Kategorie

Jak ustalić stawkę VAT wg nowej matrycy stawek VAT?

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Nowa matryca stawek VAT – jak ustalić nową stawkę podatku?
Nowa matryca stawek VAT – jak ustalić nową stawkę podatku?
Jaka jest zawartość soku w napoju owocowym? Czym się różni musztarda od sosu musztardowego? Jaki jest termin przydatności do spożycia pieczywa? To tylko niektóre z dylematów, przed którymi stoi przedsiębiorca dokonujący wyboru stawki VAT dla sprzedawanych przez siebie produktów. Przykłady podobnych absurdów można wyliczać bardzo długo. Według ustawodawcy ten stan rzeczy ulegnie zmianie wraz z wejściem w życie nowej matrycy stawek VAT. Ma ona za zadanie uprościć i ujednolicić system klasyfikacji towarów i usług na potrzeby ustalania stawek VAT. Czy rzeczywiście tak będzie?

Z dniem 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT. Zakłada ona odejście od dotychczas obowiązującego sposobu identyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT, tj. według klasyfikacji PKWiU 2008, na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) – w przypadku towarów i PKWiU 2015 – w przypadku usług. W konsekwencji, zmianie ulegną stawki podatku VAT dla poszczególnych towarów i usług.

Klasyfikowanie towarów i usług od 1 lipca 2020 r. będzie odbywało się według dwóch odmiennych klasyfikacji. W związku z tym zasadne jest osobne omówienie przekwalifikowania towarów oraz usług.

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Polecamy: Biuletyn VAT

Co to jest Nomenklatura Scalona i jak klasyfikuje ona towary?

CN to klasyfikacja towarów regulowana przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Do tej pory służyła klasyfikacji towarów w handlu zagranicznym, stąd decydowała o zastosowaniu właściwych stawek cła. Klasyfikacja CN wydawana jest co roku przez Komisję UE. Od 1 lipca 2020 r. na potrzeby określania stawek VAT obowiązuje CN 2020.

Wyszukiwarka kodów CN znajduje się na stronie KAS poświęconej informacyjnemu systemowi zintegrowanej taryfy celnej (ISZTAR4).[1]

CN cechuje się znacznym stopniem szczegółowości, np. kod CN 2005 20 20 obejmuje:

,,Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006” - ,,Ziemniaki” - ,,Pozostałe” - ,,Cienkie plasterki, smażone lub pieczone, nawet solone lub z przyprawami, w hermetycznych opakowaniach, nadające się do bezpośredniego spożycia”.

Tym samym, aby zakwalifikować towar do odpowiedniego kodu CN, niezbędna jest wiedza o jego składzie, właściwościach czy przeznaczeniu. Jednakże dokładność CN nie oznacza, że podatnicy zawsze unikną problemów z właściwym zaklasyfikowaniem towarów. W szczególności dotyczy to produktów o złożonym składzie np. gotowych dań składających się z ryżu, mięsa i warzyw. W rozwiązywaniu powyższych problemów interpretacyjnych należy kierować się Ogólnymi regułami interpretacji CN[2]. Opisują one metodologię, jaką powinien przyjąć podatnik, aby dokonać wyboru właściwego kodu CN dla poszczególnych towarów. Publikowane co roku Ogólne reguły interpretacji dostępne są m.in. na stronie GUS (dla CN 2020 właściwy jest ostatni plik w formacie pdf., strona nr 13).[3]

Na wcześniej wymienionym portalu ISZTAR4 (w zakładce ,,Przeglądarka Taryfowa”) można znaleźć także wyszukiwarkę tekstową oraz Noty do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (dalej: Noty do HS). Narzędzia te zawierają liczne wskazówki na temat tego, jak klasyfikować towary zgodnie z CN.

Warto dodać, że - na potrzeby ustalania stawki VAT - nie zawsze trzeba będzie tak dokładnie badać nasz produkt. Kody CN dot. artykułów spożywczych wymienione w załącznikach do ustawy o VAT często są dość ogólne (tzn. kod CN jest dwucyfrowy i obejmuje całe działy np. CN 02 ,,Mięso i podroby jadalne”).

Jak przekwalifikować towary z PKWiU 2008 na CN 2020?

