Kategorie

Wpływ pandemii koronawirusa na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok - wskazówki PIBR

Polska Izba Biegłych Rewidentów
Samorząd zawodowy biegłych rewidentów
Wpływ pandemii koronawirusa na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok - wskazówki PIBR
shutterstock
Polska Izba Biegłych Rewidentów przedstawiła 16 marca 2020 r. zestaw wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 rok w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2. W opracowaniu jest mowa m.in. o zasadach bezpiecznej współpracy z klientem, prezentowane są informacje o podejściu do badania oraz sporządzania sprawozdania z badania w kontekście zdarzeń po dacie bilansu oraz oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Przedstawione zostały także przykładowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym związane z wpływem pandemii koronawirusa na działalność klienta. Poniżej publikujemy to opracowanie.

Koronawirus: globalny problem – indywidualne podejście

Koronawirus jest już problemem globalnym. Dotyka on, w różnym zakresie, bezpośrednio lub pośrednio, klientów firm audytorskich, ale także i same firmy audytorskie. Sytuacja wynikająca z rozprzestrzeniania się koronawirusa sprawia, że planowanie oraz prowadzenie audytów staje się coraz trudniejsze.

W apelu skierowanym do biegłych rewidentów w dniu 12 marca 2020 r. Polska Izba Biegłych Rewidentów zwróciła uwagę na konieczność zadbania o bezpieczeństwo swoje, swoich pracowników i współpracowników (Komunikat specjalny).

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy pomocne wskazówki dotyczące trwających prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych za 2019 rok. Przypominamy o bezpiecznej współpracy z klientem, ale przede wszystkim prezentujemy informacje o tym, jak podejść do badania i sporządzania sprawozdań z badania w kontekście m.in. zdarzeń po dacie bilansu oraz zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Ponadto, w załączniku, przedstawiamy przykładowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym związane z wpływem pandemii koronawirusa na działalność klienta.

Na potrzeby opracowania przyjęto założenie, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości, dalej „UoR”.

I. WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Reklama

Szybka reakcja – przede wszystkim zachęcamy firmy audytorskie oraz biegłych rewidentów do jak najszybszego kontaktu z zarządami klientów, radami nadzorczymi, komitetami audytu, aby wspólnie wypracować najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania służące bieżącej współpracy, zakończeniu procesu sporządzania sprawozdania finansowego, jak również jego audytu.

Wydłużenie terminu zakończenia badania – należy omówić z klientem możliwość zmiany warunków realizacji umowy o badanie w zakresie późniejszego zakończenia badania i przekazania sprawozdania z badania.

Bieżące kontakty z klientem – warto uzgodnić możliwą do realizacji i bezpieczną formę bieżącej współpracy, np. zdalny dostęp do systemów klienta (np. w opcji „tylko do odczytu” lub poprzez załadowanie plików do folderu w chmurze i nadanie audytorowi loginu).

Współpraca z zarządem oraz radą nadzorczą (i w przypadku JZP – komitetem audytu) – kluczową sprawą jest omówienie skutków epidemii dla działalności klienta w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasu, a także analiza ich wpływu na badane sprawozdanie finansowe za rok 2019, związane z tym ryzyka, ocenę kierownika jednostki co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności, ujęcie odpowiednich informacji w sprawozdaniu finansowym. M.in. należy omówić:

- wpływ ryzyk związanych z koronawirusem na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych1,

(Przypis 1: Założenia zastosowane w obliczeniach utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych na dzień bilansowy muszą odzwierciedlać uzasadnione i możliwe do poparcia informacje dostępne na dzień 31 grudnia 2019 r. Potrzebny będzie profesjonalny osąd uwzględniający konkretne fakty i okoliczności. W szczególności należy zachować ostrożność, aby uniknąć niewłaściwego korzystania z perspektywy czasu lub opracowywania danych wejściowych do wyceny, które nie są zgodne z warunkami lub uzasadnionymi oczekiwaniami na dzień 31 grudnia 2019 r.)

- zabezpieczenia,

- ryzyka związane z łańcuchem dostaw, np. zakłócenia w dostawie zapasów (surowców lub towarów pochodzących z np. z Chin),

- spadek popytu,

- zamknięcie rynków zbytu,

- administracyjne ograniczania działalności przez władze, a także

- ryzyko kredytowe i płynności – klienci klientów, a także sami klienci, mogą znajdować się w trudnej sytuacji finansowej, powodując dodatkowe ryzyko kredytowe, wyższe niż zwykle nieściągalne zadłużenie, a nawet potencjalnie utratę wartości i odpisy.

Może to również mieć wpływ na przepływy pieniężne. Dodatkowo niepewność na rynkach finansowych i kapitałowych może istotnie wpłynąć na dostępność finansowania.

II. PODEJŚCIE DO BADANIA

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. zgodnie z KSB.2

(Przypis 2: Ilekroć jest mowa o KSB, należy przez to rozumieć Krajowe Standardy Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjęte przez KRBR do stosowania uchwałą nr 3430/52a/2019.)

Fundamentalne jest uzyskanie przez biegłego rewidenta zrozumienia, w jaki sposób sytuacja związana z koronawirusem wpływa na badane sprawozdanie finansowe i proces badania, w szczególności na przygotowanie sprawozdanie z badania i opinię, która ma być wydana.

Kluczową rolę w badaniu tego sprawozdania finansowego będzie miała:

 • ocena charakteru późniejszych zdarzeń (po dacie bilansu),
 • ocena kierownika jednostki co do możliwości kontynuacji działalności przez jednostkę,
 • kompletność i poprawność ujawnień w sprawozdaniu finansowym,
 • a także ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności (i „Innej informacji” zgodnie z KSB 720 „Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji”), w szczególności opis ryzyk, ekspozycji spółki na ryzyko, rozwój i przyszłą sytuację itp.

Zdarzenia po dacie bilansu

Jednostka

Reklama

Art. 54 ust. 1 UoR
Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Art. 7 ust. 2 UoR
„1. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:

 1. zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;
 2. (uchylony)
 1. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne;
 1. wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne;
 2. rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
 1. Zdarzenia, o których mowa w ust. 1, należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.”

Załącznik nr 1 do UoR – Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: (…)
6.2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;(…).

Dodatkowo temat ten porusza KSR nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”.

Za ujawnienie i ocenę zdarzeń po dacie bilansu jest odpowiedzialny kierownik jednostki.

UoR identyfikuje dwa rodzaje zdarzeń:

 1. te, które dostarczają dowodów o warunkach, jakie istniały w dacie sprawozdania finansowego (czyli w dniu 31.12.20019 r.) oraz
 2. te, które dostarczają dowodów o warunkach, jakie pojawiły się po dacie sprawozdania finansowego (czyli po dniu 31.12.2019 r.).

Zasadniczo należy oczekiwać, że skutki epidemii w sprawozdaniach finansowych będą ujmowane jako zdarzenia niekorygujące po okresie sprawozdawczym, ponieważ znaczące zmiany w działalności gospodarczej i pogorszenie warunków mikro i makro- ekonomicznych wystąpiły w wyniku zdarzeń następujących po dniu bilansowym, takich jak działania podjęte przez rząd i przedsiębiorców, aby zareagować na wybuch epidemii.3

(Przypis 3: Ogłoszenie przez WHO koronawirusa jako globalnego zagrożenia zdrowia ogłoszono dopiero w dniu 31 stycznia 2020 r. Ponadto znaczące działania podjęte przez rządy i sektor prywatny w celu zareagowania na epidemię miały miejsce również po dniu 31 grudnia 2019 r. W związku z tym, w oparciu o informacje o epidemii, które były dostępne na dzień 31 grudnia 2019 r., prawdopodobne jest, że uczestnicy rynku albo nie dokonaliby żadnych korekt swoich założeń, albo dokonaliby jedynie nieistotnych zmian w oparciu o ich oceny dostępnych informacji i związanego z nimi ryzyka na ten dzień.)

