REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak liczyć terminy w prawie podatkowym

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Rola terminów w prawie podatkowym jest bardzo istotna. Wyznaczają zakres czasowy wykonania określonych czynności. Jakie są skutki uchybienia terminowi?

 

 

Podstawowym podziałem terminów w prawie podatkowym jest rozróżnienie terminów materialnych i terminów procesowych. Ich prawidłowe rozróżnienie jest o tyle istotne, że w przypadku terminów procesowych podatnik (jednostka) ma możliwość obrony przed negatywnymi skutkami ich uchybienia (może wystąpić o przywrócenie terminu). Natomiast terminy materialne są nieprzywracane - ich niezachowanie powoduje definitywną bezskuteczność czynności dokonanej po terminie. Patrz: tabela 1.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Dodatkowo duże znaczenie ma dla podatników podział terminów procesowych w prawie podatkowym na:

- terminy ustawowe wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów (ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowej, np. termin do wniesienia odwołania); terminy te nie mogą być zmieniane przez organ podatkowy, oraz

- terminy urzędowe wyznaczane przez organ podatkowy prowadzący postępowanie (np. termin do złożenia przez stronę dokumentów stanowiących dowód w postępowaniu); przed ich upływem mogą być przez organ podatkowy skracane bądź przedłużane.

Gdzie szukać przepisów

Zasady określające sposób liczenia terminów są zawarte w przepisach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa). Ten akt prawny zawiera także uregulowania dotyczące warunków dochowania terminów, zasad ich przywracania oraz określa konsekwencje niedochowania terminów. W Ordynacji podatkowej są określone ponadto m.in. terminy:

- przedawnienia zobowiązań podatkowych,

- wydania decyzji podatkowych,

- procesowe związane z prowadzonym postępowaniem podatkowym,

- wniesienia środków zaskarżenia.

Zapamiętaj!

Terminy regulujące uprawnienia i obowiązki związane z funkcjonowaniem konkretnych podatków (m.in. od osób fizycznych, od osób prawnych, od towarów i usług, lokalnych) są określone w poszczególnych ustawach podatkowych.

Przykład

Kiedy nastąpi przedawnienie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.?

Zobowiązania podatkowe przedawniają się zasadniczo z upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności danego zobowiązania (art. 70 Ordynacji podatkowej). Zobowiązanie takie przedawnia się, jeżeli termin przewidziany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej upłynął przed wydaniem decyzji organu odwoławczego (uchwała NSA z 6 października 2003 r., sygn. akt FPS 8/03; ONSA 2004/1/7).

Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. rozpocznie swój bieg 1 stycznia 2009 r. z uwagi na to, że termin płatności tego podatku upływa 30 kwietnia 2008 r. Natomiast samo zobowiązanie przedawni się dopiero 31 grudnia 2013 r.

Przy czym zobowiązanie podatkowe, które wygasło wskutek zapłaty, nie może wygasnąć po raz drugi na skutek przedawnienia. Oznacza to, że po zapłacie podatku termin przedawnienia już nie biegnie, a organ odwoławczy w czasie praktycznie nieograniczonym może wydać jedną z decyzji wymienionych w art. 233 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Nie może jedynie wydać decyzji określającej podatek w kwocie wyższej od zapłaconej, albowiem w tym zakresie zobowiązanie przedawniło się (wyrok NSA z 18 sierpnia 2004 r., sygn. akt FSK 364/04).


Jak liczyć terminy

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład

Jak obliczyć koniec terminu dla zdarzenia powodującego powstanie biegu terminu jednomiesięcznego, które wystąpiło 29 lutego 2008 r.?

Koniec terminu w tym przypadku będzie miał miejsce 31 marca 2008 r. (29 marca 2008 r. wypada w sobotę, 30 marca 2008 r. wypada w niedzielę - dzień ustawowo wolny od pracy).

Przykład

Czy sposoby liczenia terminów określone w art. 12 Ordynacji podatkowej dotyczą także organów podatkowych?

Nie, zasady te nie odnoszą się do terminów nałożonych na organy podatkowe (a jedynie do podatników i stron postępowania podatkowego, wobec których spełniają funkcję ochronną).

W przypadku organów podatkowych termin, w ciągu którego mają obowiązek dokonać określonej czynności, liczy się dopiero od dnia otrzymania

przez ten organ pisma będącego podstawą do dokonania tej czynności. Dotyczy to np. terminu zwrotu kwot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w trybie określonym dla podatku od towarów i usług, kiedy to bieg 25-dniowego terminu, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, rozpoczyna się z dniem wpływu deklaracji podatnika do urzędu skarbowego (wyrok NSA z 1 lutego 2000 r., sygn. akt III SA 213/99; ONSA 2001/2/72).

Terminy płatności podatku

Warto zaznaczyć, że art. 12 Ordynacji podatkowej dotyczy również biegu terminu płatności podatku, który podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić zgodnie z art. 47 § 3 tej ustawy (wyrok NSA z 16 stycznia 2002 r., sygn. akt I SA/Łd 230/00; M. Podat. 2002/11/43).

I tak, jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić (np. 30 kwietnia 2008 r. upływa termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.).

Zapamiętaj!

Warto zaznaczyć, że art. 47 § 3 Ordynacji podatkowej ma również zastosowanie do obliczania terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych (wyrok NSA z 13 stycznia 2000 r., sygn. akt III SA 241/99).

Terminem płatności dla płatników jest ostatni dzień, w którym - zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku (art. 47 § 4 Ordynacji podatkowej).

W razie doręczenia decyzji podatkowej

Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 47 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Dni ustawowo wolne od pracy

Dni ustawowo wolne od pracy określają przepisy ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Należy przy tym podkreślić, że jest to katalog zamknięty. Oznacza to, że nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dni wolne ustanowione dodatkowo w trakcie roku u danego pracodawcy. Zarządzenia kierowników różnych jednostek organizacyjnych mają bowiem charakter przepisów wewnętrznych i obowiązują tylko w tych jednostkach (wyrok NSA z 4 października 2006 r., sygn. akt II GSK 153/06). W przypadku dnia wolnego innego niż ustawowy (lub soboty), bieg terminu nie ulega zatem „przesunięciu”.

Dniami ustawowo wolnymi od pracy są:

- 1 stycznia - Nowy Rok,

- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

- drugi dzień Wielkiej Nocy,

- 1 maja - Święto Państwowe,

- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- dzień Bożego Ciała,

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,

- niedziele.

Z orzecznictwa

To, że znaczna część pracodawców, w tym również urzędy, traktują jakiś dzień, w drodze indywidualnych decyzji, jako wolny od pracy, podlegający odpracowaniu, nie daje podstaw do przyjęcia, że dzień ten był dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

Wyrok NSA z 2 września 1999 r. sygn. akt SA/Sz 1498/98

Przykład

Jednostka otrzymała decyzję podatkową od naczelnika urzędu skarbowego 9 lutego 2008 r. Do kiedy i gdzie można skutecznie złożyć odwołanie od tej decyzji?

Jednostka ma 14 dni na wniesienie odwołania od dnia doręczenia decyzji wydanej w I instancji (art. 223 Ordynacji podatkowej).

Tak więc ostatnim dniem terminu, w którym jednostka może skutecznie złożyć odwołanie, jest 23 lutego 2008 r. Ponieważ termin ten wypada w sobotę, ulega on przesunięciu do poniedziałku 25 lutego 2008 r. (z uwagi na sobotę oraz na niedzielę - dzień ustawowo wolny od pracy).

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Należy przez to rozumieć organ mający kompetencje do prowadzenia w danej instancji postępowania.

W tym przypadku odwołanie od decyzji podatkowej należy złożyć do dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego.

Zachowanie terminu

Podatnik (jednostka) nie ma obowiązku osobistego dostarczenia w terminie dokumentów (pism, deklaracji podatkowych itp.) właściwemu organowi podatkowemu.

Przepisy art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej określają, że termin procesowy uważa się za zachowany także w przypadku, gdy przed jego upływem (tj. nawet ostatniego dnia upływu terminu) pismo zostało:

- nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym,

- wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej,

- złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,

- złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,

- złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Wymienione przypadki są jedynymi, które umożliwiają zachowanie terminu, mimo fizycznego wpłynięcia pisma do organu podatkowego po upływie terminu ustawowego.

Pojęcie nadania

Przepisy Ordynacji podatkowej nie definiują pojęcia „nadanie”. Dla ustalenia znaczenia tego pojęcia należy odwołać się do definicji zawartej w art. 3 pkt 8 ustawy z 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (wyrok WSA w Warszawie z 17 września 2004 r., sygn. akt V SA/Wa 396/04). Nadanie jest to polecenie doręczenia przesyłki lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym oraz przekazania druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej. Z kolei operatorem publicznym zobowiązanym do świadczenia usług pocztowych jest Poczta Polska (art. 46 ust. 2 ustawy z 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe).

Przykład

Jednostka 7 stycznia 2008 r. otrzymała decyzję podatkową z urzędu skarbowego. Zgodnie z naszymi wyliczeniami, mieliśmy czas do 21 stycznia 2008 r. na złożenie odwołania od tej decyzji i tego właśnie dnia wysłaliśmy odwołanie kurierem. Pismo wpłynęło do urzędu skarbowego 22 stycznia, urząd odmawia nam przywrócenia terminu w tej sprawie. Czy słusznie?

Niestety, tak. Odwołanie wpłynęło jeden dzień po terminie (jednostka miała 14 dni na złożenie odwołania), a organy podatkowe nie uznają zwykłego przeoczenia (tak jak to miało miejsce w ty przypadku) jako przesłanki przywrócenia terminu.

Przepisy wyraźnie określają przypadki, w których termin uważa się za zachowany pomimo fizycznego wpływu pisma do organu podatkowego po terminie. Termin zostałby zachowany, gdyby jednostka przesłała odwołanie pocztą (nadała u operatora publicznego, czyli w urzędzie Poczty Polskiej).

Przywrócenie terminu procesowego

Na zakończenie należy jeszcze raz podkreślić, że podatnik (jednostka) może starać się tylko o przywrócenie terminu procesowego (dotyczy to np. wniesienia zażalenia na postanowienie wydane przez urząd skarbowy). Nie można natomiast przywrócić terminu materialnego.

Aby jednak termin procesowy został przywrócony, podatnik (jednostka) - zgodnie z art. 162 Ordynacji podatkowej - musi spełniać łącznie cztery warunki:

1) skierować do organu podatkowego wniosek o przywrócenie terminu,

2) uprawdopodobnić brak swojej winy w uchybieniu terminowi,

3) dochować terminu na wniesienie wniosku (termin na wniesienie tego wniosku zaczyna biec dopiero od dnia ustania przeszkody i licząc od tego dnia, wynosi 7 dni; termin ten nie podlega przywróceniu),

4) dopełnić wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której ustanowiony był przywracalny termin (czyli np. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania wnieść samo odwołanie).

Zapamiętaj!

Okolicznością uzasadniającą przywrócenie terminu nie jest pomyłka związana z jego obliczeniem (wyrok NSA z 12 kwietnia 2000 r., sygn. akt I SA/Lu 40/99) ani nieznajomość prawa (wyrok NSA z 6 listopada 1998 r., sygn. akt I SA/Łd 153/97). Z brakiem winy w dochowaniu terminu mamy natomiast do czynienia np. w razie nieprawidłowego doręczenia pisma (decyzji podatkowej czy postanowienia).


Podstawy prawne

- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1671)

- Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost.zm. Dz.U. z 1990 r. Nr 28, poz. 160)

- Ustawa z 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

- Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA