REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Dodatkowe sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji /fot. Shutterstock
Dodatkowe sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji /fot. Shutterstock
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zostaną zwolnione z dotychczasowego wymogu podwójnego raportowania danych finansowych zarówno do organu nadzoru, jak i Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, będą obowiązane do sporządzania części A dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych jedynie w postaci elektronicznej, co redukuje obciążania formalne i stanowi uproszczenie w zakresie sporządzania takiego sprawozdania.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Projekt został opublikowany 24 kwietnia 2019 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Autopromocja

Konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wynika z nowych regulacji ustawowych wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.), ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania publicznego oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, z późn. zm.) oraz uchylenia ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 278, z późn. zm.).

Sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z  art. 45 ust. 1f ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jednocześnie należy wskazać, że na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1544, z późn. zm.) zmianie uległa terminologia odnosząca się do „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP”. Ustawa ta wprowadziła  do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.) definicję „podpisu zaufanego” i jednocześnie uchyliła definicję „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP”. Pomimo tego, że zmiana ta nie znalazła jeszcze bezpośrednio odzwierciedlenia w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości proponuje się wprowadzenie w projektowanym rozporządzeniu odwołania do definicji „podpisu zaufanego” celem zachowania zgodności z terminologią zawartą w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów (art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Ww. regulacje weszły w życie z dniem 1 października 2018 r. i będą miały zastosowanie do sprawozdań finansowych  sporządzanych za rok 2018.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W celu zachowania spójności przepisów rozporządzenia z brzmieniem art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości w § 5 ust. 2 rozporządzenia proponuje się rezygnację z formy papierowej sporządzania części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego na rzecz wyłącznie postaci elektronicznej. Zgodnie z § 28 ust. 1 projektowanego rozporządzenia sprawozdanie to będzie opatrywane będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  zaufanym przez osoby do tego uprawnione. Kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis zaufany  jest już stosowany do opatrywania sprawozdań finansowych przez osoby do tego uprawnione. Użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego nie będzie więc nakładało na te osoby dodatkowych wymogów związanych z uzyskaniem takiego podpisu.

Rezygnacja z podwójnego raportowania danych finansowych

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym art. 9a, zgodnie z którym dokumenty w odniesieniu do których istnieje obowiązek ich złożenia na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (m.in. roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania) umieszcza się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Dokumenty te będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej i będą udostępniane bezpłatnie z repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem  ogólnopolskich sieci teleinformatycznych na stronie internetowej www.ekrs.ms.gov.pl. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła samodzielnie uzyskać dostęp do dokumentów składanych do Krajowego Rejestru Sądowego przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, o których mowa § 25 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzania. Z kolei pozyskiwanie przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia nie będzie konieczne z uwagi na składanie dokumentów finansowych w repozytorium dokumentów finansowych oraz możliwość bezpłatnego sprawdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, czy sprawozdanie finansowe danego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji zostało złożone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Polecamy: Wiosenne rabaty do – 50%
Bestsellery – podatki, rachunkowość, prawo pracy

Dowiedz się więcej>>

 W związku z powyższym proponuje się rezygnację z wymogów nałożonych na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji dotyczących dołączania do części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego dokumentów i informacji, o których mowa w § 25 ust. 1 rozporządzenia, a tym samym rezygnację z podwójnego raportowania danych finansowych – zarówno do Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzoru. Jednocześnie w § 25 ust. 2 projektowanego rozporządzenia proponuje się wskazanie, że informacja o wartości składki przypisanej brutto krajowych zakładów ubezpieczeń działających w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych przekazywana będzie w postaci elektronicznej. Informacja ta nie jest przekazywana do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc organ nadzoru może ją uzyskać jedynie bezpośrednio od zakładów ubezpieczeń. Powyższe rozwiązanie wpisuje się w działania na rzecz cyfryzacji polskiej gospodarki oraz działania zmierzające do odbiurokratyzowania istniejących wymogów sprawozdawczych.

W projekcie rozporządzania rozporządzenia proponuje się uchylenie § 27, który określa formę sporządzania dokumentów i informacji dołączanych do części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego. Uchylenie tego przepisu jest konsekwencją uchylenia § 25 ust. 1 rozporządzenia.


Odwołanie do definicji państwa członkowskiego

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera odwołanie do definicji państwa członkowskiego zawartej w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która została uchylona przez art. 193 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). Część regulacji zawartych w ww. ustawie, w tym definicja państwa członkowskiego zostały przeniesione do nowej ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która kompleksowo reguluje zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych  w  obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, w § 28 ust. 2 projektowanego rozporządzenia proponuje się wprowadzenie odwołania do definicji państwa członkowskiego zawartej w art. 3 pkt 6 tej ustawy.  

Wprowadzone do rozporządzenia zmiany są spójne z nowymi wymogami ustawowymi, a także redukują obciążenia formalne związane ze sporządzeniem i przekazywaniem dodatkowych sprawozdań finansowych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do Komisji Nadzoru Finansowego.

Wejście w życie rozporządzenia

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak najszybsze wydanie i wejście w życie rozporządzenia jest konieczne ze względu na obowiązek przekazywania dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych do organu nadzoru w określonych terminach oraz zapewnienie, aby sprawozdania te były sporządzane  w postaci określonej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń i zakładu reasekuracji obowiązany jest przedstawić Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez organ zatwierdzający nie późnej niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast Część A dodatkowego kwartalnego  sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji przedstawia Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału w roku obrotowym, za który zostało sporządzone (§ 31 ust. 1 i 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia). Termin przekazywania części A dodatkowego kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego  upływa w dniu 10 maja 2019 r., natomiast termin przekazywania części A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego upływa w dniu 15 lipca 2019 r., przy czym w przypadku niektórych zakładów ubezpieczeń terminy zatwierdzania tych sprawozdań i przekazywania do organu nadzoru to maj/czerwiec 2019 roku. Jednocześnie należy wskazać, że aktualnie trwa proces badania ww. sprawozdań finansowych i zatwierdzenia ich przez odpowiednie organy statutowe zakładów ubezpieczeń.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

REKLAMA