reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Koniec z papierową formą sprawozdań finansowych - jak sporządzać i składać e-sprawozdania finansowe

Koniec z papierową formą sprawozdań finansowych - jak sporządzać i składać e-sprawozdania finansowe

Wszystkie sprawozdania finansowe sporządzane po dniu 1 października 2018 r. przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe muszą być przygotowywane w formie elektronicznej. Nie ma przy tym znaczenia, okres za jak sporządzane jest dane sprawozdanie finansowe a decydujące w tym przypadku będzie to, że sprawozdanie sporządzane po 1 października 2018 r.

Nie jest więc istotne, że sprawozdanie finansowe jednostki ma obejmować okres np. do 30 września 2018 r., jeśli sporządzane jest po dniu 1 października 2018 r. Decyduje bowiem dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

Do lamusa odchodzą, zatem papierowe formularze bilansu, rachunku zysków i strat czy też sprawozdań z działalności jednostki.

Począwszy od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mają, zatem kształt e-sprawozdań finansowych i w takiej formie będą składane do organów podatkowych oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawozdania te ponadto muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania e-PUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy lub księgowa) oraz kierownika jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ kolegialny np. wieloosobowy zarząd w spółce kapitałowej (sp. z o.o. lub spółce akcyjnej) to roczne sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Te same zasady dotyczą skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta to również przekazywane jest biegłemu w formie elektronicznej. Biegły rewident przed przystąpieniem do badania powinien zweryfikować czy przekazane mu do badania sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez uprawnione osoby i czy zostało to dokonane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym e-PUAP.

Po przeprowadzeniu badania biegły rewident zobowiązany jest przekazać jednostce sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego również wyłącznie z formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. A zatem również i w tym przypadku nie będą już honorowane „papierowe” raporty z badania sprawozdań finansowych. Oczywiście jednostka będzie mogła wydrukować sobie z systemu egzemplarz tak sporządzonego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego z tym, że taki wydruk będzie traktowany wyłącznie, jako kopia z oryginału sprawozdania z badania.

Generalne, zatem począwszy od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia wpisane do rejestru przedsiębiorców) a także niewpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe muszą być sporządzone w formie elektronicznej w postaci struktur logicznych i formatu (XML) udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Co się podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale niewpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (np. fundacje lub stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej) to resort finansów wyjaśnił, że podmioty te również sporządzają sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej tyle, że nieustrukturyzowanej oraz opatrują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem e-PUAP. Nieustrukturyzowana postać elektronicznego sprawozdania finansowego oznacza, że może być ono sporządzone w formie pliku testowego, pliku graficznego lub mieszanego. Według stanowiska Ministerstwa Finansów, podatnicy, o których mowa powyżej (niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS) składają sprawozdania finansowe do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a mogą to wykonać poprzez wysłanie sprawozdania finansowego elektronicznie na wirtualne biuro podawcze urzędu skarbowego lub doręczyć bezpośrednio do urzędu na informatycznym nośniku danych.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r., zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości, należy sporządzić do 31 marca 2019 r. ( w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego). Jednocześnie w tym terminie podatnicy  CIT zobowiązani są złożyć do urzędu skarbowego deklaracje CIT- 8 (deklaracja o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym).

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dla tych jednostek, wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (np. spółki prawa handlowego), dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten będzie upływał 30 czerwca 2019 r.

 Następnie kierownik jednostki, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający zobowiązany jest, zgodnie z art. 69 ust.1 ustawy o rachunkowości złożyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości następujące dokumenty związane z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych muszą mieć postać elektroniczną:

- roczne sprawozdanie finansowe jednostki,

- sprawozdanie z działalności (w przypadku spółek kapitałowych sprawozdanie zarządu z działalności spółki),

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostki,

- skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,

- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,

- sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,

- sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,

- skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Za wyjątkiem samych sprawozdań finansowych, które muszą mieć formę elektroniczna XML inne dokumenty składające się na sprawozdanie finansowe mogą mieć inną formę elektroniczną (np. PDF, TXT, XLS czy DOC) byle tylko nie był to skan dokumentu papierowego.

Nie ma natomiast wymogu przygotowywania w postaci elektronicznej takich dokumentów związanych z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego, jak :

  1. Uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania fajansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
  2. Uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) lub postanowienia o podziale zysku lub pokryciu straty.

Powyższe dokumenty mogą być dołączone do e-sprawozdania finansowego w postaci skanów dokumentów papierowych.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama