REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Dodatkowe sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji /fot. Shutterstock
Dodatkowe sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji /fot. Shutterstock
ShutterStock

REKLAMA

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zostaną zwolnione z dotychczasowego wymogu podwójnego raportowania danych finansowych zarówno do organu nadzoru, jak i Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, będą obowiązane do sporządzania części A dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych jedynie w postaci elektronicznej, co redukuje obciążania formalne i stanowi uproszczenie w zakresie sporządzania takiego sprawozdania.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Projekt został opublikowany 24 kwietnia 2019 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wynika z nowych regulacji ustawowych wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.), ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania publicznego oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, z późn. zm.) oraz uchylenia ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 278, z późn. zm.).

Sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z  art. 45 ust. 1f ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jednocześnie należy wskazać, że na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1544, z późn. zm.) zmianie uległa terminologia odnosząca się do „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP”. Ustawa ta wprowadziła  do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.) definicję „podpisu zaufanego” i jednocześnie uchyliła definicję „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP”. Pomimo tego, że zmiana ta nie znalazła jeszcze bezpośrednio odzwierciedlenia w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości proponuje się wprowadzenie w projektowanym rozporządzeniu odwołania do definicji „podpisu zaufanego” celem zachowania zgodności z terminologią zawartą w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów (art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Ww. regulacje weszły w życie z dniem 1 października 2018 r. i będą miały zastosowanie do sprawozdań finansowych  sporządzanych za rok 2018.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W celu zachowania spójności przepisów rozporządzenia z brzmieniem art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości w § 5 ust. 2 rozporządzenia proponuje się rezygnację z formy papierowej sporządzania części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego na rzecz wyłącznie postaci elektronicznej. Zgodnie z § 28 ust. 1 projektowanego rozporządzenia sprawozdanie to będzie opatrywane będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  zaufanym przez osoby do tego uprawnione. Kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis zaufany  jest już stosowany do opatrywania sprawozdań finansowych przez osoby do tego uprawnione. Użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego nie będzie więc nakładało na te osoby dodatkowych wymogów związanych z uzyskaniem takiego podpisu.

Rezygnacja z podwójnego raportowania danych finansowych

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym art. 9a, zgodnie z którym dokumenty w odniesieniu do których istnieje obowiązek ich złożenia na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (m.in. roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania) umieszcza się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Dokumenty te będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej i będą udostępniane bezpłatnie z repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem  ogólnopolskich sieci teleinformatycznych na stronie internetowej www.ekrs.ms.gov.pl. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła samodzielnie uzyskać dostęp do dokumentów składanych do Krajowego Rejestru Sądowego przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, o których mowa § 25 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzania. Z kolei pozyskiwanie przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia nie będzie konieczne z uwagi na składanie dokumentów finansowych w repozytorium dokumentów finansowych oraz możliwość bezpłatnego sprawdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, czy sprawozdanie finansowe danego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji zostało złożone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Autopromocja

Przeliczanie dla celów VAT kwot wyrażonych w walutach obcych od 1 lipca 2023 r. (PDF)

Kup ebook:

Przeliczanie dla celów VAT kwot wyrażonych w walutach obcych od 1 lipca 2023 r. (PDF)

Polecamy: Wiosenne rabaty do – 50%
Bestsellery – podatki, rachunkowość, prawo pracy

Dowiedz się więcej>>

 W związku z powyższym proponuje się rezygnację z wymogów nałożonych na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji dotyczących dołączania do części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego dokumentów i informacji, o których mowa w § 25 ust. 1 rozporządzenia, a tym samym rezygnację z podwójnego raportowania danych finansowych – zarówno do Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzoru. Jednocześnie w § 25 ust. 2 projektowanego rozporządzenia proponuje się wskazanie, że informacja o wartości składki przypisanej brutto krajowych zakładów ubezpieczeń działających w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych przekazywana będzie w postaci elektronicznej. Informacja ta nie jest przekazywana do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc organ nadzoru może ją uzyskać jedynie bezpośrednio od zakładów ubezpieczeń. Powyższe rozwiązanie wpisuje się w działania na rzecz cyfryzacji polskiej gospodarki oraz działania zmierzające do odbiurokratyzowania istniejących wymogów sprawozdawczych.

Autopromocja

Akademia podatków 2023/2024

Uczestnicy szkolenia przypomną podstawowe zagadnienia dotyczące opodatkowania, które często uchodzą uwadze, a mają kluczowe znaczenie. Prowadzący wskaże jak rozliczać VAT i o czym pamiętać, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie najmu prywatnego.

Szkolenie: VAT w transakcjach krajowych 2023

W projekcie rozporządzania rozporządzenia proponuje się uchylenie § 27, który określa formę sporządzania dokumentów i informacji dołączanych do części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego. Uchylenie tego przepisu jest konsekwencją uchylenia § 25 ust. 1 rozporządzenia.


Odwołanie do definicji państwa członkowskiego

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera odwołanie do definicji państwa członkowskiego zawartej w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która została uchylona przez art. 193 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). Część regulacji zawartych w ww. ustawie, w tym definicja państwa członkowskiego zostały przeniesione do nowej ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która kompleksowo reguluje zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych  w  obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, w § 28 ust. 2 projektowanego rozporządzenia proponuje się wprowadzenie odwołania do definicji państwa członkowskiego zawartej w art. 3 pkt 6 tej ustawy.  

Wprowadzone do rozporządzenia zmiany są spójne z nowymi wymogami ustawowymi, a także redukują obciążenia formalne związane ze sporządzeniem i przekazywaniem dodatkowych sprawozdań finansowych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do Komisji Nadzoru Finansowego.

Wejście w życie rozporządzenia

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak najszybsze wydanie i wejście w życie rozporządzenia jest konieczne ze względu na obowiązek przekazywania dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych do organu nadzoru w określonych terminach oraz zapewnienie, aby sprawozdania te były sporządzane  w postaci określonej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń i zakładu reasekuracji obowiązany jest przedstawić Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez organ zatwierdzający nie późnej niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast Część A dodatkowego kwartalnego  sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji przedstawia Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału w roku obrotowym, za który zostało sporządzone (§ 31 ust. 1 i 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia). Termin przekazywania części A dodatkowego kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego  upływa w dniu 10 maja 2019 r., natomiast termin przekazywania części A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego upływa w dniu 15 lipca 2019 r., przy czym w przypadku niektórych zakładów ubezpieczeń terminy zatwierdzania tych sprawozdań i przekazywania do organu nadzoru to maj/czerwiec 2019 roku. Jednocześnie należy wskazać, że aktualnie trwa proces badania ww. sprawozdań finansowych i zatwierdzenia ich przez odpowiednie organy statutowe zakładów ubezpieczeń.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA