REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w VAT - pakiet Slim VAT i zmiany w zakresie TAX FREE

Zmiany w VAT - SLIM VAT, WIS, JPK_VAT, TAX FREE
Zmiany w VAT - SLIM VAT, WIS, JPK_VAT, TAX FREE
www.shutterstock.com

REKLAMA

REKLAMA

W trzecim kwartale tego roku ma zostać przyjęty tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT). Oprócz tego ustawodawca planuje także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE) oraz nowe regulacje doprecyzowujące i uzupełniające w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT (stawki VAT, WIS, JPK_VAT, biała lista, split payment).

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. Projekt przygotowało Ministerstwo Finansów. Planowany termin przyjęcia ustawy przez Radę Ministrów to III kwartał 2020 r.

Autopromocja

Niniejsza ustawa, jak czytamy w  informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie, ma na celu zmianę ustawy o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”) przez wprowadzenie:

- rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);

- rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;

- zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pakiet przepisów upraszczających tzw. Slim VAT

W zakresie tzw. Slim VAT ustawodawca wyjaśnia, że wprowadzone w ostatnich latach przez Ministra Finansów rozwiązania prawne i informatyczne dotyczące rozliczeń podatkowych usprawniają dokonywanie tych rozliczeń przez podatników oraz ułatwiają prowadzenie procesów ich weryfikacji przez organy podatkowe.

Obecny postęp technologiczny w rozliczaniu podatków oraz wprowadzenie narzędzi analitycznych i zabezpieczających przed nadużyciami w VAT, w tym takich jak JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista, umożliwiających Szefowi KAS sprawną weryfikację rozliczeń podatników, przyczynił się do uszczelnienia rozliczeń i poboru podatku od towarów i usług.

Wprowadzone w ostatnich latach narzędzia uszczelniające VAT oraz związane z tym efekty w zakresie walki z nadużyciami w VAT, pozwoliły na weryfikację rozwiązań dotyczących rozliczania VAT, w niektórych przypadkach obowiązujących od 2004 r. Celem przeprowadzonego audytu tych rozwiązań było wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników.

Pakiet  Slim VAT wpisuje się również w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.

Oto najważniejsze zmiany proponowane w projekcie ustawy dotyczące pakietu Slim VAT:

1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy.

2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, odliczanie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych.

3. Spójne kursy walut - dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał).

4. Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

5. Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

6. Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.

7. Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Pakiet przepisów tzw. doprecyzowujących i uzupełniających VAT

Oprócz pakietu zmian składający się na tzw. Slim VAT, ustawodawca zapowiada również modyfikacje doprecyzowujące oraz uzupełniające przepisów VAT. Zmiany mają dotyczyć głównie takich obszarów, jak:

- zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,

- przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT,

- zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista),

- zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,

- zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK_VAT,

Polecamy: Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją. Poradnik Gazety Prawnej 4/2020

- uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT – jako rozwiązania nadmiarowego, które nie posiada odpowiedniej podstawy w przepisach dyrektywy 2006/112/WE i w warunkach rozliczeń krajowych zaburza logikę w podejściu do opodatkowania dostawy towarów.

Jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania, to pakiet zmian o charakterze doprecyzowującym i upraszczającym w VAT zakłada:

1. Zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej (WIS) wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.) – dalej: „ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r.”, mające na celu dopracowanie i uzupełnienie systemu WIS jako całości, tj. wprowadzenie 3-letniego okresu ważności WIS (art. 42ha), wprowadzenie ograniczenia ochrony, jaką zapewnia WIS podatnikowi w przypadku, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa (art. 42ca), umożliwienie otrzymywania przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – np. dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności – czego nie przewidują obecne przepisy w tym zakresie (art. 42a pkt 2), wprowadzenie zasady niewydania WIS, gdy zakres przedmiotowy wniosku o jej wydanie pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3a i 3b).

2. Zmiany w zakresie stawek podatku VAT mają wyłącznie charakter redakcyjny i doprecyzowujący – np. tytuły kolumn w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy.

3. Zmiany o charakterze dostosowującym przepisy ustawy o VAT do przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. – w zakresie definicji rolnika ryczałtowego (art. 2 pkt 19), definicji czasopism regionalnych i lokalnych (art. 2 pkt 27g), tytułu zwolnieniowego dla dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego (art. 43 ust. 1 pkt 3).

4. Dodanie art. 109 ust. 3l spowoduje, że poprzez wskazanie, że do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Wyeliminowane zostaną sytuacje pozostawania przez organy równoległe w dwóch procedurach – jednej regulowanej Ordynacją podatkową (najczęściej czynności sprawdzające, w których zidentyfikowano błąd) i drugą regulowaną k.p.a. (wezwanie do usunięcia błędu i decyzja o nałożeniu kary).

5. Zmiany załącznika nr 15 i w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT – doprecyzowano w związku przełożeniem objętych tą regulacją grupowań towarów w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) 2008 na PKWiU 2015 r. Dodatkowo, w projekcie doprecyzowano brzmienie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. g ustawy o VAT. Zgodnie z projektem ze zwolnienia podmiotowego w VAT wyłączone są zarówno części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli.

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE)

We wprowadzeniu do zmian w zakresie TAX FREE ustawodawca wskazuje, że obserwowany i utrzymujący się od lat wysoki poziom sprzedaży w Polsce towarów podróżnym spoza Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój technologii cyfrowych umożliwiających dokonywanie szybkich i bezpiecznych transferów dużych partii danych oraz oczekiwania przedsiębiorców w zakresie zapewnienia przez Państwo równych dla wszystkich, bezpiecznych, innowacyjnych oraz właściwych/stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej wymuszają podjęcie działań zmierzających do realizacji powyższych oczekiwań i wyzwań. W związku z tym przygotowano pakiet rozwiązań do procedury potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE.

Jeżeli chodzi o zmiana w zakresie Tax Free, to proponuje się, aby obecnie obowiązująca procedura wystawiania, potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE, była realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, rejestrowanych w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC). Proponuje się także wprowadzenie obowiązku stosowania kas online przez sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym. Realizacja powyższego zamierzenia wymaga dokonania zmian przepisów ustawy o VAT w szczególności artykułów: 2, 109, 127, 128, 129 i 130 oraz zmian przepisów wykonawczych.

Poza powyższym, projekt zawiera również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W zakresie tej ustawy proponuje się:

- zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny”;

- zmianę polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Minimalne wynagrodzenie w 2025 roku ustalane jak dotąd. Potem 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia? Ponad 5 tys. zł płacy minimalnej w 2026 roku?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad wdrożeniem przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. Ministerstwo skłania się, aby orientacyjna wartość referencyjna określona była jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe resortu. Jednocześnie MRPiPS zastrzegło, że wybór danej wartości referencyjnej i jej poziomu nie oznacza, że minimalne wynagrodzenie musi być jej równe.

Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej? Dlaczego warto ją uzyskać?

Wielu podatników składa wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Jak to zrobić prawidłowo? Do czego taka interpretacja może się przydać podatnikowi? Kiedy Dyrektor KIS nie musi ani nawet nie może wydać interpretacji indywidualnej?

KSeF od 1 lutego 2026 r.?

KSeF od 1 lutego 2026 r.? Jest już ustawa przesuwająca wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na 1 lutego 2026 r. Obowiązujące wcześniej przepisy zakładały, że obowiązkowy KSeF zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

Ubezpieczenie dla firmy – czy to mi się opłaci? Spokój za 1 promil wartości majątku

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu biznesu i firmy. Ile to kosztuje, co można ubezpieczyć? I najważniejsze: czy ubezpieczenie się opłaci?

Opodatkowanie wyrównawcze od 2025 roku. Trzy nowe podatki dla biznesu. Konsultacje trwają do 24 maja 2024 r.

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Ustawa ta ma wprowadzić w Polsce od 2025 roku system globalnego podatku minimalnego oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:  globalny podatek wyrównawczy, krajowy podatek wyrównawczy oraz podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków. Konsultacje publiczne tego projektu zakończą się 24 maja 2024 r. Do tego dnia można przesyłać do MF swoje uwagi i opinie.

Fundacja rodzinna - opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń dla beneficjentów

Fundacja rodzinna jako instytucja prawna będzie 22 maja 2024 r. obchodzić swoje pierwsze urodziny. Zgodnie z ustawowymi celami ma służyć do zarządzania i kumulowania majątku w interesie beneficjentów oraz wypłacania im świadczeń. Jakie są zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej?

Projekt: Kasowy PIT. Na czym polega

Ministerstwo Finansów przedstawiło pod koniec kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Ta nowelizacja ma wprowadzić od 1 stycznia 2025 roku przepisów określających zasady tzw. kasowego PIT. Ta forma rozliczeń polegać ma na tym, że przychód- podatkowy będzie powstawał w dacie zapłaty za fakturę. Ale nie każdy będzie mógł korzystać z kasowego PIT. Jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność oraz ci, których przychody z działalności gospodarczej w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro. Aktualnie trwają konsultacje i opiniowanie tego projektu.

Składka zdrowotna 2025 r. Nowe zasady obliczania należności na rzecz ZUS-u. Kto ile zapłaci?

Od 2025 roku zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Zapowiedzieli to minister zdrowia Izabela Leszczyna i minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2024 r. Wtedy podano też najważniejsze założenia tych zmian. Co ma się zmienić od przyszłego roku?

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku? Przykłady dla ulgi rehabilitacyjnej i ulgi termomodernizacyjnej

Czy wydatki poniesione na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki, podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? A co w przypadku ulgi termomodernizacyjnej?

Kiedy można anulować fakturę?

Anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Kiedy więc można anulować fakturę i jak to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami?

REKLAMA