Kategorie

Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Dodatkowe sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji /fot. Shutterstock
ShutterStock
Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zostaną zwolnione z dotychczasowego wymogu podwójnego raportowania danych finansowych zarówno do organu nadzoru, jak i Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, będą obowiązane do sporządzania części A dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych jedynie w postaci elektronicznej, co redukuje obciążania formalne i stanowi uproszczenie w zakresie sporządzania takiego sprawozdania.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Projekt został opublikowany 24 kwietnia 2019 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wynika z nowych regulacji ustawowych wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.), ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania publicznego oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, z późn. zm.) oraz uchylenia ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 278, z późn. zm.).

Sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych.

Reklama

Zgodnie z  art. 45 ust. 1f ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jednocześnie należy wskazać, że na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1544, z późn. zm.) zmianie uległa terminologia odnosząca się do „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP”. Ustawa ta wprowadziła  do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.) definicję „podpisu zaufanego” i jednocześnie uchyliła definicję „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP”. Pomimo tego, że zmiana ta nie znalazła jeszcze bezpośrednio odzwierciedlenia w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości proponuje się wprowadzenie w projektowanym rozporządzeniu odwołania do definicji „podpisu zaufanego” celem zachowania zgodności z terminologią zawartą w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów (art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Ww. regulacje weszły w życie z dniem 1 października 2018 r. i będą miały zastosowanie do sprawozdań finansowych  sporządzanych za rok 2018.

W celu zachowania spójności przepisów rozporządzenia z brzmieniem art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości w § 5 ust. 2 rozporządzenia proponuje się rezygnację z formy papierowej sporządzania części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego na rzecz wyłącznie postaci elektronicznej. Zgodnie z § 28 ust. 1 projektowanego rozporządzenia sprawozdanie to będzie opatrywane będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  zaufanym przez osoby do tego uprawnione. Kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis zaufany  jest już stosowany do opatrywania sprawozdań finansowych przez osoby do tego uprawnione. Użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego nie będzie więc nakładało na te osoby dodatkowych wymogów związanych z uzyskaniem takiego podpisu.

Rezygnacja z podwójnego raportowania danych finansowych

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym art. 9a, zgodnie z którym dokumenty w odniesieniu do których istnieje obowiązek ich złożenia na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (m.in. roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania) umieszcza się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Dokumenty te będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej i będą udostępniane bezpłatnie z repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem  ogólnopolskich sieci teleinformatycznych na stronie internetowej www.ekrs.ms.gov.pl. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła samodzielnie uzyskać dostęp do dokumentów składanych do Krajowego Rejestru Sądowego przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, o których mowa § 25 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzania. Z kolei pozyskiwanie przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia nie będzie konieczne z uwagi na składanie dokumentów finansowych w repozytorium dokumentów finansowych oraz możliwość bezpłatnego sprawdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, czy sprawozdanie finansowe danego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji zostało złożone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Polecamy: Wiosenne rabaty do – 50%
Bestsellery – podatki, rachunkowość, prawo pracy

Dowiedz się więcej>>

Reklama

 W związku z powyższym proponuje się rezygnację z wymogów nałożonych na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji dotyczących dołączania do części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego dokumentów i informacji, o których mowa w § 25 ust. 1 rozporządzenia, a tym samym rezygnację z podwójnego raportowania danych finansowych – zarówno do Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzoru. Jednocześnie w § 25 ust. 2 projektowanego rozporządzenia proponuje się wskazanie, że informacja o wartości składki przypisanej brutto krajowych zakładów ubezpieczeń działających w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych przekazywana będzie w postaci elektronicznej. Informacja ta nie jest przekazywana do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc organ nadzoru może ją uzyskać jedynie bezpośrednio od zakładów ubezpieczeń. Powyższe rozwiązanie wpisuje się w działania na rzecz cyfryzacji polskiej gospodarki oraz działania zmierzające do odbiurokratyzowania istniejących wymogów sprawozdawczych.

W projekcie rozporządzania rozporządzenia proponuje się uchylenie § 27, który określa formę sporządzania dokumentów i informacji dołączanych do części A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego. Uchylenie tego przepisu jest konsekwencją uchylenia § 25 ust. 1 rozporządzenia.


Odwołanie do definicji państwa członkowskiego

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera odwołanie do definicji państwa członkowskiego zawartej w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która została uchylona przez art. 193 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). Część regulacji zawartych w ww. ustawie, w tym definicja państwa członkowskiego zostały przeniesione do nowej ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która kompleksowo reguluje zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych  w  obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, w § 28 ust. 2 projektowanego rozporządzenia proponuje się wprowadzenie odwołania do definicji państwa członkowskiego zawartej w art. 3 pkt 6 tej ustawy.  

Wprowadzone do rozporządzenia zmiany są spójne z nowymi wymogami ustawowymi, a także redukują obciążenia formalne związane ze sporządzeniem i przekazywaniem dodatkowych sprawozdań finansowych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do Komisji Nadzoru Finansowego.

Wejście w życie rozporządzenia

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak najszybsze wydanie i wejście w życie rozporządzenia jest konieczne ze względu na obowiązek przekazywania dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych do organu nadzoru w określonych terminach oraz zapewnienie, aby sprawozdania te były sporządzane  w postaci określonej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń i zakładu reasekuracji obowiązany jest przedstawić Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez organ zatwierdzający nie późnej niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast Część A dodatkowego kwartalnego  sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji przedstawia Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału w roku obrotowym, za który zostało sporządzone (§ 31 ust. 1 i 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia). Termin przekazywania części A dodatkowego kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego  upływa w dniu 10 maja 2019 r., natomiast termin przekazywania części A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego upływa w dniu 15 lipca 2019 r., przy czym w przypadku niektórych zakładów ubezpieczeń terminy zatwierdzania tych sprawozdań i przekazywania do organu nadzoru to maj/czerwiec 2019 roku. Jednocześnie należy wskazać, że aktualnie trwa proces badania ww. sprawozdań finansowych i zatwierdzenia ich przez odpowiednie organy statutowe zakładów ubezpieczeń.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.