Kategorie

Outsourcing usług księgowych

Urszula Tarsa
Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.
Outsourcing usług księgowych
Fotolia
Outsourcing usług księgowych, polegający za zleceniu prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu, może być procesem efektywnym, lecz powinien być na bieżąco kontrolowany i monitorowany. Kluczowym etapem jest dobór właściwego modelu funkcjonowania outsourcingu usług księgowych. Decyzję powinien ułatwić usługodawca, firma świadcząca usługi księgowe, dostarczając przedsiębiorstwu informacji uzyskanych na bazie swojego doświadczenia.

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy outsourcingu na przykładzie usług księgowych. Przedstawione zostaną fazy i etapy wprowadzenia outsourcingu rachunkowości w firmie. Omówione zostaną także międzynarodowe wytyczne odnoszące się do analizowanego zjawiska.

Outsourcing usług księgowych w świetle regulacji prawnych

Polecamy: KONFERENCJA: Outsourcing kadrowo-księgowy. Praktyczne wskazówki z budowania oraz realizacji kontraktów outsourcingowych

Do regulacji międzynarodowych można zaliczyć przede wszystkim wytyczne Komitetu Bazylejskiego, oraz Committee of European Banking Supervisors (Europejska Komisja Nadzorów Bankowych, w skrócie CEBS). Zgodnie z zasadami Komitetu Bazylejskiego umowa outsourcingowa powinna określać zakres, oraz poziom czynności, jakie będą wydzielane na zewnątrz. Prawa klientów nie powinny być naruszane, w szczególności te dotyczące dochodzenia odszkodowania. Podmiot regulowany przy ocenie ryzyka powinien rozważyć między innymi operacyjny, oraz finansowy wpływ outsourcingu na swą działalność, stopień trudności, czas potrzebny na wybranie alternatywnego usługodawcy, oraz potencjalne straty klientów poniesione na skutek nienależytego wykonania usługi. Zasady te są w pewnym stopniu zbieżne z wytycznymi CEBS. Europejska Komisja Nadzorów Bankowych proponuje następujące zasady:

 1. funkcje zarządu, oraz odpowiedzialność kluczowa i strategiczna nie mogą być outsourcowane;
 2. po stronie zarządu leży ostateczna odpowiedzialność za właściwe zarządzanie ryzykiem;
 3. instytucja outsourcująca powinna w szczególności uważać, kiedy wydziela czynności istotne;
 4. w stosunku do czynności o charakterze mniej istotnym nie powinno być żadnych ograniczeń;
 5. instytucja outsourcująca powinna dysponować strategią działania, głównie plany awaryjne i sposoby zakończenia współpracy;
 6. zasady instytucji outsourcingowych powinny włączać metody zarządzania ryzykiem powiązanym z umowami outsourcingowymi;
 7. każda umowa outsourcingowa powinna mieć formę wyczerpującego kontraktu;
 8. instytucja powinna zapewniać, iż istnieje umowa odnosząca się do jakości świadczonych usług (SLA- service level agreement);
 9. organy nadzoru powinny mieć dostęp do informacji, oraz prawo do zamawiania lub przeprowadzania inspekcji u usługodawcy;
 10. organy nadzoru powinny interesować się koncentracją ryzyka, gdy jeden usługodawca obsługuje kilka instytucji;
 11. organy nadzoru powinny skupiać uwagę na ryzyku powiązanym z outsourcingiem łańcuchowym, czyli takim gdzie usługodawca przekazuje innemu podmiotowi wykonanie pewnych czynności.

Pierwsze osiem zasad określa czego powinny oczekiwać organy nadzoru od instytucji, natomiast trzy ostatnie wyjaśniają rolę nadzoru w outsourcingu[1].

Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na newsletter!

Polecamy: Deregulacja zawodów księgowych w 2014 r.

Umowa outsourcingowa o świadczenie usług księgowych

Outsourcing nie jest pojęciem prawniczym, lecz terminem z pogranicza zarządzania i ekonomii. Na gruncie polskiego prawa umowę outsourcingu zalicza się do kategorii umów nienazwanych. Zazwyczaj przybiera ona formę jednej, lub kombinacji kilku cywilnoprawnych umów nazwanych, na przykład umowy o dzieło, leasingu, najmu, czy umowy zlecenia. Zgodnie z tym wobec umowy outsourcingu stosuje się reżim prawny tych umów nazwanych, a także ogólne zasady właściwe dla nich wszystkich. Obowiązujące, polskie przepisy regulujące zapisy umów outsourcingowych nie używają słowa „outsourcing”[2]. Ustawa o Rachunkowości dopuszcza możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg podmiotom zewnętrznym. Nowelizacja z dnia 10 kwietnia 2010 roku daje możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg podmiotom z innych państw członkowskich, które prowadzą działalność w tym zakresie. Do tej pory tylko polskie firmy miały możliwość prowadzenia ksiąg.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych bez certyfikatu

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Jeśli kierownik jednostki podejmie decyzję o powierzeniu ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu, wówczas zgodnie z art. 11 a Ustawy o Rachunkowości ma obowiązek[3]:

 1. powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania,
 2. zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu albo w innym miejscu za zgodą organu kontroli lub nadzoru[4].

We wszystkich umowach outsourcingowych, w których mowa jest o danych osobowych należy dodatkowo pod uwagę wziąć restrykcje jakie zawiera Ustawa o ochronie danych osobowych[5].

Wybór partnera outsourcingowego powinien przebiegać zgodnie z określoną procedurą, która sprowadza się do: dokładnego wyspecyfikowania działań, które mają podlegać wydzieleniu na zewnątrz, poszukiwania na rynku przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, rozpoznania zakresu i cen usług przez nie realizowanych, a następnie sporządzenia zestawienia potencjalnych partnerów outsourcingowych jednostki. Ostatnim krokiem jest wybór konkretnej firmy outsourcingowej. Należy się tutaj kierować czynnikami, które mają wpływa na efektywność i skuteczność usług księgowych. Bardzo istotnym elementem pomyślnego wdrożenia w jednostce outsourcingu jest odpowiednie sformułowanie umowy outsourcingowej. Nie należy jej utożsamiać ze zwykłą umową o dzieło, lub umową- zleceniem, ponieważ outsourcing jest długotrwałym działaniem, tworzącym nowy układ partnerski pomiędzy firmami. Ponadto powiązania i formy współpracy jakie tu występują są bardziej skomplikowane. Prawidłowo sformułowana umowa powinna co najmniej zawierać następujące elementy:

 1. strony umowy,
 2. zakres i przedmiot umowy,
 3. rozpoczęcie i sposób świadczenia usług przez zleceniobiorcę,
 4. przekazanie , oraz własność dokumentacji,
 5. wynagrodzenie,
 6. współdziałanie stron,
 7. okres trwania umowy,
 8. zasady wypowiedzenia umowy,
 9. zmiana umowy,
 10. poufność,
 11. spory,
 12. ważność umowy, wykonalność częściowa,
 13. odwołanie do polskich regulacji prawnych w stosunku do spraw nieuregulowanych umową,
 14. forma, liczba oryginałów umowy,
 15. podpisy osób zawierających umowę[6].

Standardowa umowa o świadczenie usług księgowych rozpoczyna się od nagłówka, w którym oprócz nazwy dokumentu widnieje jego numer. Kolejnym ważnym elementem jest oznaczenie stron. Główna treść umowy podzielona jest na dziewięć części. Pierwsza z nich to postanowienia ogólne. Druga przedstawia obowiązki biura rachunkowego, do których należy prowadzenie dokumentacji zleceniodawcy na podstawie przedłożonych dokumentów źródłowych. Działania te mają być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i z należytą starannością. Oznaczony jest także termin wykonania usługi. Dodatkowo w tej części dokumentu wymienione są czynności nienależące do obowiązków biura.

Umowa biura rachunkowego z klientem - wzór

Kolejny punkt dokumentu określa czynności dodatkowe. Strony mogą ustalić, że na podstawie odrębnych uzgodnień usługodawca podejmie się stałego wykonywania usług na rzecz zleceniodawcy. W takim przypadku owe dodatkowe czynności zostają wymienione w tym punkcie. Mogą to być między innymi prowadzenie dokumentacji pracowniczej, lub sporządzanie sprawozdań statystycznych.

