| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.

Limit przychodów netto zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. wynosi 5 010 600 zł. Po osiągnięcie tej kwota przychodów w 2014 r. podmioty zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych wyrażony jest w euro i wynosi obecnie 1 200 000  euro. W celu określenia limitu w walucie polskiej, dokonuje się przeliczenia kwot wyrażonych w euro według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro w dniu 30 września 2014 r. wynosił 4,1755 zł. W związku z tym limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2015 r. wynosi:

- 5 010 600 zł (przeliczenie 1 200 000 euro).

Przypomnijmy, że poprzedni limit, obowiązujący dla roku 2014 były wyższy i wynosił 5 059 560 zł.

Polecamy: Rewolucja w umowach zlecenia

Monitor Księgowego – prenumerata

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro,

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:

- państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,

- gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,

- państwowych funduszy celowych;

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Monitor Księgowego – prenumerata

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Dodatkowo, jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, stosują przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdania finansowe w formie uproszczonej jednostek mikro

Od 2015 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości, jednostki typu mikro zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą mogły sporządzić sprawozdanie finansowe za 2014 rok w formie uproszczonej.

Limity przychodów, które pozwalają na stosowanie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych to:

- 5 010 600 zł (przeliczenie 1 200 000 euro),

- 8 351 000 zł (przeliczenie 2 000 000 euro).

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - uproszczone sprawozdania finansowe

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »