Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Outsourcing usług księgowych

Urszula Tarsa
Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.
Outsourcing usług księgowych
Outsourcing usług księgowych
Fotolia
Outsourcing usług księgowych, polegający za zleceniu prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu, może być procesem efektywnym, lecz powinien być na bieżąco kontrolowany i monitorowany. Kluczowym etapem jest dobór właściwego modelu funkcjonowania outsourcingu usług księgowych. Decyzję powinien ułatwić usługodawca, firma świadcząca usługi księgowe, dostarczając przedsiębiorstwu informacji uzyskanych na bazie swojego doświadczenia.

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy outsourcingu na przykładzie usług księgowych. Przedstawione zostaną fazy i etapy wprowadzenia outsourcingu rachunkowości w firmie. Omówione zostaną także międzynarodowe wytyczne odnoszące się do analizowanego zjawiska.

Outsourcing usług księgowych w świetle regulacji prawnych

Polecamy: KONFERENCJA: Outsourcing kadrowo-księgowy. Praktyczne wskazówki z budowania oraz realizacji kontraktów outsourcingowych

Do regulacji międzynarodowych można zaliczyć przede wszystkim wytyczne Komitetu Bazylejskiego, oraz Committee of European Banking Supervisors (Europejska Komisja Nadzorów Bankowych, w skrócie CEBS). Zgodnie z zasadami Komitetu Bazylejskiego umowa outsourcingowa powinna określać zakres, oraz poziom czynności, jakie będą wydzielane na zewnątrz. Prawa klientów nie powinny być naruszane, w szczególności te dotyczące dochodzenia odszkodowania. Podmiot regulowany przy ocenie ryzyka powinien rozważyć między innymi operacyjny, oraz finansowy wpływ outsourcingu na swą działalność, stopień trudności, czas potrzebny na wybranie alternatywnego usługodawcy, oraz potencjalne straty klientów poniesione na skutek nienależytego wykonania usługi. Zasady te są w pewnym stopniu zbieżne z wytycznymi CEBS. Europejska Komisja Nadzorów Bankowych proponuje następujące zasady:

 1. funkcje zarządu, oraz odpowiedzialność kluczowa i strategiczna nie mogą być outsourcowane;
 2. po stronie zarządu leży ostateczna odpowiedzialność za właściwe zarządzanie ryzykiem;
 3. instytucja outsourcująca powinna w szczególności uważać, kiedy wydziela czynności istotne;
 4. w stosunku do czynności o charakterze mniej istotnym nie powinno być żadnych ograniczeń;
 5. instytucja outsourcująca powinna dysponować strategią działania, głównie plany awaryjne i sposoby zakończenia współpracy;
 6. zasady instytucji outsourcingowych powinny włączać metody zarządzania ryzykiem powiązanym z umowami outsourcingowymi;
 7. każda umowa outsourcingowa powinna mieć formę wyczerpującego kontraktu;
 8. instytucja powinna zapewniać, iż istnieje umowa odnosząca się do jakości świadczonych usług (SLA- service level agreement);
 9. organy nadzoru powinny mieć dostęp do informacji, oraz prawo do zamawiania lub przeprowadzania inspekcji u usługodawcy;
 10. organy nadzoru powinny interesować się koncentracją ryzyka, gdy jeden usługodawca obsługuje kilka instytucji;
 11. organy nadzoru powinny skupiać uwagę na ryzyku powiązanym z outsourcingiem łańcuchowym, czyli takim gdzie usługodawca przekazuje innemu podmiotowi wykonanie pewnych czynności.

Pierwsze osiem zasad określa czego powinny oczekiwać organy nadzoru od instytucji, natomiast trzy ostatnie wyjaśniają rolę nadzoru w outsourcingu[1].

Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na newsletter!

Polecamy: Deregulacja zawodów księgowych w 2014 r.

Umowa outsourcingowa o świadczenie usług księgowych

Outsourcing nie jest pojęciem prawniczym, lecz terminem z pogranicza zarządzania i ekonomii. Na gruncie polskiego prawa umowę outsourcingu zalicza się do kategorii umów nienazwanych. Zazwyczaj przybiera ona formę jednej, lub kombinacji kilku cywilnoprawnych umów nazwanych, na przykład umowy o dzieło, leasingu, najmu, czy umowy zlecenia. Zgodnie z tym wobec umowy outsourcingu stosuje się reżim prawny tych umów nazwanych, a także ogólne zasady właściwe dla nich wszystkich. Obowiązujące, polskie przepisy regulujące zapisy umów outsourcingowych nie używają słowa „outsourcing”[2]. Ustawa o Rachunkowości dopuszcza możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg podmiotom zewnętrznym. Nowelizacja z dnia 10 kwietnia 2010 roku daje możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg podmiotom z innych państw członkowskich, które prowadzą działalność w tym zakresie. Do tej pory tylko polskie firmy miały możliwość prowadzenia ksiąg.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych bez certyfikatu

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Jeśli kierownik jednostki podejmie decyzję o powierzeniu ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu, wówczas zgodnie z art. 11 a Ustawy o Rachunkowości ma obowiązek[3]:

 1. powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania,
 2. zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu albo w innym miejscu za zgodą organu kontroli lub nadzoru[4].

We wszystkich umowach outsourcingowych, w których mowa jest o danych osobowych należy dodatkowo pod uwagę wziąć restrykcje jakie zawiera Ustawa o ochronie danych osobowych[5].

Wybór partnera outsourcingowego powinien przebiegać zgodnie z określoną procedurą, która sprowadza się do: dokładnego wyspecyfikowania działań, które mają podlegać wydzieleniu na zewnątrz, poszukiwania na rynku przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, rozpoznania zakresu i cen usług przez nie realizowanych, a następnie sporządzenia zestawienia potencjalnych partnerów outsourcingowych jednostki. Ostatnim krokiem jest wybór konkretnej firmy outsourcingowej. Należy się tutaj kierować czynnikami, które mają wpływa na efektywność i skuteczność usług księgowych. Bardzo istotnym elementem pomyślnego wdrożenia w jednostce outsourcingu jest odpowiednie sformułowanie umowy outsourcingowej. Nie należy jej utożsamiać ze zwykłą umową o dzieło, lub umową- zleceniem, ponieważ outsourcing jest długotrwałym działaniem, tworzącym nowy układ partnerski pomiędzy firmami. Ponadto powiązania i formy współpracy jakie tu występują są bardziej skomplikowane. Prawidłowo sformułowana umowa powinna co najmniej zawierać następujące elementy:

 1. strony umowy,
 2. zakres i przedmiot umowy,
 3. rozpoczęcie i sposób świadczenia usług przez zleceniobiorcę,
 4. przekazanie , oraz własność dokumentacji,
 5. wynagrodzenie,
 6. współdziałanie stron,
 7. okres trwania umowy,
 8. zasady wypowiedzenia umowy,
 9. zmiana umowy,
 10. poufność,
 11. spory,
 12. ważność umowy, wykonalność częściowa,
 13. odwołanie do polskich regulacji prawnych w stosunku do spraw nieuregulowanych umową,
 14. forma, liczba oryginałów umowy,
 15. podpisy osób zawierających umowę[6].

Standardowa umowa o świadczenie usług księgowych rozpoczyna się od nagłówka, w którym oprócz nazwy dokumentu widnieje jego numer. Kolejnym ważnym elementem jest oznaczenie stron. Główna treść umowy podzielona jest na dziewięć części. Pierwsza z nich to postanowienia ogólne. Druga przedstawia obowiązki biura rachunkowego, do których należy prowadzenie dokumentacji zleceniodawcy na podstawie przedłożonych dokumentów źródłowych. Działania te mają być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i z należytą starannością. Oznaczony jest także termin wykonania usługi. Dodatkowo w tej części dokumentu wymienione są czynności nienależące do obowiązków biura.

Umowa biura rachunkowego z klientem - wzór

Kolejny punkt dokumentu określa czynności dodatkowe. Strony mogą ustalić, że na podstawie odrębnych uzgodnień usługodawca podejmie się stałego wykonywania usług na rzecz zleceniodawcy. W takim przypadku owe dodatkowe czynności zostają wymienione w tym punkcie. Mogą to być między innymi prowadzenie dokumentacji pracowniczej, lub sporządzanie sprawozdań statystycznych.

Następnym elementem umowy o świadczenie usług księgowych są obowiązki zleceniodawcy. Należą do nich między innymi dotrzymywanie terminów związanych z przekazywaniem materiałów źródłowych, oraz udzielanie usługodawcy wszelkich niezbędnych informacji niezbędnych do świadczenia usług, lub mających na nie wpływ.  Ponadto zleceniodawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia. Punkt ten zawiera dodatkowo informację o konsekwencjach w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez usługobiorcę. Dalsza część dokumentu to postanowienia wspólne. Dotyczą one przede wszystkim miejsca przechowywania rejestrów, ksiąg i innych dokumentacji podatkowych, oraz dotrzymywania tajemnicy dotyczącej faktów o których strony dowiedziały się w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Część siódma dokumentu reguluje kwestie wynagrodzenia. Określona jest tutaj podstawowa stawka należna usługodawcy za wykonywane zadania, a także informacje o wynagrodzeniu w przypadku świadczenia czynności dodatkowych. Wyznaczony zostaje termin płatności, oraz informacja, iż w przypadku nieterminowych wypłat wynagrodzenia biuru rachunkowemu przysługiwać będą odsetki w określonej wysokości, najczęściej ustawowej.

Następny punkt dokumentu wyznacza zakres odpowiedzialności. Biuro rachunkowe zobowiązuje się prowadzić księgi rachunkowe zgodnie ze stanem rzeczywistym, czyli odpowiada za prawidłowość materialną, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a więc musi przestrzegać prawidłowości formalnej. W tym punkcie przedstawia się także zakres obowiązków, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz umieszcza się informację o ubezpieczeniu działalności od odpowiedzialności cywilnej.

Przedostatni element umowy zatytułowany: Okres obowiązywanie umowy. Rozwiązanie umowy. zawiera informację o czasie, na jaki umowa zostaje zawarta, wskazuje strony, które mogą ją rozwiązać, a także wyznacza długość okresu wypowiedzenia. Postanowienia końcowe to ostatni punkt umowy o świadczenie usług księgowych. Zastrzegają one formę prawną wymaganą dla ważności wszelkich oświadczeń stron składanych w wykonaniu umowy, jej zmian, bądź rozwiązania. W tej części widnieje informacja na temat przepisów prawnych obowiązujących w przypadku kwestii nieuregulowanych umową. Podana jest także informacja o ilości egzemplarzy w jakiej została sporządzona umowa. Dokument musi zostać podpisany zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę.

Księgowość własna, czy w biurze rachunkowym lub kancelarii podatkowej?

W umowie outsourcingowej można zawrzeć wszelkie dodatkowe i specyficzne elementy, jeśli standardowy kontrakt ich nie ujmuje. Jest to ważne dla obu stron. Dla usługobiorcy jest to istotny element w egzekwowaniu zawartego wcześniej kontraktu, natomiast dla usługodawcy stanowi to możliwość obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami[7].

Fazy oraz etapy wprowadzania outsourcingu rachunkowości w firmie

Wprowadzając outsourcing w przedsiębiorstwie należy postępować rozważnie i przejść krok po kroku kolejne etapy całego procesu. Osoby podejmujące decyzję powinny zwrócić uwagę na solidność i rzetelność wszelkich analiz i informacji dotyczących tego problemu w przedsiębiorstwie. Wprowadzanie outsourcingu w firmie można podzielić na cztery ogólne fazy, które z kolei dzielą się na bardziej szczegółowe etapy. Fazy te wyglądają następująco:

 1. planowanie strategiczne, oraz wewnętrzna analiza i ocena,
 2. ocena i wybór usługodawców,
 3. negocjacja i podpisanie kontraktu,
 4. kontrola outsourcingu.

Faza pierwsza jest najważniejsza, ponieważ wówczas podejmowane są główne, strategiczne dla firmy decyzje. Na początku należy zidentyfikować obszary działalności firmy, które nadają się do wydzielenia na zewnątrz, a obecnie sprawiają najwięcej kłopotów w sprawnym funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rachunkowość może być właśnie takim obszarem. Kolejnym krokiem jest określenie celów strategicznych. Zadanie to należy do samych właścicieli przedsiębiorstwa, lub kadry zarządzającej wysokiego szczebla. Następnym etapem tej fazy jest przeprowadzenie analizy korzyści i kosztów[8]. Można zastosować tutaj analizę SWOT. Nazwa tej metody to skrót od pierwszych liter angielskich odpowiedników słów: siła (strenght), słabość (weakness), szanse (opportunities) i zagrożenia (threats)[9]. Głównym celem analizy SWOT przedsięwzięcia jakim jest outsourcing usług księgowych jest określenie bieżącej sytuacji, perspektyw, a co za tym idzie najlepszej strategii postępowania. Pozwoli to na podjęcie decyzji, czy nadal prowadzić księgowość w obrębie własnego przedsiębiorstwa, czy też zlecić wykonanie tych usług na zewnątrz. Przeprowadzenie tej metody zmusza do strategicznego myślenia, obserwowania zachodzących w otoczeniu zmian, tworzenia analiz i raportów[10]. Graficzne przedstawienie analizy SWOT outsourcingu księgowości zawiera tabela 3.

Tab. 3. Analiza SWOT outsourcingu usług księgowych.

pozytywne

negatywne

Wewnętrzne

 • redukcja kosztów
 • oszczędność czasu
 • wzrost jakości realizacji funkcji księgowej
 • redukcja ryzyka
 • uniknięcie negatywnych konsekwencji spowodowanych nieoczekiwaną nieobecnością księgowego
 • brak zaufania do partnera outsourcingowego
 • standaryzacja wykonywanych usług przez firmy outsourcingowe
 • ponoszenie odpowiedzialności przez kierownika za dokumentację, która staje się własnością firmy outsourcingowej
 • brak możliwości uzyskania informacji na żądanie i problemy komunikacyjne
 • wcześniejsze inwestycje w oprogramowanie i sprzęt
 • rozmycie odpowiedzialności

Zewnętrzne

 • dostosowanie do zmian w otoczeniu gospodarczym
 • wzrost elastyczności
 • duża konkurencyjność na rynku firm outsourcingowych
 • możliwość wypłynięcia informacji na zewnątrz
 • ryzyko wzrostu kosztów
 • możliwość zmiany regulacji prawnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.outsourcingportal.pl/artykuly,outsourcing-uslug-ksiegowych,0,2,587,2,0.html, 09.04.12, Od auditingu do sponsoringu, praca zbior. pod red. Kseni Czubakowskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 206- 208.

W tej fazie ważne jest także, aby oszacować granicę równowagi dla korzyści, oraz obciążeń wprowadzanego outsourcingu usług księgowych. Należy wyznaczyć jasne kryteria ustalania tej granicy. W krótkim okresie czasu może okazać się, że wprowadzanie outsourcingu nie przynosi pożądanych efektów, natomiast w długoterminowej perspektywie przekroczona zostanie granica opłacalności.

Druga faza to selekcja, po uprzedniej ocenie, sprzedawców usług outsourcingowych. Należy określić uwarunkowania firmy, które rzutują na usługi outsourcingowe rachunkowości, a także wyszukać wykwalifikowanego usługodawcę. Można tego dokonać na podstawie informacji dostarczonych zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa. W firmie może wystąpić problem oporu pracowników, którzy obawiają się utraty swoich stanowisk. Taki stan rzeczy może prowadzić do nieprawidłowości, a nawet błędnych wyników analiz ekonomicznych, jakie przedsiębiorstwo przeprowadza. Aby zapobiec takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem, które pomoże zebrać informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji.

Aby odzwierciedlić aktualną sytuację firmy planującej outsourcing, ważne jest by współpraca opierała się na uczciwym i rzetelnym przepływie informacji w obu kierunkach. Dodatkowym źródłem wiedzy może być analiza rozwiązań stosowanych przez inne jednostki funkcjonujące w tym samym sektorze działalności gospodarczej. Można w ten sposób zgromadzić zasób informacji o wadach i zaletach outsourcingu rachunkowości, dzięki czemu bardziej przejrzysta stanie się sytuacja, w ramach której rozważać się będzie wprowadzenie tego rozwiązania we własnym przedsiębiorstwie. Następnym etapem w ramach drugiej fazy jest przeprowadzenie przetargu ofert. Tworzy się tutaj zapytania do firm outsourcingowych, będących w kręgu zainteresowania przedsiębiorstwa macierzystego, dotyczące możliwości współpracy. Oferta taka może mieć formę pisemną, lub ustną. Należy pamiętać, aby pytania były konkretne i jednoznaczne. W następnym kroku przedsiębiorstwo ocenia nadesłane odpowiedzi usługodawców. Najlepszym rozwiązaniem jest powołanie w tym celu zespołu wykwalifikowanych ludzi. Celem tego etapu jest wybór najlepszych firm outsourcingowych, które najpełniej spełniają wszelkie wymagania. Spośród grona wyłonionych usługodawców dokonuje się ostatecznego wyboru. Kryteria jakimi można się tutaj kierować to na przykład opinia o firmie outsourcingowej, jej stabilność finansowa, dotychczasowe osiągnięcia. Warto także zwrócić uwagę, czy przedsiębiorstwo posiada wystawiony przez Ministra Finansów dokument uprawniający je do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie jest to gwarantem wysokiego poziomu świadczonych usług, lecz zapewnia bezpieczeństwo poprawności ich wykonania[11].

Kolejną fazą jest negocjacja i podpisanie kontraktu. Na samym początku należy pamiętać, by zrobić dobre wrażenie i zarazem zbudować życzliwą atmosferę. Nie należy się spieszyć podczas omawiania szczegółów, by móc w przyszłości nawzajem sprostać swoim oczekiwaniom. Na proces negocjacji składa się kilka podstawowych etapów:

 • przygotowanie negocjacji,
 • rozpoczęcie procesu negocjacji,
 • prezentacja usług w zakresie rachunkowości,
 • właściwe negocjacje,
 • zamknięcie procesu negocjacyjnego[12].

Ostatnią fazą wprowadzania outsourcingu jest jego kontrola. Polega ona na porównaniu opracowanych w procesie planowania programów ze stanem faktycznym. Przeprowadzenie kontroli zastosowanego outsourcingu rachunkowości nie powinno być problematyczne. Celem jest maksymalne czerpanie korzyści z wprowadzonego rozwiązania[13].


Autor: Urszula Tarsa


Bibliografia

 1. BURKHOLDER N. C., Outsourcing: the definitive view, applications and implications, John Wiley and Sons, USA 2006.
 2. CORBETTt M. F., The outsourcing revolution: why it makes sense and how to do it right, Dearborn Trade Publishing, USA 2004.
 3. GREAVER M. F., Strategic outsourcing: a structured approach to outsourcing decisions and initiatives, AMACOM, New York 1999.
 4. KŁOS M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 5. KOPCZYŃSKI T., Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 2010.
 6. Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, praca zbior. pod red. K. CZUBAKOWSKIEJ, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 7. PTAK M., Rachunkowość w firmie, oraz prawne regulacje outsourcingu rachunkowości, „ PLUS. Outsourcing rachunkowości” 2011, nr 4.
 8. SAPETA T., Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2006, nr 719.
 9. TROCKI M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 691 z późn. zm., art. 11 a.
 11. WODECKA- HYJEK A., Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2004, nr 648.
 12. ZIELIŃSKI J., Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości. Trafna decyzja, Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2001.
 13. http://www.analiza-swot.org/, 09.04.12.
 14. http://www.iso.org.pl/analiza-swot, 09.04.12
 15. http://ww4.it/outsourcing, 20.01.2012.
 16. http://www.outsourcing.com, 26.12.2011.


[1] M. Kłos, Outsourcing…, op. cit., s.

[2] Ibidem, s. 74-75.

[3] M. Ptak, Rachunkowość w firmie, oraz prawne regulacje outsourcingu rachunkowości, „ PLUS. Outsourcing rachunkowości” 2011, nr 4, s. 12.

[4] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 691 z późn. zm., art. 11 a.

[5] M. Kłos, Outsourcing…, op. cit., s. 80.

[6] Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, praca zbior. pod red. K. Czubakowskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 213- 215.

[7] J. Zieliński, Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości. Trafna decyzja, Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2001, s. 64.

[8] J. Zieliński, Outsourcing…, op. cit., s. 43- 46.

[9] http://www.analiza-swot.org/, 09.04.12.

[10] http://www.iso.org.pl/analiza-swot, 09.04.12

[11] J. Zieliński, Outsourcing…, op. cit., s. 43- 60.

[12] Ibidem, s. 65.

[13] Ibidem, s. 83-84.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce - wakacje 2022 (czerwiec-lipiec)
  Na początku wakacji można spodziewać się spadku cen paliw o 5-10 gr/l - oceniają analitycy BM Reflex. Ale i tak rachunki za tankowanie w trakcie wakacji będą od 46 do 53 proc. wyższe niż rok temu. Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do wakacyjnych podróży. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 zł - informują analitycy e-petrol.pl
  Wynagrodzenia w Polskim Ładzie 2.0 – umowa o pracę, umowa zlecenia. Przykłady z kwotami brutto-netto
  Biorąc pod uwagę ilość zmian podatkowych, które zaszły w ustawie o PIT w ciągu ostatniego półrocza wielu podatników może mieć wątpliwości związane z wysokością wynagrodzenia. Poniższe zestawienia zawierają przykładowe porównania wysokości wynagrodzenia w stanie prawnym sprzed Polskiego Ładu (do końca 2020 r.), po wdrożeniu tej reformy (2021 r.) oraz w stanie prawnym po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 (tj. 1 lipca 2022 r.). Porównując wysokość wynagrodzeń należy uwzględnić formę zatrudnienia, wysokość zarobków oraz specyfikę poszczególnych zmian, które weszły w życie w ramach nowelizacji, a więc przede wszystkim: podniesienie kwoty wolnej, wprowadzenie oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, obniżenie pierwszej stawki podatku PIT z 17% do 12%. Należy też zauważyć, że Polski Ład 2.0 zakłada likwidację od 1 lipca 2022 r. tzw. mechanizmu „rolowania” zaliczek (zgodnie z którym płatnicy muszą obliczać zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących 1 stycznia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r.).
  Obligacje skarbowe w lipcu 2022 r. - oprocentowanie i oferta
  Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w lipcu 2022 r. W związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,75 pp., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,00%, a 2-letnich 6,25%.
  Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. zajdą zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmienią się też miesięczne formularze rozliczeniowe ZUS - miesięczne raporty rozliczeniowe i deklaracje zostaną dostosowane do znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej. Zmiany wprowadza ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki".
  Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu - stanowisko Rzecznika Finansowego
  Rzecznik Finansowy poinformował 24 czerwca 2022 r., że liczba skarg związanych z wcześniejszą spłatą kredytu systematycznie spada ale nadal jest ich sporo. Szczególny spadek zauważony jest w sprawach dotyczących kredytu konsumenckiego, niemniej takich spraw w minionym roku było wciąż blisko tysiąc. Instytucje finansowe wciąż nie realizują ustawowego obowiązku proporcjonalnego zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie kredytów (także hipotecznych) przez kredytobiorców.
  30 groszy rabatu na 1 litr paliwa na stacjach Orlen z aplikacją VITAY - od 27 czerwca do końca wakacji
  Od poniedziałku 27 czerwca do końca wakacji 2022 r. PKN Orlen wprowadza rabat w wysokości 30 groszy za litr benzyny i oleju napędowego dla właścicieli aplikacji lojalnościowej Orlenu VITAY - poinformował 24 czerwca 2022 r. na twitterze prezes spółki Daniel Obajtek. Z rabatem można kupić maksymalnie 150 litrów paliwa miesięcznie.
  Wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem przywrócone od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. samotnym rodzicom zostanie przywrócona możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Przywrócenie tej preferencji oznacza, że będzie można się rozliczyć z dzieckiem w zakresie dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Kto będzie mógł się rozliczyć razem z samotnie wychowywanym dzieckiem za 2022 rok? Jakie są warunki takiego rozliczenia? Jaki jest limit dochodów dziecka w 2022 roku? Wzór oświadczenia samotnego rodzica dla pracodawcy o wspólnym rozliczeniu PIT z dzieckiem.
  Zwrot VAT w 15 dni dla podatników bezgotówkowych - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Którzy podatnicy mogą otrzymać zwrot VAT w ciągu 15 dni? Jakie są warunki tego zwrotu? Jaki podatnik jest "podatnikiem bezgotówkowym"? Co trzeba zrobić aby otrzymać tak szybki zwrot VAT? Jakie warunki trzeba spełnić i co sprawdza urząd skarbowy? Wyjaśniają eksperci Ministerstwa Finansów.
  Upały w pracy a przepisy BHP i zalecenia PIP. Wysoka temperatura w miejscu pracy, napoje, organizacja pracy, pierwsza pomoc przy przegrzaniu organizmu
  Już kilka dni temu Główny Inspektor Pracy apelował do pracodawców o zorganizowanie pracy w upalne, gorące dni zgodnie z zasadami BHP. Jak zorganizować pracę w wysokich temperaturach? Kiedy trzeba zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje? Czy przepisy BHP określają maksymalną dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniu? Jakie są inne wymogi BHP odnośnie pracy w wysokiej temperaturze otoczenia?
  Friendshoring - sposób na ograniczenie skutków zaburzeń łańcuchów dostaw
  Przestawienie się na friendshoring może w większym stopniu uchronić przed skutkami zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw - podała 23 czerwca 2022 r. firma doradcza CEBRE. Czym jest friendshoring?
  Zaliczki na PIT w 2022 roku i obowiązki płatników - zmiany od 1 lipca (Polski Ład 2.0)
  Z dniem 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która m.in. zmienia zasady poboru zaliczek na podatek i obowiązki płatników. Co się zmienia w zaliczkach na PIT? Jakie zmiany dla płatników zajdą od 2023 roku? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Zmiana formy opodatkowania dochodów lub przychodów przedsiębiorców osiągniętych w 2022 roku - zmiany w PIT od 1 lipca
  Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), pozwala m.in. na zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne (tj. opodatkowanie skalą podatkową) w trakcie 2022 roku (ryczałtowcom) oraz po zakończeniu 2022 roku (podatnicy na podatku liniowym i ryczałtowcy) - w odniesieniu do dochodów lub przychodów uzyskanych od początku bieżącego roku. Jak dokonać tej zmiany formy opodatkowania? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Ulgi podatkowe w PIT - zmiany od 1 lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
  Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja wielu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która m.in. zmienia zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Likwidacji ulega w szczególności ulga dla klasy średniej. Niektórzy podatnicy będą mogli otrzymać dodatkowy zwrot podatku w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej. Są też zmiany w innych ulgach i zwolnieniach. Co się zmienia w ulgach podatkowych w PIT w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2022 r.? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Skala podatkowa PIT - zmiany od 1 lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
  Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która m.in. zmienia skalę podatkową PIT. Co się zmienia w porównaniu do skali podatkowej obowiązującej od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.? Co pozostaje bez zmian? Do jakich dochodów trzeba stosować nową skalę podatkową? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Co reguluje ustawa o rachunkowości?
  Ustawa o rachunkowości jest najważniejszą podstawą prawną określającą zasady formalnego odzwierciedlania działalności gospodarczej. Uzupełnieniem ustawy o rachunkowości są Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ustawa o biegłych rewidentach.
  0% VAT na drewno opałowe - apel do Rządu
  Z apelem (petycją) o wprowadzenie zerowej stawki VAT na drewno opałowe wystąpiła do Rady Ministrów grupa ekspertów, którzy współpracują w ramach kampanii Drewno Pozytywna Energia. Aktualnie drewno opałowe jest objęte podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Petycję tę popierają m.in. Polskie Forum Klimatyczne, Fundacja Zielone Ciepło, Krajowa Izba Kominiarzy, Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, Korporacja Kominiarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE, Stowarzyszenie Kominki i Piece, Cech Zdunów Polskich. Zdaniem osób i podmiotów popierających ten apel zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla wielu Polaków odczuwalną ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli zabezpieczyć wiele gospodarstw domowych na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.
  Wynagrodzenia urlopowe dla kierowców zawodowych w 2022 roku prawie 3 razy wyższe niż rok temu
  Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna, a wraz z nim firmy transportowe czekają kolejne wydatki, których mogą nie być nawet do końca świadomi. Jakie? Chodzi o wynagrodzenia urlopowe kierowców zawodowych, które wylicza się na podstawie wynagrodzenia z umowy o pracę, najczęściej za okres ostatnich 3 miesięcy. Jeszcze rok wcześniej pracownicy otrzymywali pensję brutto w wysokości 3200 – 3300 zł i to właśnie z tej średniej wyliczane było wynagrodzenie urlopowe. Od 2 lutego 2022 r. to się zmienia, ponieważ wypłata polskiego kierowcy wzrosła do 10-12 tys. brutto. I właśnie ta kwota posłuży do wyliczenia średniej za urlop wypoczynkowy, co daje prawie trzykrotny wzrost względem wypłat za poprzedni sezon. – Może się okazać, że będzie to kolejna „cegiełka” do tych wyższych kosztów, których firmy transportowe, szczególnie te małe, mogły nie wziąć pod uwagę, planując budżet na 2022 rok. A ten koszt będą musieli dopiero ponieść, bo sezon urlopowy dopiero się rozpoczyna – tłumaczy Łukasz Włoch, ekspert OCRK, Grupa Inelo.
  Soboń: projekt dot. minimalnego CIT-u jest gotowy; we wrześniu w Sejmie
  Projekt dotyczący minimalnego CIT jest już gotowy; chcemy, by Sejm zajął się nim na początku września - poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Wiceszef resortu finansów na spotkaniu z dziennikarzami poinformował, że ministerstwo przygotowało projekt dotyczący tzw. minimalnego CIT-u.
  PIT-2 w 2022 roku (z uwzględnieniem zmian od 1 lipca) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik dla podatników dotyczący PIT-2 (oświadczenia pracownika dot. pomniejszenia miesięcznych zaliczek na podatek o kwotę zmniejszającą podatek) z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 lipca 2022 r. Ministerstwo wskazuje też, że od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywać nowe zasady składania oświadczeń PIT-2.
  Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku (3010 x 12=36120 zł) wyższe od kwoty wolnej od podatku. Czy trzeba zapłacić PIT w rozliczeniu rocznym?
  W 2022 roku kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł. Nie zmieni się to także od 1 lipca 2022 r. Kwota wolna od podatku jest jednak w skali roku mniejsza od minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2022 r. wynosi 3010 zł. Licząc płacę minimalną razy 12 miesięcy wychodzi 36120, czyli o 6120 zł więcej od 30 tys. zł. Czy osoby otrzymujące przez cały rok płacę minimalną będą musiały zapłacić podatek dochodowy?
  Jednolita podstawa dla obliczania składki zdrowotnej i podatku PIT?
  Jeszcze w 2022 r. ma zostać przedstawiona propozycja dot. uspójnienia podstawy opodatkowania i wyliczania składek zdrowotnych dla firm - zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że zaproponuje Rzecznikowi MŚP, by takie rozwiązanie zostało wypracowane pod jego egidą.
  Ministerstwo Finansów: po 1 lipca niektórzy zapłacą wyższe zaliczki na PIT ale w rozliczeniu rocznym nikt nie straci
  Niektórzy podatnicy zapłacą od 1 lipca wyższe zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - jednak w rocznym rozliczeniu ci podatnicy nie stracą lub skorzystają na nowych rozwiązaniach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. - informuje wiceminister finansów Artur Soboń.
  PKO BP: niższe ryzyko narastania presji płacowej
  Majowe dane o wynagrodzeniach okazały się niższe od rynkowych oczekiwań po raz pierwszy od stycznia, można to interpretować jako obniżenie ryzyka narastania presji płacowej w gospodarce narodowej - ocenili analitycy PKO BP.
  Zmiany w tarczach finansowych PFR. Umożliwienie prefinansowania projektów KPO ze środków krajowych
  W dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekty uchwał zmieniające uchwały w sprawie programów rządowych: „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” ,„Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Zmiany te w szczególności pozwolą na prefinansowanie projektów zaplanowanych w KPO ze środków krajowych, z Polskiego Funduszu Rozwoju - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.
  Polacy chętniej sięgają po kredyty gotówkowe i firmowe. A co z hipotekami? Branża pośrednictwa finansowego w I kw. 2022 r.
  W I kw. 2022 r. z pomocą pośredników finansowych należących do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) udzielono kredytów gotówkowych na sumę blisko 650 mln zł. Stanowi to wzrost aż o 38% w stosunku do wyników odnotowanych rok wcześniej . Zainteresowanie konsumentów tą formą zewnętrznego finansowania, było szczególnie widoczne dla pożyczanych kwot poniżej 50 tys. zł. Również w przypadku kredytów firmowych sytuacja wygląda lepiej niż w poprzednio analizowanym okresie – dzięki ekspertom ZFPF udzielono ich na sumę wynoszącą blisko 590 mln zł, czyli ponad 15% wyższą niż w IV kw. 2021 r .