Następnym elementem umowy o świadczenie usług księgowych są obowiązki zleceniodawcy. Należą do nich między innymi dotrzymywanie terminów związanych z przekazywaniem materiałów źródłowych, oraz udzielanie usługodawcy wszelkich niezbędnych informacji niezbędnych do świadczenia usług, lub mających na nie wpływ.  Ponadto zleceniodawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia. Punkt ten zawiera dodatkowo informację o konsekwencjach w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez usługobiorcę. Dalsza część dokumentu to postanowienia wspólne. Dotyczą one przede wszystkim miejsca przechowywania rejestrów, ksiąg i innych dokumentacji podatkowych, oraz dotrzymywania tajemnicy dotyczącej faktów o których strony dowiedziały się w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Część siódma dokumentu reguluje kwestie wynagrodzenia. Określona jest tutaj podstawowa stawka należna usługodawcy za wykonywane zadania, a także informacje o wynagrodzeniu w przypadku świadczenia czynności dodatkowych. Wyznaczony zostaje termin płatności, oraz informacja, iż w przypadku nieterminowych wypłat wynagrodzenia biuru rachunkowemu przysługiwać będą odsetki w określonej wysokości, najczęściej ustawowej.

Następny punkt dokumentu wyznacza zakres odpowiedzialności. Biuro rachunkowe zobowiązuje się prowadzić księgi rachunkowe zgodnie ze stanem rzeczywistym, czyli odpowiada za prawidłowość materialną, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a więc musi przestrzegać prawidłowości formalnej. W tym punkcie przedstawia się także zakres obowiązków, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz umieszcza się informację o ubezpieczeniu działalności od odpowiedzialności cywilnej.

Przedostatni element umowy zatytułowany: Okres obowiązywanie umowy. Rozwiązanie umowy. zawiera informację o czasie, na jaki umowa zostaje zawarta, wskazuje strony, które mogą ją rozwiązać, a także wyznacza długość okresu wypowiedzenia. Postanowienia końcowe to ostatni punkt umowy o świadczenie usług księgowych. Zastrzegają one formę prawną wymaganą dla ważności wszelkich oświadczeń stron składanych w wykonaniu umowy, jej zmian, bądź rozwiązania. W tej części widnieje informacja na temat przepisów prawnych obowiązujących w przypadku kwestii nieuregulowanych umową. Podana jest także informacja o ilości egzemplarzy w jakiej została sporządzona umowa. Dokument musi zostać podpisany zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę.

Księgowość własna, czy w biurze rachunkowym lub kancelarii podatkowej?

W umowie outsourcingowej można zawrzeć wszelkie dodatkowe i specyficzne elementy, jeśli standardowy kontrakt ich nie ujmuje. Jest to ważne dla obu stron. Dla usługobiorcy jest to istotny element w egzekwowaniu zawartego wcześniej kontraktu, natomiast dla usługodawcy stanowi to możliwość obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami[7].

Fazy oraz etapy wprowadzania outsourcingu rachunkowości w firmie

Wprowadzając outsourcing w przedsiębiorstwie należy postępować rozważnie i przejść krok po kroku kolejne etapy całego procesu. Osoby podejmujące decyzję powinny zwrócić uwagę na solidność i rzetelność wszelkich analiz i informacji dotyczących tego problemu w przedsiębiorstwie. Wprowadzanie outsourcingu w firmie można podzielić na cztery ogólne fazy, które z kolei dzielą się na bardziej szczegółowe etapy. Fazy te wyglądają następująco:

 1. planowanie strategiczne, oraz wewnętrzna analiza i ocena,
 2. ocena i wybór usługodawców,
 3. negocjacja i podpisanie kontraktu,
 4. kontrola outsourcingu.

Faza pierwsza jest najważniejsza, ponieważ wówczas podejmowane są główne, strategiczne dla firmy decyzje. Na początku należy zidentyfikować obszary działalności firmy, które nadają się do wydzielenia na zewnątrz, a obecnie sprawiają najwięcej kłopotów w sprawnym funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rachunkowość może być właśnie takim obszarem. Kolejnym krokiem jest określenie celów strategicznych. Zadanie to należy do samych właścicieli przedsiębiorstwa, lub kadry zarządzającej wysokiego szczebla. Następnym etapem tej fazy jest przeprowadzenie analizy korzyści i kosztów[8]. Można zastosować tutaj analizę SWOT. Nazwa tej metody to skrót od pierwszych liter angielskich odpowiedników słów: siła (strenght), słabość (weakness), szanse (opportunities) i zagrożenia (threats)[9]. Głównym celem analizy SWOT przedsięwzięcia jakim jest outsourcing usług księgowych jest określenie bieżącej sytuacji, perspektyw, a co za tym idzie najlepszej strategii postępowania. Pozwoli to na podjęcie decyzji, czy nadal prowadzić księgowość w obrębie własnego przedsiębiorstwa, czy też zlecić wykonanie tych usług na zewnątrz. Przeprowadzenie tej metody zmusza do strategicznego myślenia, obserwowania zachodzących w otoczeniu zmian, tworzenia analiz i raportów[10]. Graficzne przedstawienie analizy SWOT outsourcingu księgowości zawiera tabela 3.

Tab. 3. Analiza SWOT outsourcingu usług księgowych.

pozytywne

negatywne

Wewnętrzne

 • redukcja kosztów
 • oszczędność czasu
 • wzrost jakości realizacji funkcji księgowej
 • redukcja ryzyka
 • uniknięcie negatywnych konsekwencji spowodowanych nieoczekiwaną nieobecnością księgowego
 • brak zaufania do partnera outsourcingowego
 • standaryzacja wykonywanych usług przez firmy outsourcingowe
 • ponoszenie odpowiedzialności przez kierownika za dokumentację, która staje się własnością firmy outsourcingowej
 • brak możliwości uzyskania informacji na żądanie i problemy komunikacyjne
 • wcześniejsze inwestycje w oprogramowanie i sprzęt
 • rozmycie odpowiedzialności

Zewnętrzne

 • dostosowanie do zmian w otoczeniu gospodarczym
 • wzrost elastyczności
 • duża konkurencyjność na rynku firm outsourcingowych
 • możliwość wypłynięcia informacji na zewnątrz
 • ryzyko wzrostu kosztów
 • możliwość zmiany regulacji prawnych
Reklama

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.outsourcingportal.pl/artykuly,outsourcing-uslug-ksiegowych,0,2,587,2,0.html, 09.04.12, Od auditingu do sponsoringu, praca zbior. pod red. Kseni Czubakowskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 206- 208.

W tej fazie ważne jest także, aby oszacować granicę równowagi dla korzyści, oraz obciążeń wprowadzanego outsourcingu usług księgowych. Należy wyznaczyć jasne kryteria ustalania tej granicy. W krótkim okresie czasu może okazać się, że wprowadzanie outsourcingu nie przynosi pożądanych efektów, natomiast w długoterminowej perspektywie przekroczona zostanie granica opłacalności.

Druga faza to selekcja, po uprzedniej ocenie, sprzedawców usług outsourcingowych. Należy określić uwarunkowania firmy, które rzutują na usługi outsourcingowe rachunkowości, a także wyszukać wykwalifikowanego usługodawcę. Można tego dokonać na podstawie informacji dostarczonych zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa. W firmie może wystąpić problem oporu pracowników, którzy obawiają się utraty swoich stanowisk. Taki stan rzeczy może prowadzić do nieprawidłowości, a nawet błędnych wyników analiz ekonomicznych, jakie przedsiębiorstwo przeprowadza. Aby zapobiec takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem, które pomoże zebrać informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji.

Aby odzwierciedlić aktualną sytuację firmy planującej outsourcing, ważne jest by współpraca opierała się na uczciwym i rzetelnym przepływie informacji w obu kierunkach. Dodatkowym źródłem wiedzy może być analiza rozwiązań stosowanych przez inne jednostki funkcjonujące w tym samym sektorze działalności gospodarczej. Można w ten sposób zgromadzić zasób informacji o wadach i zaletach outsourcingu rachunkowości, dzięki czemu bardziej przejrzysta stanie się sytuacja, w ramach której rozważać się będzie wprowadzenie tego rozwiązania we własnym przedsiębiorstwie. Następnym etapem w ramach drugiej fazy jest przeprowadzenie przetargu ofert. Tworzy się tutaj zapytania do firm outsourcingowych, będących w kręgu zainteresowania przedsiębiorstwa macierzystego, dotyczące możliwości współpracy. Oferta taka może mieć formę pisemną, lub ustną. Należy pamiętać, aby pytania były konkretne i jednoznaczne. W następnym kroku przedsiębiorstwo ocenia nadesłane odpowiedzi usługodawców. Najlepszym rozwiązaniem jest powołanie w tym celu zespołu wykwalifikowanych ludzi. Celem tego etapu jest wybór najlepszych firm outsourcingowych, które najpełniej spełniają wszelkie wymagania. Spośród grona wyłonionych usługodawców dokonuje się ostatecznego wyboru. Kryteria jakimi można się tutaj kierować to na przykład opinia o firmie outsourcingowej, jej stabilność finansowa, dotychczasowe osiągnięcia. Warto także zwrócić uwagę, czy przedsiębiorstwo posiada wystawiony przez Ministra Finansów dokument uprawniający je do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie jest to gwarantem wysokiego poziomu świadczonych usług, lecz zapewnia bezpieczeństwo poprawności ich wykonania[11].

Kolejną fazą jest negocjacja i podpisanie kontraktu. Na samym początku należy pamiętać, by zrobić dobre wrażenie i zarazem zbudować życzliwą atmosferę. Nie należy się spieszyć podczas omawiania szczegółów, by móc w przyszłości nawzajem sprostać swoim oczekiwaniom. Na proces negocjacji składa się kilka podstawowych etapów:

 • przygotowanie negocjacji,
 • rozpoczęcie procesu negocjacji,
 • prezentacja usług w zakresie rachunkowości,
 • właściwe negocjacje,
 • zamknięcie procesu negocjacyjnego[12].

Ostatnią fazą wprowadzania outsourcingu jest jego kontrola. Polega ona na porównaniu opracowanych w procesie planowania programów ze stanem faktycznym. Przeprowadzenie kontroli zastosowanego outsourcingu rachunkowości nie powinno być problematyczne. Celem jest maksymalne czerpanie korzyści z wprowadzonego rozwiązania[13].


Autor: Urszula Tarsa


Bibliografia

 1. BURKHOLDER N. C., Outsourcing: the definitive view, applications and implications, John Wiley and Sons, USA 2006.
 2. CORBETTt M. F., The outsourcing revolution: why it makes sense and how to do it right, Dearborn Trade Publishing, USA 2004.
 3. GREAVER M. F., Strategic outsourcing: a structured approach to outsourcing decisions and initiatives, AMACOM, New York 1999.
 4. KŁOS M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 5. KOPCZYŃSKI T., Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 2010.
 6. Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, praca zbior. pod red. K. CZUBAKOWSKIEJ, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 7. PTAK M., Rachunkowość w firmie, oraz prawne regulacje outsourcingu rachunkowości, „ PLUS. Outsourcing rachunkowości” 2011, nr 4.
 8. SAPETA T., Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2006, nr 719.
 9. TROCKI M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 691 z późn. zm., art. 11 a.
 11. WODECKA- HYJEK A., Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2004, nr 648.
 12. ZIELIŃSKI J., Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości. Trafna decyzja, Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2001.
 13. http://www.analiza-swot.org/, 09.04.12.
 14. http://www.iso.org.pl/analiza-swot, 09.04.12
 15. http://ww4.it/outsourcing, 20.01.2012.
 16. http://www.outsourcing.com, 26.12.2011.


[1] M. Kłos, Outsourcing…, op. cit., s.

[2] Ibidem, s. 74-75.

[3] M. Ptak, Rachunkowość w firmie, oraz prawne regulacje outsourcingu rachunkowości, „ PLUS. Outsourcing rachunkowości” 2011, nr 4, s. 12.

[4] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 691 z późn. zm., art. 11 a.

[5] M. Kłos, Outsourcing…, op. cit., s. 80.

[6] Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, praca zbior. pod red. K. Czubakowskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 213- 215.

[7] J. Zieliński, Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości. Trafna decyzja, Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2001, s. 64.

[8] J. Zieliński, Outsourcing…, op. cit., s. 43- 46.

[9] http://www.analiza-swot.org/, 09.04.12.

[10] http://www.iso.org.pl/analiza-swot, 09.04.12

[11] J. Zieliński, Outsourcing…, op. cit., s. 43- 60.

[12] Ibidem, s. 65.

[13] Ibidem, s. 83-84.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.