Kategorie

Umowa zlecenie a umowa o dzieło - czym się różnią?

Małgorzata Przebieracz
Umowa zlecenie a umowa o dzieło
Umowa zlecenie a umowa o dzieło
inforCMS
Świadczenie pracy, obok zatrudnienia na podstawie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem, może mieć miejsce także na podstawie stosunków cywilnoprawnych, w tym w ramach tych najpopularniejszych to jest umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy tymi umowami?

Przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych obowiązują od 1 stycznia 2015 r. Natomiast te obejmujące ubezpieczeniem emerytalno-rentowym umowy zlecenia weszły w życie 1 stycznia 2016 r.

Sejm uchwalił ustawę 23 października 2014 r. Prezydent podpisał ustawę 1 grudnia 2014 r. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Zobacz: Dz.U. 2014 poz. 1831

Zobacz także:
Jak zgłaszać członków rad nadzorczych do ZUS
Nowe zasady oskładkowania zleceń
Stawka godzinowa przy umowach zlecenie i umowach o świadczenie usług

1. Przedmiot i oznaczenie stron umowy

Reklama


Podstawową cechą różnicującą umowę zlecenie od umowy o dzieło jest przedmiot umowy oraz oznaczenie stron: „zatrudniającej” i „zatrudnianej”. Przedmiotem umowy zlecenia jest zasadniczo dokonanie przez przyjmującego zlecenie (zleceniobiorcę) określonej czynności prawnej (tzn. wywołującej skutek prawny) na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy). Wprawdzie według przepisów kodeksu cywilnego nie ma mowy o wykonywaniu w ramach umowy zlecenia konkretnych czynności faktycznych, ale wpisują się one w przedmiot umowy o świadczenie usług, co do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Umowa o świadczenie usług jest w praktyce utożsamiana z umową zlecenie, a często wręcz tak samo przez strony nazywana. Z kolei przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie przez przyjmującego zamówienie (wykonawcę dzieła) oznaczonego dzieła odpowiadającego osobistym potrzebom zamawiającego (osoby zlecającej wykonanie dzieła). Takie konkretne dzieło powinno mieć charakter materialny bądź niematerialny (ale tylko jeśli da się je utrwalić w postaci określonych przedmiotów materialnych to jest zdjęć, rysunków, protokołów, zapoznających jedynie z treścią dzieła), przyszły (dzieło dopiero powstanie), samoistny (będzie istniało niezależnie od wykonawcy) i obiektywnie pewny co do osiągnięcia. Poniższy schemat ilustruje przedmiot każdej z opisanych umów zawartej między poszczególnymi stronami.

Składki ZUS od zleceń - wyjaśnienia ZUS (zbieg zleceń z umową o pracę)

Schemat 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kodeksu cywilnego

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

W praktyce to rodzaj zadania, które trzeba zrealizować, powinien decydować o wybraniu odpowiedniego stosunku cywilnoprawnego. Większość zadań może stanowić przedmiot obu umów i wówczas o charakterze umowy rozstrzygnąć może treść zobowiązania wyrażona w postaci rzeczownika odczasownikowego od czasownika w formie niedokonanej (np. tłumaczenie konsekutywne z języka angielskiego na polski w trakcie spotkań biznesowych - wówczas umowa zlecenie) bądź w formie dokonanej (np. przetłumaczenie artykułu z języka hiszpańskiego na angielski - wtedy umowa o dzieło). Im bardziej szczegółowo, jasno i wyczerpująco przedmiot umowy jest zdefiniowany, wraz ze wskazaniem zakresu obowiązków w ramach danej czynności (w przypadku umowy zlecenia) bądź z wyszczególnieniem cech określonego dobra to jest np. materiału z jakiego ma powstać czy techniki jaką ma być wykonane (w przypadku umowy o dzieło), tym mniejsze jest ryzyko uznania umowy o dzieło za umowę zlecenie lub na odwrót. Jeżeli wytworu umowy nie da się odebrać, ani w jakiś namacalny sposób poprawić, ani dać na niego „gwarancji” (bo jest to raczej pewna umówiona czynność polegająca na świadczeniu usługi) to należy zastosować dla takiego działania umowę zlecenie. Jeżeli zaś przedmiot umowy ma charakter materialny bądź niematerialny, można go poprawić, można oczekiwać rezultatu końcowego potwierdzonego odbiorem dzieła, to należy zdecydować się na umowę o dzieło, przy czym dziełem może być wytworzenie konkretnej, nowej rzeczy z określonego materiału albo przetworzenie, względnie doprowadzenie do umówionego stanu przedmiotu materialnego już istniejącego.

Umowy zlecenia i o dzieło a umowa o pracę

Przykładowo, w ramach umowy zlecenia mogą być wykonywane następujące rodzaje prac: pilnowanie dziecka, prowadzenie wykładu, serwisowanie kserokopiarki, aktualizowanie baz danych, kompleksowe sprzątanie biura, prowadzenie sprawy przed sądem, występ w operze, recytacja wierszy, świadczenie usług marketingowych, prowadzenie przedsiębiorstwa, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, ochrona obiektu, a nawet zarządzanie nieruchomością. Natomiast w ramach umowy o dzieło powinny wystąpić inne prace: z pierwszej grupy (tworzenie nowego dobra) np. uszycie sukni ślubnej, namalowanie obrazu, wykonanie stołu na zamówienie, napisanie artykułu, przetłumaczenie książki, ale też napisanie programu komputerowego, opracowanie receptury kremu, wykonanie sesji fotograficznej, stworzenie piosenki, sporządzenie kosztorysu budowlanego, zorganizowanie konferencji naukowej, przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa pracy oraz z tej drugiej grupy (przetwarzanie już istniejącego dobra) np. wymalowanie kuchni i wytapetowanie pokoju gościnnego, naprawienie butów, wyczyszczenie płaszcza zimowego, wyremontowanie samochodu (doprowadzenie go do sprawności), odrestaurowanie mebli czy zmiana logo firmy.

Poniższa tabela prezentuje przykłady zbliżonych rodzajów prac rozróżniając, które z nich winny być przedmiotem umowy zlecenia, a które umowy o dzieło.

Tabela 1

umowa zlecenie

umowa o dzieło

- szycie spodni według różnych wzorów, w różnych kolorach i rozmiarach

- uszycie trzech par spodni na miarę zgodnie z konkretnym zamówieniem

- sprzątanie (w tym ścieranie kurzu, mycie naczyń, okien, wynoszenie śmieci)

- doprowadzenie sekretariatu firmy do czystości i porządku

- prowadzenie akt osobowych pracowników określonej spółki

- sporządzenie teczek osobowych dla pięciu nowych pracowników spółki

- stała obsługa prawna i konsultacje dla wiadomej spółki

- wykonanie ekspertyzy prawnej dotyczącej praktycznego stosowania danej ustawy

- prowadzenie pełnej księgowości konkretnej spółki

- sporządzenie bilansu zamknięcia spółki na dzień 31.12.2011 r.

- prace ogrodnicze na terenie ogrodu oraz szklarni

- jednorazowe przycięcie żywopłotu od strony ulicy zgodnie z wytycznymi właściciela

Źródło: opracowanie własne

Więcej na ten temat znajdziesz w serwisie INFORFK m.in. w artykułach:

Rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia

Jak prawidłowo zawrzeć umowę zlecenia

Zobacz też: Umowy o dzieło i umowy zlecenia - czym się różnią?

Zobacz ujednolicony tekst ustawy: USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

2. Czas trwania umowy lub okres wykonywania umówionej pracy

Umowa zlecenie może być terminowa (z dokładnie określonym terminem jej zakończenia) lub bezterminowa (zawarta na czas nieokreślony). Do wypowiedzenia jej w każdej chwili mają prawo obie strony umowy, przy czym wypowiedzenie umowy zlecenia nie jest dowolne i winno nastąpić tylko z ważnych powodów. W umowie o dzieło nie chodzi natomiast o określenie długości czasu wykonywania umówionej pracy czyli o zawarcie jej „na czas” (np. na 4 miesiące). Trzeba za to wyraźnie wskazać termin, do którego należy dzieło ukończyć. Umowa o dzieło ma zwykle charakter jednorazowy, nie prowadzi do nawiązania trwałej więzi prawnej między stronami i dlatego nie ma sposobności zastosowania przy niej wypowiedzenia. Istnieje jedynie możliwość odstąpienia od niej, co prowadzi do uznania dotychczasowej umowy za niebyłą. Może to jednak nastąpić wyłącznie w szczególnych, ustalonych przez prawo przypadkach i generalnie, gdy dzieło nie zostało jeszcze w pełni wykonane.

3. Zasady odpłatności i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonanie pracy

Reklama

W przypadku umowy zlecenia - odpłatnej co do zasady - określone wynagrodzenie należy się w zamian za realizację zlecenia, chyba, że strony umówią się inaczej i przyjmujący zlecenie zobowiąże się wykonywać je bez wynagrodzenia. Nieodpłatność musi być jednak wyraźnie określona w umowie. Przy braku informacji odnośnie wysokości wynagrodzenia płaci się przyjmującemu zlecenie wynagrodzenie odpowiadające wykonanej przez niego pracy. W przypadku umowy o dzieło - zawsze odpłatnej - wynagrodzenie należy się za wykonanie dzieła, za które zamawiający zobowiązuje się zapłacić konkretną kwotę (np. 3000 zł) lub kwotę wyliczoną w oparciu o wskazaną w umowie podstawę do jej ustalenia (np. stawka 10 zł za sztukę).

Jeżeli brakuje takich wytycznych to płaci się przyjmującemu zamówienie jak za zwykłe dzieło tego rodzaju (w przypadku typowego dzieła - tyle ile przeciętnie otrzymuje inny wykonawca w danym rejonie, np. większości kosmetyczek w naszym mieście za przekłucie uszu trzeba zapłacić 30-40 zł) lub ewentualnie według uzasadnionych nakładów pracy i innych poniesionych przez niego nakładów (w sytuacji gdy mamy do czynienia z dziełem o charakterze bardziej niestandardowym). Wynagrodzenie może być więc ustalone metodą ryczałtową (w jednej kwocie pieniężnej z góry określonej, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytworzenia, płatnej niezależnie od rzeczywistego rozmiaru i kosztów pracy) lub kosztorysową (na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów materiałów).

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Zapłata, do której zobowiązał się zleceniodawca, następuje dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba, że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. Zamawiający płaci przyjmującemu zamówienie zazwyczaj w chwili oddania dzieła lub z chwilą realizacji każdego ze świadczeń częściowych dzieła, jeśli wynagrodzenie zostało wyliczone osobno za każdą część (np. jeżeli umówiono się na inną wysokość wynagrodzenia za pomalowanie każdego pokoju to zapłata może mieć miejsce przy oddawaniu jakiegokolwiek pokoju oddzielnie), a nawet mimo niewykonania dzieła, jeżeli wykonawca okazywał gotowość do jego realizacji, lecz utrudniły mu to przeszkody ze strony zamawiającego (np. niedostarczenie części materiałów), choć wynagrodzenie może wówczas ulec obniżeniu.


4. Efekt pracy

Zadaniem zleceniobiorcy jest dążenie do osiągnięcia w przyszłości konkretnego rezultatu, ale zamierzony efekt nie jest przedmiotem umowy zlecenia. Świadczący pracę zobowiązuje się w tej umowie jedynie do skrupulatnego jej wykonania, np. poprzez sumienność, dbałość o szczegóły, zapobiegliwość. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie przedmiotu umowy, a jedynie za staranne działanie, aby rezultat osiągnąć. Jeśli wymóg należytej staranności zostaje spełniony to czynność uważa się za wykonaną, a przyjmujący zlecenie otrzymuje wynagrodzenie. W przypadku wykonawcy dzieła nie wystarczy jedynie zachowanie należytej staranności.

W ramach tej umowy najważniejszy jest wytwór pracy, czyli efekt końcowy, bo umowa o dzieło jest umową rezultatu. Dopiero w drugiej kolejności patrzy się na to, kto faktycznie pracował nad realizacją dzieła i tę osobę obarcza się ryzykiem jego wykonania. Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie nie przysługuje tylko wówczas, gdy nie osiągnie zamierzonego, konkretnego, indywidualnie oznaczonego w przyszłości efektu, który można poddać sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.

5. Dopuszczalność posłużenia się zastępcą


Przyjmujący zlecenie z zasady nie może się posłużyć zastępcą, ciąży na nim osobiste dokonanie czynności prawnej. W wyjątkowych sytuacjach może on powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, ale tylko wtedy, gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. Wówczas zleceniobiorca ma obowiązek zawiadomić zleceniodawcę niezwłocznie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy, i w razie zawiadomienia odpowiada tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy. Z kolei przyjmujący zamówienie z zasady może się posłużyć zastępcą, bo jedną z cech charakterystycznych umowy o dzieło jest nieosobiste świadczenie. Osoba przyjmująca dzieło do wykonania nie musi wykonać go osobiście, odpowiada jednak za działania osób trzecich. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa stanowi inaczej lub jeżeli wykonanie dzieła zależy od przymiotów wykonawcy dzieła. Wówczas zachodzi konieczność osobistego świadczenia pracy przez stronę „zatrudnianą”.

6. Zakres samodzielności strony „zatrudnianej”


Świadcząc pracę w ramach umowy zlecenia przyjmujący zlecenie działa z zasady samodzielnie, organizując pracę po swojemu w zasugerowanym lub wskazanym przedziale czasowym (ale niekoniecznie w z góry ustalonych godzinach pracy), korzystając jedynie ze wskazówek zleceniodawcy w zakresie sposobu wykonywania umówionych czynności. Realizując zaś umowę o dzieło jej wykonawca całkowicie sam organizuje sobie czas pracy, ustala dni i godziny swojej pracy, i odpowiada za jej końcowy efekt, mając tym samym największą samodzielność w obszarze wykonania zadania, chyba że w umowie zapisano inaczej.

7. Koszt pracy dla strony „zatrudniającej” i sposób rozliczania umowy


Obie opisywane umowy cywilnoprawne różni także sposób rozliczania czyli wyliczania kwoty wynagrodzenia netto dla zleceniobiorcy i wykonawcy dzieła, a w konsekwencji zupełnie inaczej kształtują się koszty pracy dla zleceniodawcy i zamawiającego. Efektem zastosowania każdej z tych umów jest powstanie innych obciążeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego po stronie „zatrudniającej”.

Od wynagrodzenia brutto płaci się wyłącznie podatek dochodowy od osób fizycznych w dwóch okolicznościach: w przypadku zawarcia umowy o dzieło z dowolną osobą niebędącą jednocześnie pracownikiem pozostającym w stosunku pracy z zamawiającym lub z każdą osobą nieświadczącą pracy formalnie dla innego zamawiającego, ale na rzecz własnego pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (bez względu na wiek osoby i jej inne zatrudnienie) oraz w przypadku zawarcia umowy zlecenia z uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej lub ze studentem przed ukończeniem 26. roku życia. Takich osób w ogóle nie zgłasza się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie uiszcza się od nich żadnych składek na ubezpieczenie społeczne, nawet gdyby same tego oczekiwały. We wszystkich pozostałych przypadkach poza rodzącymi się konsekwencjami podatkowymi powstają jeszcze zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tylko są one różne - w zależności od sytuacji i statusu przyjmującego zlecenie. Zleceniobiorca zatrudniony jednocześnie u innego pracodawcy na umowę o pracę i osiągający u niego co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, niezatrudniona jednocześnie u innego pracodawcy na umowę o pracę oraz emeryci i renciści podlegają obowiązkowej części ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe), ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz Funduszowi Pracy i Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (z małymi wyjątkami), natomiast dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 20 października 2011 roku)

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. 1991 nr 80, poz. 350 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 20 października 2011 roku)

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. 1998 nr 137, poz. 887 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 20 października 2011 roku)

Małgorzata Przebieracz

Senior Konsultant

Outsourcing Rachunkowości - Grant Thornton

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.