kosztami transportu i zawsze koszty te odnosiła w ciężar wyłącznie kosztów zużycia materiałów. W tej sytuacji jednostka notowałaby duże wartości zużytych materiałów, a żadnych kosztów usług. W związku z tym kierownictwo nie byłoby w stanie dostrzec, że istotnym elementem kupowanych części są właśnie koszty transportu, które można ograniczyć np. przez wprowadzenie własnego transportu.

Faktura korygująca zmniejszająca podatek, gdy usługa nie podlega VAT

Zapraszamy na forum o podatku VAT

Podsumowując - jednostka przy podejmowaniu decyzji co do rozksięgowania poniesionych kosztów na koszty rodzajowe powinna brać pod uwagę zasadniczy cel, dla którego zostały one poniesione. Jeśli celem jest zakup materiałów, to kosztami należy obciążyć zużycie materiałów. Jeśli natomiast celem jest zakup usługi, to właściwym kontem będzie konto kosztów usług obcych. Gdyby jednak takie uproszczenie w prowadzonej ewidencji mogło wywierać negatywny wpływ na przedstawienie jasnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, to koszty te należy dzielić na konkretne konta kosztów w układzie rodzajowym.

Należy pamiętać, że przyjęta metoda ewidencji zarówno przychodów, jak i kosztów powinna być zapisana w przyjętej do stosowania polityce rachunkowości i stosowana w sposób ciągły.


PODSTAWA PRAWNA:

• art. 3 ust. 1 pkt 19, art. 4 ust. 3, art. 8 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 613

Anna K. Kowal

- biegły rewident, ekspert w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.