Jeśli zdarzenia związane z koronawirusem będą zdarzeniami niekorygującymi, wystarczające będzie zamieszczenie odpowiednich ujawnień w sprawozdaniu finansowym (odpowiednie ujawnienia w tym przypadku mają niezwykłe ważną rolę).

Inaczej będzie wyglądała kwestia ujęcia wpływu tych zdarzeń przy sporządzeniu sprawozdań finansowych, jeżeli dzień bilansowy przypada po 31 grudnia 2019 r., np. 31.03.2020 r., a także w kolejnych sprawozdaniach finansowych (np. śródrocznym na dzień 30.06.2020 r.). W takich przypadkach zdarzenia te należy uznać za zdarzenia korygujące, tj. takie, które mają wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań.

Biegły rewident

Biegły rewident powinien uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody badania na temat tego, czy zdarzenia następujące pomiędzy datą sprawozdania finansowego a datą sprawozdania z badania biegłego rewidenta, które wymagają korekty lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, są odpowiednio odzwierciedlone w tym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej.

KSB 560 Późniejsze zdarzenia dotyczy obowiązków biegłego rewidenta odnoszących się do późniejszych zdarzeń w badaniu sprawozdania finansowego.

Zdolność jednostki do kontynuowania działalności

Jednostka

Art. 5 ust. 2 UoR
Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Za ocenę zdolności jednostki do kontynuowania działalności oraz za związane w tym odpowiednie ujawnienia w sprawozdaniu finansowym jest odpowiedzialny kierownik jednostki.

Zgodnie z załącznikami do UoR we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego należy wskazać, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Jeśli takie okoliczności istnieją, należy je opisać.

Ponieważ zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym (wybuch pandemii), mogły spowodować znaczące pogorszenie warunków ekonomicznych dla niektórych jednostek i/lub wzrost niepewności w skali mikro i makro dla innych, kierownictwo powinno dokonać oceny, czy te zdarzenia lub warunki, indywidualnie lub łącznie, powodują, że istnieją poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania i czy założenie kontynuacji działalności jest nadal odpowiednie jako podstawa do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki. Należy zwrócić uwagę na możliwość spłaty lub refinansowania zapadających po dniu bilansowym kredytów, a także na okoliczności wskazujące na złamanie warunków umów kredytowych.

W sytuacji, gdy założenie kontynuacji działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości nie jest zasadne, zastosowanie ma art. 29 UoR.

W załączniku do opracowania zaprezentowaliśmy kilka przykładowych ujawnień w sprawozdaniu finansowym związanych z pandemią koronawirusa.

Biegły rewident

KSB 570 (Z) Kontynuacja działalności” dotyczy obowiązków biegłego rewidenta w trakcie badania sprawozdania finansowego odnoszących się do kontynuacji działalności oraz wpływu na sprawozdanie z badania.

Biegły rewident powinien:

 1. uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody badania dotyczące i potwierdzające zasadność przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
 1. ocenić, w oparciu o uzyskane dowody badania, czy istnieje znacząca niepewność dotycząca zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności oraz
 1. sporządzić sprawozdanie z badania zgodnie z niniejszym standardem.

Kluczową kwestią jest ocena przez biegłego rewidenta zasadności przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. W świetle wybuchu epidemii COVID-19 szczególnie ważna będzie ocena przez biegłego rewidenta ujawnień w sprawozdaniu finansowym dotyczących ryzyka związanego z założeniem kontynuacji działalności.

Sprawozdanie z badania

Do sporządzenia sprawozdania z badania zastosowanie ma KSB 700 (Z) – „Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego” oraz, jeżeli to odpowiednie, KSB 705 (Z) Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta” i/lub KSB 706 (Z) – „Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”.

