Kategorie

Jak złożyć sprawozdanie finansowe przez eKRS

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do eKRS /fot. Shutterstock
ShutterStock
Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło możliwość składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Do tego celu służy portal eKRS. Został on dostosowany do przyjmowania sprawozdań finansowych sporządzonych po 1 października 2018 r. w plikach i formatach wskazanych przez Ministerstwo Finansów. Jak krok po kroku złożyć sprawozdanie finansowe przez portal eKRS?

Dostęp do portalu eKRS

System dostępny jest na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/. Funkcjonalność umożliwiająca bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych dostępna jest  w zakładce „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych” .

Funkcjonalność umożliwiająca wyszukanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dostępna jest w zakładce „Przeglądarka dokumentów finansowych”.

Składanie sprawozdań finansowych na portalu eKRS

1. Logowanie

Aby korzystać z funkcjonalności „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych” jest wymagane posiadanie konta w systemie.

Do logowania do systemu uprawnia konto założone na portalu eKRS w systemie „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski”.

W przypadku kont założonych przed 1 stycznia 2018 r., aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności systemu, należy dokonać autoryzacji konta „podpisując” je podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  Autoryzacja konta jest czynnością jednorazową.

Można posiadać tylko jedno konto autoryzowane danym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Aby zautoryzować konto należy:

- wejść do systemu S24 na stronie głównej portalu eKRS

- wejść do zakładki „Moje konto”

- wybrać zakładkę „Autoryzacja”

W przypadku nie posiadania konta należy je utworzyć.  Konto można utworzyć wchodząc do systemu „S24 – rejestracja spółki, inne wnioski” na stronie głównej portalu eKRS.

Utworzone konto uprawnia do korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemu „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” oraz systemu „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych”.

Wszystkie funkcje związane z zarządzeniem kontem:

- zmiana hasła,

- zmiana adres e-mail,

- zmiana podpisu,

- usuniecie konta  dostępne są w systemie „S-24” w zakładce „Moje konto”.

Zaloguj się – akcja umożliwia zalogowanie do systemu. Po wciśnięciu „Zaloguj się” pojawi się okno logowania na którym należy podać login (adres e-mail) oraz hasło do konta.

Po zalogowaniu na konto zostanie wyświetlona strona z dostępnymi zakładkami: Przygotowywanie i składanie zgłoszeń, Przeglądanie złożonych zgłoszeń, Podpisywanie zgłoszeń udostępnionych do podpisu, Powiadomienia.

2. Przygotowywanie i składanie zgłoszeń

W zakładce „Przygotowywanie i składanie zgłoszeń” jest możliwość:

- Zgłoszenia dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych,

- Podglądu, usunięcia lub kontynuacji wypełniania zgłoszenia roboczego (jeszcze niewysłanego do Repozytorium Dokumentów Finansowych).

Uwaga!
Każde zgłoszenie robocze zostanie automatycznie usunięte w przeciągu 14 dni od daty jego utworzenia.

Dostępne są następujące akcje:

Dodaj zgłoszenie – akcja umożliwia dodanie zgłoszenia z dokumentami finansowymi,

Edytuj – akcja umożliwia edycję zgłoszenia roboczego (niewysłanego do Repozytorium Dokumentów Finansowych),

Usuń – akcja umożliwia usunięcie zgłoszenia roboczego (niewysłanego do Repozytorium Dokumentów Finansowych).

Dodawanie zgłoszenia

Dodawanie zgłoszenia odbywa się w 4 krokach.

Krok 1 – wyszukanie podmiotu

W kroku 1 należy podać dziesięcioznakowy numer KRS podmiotu (lub dowolny numer – pole zostanie uzupełnione zerami o brakujące cyfry), dla którego są składane dokumenty finansowe.

Po wciśnięciu przycisku „Szukaj” zostaną wyświetlone dane o podmiocie.

- Nazwa i forma prawna podmiotu;

- Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (na podstawie danych zawartych w KRS prezentowane są osoby fizyczne uprawnione do reprezentacji podmiotu);

- Pełnomocnicy (na podstawie danych wprowadzonych za pomocą znajdującej się pod tabelą akcji „Czy chcesz dodać dane pełnomocnika?” prezentowane są dane pełnomocników umocowanych do działania  w imieniu podmiotu);

- Czy chcesz dodać dane pełnomocnika? (akcja umożliwia dodanie danych pełnomocnika, umocowanego do działania w imieniu podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy).

Po zaznaczeniu checkboxa zostanie wyświetlona formatka umożliwiająca wprowadzenie danych pełnomocnika:

Uwaga!
Konieczne jest uzupełnienie co najmniej 3, oznaczonych gwiazdką pól tj. pierwszego członu nazwiska, pierwszego imienia oraz numeru PESEL.

Po wpisaniu danych pełnomocnika należy zatwierdzić znajdujące się pod nimi oświadczenie. Po zaakceptowaniu oświadczenia dostępne będą przyciski: Zapisz, Anuluj, Dodaj kolejnego pełnomocnika.

Uwaga!
Treść zaakceptowanego oświadczenia będzie widoczna w przeglądarce dokumentów finansowych.

Po prawidłowym wypełnieniu pól, zatwierdzeniu oświadczenia oraz wyborze przycisku Zapisz dane pełnomocnika zostaną wprowadzone do tabeli z danymi osób uprawnionych do składania sprawozdania finansowego.

Po wyborze przycisku Dodaj kolejnego pełnomocnika dane pełnomocnika zostaną wprowadzone do tabeli z danymi osób uprawnionych do składania sprawozdania finansowego oraz wyświetlona zostanie możliwość wprowadzenia danych kolejnego pełnomocnika.

Usunięcie pełnomocnika po jego zapisaniu w tabeli możliwe jest za pomocą przycisku „Usuń” znajdującego się w ostatniej kolumnie tabeli zawierającej dane pełnomocników.

Polecamy: Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Nie ma możliwości kontynuowania procesu w przypadku gdy:

- system nie jest w stanie znaleźć osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji podmiotu;

- na liście brak jest osób posiadających numer PESEL.

Jest to spowodowane tym, że zgłoszenie musi być podpisane przez co najmniej jedną osobę z osób wymienionych w tabeli, posiadającą numer PESEL, podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP (podpisywanie zgłoszenia odbywa się w kroku 4).

W wyżej wymienionych sytuacjach wniosek musi być złożony do sądu.

Uwaga!
Wniosek może być złożony tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty.

Złożone dokumenty finansowe

W tabeli pokazane są dokumenty finansowe złożone dla podmiotu o wybranym numerze KRS. W polu widnieje informacja o rodzaju dokumentu, dacie złożenia dokumentu określająca datę wpisu wzmianki w Krajowym Rejestrze Sądownym. Data od i data do określają okres, za jaki został złożony dokument.

Odpis działu III

Klikając przycisk „Pobierz” jest możliwość pobrania pliku pdf zawierającego odpis z działu III.

Przycisk „Zamknij” umożliwia zamknięcie formularza rejestracji zgłoszenia. Przycisk „Dalej” kieruje do kolejnego kroku wypełniania zgłoszenia.


Krok 2 – dołączenie dokumentów

W kroku 2 należy uzupełnić wszystkie dane i załączyć składane dokumenty finansowe.

- Nazwa robocza zgłoszenia - jest to pole pomocne przy wypełnianiu większej ilości zgłoszeń dla identyfikacji zgłoszenia;

- Data od/Data do – w polach należy wybrać okres za jaki składane są dokumenty, zgodnie ze wskazaniem roku obrotowego dla danego podmiotu;

- Rodzaj zgłoszenia – w polu należy wybrać rodzaj zgłoszenia spośród (Składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych; Składanie sprawozdań finansowych grup kapitałowych i innych dokumentów; Informacja o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego).

Uwaga!
W zależności od formy prawnej podmiotu lista „Rodzaj zgłoszenia” może nie zawierać wszystkich wyżej wymienionych pozycji.

- Dodaj dokument – akcja umożliwiająca dodanie dokumentu.

Uwagi!
1. Po dodaniu min. jednego dokumentu nie ma możliwości zmiany okresu za jaki składane są dokumenty oraz rodzaju zgłoszenia. W przypadku konieczności zmiany tych parametrów należy usunąć wszystkie dodane już dokumenty.
2. W przypadku gdy w polu „Rodzaj zgłoszenia” została wybrana pozycja „Informacja o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego” przycisk „Dodaj dokument” nie będzie dostępny. Ten typ zgłoszenia nie wymaga dodania pliku.

- Data sporządzenia dokumentu – data sporządzenia dokumentu nie może być datą wcześniejszą niż data końcowa okresu sprawozdawczego i późniejszą niż data bieżąca.

- Rodzaj i nazwa dokumentu

W zależności od rodzaju zgłoszenia oraz formy prawnej podmiotu na listach rozwijanych „Rodzaj dokumentu” i ”Nazwa dokumentu” znajdą się inne rodzaje dokumentów do wyboru.

Uwaga!
Jeżeli wybieramy jako „Rodzaj dokumentu” roczne sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe oraz gdy data sporządzenia dokumentu jest od 01.10.2018 oraz gdy pole „Sporządzone zgodnie z MSR” pozostawimy niezaznaczone – wtedy jako plik dokumentu należy załączyć podpisany (profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem kwalifikowanym) plik xml zgodny ze schematem xsd otrzymanym od Ministerstwa Finansów. Plik ten powinien zawierać wszystkie elementy sprawozdania finansowego tj. Bilans, rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową.  W strukturze xml nie muszą być sporządzane:
• sprawozdania finansowe SP ZOZ;
• sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR.

Uwaga!
W przypadku wyboru pustego pola „Rodzaj dokumentu” System wyświetli komunikat o błędzie jak poniżej.

Uwaga!
W jednym zgłoszeniu można złożyć dokumenty pochodzące tylko z jednej grupy I lub II lub informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Poniżej znajduje się lista dokumentów finansowych, które podlegają zgłoszeniu.

I. Sprawozdania finansowe i inne dokumenty finansowe

1. Roczne sprawozdanie finansowe

a) Bilans b) Rachunek zysków i strat

c) Informacja dodatkowa

d) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

e) Rachunek przepływów pieniężnych

2. Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego

4. Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty

5. Sprawozdanie z działalności

6. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

W przypadku składania rocznego sprawozdania finansowego wzmianka o złożeniu sprawozdania będzie automatycznie zamieszczona w rejestrze KRS  jeżeli będą złożone dokumenty a) – c). Wymagane jest dodanie wszystkich trzech dokumentów.

Uwaga!
Zależności od formy prawnej podmiotu lista dokumentów może nie zawierać wszystkich wyżej wymienionych pozy
cji.

II. Sprawozdania finansowe i inne dokumenty finansowe grup kapitałowych

1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe

a) Skonsolidowany bilans

b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat

c) Informacja dodatkowa

d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

e) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

2. Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

4. Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty (pozycja ta jest widoczna w systemie jeżeli data sporządzenia dokumentu jest przed 01.10.2018)

5. Sprawozdanie z działalności kapitałowej (pozycja ta jest widoczna w systemie jeżeli data sporządzenia dokumentu jest od 01.10.2018)

6. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej

7. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

W przypadku składania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego wzmianka o złożeniu sprawozdania  będzie automatycznie zamieszczona w rejestrze KRS  jeżeli będą złożone dokumenty a) – c).  Wymagane jest dodanie wszystkich trzech dokumentów.

Uwaga!
Zależności od formy prawnej podmiotu lista dokumentów może nie zawierać wszystkich wyżej wymienionych pozycji.

III. Informacja o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

1. Informacja  o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

----  Składanie korekty dokumenty-----

Uwagi!
1. Jeżeli dla danego podmiotu jest już wpisana wzmianka w KRS o złożonym dokumencie za wskazany okres – można złożyć go jako korektę.
System poinformuje o tym, że dokument jest korektą. W jednym zgłoszeniu nie można złożyć dokumentów składanych po raz pierwszy oraz dokumentów składanych jako korekty.
2. W przypadku korekty w której jest składane roczne sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe – wystarczy dodać min. jeden dokument z poniższych:
a) Bilans
b) Rachunek zysków i strat
c) Informacja dodatkowa
d) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
e) Rachunek przepływów pieniężnych 

- Sporządzony zgodnie z MSR

Należy zaznaczyć to pole jeżeli dokument został sporządzony zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (w przypadku wyboru jednego z dwóch rodzajów dokumentu: roczne sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe).

- Język dokumentu

Język dokumentu domyślnie ustawiony jest na język polski. Jeśli dokument został sporządzony w innym języku należy wybrać język z listy rozwijanej. Dostępne są języki: bułgarski, hiszpański, czeski, duński, niemiecki, estoński, grecki, angielski, francuski, irlandzki, chorwacki, islandzki, włoski, łotewski, litewski, węgierski, maltański, holenderski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, fiński, szwedzki.

- Plik dokumentu

Reklama

Dodawany plik za pomocą akcji „Plik dokumentu” może być: podpisany profilem zaufanym e-PUAP (wyłącznie w przypadku pliku w formacie xml podpisanego poza systemem RDF), opatrzony  podpisem kwalifikowanym lub nieopatrzony podpisem kwalifikowanym.

W przypadku gdy plik nie jest opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP (plik xml podpisany profilem zaufanym e-PUAP poza systemem RDF) będzie musiał być podpisany profilem zaufanym ePUAP (w 4 kroku procesu dodawania zgłoszenia).

Uwaga!
Wszystkie dokumenty oprócz uchwał muszą zostać załączone do systemu podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP (tylko w przypadku plików w formacie xml podpisanych profilem zaufanym e-PUAP poza systemem RDF).  Jedynie dokumenty uchwał mogą być dołączone do Systemu jako podpisane lub niepodpisane. Jeżeli dokumenty zostały dołączone jako niepodpisane, Użytkownik ma możliwość podpisania zgłoszenia (wraz z niepodpisanymi załącznikami) tylko i wyłącznie z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

Uwaga!
Maksymalna wielkość pliku nieopatrzonego podpisem nie może przekroczyć 5MB.

- Plik z oddzielnym podpisem

Reklama

Jeżeli plik został  podpisany oddzielnym podpisem, to podczas podpisywania tworzony jest dodatkowy plik zawierający podpis zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. Mamy zatem 2 pliki: plik źródłowy i plik zawierający podpis. W tym przypadku należy załączyć  oba pliki.  Plik źródłowy za pomocą akcji „Plik dokumentu” a plik podpisu za pomocą akcji „Plik z oddzielnym podpisem”. Może być dodanych kilka plików podpisów.

Uwaga!
W przypadku dokumentów sporządzonych przed 1 października 2018: Przy zapisie pliku system sprawdza czy każdy dokument podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP (tylko w przypadku plików w formacie xml podpisanych profilem zaufanym e-PUAP poza systemem RDF) został podpisany przez przynajmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz czy dane zawarte w podpisie są zgodne z danymi osoby wpisanymi w KRS (imię, nazwisko, nr PESEL – nie dotyczy pełnomocników). Jeżeli są – dokument zostaje dodany. Jeżeli nie – system zgłasza błąd.

Przycisk „Powrót” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

Przycisk „Dalej” umożliwia przejście do kolejnego kroku wypełniania zgłoszenia.

Przycisk „Zapisz” umożliwia zapisanie zgłoszenia roboczego na tym etapie procesu.


Krok 3 - oświadczenie

W kroku 3 należy uzupełnić oświadczenie osoby/osób podpisującej/ych zgłoszenie. Oświadczenie będzie podpisane razem ze zgłoszeniem w kroku 4.

Dla każdego z załączonych dokumentów wchodzących w skład rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego należy oświadczyć czy oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz osobę prowadzącą księgi rachunkowe.

Dla sprawozdania z działalności lub sprawozdania z działalności jednostki dominującej należy oświadczyć czy oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dla sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej lub skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej należy oświadczyć czy oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W przypadku gdy wyżej wymienione dokumenty nie posiadają wszystkich wymaganych podpisów należy oświadczyć, że oryginał dokumentu nie posiada wszystkich podpisów wymaganych w przepisach ustawy o rachunkowości. W takiej sytuacji należy dodatkowo uzupełnić pola:

- Kto nie podpisał – należy wpisać dane osoby, która nie podpisała wskazanego dokumentu;

- Powód braku podpisu – należy wpisać informację, z jakiego powodu wskazana osoba nie podpisała dokumentu.

Definicja kierownika jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 4. o rachunkowości):

Przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Dla pozostałych dokumentów:

a) Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

b) Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego

c) Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty

d) Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

e) Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

f) Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty

nie jest wymagane wypełnienie oświadczenia. Jeżeli w zgłoszeniu zostały dodane tylko wyżej wymienione dokumenty – krok 3 nie będzie występował.

Przycisk „Powrót” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

Przycisk „Dalej” umożliwia przejście do kolejnego kroku wypełniania zgłoszenia.

Przycisk „Zapisz” umożliwia zapisanie zgłoszenia roboczego na tym etapie procesu.

Krok 4 – weryfikacja, podpisanie zgłoszenia, wysyłka do Repozytorium

W kroku 4 należy zweryfikować poprawność wypełnienia zgłoszenia, podpisać zgłoszenie lub przekazać do podpisu na konto innego  użytkownika/ów a następnie wysłać je do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Uwaga!
W przypadku niepoprawnego przetworzenia załączników podczas weryfikacji zgłoszenia system wyświetli komunikat jak poniżej. Dokument zostanie automatycznie usunięty, należy więc dodać go ponownie.

- Podgląd zgłoszenia

W kroku 4 istnieje możliwość podglądu całego zgłoszenie (bez konieczności przeglądania poszczególnych kroków). Służy do tego akcja „Pokaż zgłoszenie”.

Za pomocą akcji „Pobierz” istnieje możliwość pobrania dodanego dokumentu („Pobierz”) oraz wyświetlenia treści dokumentu („Pobierz treść dokumentu”).

- Weryfikacja zgłoszenia

W celu weryfikacji zgłoszenia należy skorzystać z akcji „Weryfikuj zgłoszenie”.  Przed uruchomieniem weryfikacji należy pamiętać o zapisaniu wszystkich zmian wykonanych w zgłoszeniu. W procesie weryfikacji system sprawdza  poprawność wypełnienia zgłoszenia.

a) System sprawdza czy zostały dodane wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z poniższym:

- (W przypadku dokumentów sporządzonych przed 1.10.2018) Jeżeli do zgłoszenia dołączono przynajmniej jeden dokument o rodzaju „Roczne sprawozdanie finansowe” to do zgłoszenia muszą być dołączone dokumenty: bilans, rachunek zysków i strat  oraz informacja dodatkowa

- (W przypadku dokumentów sporządzonych przed 1.10.2018) Jeżeli do zgłoszenia dołączono przynajmniej jeden dokument o rodzaju „Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe” to do zgłoszenia muszą być dołączone dokumenty: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa

- Jeżeli do zgłoszenia dołączono dokument o rodzaju „uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty” to do zgłoszenia musi być dołączony dokument uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego

- Jeżeli do zgłoszenia dołączono dokument o rodzaju „uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty to do zgłoszenia musi być dołączony dokument uchwała o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Uwaga!
Sprawdzenie nie jest wykonywane w przypadku, gdy w zgłoszeniu zgłaszane są korekty dokumentów finansowych tzn. dla dowolnego dokumentu dołączonego do zgłoszenia brak wzmianki.

b) System sprawdza czy żaden z załączonych plików nie został usunięty przez program antywirusowy. Jeżeli któryś z plików został usunięty przez program antywirusowy – wyświetlony zostanie  komunikat z prośbą o ponowne dołączenie usuniętych dokumentów;

c) System sprawdza, czy dla każdego z dokumentów wymagających oświadczenia osoby zgłaszającej, oświadczenie zostało uzupełnione.

W przypadku negatywnej weryfikacji zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności wprowadzenia modyfikacji w zgłoszeniu. Jeżeli nie ma możliwości jego poprawienia należy złożyć wniosek do sądu. 

Uwaga!
Wniosek może być złożony tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S-24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty.

W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenie zmieni status z „w trakcie edycji” na „oczekujące na podpis”. Od tego momentu przycisk „Weryfikuj zgłoszenie” będzie niewidoczny oraz zgłoszenie może zostać podpisane.

Uwaga!
Dodanie, usunięcie dokumentu lub zmiana oświadczenia osoby zgłaszającej ponownie zmienia status zgłoszenia na „w trakcie edycji” i wymaga ponownej weryfikacji zgłoszenia.

- Podpisanie zgłoszenia

Zgłoszenie musi zostać podpisane przez min. jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu posiadającą nr PESEL wpisany do KRS lub przez pełnomocnika (jeżeli został dodany w kroku 1) posiadającego numer PESEL ujawniony na liście Radców Prawnych i Adwokatów, udostępnianej przez Naczelną Radę Adwokacją i Krajową Radę Radców Prawnych.

W tabeli „Osoby podpisujące zgłoszenie” należy poprzez przycisk „Zaznacz” wskazać osobę która będzie podpisywała zgłoszenie.

Wskazana osoba może dokonać podpisu na komputerze osoby rejestrującej zgłoszenie. Jeżeli wskazana osoba nie może podpisać zgłoszenia na komputerze osoby rejestrującej  jest możliwość  przekazania zgłoszenia do podpisu na konto tej osoby za pomocą akcji „Przekaż do podpisu”  - podając adres e-mail powiązany z kontem danej osoby. Osoba na konto której zostało przekazane powiadomienie otrzyma powiadomienie mailowe o konieczności podpisania zgłoszenia.

Zgłoszenie może być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Uwaga!
W przypadku gdy do zgłoszenia został dodany min. jeden dokument niepodpisany zgłoszenie może być podpisane tylko profilem zaufanym ePUAP – akcja „Podpisz podpisem kwalifikowanym” nie będzie dostępna.

- Profil zaufany ePUAP

W celu podpisania zgłoszenia profilem zaufanym ePUAP wskazana osoba powinna wybrać akcję „Podpisz profilem ePUAP”.
Poniżej został opisany proces podpisywania zgłoszenia profilem zaufanym ePUAP.

a) Logowanie do ePUAP Należy wprowadzić prawidłowy login i hasło do ePUAP i wcisnąć „Zaloguj”.

b) Podpisanie zgłoszenia Należy podpisać zgłoszenie wciskając przycisk „Podpisz profilem zaufanym”.

c) Autoryzacja  Należy wprowadzić kod autoryzacyjny otrzymany na telefon komórkowy i zatwierdzić przyciskiem „Autoryzuj i podpisz dokument”.

d) Weryfikacja zgodności danych z certyfikatu z danymi wpisanymi do:

- KRS (nie dotyczy pełnomocników) System weryfikuje czy dane z certyfikatu (imię, nazwisko, nr PESEL) są zgodne z danymi wpisanymi do KRS.

- RPA (dot. pełnomocników) W przypadku podpisywania zgłoszenia przez uprawnionego do reprezentacji podmiotu pełnomocnika system weryfikuje czy dane pełnomocnika (w zakresie numeru PESEL)  są zgodne z danymi wpisanymi na listę RPA.

W przypadku zgodności danych zgłoszenie zmienia status z „oczekujące na podpis” na „podpisane”.  

Uwaga!
Dodanie, usunięcie dokumentu lub zmiana oświadczenia osoby zgłaszającej dla zgłoszeń podpisanych powoduje zmianę statusu na „w trakcie edycji” i konieczność ponownej weryfikacji i podpisania zgłoszenia.

W przypadku niezgodności danych zgłoszenie nie zostaje podpisane przez daną osobę i wyświetlony zostaje komunikat informujący o braku zgodności.  Jeżeli nie ma możliwości prawidłowego podpisania zgłoszenia należy złożyć wniosek do sądu.

Uwaga!
Wniosek może być złożony tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S-24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty.

- Podpis kwalifikowany

Uwaga!
Przed wykonaniem pierwszego podpisu należy zapoznać się z dokumentem „Instrukcja składania elektronicznego podpisu certyfikatem kwalifikowanym w systemie S24 i RDF” opisującego warunki jakie muszą być spełnione aby możliwe było dokonanie podpisu na stacji roboczej.

W celu podpisania zgłoszenia podpisem kwalifikowanym wskazana osoba powinna  umieścić kartę z ważnym certyfikatem w czytniku kart (lub użyć tokena USB) a następnie wybrać akcję „Podpisz podpisem kwalifikowanym”.

Uwaga!
W przypadku gdy do zgłoszenia został dodany min. jeden dokument niepodpisany zgłoszenie może być podpisane tylko profilem zaufanym ePUAP.

Opracowanie na podstawie dokumentacji użytkownika systemu informatycznego Repozytorium Dokumentów Finansowych przygotowanego przez Ministerstwo Finansów

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.