REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto i kiedy musi instalować kasę rejestrującą

inforCMS

REKLAMA

Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących przedłużają obowiązywanie dotychczasowych zwolnień ze stosowania kas dla pewnych grup podatników. Rozszerzenie kręgu zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych nastąpi na jesieni.

Zgodnie z art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) minister finansów może m.in. zwalniać na czas oznaczony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Do końca czerwca 2007 r. zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas został wyznaczony rozporządzeniem ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375 z późn. zm.). Od 1 lipca obowiązuje już nowe rozporządzenie z 25 czerwca 2007 r.

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym dotychczas zwolnienia w nim zawarte przestałyby obowiązywać z dniem 30 czerwca 2007 r. Brak wydania nowego aktu oznaczałby, że już od 1 lipca 2007 r. wszystkie podmioty korzystające dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie (m.in. dostawcy mediów energetycznych, świadczący niektóre usługi komunalne, usługi medyczne, pocztowe) musiałyby posiadać kasy.

Limity obrotów

Nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas rejestrujących nawiązuje pod względem zakresu zastosowanych zwolnień od ewidencjonowania, z pewnymi tylko wyjątkami, do uregulowań, jakie obowiązywały w 2006 roku i w pierwszym półroczu 2007 roku. Zachowane zostaje dotychczasowe kryterium związane z wielkością obrotu wyznaczające zakres zwolnień podmiotowych od ewidencjonowania. Ze zwolnień, co do zasady, nie będą mogli korzystać podatnicy, u których wielkość obrotów z tytułu działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła w okresie rocznym kwotę 40 tys. zł (dla kontynuujących działalność gospodarczą).

Utrzymane zostało również zwolnienie podmiotowe dla podatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia, objętych omawianym zwolnieniem, w ogólnych obrotach podatnika z tytułu działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był większy niż 70 proc.

Zachowane także zostało dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych tracą prawo do korzystania ze zwolnienia.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, kiedy dochodzi do przekroczenia wskazanych limitów obrotów. Aby ustalić kwotę obrotów uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, należy zsumować całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Niezgodne z przepisami jest wyłączenie z tego obrotu sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących zostały przez prawodawcę zwolnione (przedmiotowo) z obowiązku ewidencjonowania (zob. postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z 9 stycznia 2006 r., nr III/443-2/06). Nieprawidłowe jest także przyjmowanie obrotów tylko z jednego rodzaju działalności, jeśli jest ona prowadzona w ramach jednej firmy, posiadającej jeden NIP. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest wyrok NSA z 25 sierpnia 1998 r. (sygn. akt I SA/Łd 1248/96; niepublikowany), w którym sąd podkreślił, że przyjęcie przez organy podatkowe - dla oceny wysokości obrotu obligującego do zainstalowania kas fiskalnych - obrotu z dwóch aptek łącznie (tu sprzedaż na terenie jednostki i w jednostkowej stołówce przedszkolnej) nie budzi wątpliwości, gdy dokonano jednego zgłoszenia rejestracyjnego działalności gospodarczej, posługując się jednym numerem identyfikacyjnym oraz składając jedną deklarację podatkową.

WAŻNE LICZBY

40 tys. zł przekroczenie obrotu rocznego w tej wysokości przez kontynuujących działalność gospodarczą, zobowiązuje do zainstalowania kasy fiskalnej.

20 tys. zł przekroczenie obrotu rocznego w tej wysokości przez rozpoczynających działalność gospodarczą, zobowiązuje do zainstalowania kasy fiskalnej

Wyłączenia ze zwolnienia

Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących nadal utrzymana zostaje zasada wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy pomocy kas bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników:

- kontynuujących po dniu 30 czerwca 2007 r. działalność polegającą na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, którzy byli zobowiązani do ewidencjonowania przed tą datą,

- prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

Kontynuowane jest też stosowanie tej szczególnej regulacji (wyłączenia ze zwolnienia) m.in. w zakresie świadczenia usług przewozów osób i ładunków taksówkami oraz w zakresie pasażerskich przewozów regularnych i nieregularnych, gdzie nie stosuje się cen urzędowych za przejazd oraz przy dostawie zespołów, podzespołów i części zamiennych do samochodów, dostaw elektronicznego sprzętu powszechnego użytku oraz sprzętu fotograficznego, a także sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, płyt CD i DVD oraz niektórych innych nagranych nośników informatycznych (w tym zawierających oprogramowanie komputerowe).

Obowiązek bezwzględnego stosowania kas zostaje ponadto rozszerzony od 1 października 2007 r. na sprzedaż wszelkiego rodzaju wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KASACH

Program pracy kasy - program pracy kasy, w tym modułu fiskalnego kasy, dopuszczony do stosowania przez ministra finansów, zapewniający prawidłowy i trwały jednokrotny zapis wielkości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk oryginału i kopii paragonów lub faktur VAT oraz raportów fiskalnych, a także wydruków niefiskalnych.

Program aplikacyjny kasy - program współpracujący z modułem fiskalnym, odpowiedzialny za prawidłowe zaprogramowanie funkcji oraz zabezpieczający przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwiązań technicznych i programowych niedopuszczonych programem pracy kasy.

Moduł fiskalny kasy - urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Pamięć fiskalna kasy - urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Drukarka kasy - urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę.

Fiskalizacja kasy - jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Numer unikatowy kasy - indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.

Paragon fiskalny - wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

Raport fiskalny (dobowy, miesięczny, okresowy lub rozliczeniowy) - dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku.

Wydruk niefiskalny - każdy niezawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument niezawierający transakcji sprzedaży, dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym, fakturą VAT i raportami fiskalnymi.

Serwis kas rejestrujących - czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Numer kontrolny - numer generowany przez program pracy kasy, z uwzględnieniem czynnika cyfrowego nieznanego użytkownikowi kasy, umieszczony na drukowanym przez kasę rejestrującą paragonie fiskalnym lub fakturze VAT oraz dobowym raporcie fiskalnym, który potwierdza, że dokument ten został wyemitowany przez dany typ kasy.

Zmiany od lipca

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących zakłada rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy od 1 lipca nie będą korzystali już ze zwolnień przedmiotowych.

Minister finansów w nowym rozporządzeniu zrezygnował z dotychczas stosowanych zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie usług:

- wspomagających transport drogowy pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.21.25), dotyczy to np. usług terminali, kontroli natężenia ruchu, badania bezpieczeństwa ruchu,

- naukowo-badawczych (PKWiU 73), dotyczy to prac badawczych i rozwojowych we wszystkich dziedzinach,

- w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.30), dotyczy to np. badania składu i właściwości substancji, przeglądów pojazdów mechanicznych, badań związanych z wydawaniem atestów,

- reklamowych (PKWiU 74.4),

- związanych z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych (PKWiU 74.82.10-00.50),

- związanych z poprawą kondycji fizycznej (PKWiU 93.04), dotyczy np. saun, łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, pijalni wód leczniczych, centrów fitness.

- pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 93.05), z wyjątkiem wykonywanych przez schroniska dla zwierząt.

Oznacza to, że będą obowiązywały w tym zakresie limity zwolnień, jak dla pozostałych podatników.

Kary za opóźnienie

Podatnicy są zobowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie

podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Podatnicy, którzy mimo obowiązku stosowania kasy nie zakupią jej i nie rozpoczną rejestracji obrotów na urządzeniu fiskalnym w obowiązującym terminie, podlegają karom. Na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego, kasa rejestrująca (fiskalna) to księga, podobnie jak księga przychodów i rozchodów, czy ewidencje VAT. W związku z tym nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży są karane tak samo, jak nieprawidłowości w prowadzeniu księgi.

JAK EWIDENCJONUJE SPRZEDAŻ PODATNIK ZWOLNIONY Z VAT

Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT lub będący podatnikami zwolnionymi podmiotowo osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku.

JAKIE DANE ZAWIERA PARAGON FISKALNY

Paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby podatnika; NIP; numer kolejny wydruku; datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży; nazwę towaru lub usługi; cenę jednostkową towaru lub usługi; ilość i wartość sprzedaży; wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek; wartość sprzedaży zwolnionej z podatku; łączną kwotę podatku; łączną kwotę należności; kolejny numer paragonu fiskalnego; kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym; logo fiskalne raz numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy.

Naruszenie obowiązków

Jak już wspomniałam, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy naruszający ten obowiązek do czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących tracą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Może się jednak zdarzyć, że podatnik z przyczyn od niego niezależnych nie będzie mógł ewidencjonować sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Ulga za zakup

Podatnikom, którzy muszą kupić, zainstalować i stosować kasę fiskalną przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przysługuje ulga na zakup takiego urządzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł.

W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od VAT urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku o taki zwrot przez podatnika.

Wskazane odliczenie może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia, czyli skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Ważne w tym przypadku jest to, że kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia z tytułu nabycia kas rejestrujących nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

- 25 proc. kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

- 50 proc. - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Aby z przysługującej ulgi skorzystać, przedsiębiorca musi spełnić dodatkowe warunki. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

ILE KOSZTUJĄ NAJPOPULARNIEJSZE KASY FISKALNE*

BINGO - kasa fiskalna przeznaczona do pracy w małych i średnich punktach handlowych, gastronomicznych i usługowych, również mobilnych (cena netto: 999 zł).

BINGO PLUS - prosta w obsłudze kasa fiskalna przystosowana do pracy w małych i średnich punktach handlowo-usługowych. Urządzenie to cieszy się dużym powodzeniem wśród klientów z branży fryzjerskiej i kosmetycznej (cena netto: 1199 zł).

MOBILE - kasa przeznaczona do pracy w terenie. Doskonale sprawdza się w handlu na targowiskach, akwizycji oraz wszelkiego rodzaju usługach, gdzie wymagane jest małe urządzenie (cena netto: 1099 zł).

COMBO - systemowa kasa fiskalna z możliwością pracy on-line. Przeznaczona do pracy w średnich i dużych placówkach handlowych (cena netto: 2399 zł - 3499 zł, w zależności od wersji urządzenia).

NEO - wytrzymała kasa fiskalna. Idealnie sprawdza się w warunkach intensywnej eksploatacji jako urządzenie jednostanowiskowe lub pracujące w systemie (cena netto: 1699 zł lub 1899 zł, w zależności od wersji urządzenia).

 

* według wewnętrznych danych firmy Posnet

Zwrot wydatków

Wskazana ulga może zostać podatnikowi odebrana. Przepisy przewidują, że podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot.

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do wykonywania co 12 miesięcy obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dodatkowo, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

- zaprzestaną działalności,

- nastąpi otwarcie likwidacji,

- zostanie ogłoszona upadłość,

- nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),

- dokonają odliczenia z naruszeniem obowiązujących warunków.

Przepisy więc określają, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku zaprzestania używania kas w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Obowiązek ten nie został wyłączony w stosunku do podatników, którzy z przyczyn niezależnych od siebie i niezawinionych utracili kasy rejestrujące, np. w przypadku kradzieży czy innego zdarzenia losowego.

Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. Obowiązek rozliczenia odliczonych kwot należy spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał. W przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione lub zwolnionych podmiotowo z podatku, którzy otrzymali część pieniędzy za zakup kasy, terminem oddania nienależnych kwot jest koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Zgłoszenie kasy

Podatnicy, którzy w odpowiednim - przewidzianym przepisami - terminie mają obowiązek instalacji kasy fiskalnej, muszą rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, która została zgłoszona przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są zobowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia.

Rozpoczęcie ewidencjonowania przedłuża odpowiednio okres zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

Urządzenie fiskalne

Na koniec zatrzymajmy się przy kasie rejestrującej jako urządzeniu. Każdy, kto musi ją zainstalować, powinien wiedzieć, że powinna ona spełniać określone prawem wymogi. Kasa rejestrująca jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część składową systemu kasowego. Kasa rejestrująca (nie do zastosowania szczególnego) musi spełniać następujące kryteria i warunki techniczne. Po pierwsze, musi być zbudowana co najmniej z następujących elementów: modułu fiskalnego wraz z pamięcią fiskalną (z tym że w przypadku systemu kasowego pamięć fiskalną musi posiadać każda kasa wchodząca w skład systemu, nie dopuszcza się instalowania pamięci fiskalnej w jednostce centralnej systemu), drukarki paragonowej, wyświetlacza (ekranu, monitora) przeznaczonego do odczytu przez kupującego danych o wartości sprzedaży. Kasa powinna zawierać pamięć fiskalną wbudowaną w części kasy niedostępnej dla użytkownika, umieszczoną w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową, zalanym twardą nieprzezroczystą masą oraz zabezpieczoną w sposób powodujący jej zniszczenie w momencie naruszenia. Dodatkowo kasa musi zapewniać rejestrację w pamięci fiskalnej kasy co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy, 30 zmian stawek podatku od towarów i usług oraz posiadać sygnalizację dopełniania się przy zapisie każdego z ostatnich 30 raportów dobowych. W przypadku obudowy przepisy przewidują szczególne wymogi. Obudowa każdej kasy musi być zabezpieczona plombą ołowianą w sposób powodujący jej zniszczenie w przypadku naruszenia. Ponadto kasa dostarczona podatnikowi musi być zaplombowana plombą ołowianą.

Kasa musi zawierać zabezpieczenia uniemożliwiające likwidację zapisów zawartych w rejestrach i pamięci fiskalnej kasy, w szczególności z powodu braku zasilania, oraz posiadać dwa wyświetlacze, z których jeden musi zapewniać łatwy odczyt wartości sprzedaży przez nabywcę (pojemność znakowa wyświetlacza nie może zawierać mniej miejsc znakowych niż wynosi łączna wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku). Również powinna posiadać zasilanie sieciowo-bateryjne (akumulatorowe) lub bateryjne (akumulatorowe), które musi zapewnić uzyskanie wydruku minimum 200 paragonów, średnio każdy o zawartości 30 wierszy druku, w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego, z wyjątkiem kas posiadających monitory lampowe. Trzeba też pamiętać, że kasa ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę w różnych warunkach eksploatacyjnych i nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i wykonywać funkcji, które mogą prowadzić do nieprawidłowego wyliczania obrotu i kwot podatku należnego.


EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

- Art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- Par. 2-13 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących.

- Par. 1-3 oraz par. 11 rozporządzenia ministra finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. nr 108, poz. 948 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  KAS: międzynarodowa spółka zaniżyła podatek na ponad 1,2 mln zł

  Kontrola przeprowadzona w międzynarodowej spółce przez pracowników dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazała zaniżenie podatku na ponad 1,2 mln zł – podała w piątek KAS.

  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  REKLAMA