Wpływ zdarzeń na sprawozdanie z badania może skutkować:

 • umieszczeniem akapitu objaśniającego ze zwróceniem uwagi na ujawnienia w sprawozdaniu finansowym na temat zdarzeń po dacie bilansowej lub w związku z istnieniem istotnych niepewności (patrz KSB 706 (Z)),
 • umieszczeniem akapitu na temat istotnej niepewności w odniesieniu do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę (patrz KSB 570 (Z)),
 • zastrzeżeniem opinii biegłego rewidenta lub opinią negatywną w związku z niewystarczającymi ujawnieniami w sprawozdaniu finansowym (patrz KSB 570 (Z) i KSB 705 (Z)),
 • zastrzeżeniem opinii lub odmową wydania opinii w wyniku ograniczenia zakresu badania w sytuacji braku możliwości uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania w celu wyrażenia opinii z badania (patrz KSB 705 (Z)),
 • umieszczeniem odpowiedniej informacji w Oświadczeniu na temat Innej Informacji, jeśli biegły rewident dojdzie do wniosku, że występują istotne nieskorygowane zniekształcenia w Innej informacji (patrz KSB 720 (Z)),
 • zaprezentowaniem kwestii jako kluczowej sprawy badania, w sprawozdaniach z badania emitentów4, w sposób zgodny z KSB 701 – „Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”.

(Przypis 4: Do badania sprawozdań finansowych jednostek, których papiery wartościowe notowane są na rynkach NewConnect i Catalyst ma zastosowanie KSB 701. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w aktualności pt. „Stanowisko KNA dotyczące stosowania KSB 701.)

Zgodnie z KSB 570:5 Zastosowanie zasady kontynuacji działalności jest właściwe, ale występuje znacząca niepewność

(Przypis 5: Polecamy Alert nr 43 „Krajowy Standard Badania 570 (Z) Kontynuacja działalności”, w tym szczególną uwagę zwracamy na zamieszczony na ostatniej stronie alertu diagram podsumowujący wnioskowanie w sprawozdaniu z badania.)

Sprawozdanie finansowe zawiera odpowiednie ujawnienia dotyczące znaczącej niepewności

Par. 22. Jeśli sprawozdanie finansowe zawiera odpowiednie ujawnienie dotyczące znaczącej niepewności, biegły rewident wyraża niezmodyfikowaną opinię, a sprawozdanie biegłego rewidenta zawiera odrębną sekcję pod nagłówkiem „Znacząca niepewność dotycząca kontynuacji działalności”, aby: (Zob. par A28-A31, A34)

 1. zwrócić uwagę na notę w sprawozdaniu finansowym, która ujawnia sprawy opisane w paragrafie 19 i
 1. stwierdzić, że te zdarzenia lub warunki wskazują, że występuje znacząca niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności i że opinia nie jest zmodyfikowana z tego powodu.

Par. 23. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zawiera odpowiedniego ujawnienia dotyczącego znaczącej niepewności, biegły rewident (Zob. par. A32-A34):

 1. wyraża  odpowiednio  opinię  z  zastrzeżeniem  lub  opinię  negatywną,  zgodnie  z  MSB  705 (zmienionym) oraz
 1. w sekcji „Podstawa opinii z zastrzeżeniem (opinii negatywnej)” w sprawozdaniu biegłego rewidenta, stwierdza, że występuje znacząca niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności i że sprawozdanie finansowe nie zawiera odpowiedniego ujawnienia tej sprawy.

Polecamy: INFORLEX Biuro Rachunkowe - Wszystko o zmianach w prawie i podatkach. Teraz 14 dni ZA DARMO!

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry


Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Kluczowym jest zrozumienie wpływu epidemii na poszczególne jednostki grupy oraz na przygotowanie niezbędnych informacji. Niedobór siły roboczej spowodowany chorobami lub ograniczeniami podróży może ograniczyć zdolność kierownictwa do dostarczania odpowiednich dowodów. Biegły rewident grupy powinien przedyskutować z kierownictwem jednostki dominującej, w jaki sposób epidemia wpłynęła na działalność grupy kapitałowej oraz, w jaki sposób kierownictwo zamierza uzyskać informacje potrzebne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zasadniczo kwestie poruszone wyżej przy okazji badania jednostkowego sprawozdania finansowego będę identyczne. Dodatkowo zastosowanie ma w tym przypadku KSB 600 – „Szczególne rozważania – Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy)”. Na proces badania mają wpływ zagrożenia i ryzyka związane z działalnością grupy kapitałowej oraz współpracą z innymi audytorami grupy. KSB 600 zawiera wymóg, aby biegły rewident grupy ocenił i zweryfikował pracę audytora części grupy. W przeszłości wielu audytorów spełniało ten wymóg podczas lokalnych wizyt w zespole audytorów części składowych grupy w celu przeglądu kluczowych dokumentów roboczych z audytu i uczestnictwa w spotkaniach zamykających z lokalnym zarządem. Po wprowadzeniu ograniczeń dotyczących podróżowania audytorzy grupowi będą musieli rozważyć, czy można wprowadzić alternatywne procedury badania, które nadal pozwolą im spełnić wymogi KSB 600.

Załącznik – Przykładowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym związane z pandemią koronawirusa.

Uwaga:

Celem zaprezentowania przykładowych ujawnień jest wsparcie biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych za 2019 r. Zaproponowane poniżej zapisy w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2019 rok mają przykładowy charakter.
Należy jednak pamiętać, że to kierownik jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności jednostki do kontynuowania działalności oraz za związane w tym odpowiednie ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. Podkreślamy również, że działalność poszczególnych klientów/grup kapitałowych może być w różny sposób narażona na wpływ i skutki pandemii.
Sugerujemy, aby klienci, którzy szczególnie odczuwają biznesowe skutki obecnej sytuacji ujawnili odpowiednie informacje w nocie dotyczącej zdarzeń po dacie bilansowej w sprawozdaniu finansowym za rok 2019. Ujawnienia powinny obejmować zarówno oczywiste bezpośrednie skutki, ale także potencjalny pośredni wpływ, taki jak zakłócenie łańcucha dostaw, czy ogólnie niższa aktywność gospodarcza.

Poniżej podajemy niektóre przykładowe sformułowania, które można zasugerować klientowi do ujęcia w sprawozdaniu finansowym. Są one jednak ogólne i powinny być dostosowane, aby jak najwierniej odzwierciedlały specyficzną sytuację jednostki:

 • Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, wydaje się, że negatywny wpływ na handel światowy i na jednostkę może być poważniejszy niż pierwotnie oczekiwano. Kursy walut, z których korzysta jednostka, uległy osłabieniu, wartość akcji na rynkach spadła, a ceny towarów ulegają znacznej fluktuacji /są znacznie niższe. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, kierownictwo jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2020 r.

lub

 • Zarząd jednostki ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu na jednostkę, jednak

[.... brak wzrostu popytu na ropę i spadek globalnych cen ropy wpłynie bezpośrednio na przychody jednostki, jeśli ceny nie wzrosną w krótkim okresie.]

[... jednostka pozyskuje wiele produktów z Chin/krajów szczególnie dotkniętych epidemią, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym, a zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą negatywnie wpłynąć na działalność produkcyjną jednostki. Jednostka posiada wystarczające zapasy, aby utrzymać produkcję przez [okres XXX], ale jeśli łańcuch dostaw pozostanie zakłócony, wpłynie to negatywnie na przychody jednostki. To z kolei może skutkować koniecznością przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów. Przychody musiałyby zostać zmniejszone o X% w wyniku zakłócenia łańcucha dostaw, zanim konieczne będzie rozpoznanie straty z tytułu utraty wartości.]

[.... na segment rekreacji i rozrywki Grupy kapitałowej prawdopodobnie wpłynie obniżony poziom turystyki i mniejsza liczba turystów na całym świecie. Turystyka i podróże w kraju są o X% niższe niż w tym samym okresie w 2019 r., a zatem przychody z pierwszego półrocza 2020 r. prawdopodobnie będą między X% a Y% niższe niż w poprzednim roku]

[.... główna umowa jednostki z dostawcą z Chin dotycząca XXX została anulowana, a jednostka obecnie renegocjuje z innymi kontrahentami w sprawie anulowania podobnych umów w 2020 r.].

lub

 • Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Źródło: Polska Izba Biegłych Rewidentów

Przy okazji PIBR przypomina również o „Alercie specjalnym - Badanie za 2019 r.”

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?