Kategorie

Koniec z papierową formą sprawozdań finansowych - jak sporządzać i składać e-sprawozdania finansowe

Koniec z papierową formą sprawozdań finansowych - jak sporządzać i składać e-sprawozdania finansowe
Koniec z papierową formą sprawozdań finansowych - jak sporządzać i składać e-sprawozdania finansowe
Wszystkie sprawozdania finansowe sporządzane po dniu 1 października 2018 r. przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe muszą być przygotowywane w formie elektronicznej. Nie ma przy tym znaczenia, okres za jak sporządzane jest dane sprawozdanie finansowe a decydujące w tym przypadku będzie to, że sprawozdanie sporządzane po 1 października 2018 r.

Nie jest więc istotne, że sprawozdanie finansowe jednostki ma obejmować okres np. do 30 września 2018 r., jeśli sporządzane jest po dniu 1 października 2018 r. Decyduje bowiem dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

Do lamusa odchodzą, zatem papierowe formularze bilansu, rachunku zysków i strat czy też sprawozdań z działalności jednostki.

Począwszy od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mają, zatem kształt e-sprawozdań finansowych i w takiej formie będą składane do organów podatkowych oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawozdania te ponadto muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania e-PUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy lub księgowa) oraz kierownika jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ kolegialny np. wieloosobowy zarząd w spółce kapitałowej (sp. z o.o. lub spółce akcyjnej) to roczne sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Te same zasady dotyczą skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta to również przekazywane jest biegłemu w formie elektronicznej. Biegły rewident przed przystąpieniem do badania powinien zweryfikować czy przekazane mu do badania sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez uprawnione osoby i czy zostało to dokonane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym e-PUAP.

Po przeprowadzeniu badania biegły rewident zobowiązany jest przekazać jednostce sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego również wyłącznie z formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. A zatem również i w tym przypadku nie będą już honorowane „papierowe” raporty z badania sprawozdań finansowych. Oczywiście jednostka będzie mogła wydrukować sobie z systemu egzemplarz tak sporządzonego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego z tym, że taki wydruk będzie traktowany wyłącznie, jako kopia z oryginału sprawozdania z badania.

Generalne, zatem począwszy od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia wpisane do rejestru przedsiębiorców) a także niewpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe muszą być sporządzone w formie elektronicznej w postaci struktur logicznych i formatu (XML) udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Co się podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale niewpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (np. fundacje lub stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej) to resort finansów wyjaśnił, że podmioty te również sporządzają sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej tyle, że nieustrukturyzowanej oraz opatrują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem e-PUAP. Nieustrukturyzowana postać elektronicznego sprawozdania finansowego oznacza, że może być ono sporządzone w formie pliku testowego, pliku graficznego lub mieszanego. Według stanowiska Ministerstwa Finansów, podatnicy, o których mowa powyżej (niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS) składają sprawozdania finansowe do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a mogą to wykonać poprzez wysłanie sprawozdania finansowego elektronicznie na wirtualne biuro podawcze urzędu skarbowego lub doręczyć bezpośrednio do urzędu na informatycznym nośniku danych.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r., zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości, należy sporządzić do 31 marca 2019 r. ( w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego). Jednocześnie w tym terminie podatnicy  CIT zobowiązani są złożyć do urzędu skarbowego deklaracje CIT- 8 (deklaracja o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym).

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dla tych jednostek, wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (np. spółki prawa handlowego), dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten będzie upływał 30 czerwca 2019 r.

 Następnie kierownik jednostki, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający zobowiązany jest, zgodnie z art. 69 ust.1 ustawy o rachunkowości złożyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości następujące dokumenty związane z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych muszą mieć postać elektroniczną:

- roczne sprawozdanie finansowe jednostki,

- sprawozdanie z działalności (w przypadku spółek kapitałowych sprawozdanie zarządu z działalności spółki),

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostki,

- skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,

- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,

- sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,

- sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,

- skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Za wyjątkiem samych sprawozdań finansowych, które muszą mieć formę elektroniczna XML inne dokumenty składające się na sprawozdanie finansowe mogą mieć inną formę elektroniczną (np. PDF, TXT, XLS czy DOC) byle tylko nie był to skan dokumentu papierowego.

Nie ma natomiast wymogu przygotowywania w postaci elektronicznej takich dokumentów związanych z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego, jak :

 1. Uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania fajansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
 2. Uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) lub postanowienia o podziale zysku lub pokryciu straty.

Powyższe dokumenty mogą być dołączone do e-sprawozdania finansowego w postaci skanów dokumentów papierowych.


Jednostki, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (np. spółki prawa handlowego), zobowiązane są złożyć zatwierdzone e- sprawozdanie finansowe do KRS w terminie 15 dni od dnia ich zatwierdzenia w formie elektronicznej do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem sytemu eKRS). Następnie Krajowy Rejestr Sądowy automatycznie przekaże zatwierdzone e-sprawozdanie finansowe jednostki do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Oznacza to, że podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (np. spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia wpisane do rejestru przedsiębiorców) nie muszą już składać e-sprawozdań finansowych do organu podatkowego niezależnie od złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednostki zarejestrowane w KRS, ale niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacje, stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej), zobowiązane są złożyć zatwierdzone e- sprawozdanie finansowe do KRS w terminie 10 dni od dnia ich zatwierdzenia w formie elektronicznej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podmioty, o których mowa powyżej mogą złożyć swoje e-sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego e-mailem na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu skarbowego lub dostarczone bezpośrednio do urzędu na elektronicznym nośniku informacji (np. dyskietka).

Osoby fizyczne, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), którzy prowadzą księgi rachunkowe zobowiązani są do złożenia rocznego zeznania podatkowego, (co do zasady do 30 kwietnia 2019 r.) oraz przeslania go w tym terminie w formie elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Jeśli chodzi o samą techniczną czynność zgłoszenia, przez podmioty podlegającej takiemu obowiązkowi, zatwierdzonego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego to zgodne ze znowelizowanymi przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (art.19 e ustawy o KRS).

Zgłoszenie do KRS sprawozdania finansowego za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości może dokonać, co najmniej jednak osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu (np. członek zarządu) a także prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator opatrując w/w zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z dodanym art. 19 e ust.3 a ustawy o KRS powyższego zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dan zostały udostępnione sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o ile w systemie ujawniony jest jego numer PESEL i są oni umocowaniu do dokonania takiego zgłoszenia (posiadają stosowne pełnomocnictwo). W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny dokonując zgłoszenia powołują się powołują się na fakt udzielenia im pełnomocnictwa oraz podpisują zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem e-PUAP.

Wojciech Ostrowski, Radca prawny

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.