Na wstępie należy zauważyć, że CN klasyfikuje towary znacznie dokładniej niż PKWiU. Często może być tak, że jednemu grupowaniu PKWiU odpowiada wiele różnych kodów CN. Tym samym podatnik musi znać dokładną specyfikację klasyfikowanego produktu. Zależności pomiędzy odmiennymi systemami klasyfikacji towarów pokazują klucze powiązań dostępne na stronie GUS.[4] Dzięki nim, można ustalić, który kod CN jest odpowiedni dla towaru sklasyfikowanego wcześniej do danego grupowania PKWiU. Sprawę nieco utrudnia fakt, iż GUS nie wydał klucza powiązań między PKWiU 2008 a CN 2020.

W związku z tym, w naszej ocenie, należy użyć dostępnych kluczy, aby ustalić powiązania między PKWiU 2008 a CN 2020. Należy to zrobić dwustopniowo, tzn: najpierw przekwalifikować towary z PKWiU 2008 na PKWiU 2015 a następnie z PKWiU 2015 na CN 2020 – zgodnie z kluczami dostępnymi na stronie GUS. Jeśli po tej operacji nadal nie jesteśmy w stanie ustalić odpowiedniego kodu CN dla towaru (jednemu grupowaniu PKWiU 2015 może odpowiadać np. 10 kodów CN) należy wybrać kod CN najbardziej zbliżony opisem do naszego produktu posiłkując się przy tym Ogólnymi regułami interpretacji CN oraz Notami do HS.

Preferencyjna stawka VAT powiązana z kodem CN

Po zakwalifikowaniu towaru do kodu CN możliwe jest wybranie dla niego odpowiedniej stawki VAT. Obecnie podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Aby skorzystać ze stawki preferencyjnej (0%, 5% lub 8%) podatnik musi mieć ku temu podstawę prawną. Załączniki nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT wymieniają kody CN, które uprawniają do zastosowania odpowiednio stawki 8% i 5% VAT. Niekiedy towar musi spełnić dodatkowe warunki, aby mógł być on opodatkowany stawką obniżoną – przykładowo zgodnie z poz. 13 zał. nr 10 do ustawy o VAT stawka 5% VAT znajdzie zastosowanie do produktów oznaczonych kodem CN 20 (przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin), pod warunkiem, że nie należą one do kategorii produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%.  

Preferencyjna stawka VAT niezależna od kodu CN

W przypadku niektórych towarów załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT nie uzależniają stosowania preferencyjnej stawki podatku od właściwego kodu CN. Dotyczy to m.in. towarów związanych z ochroną zdrowia wymienionych w poz. 13-15 zał. nr 3 do ustawy o VAT. W ich przypadku można zastosować obniżoną stawkę podatku pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych przez ustawy regulujące rejestrację i obrót towarami danej kategorii.

Przykładowo zgodnie z poz. 15 zał. nr 3 do ustawy o VAT stawka 8% VAT ma zastosowanie do środków odkażających, które spełniają łącznie przesłanki:

 1. posiadają właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze;
 2. mają zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia i zostało na nie wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Tym samym dokonując wyboru stawki VAT, podatnik jest zobowiązany do analizy ustaw pozapodatkowych. W przypadku środków odkażających ułatwieniem jest fakt, że rejestr tych produktów jest publicznie dostępny na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.[5]

Poza tym w rozporządzeniu MF dot. obniżonych stawek VAT[6] wymienione zostały inne towary, do których można zastosować preferencyjną stawkę podatku.

Jak przekwalifikować usługi z PKWiU 2008 na PKWiU 2015?

W przypadku usług nowa matryca VAT zakłada przejście na nowszą wersję tej samej klasyfikacji – z PKWiU 2008 na PKWiU 2015. Na stronie GUS dostępny jest klucz przejścia między nimi. Chcąc się upewnić, że wybrane grupowanie PKWiU jest prawidłowe, podatnik może skorzystać z wyszukiwarki GUS (na stronie GUS, zakładka po lewej PKWiU 2015, a dalej: wyszukiwarka) wpisując szukaną frazę lub szukane grupowanie PKWiU 2015.

Preferencyjna stawka VAT dla usług

Analogicznie jak w przypadku towarów lista usług, które mogą skorzystać ze stawki preferencyjnej, znajduje się w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT. Usługi, które mogą być opodatkowane według stawki obniżonej, są także wymienione w rozporządzeniu MF dot. obniżonych stawek VAT. W szczególności na mocy ww. rozporządzenia stawce 8% podlegają roboty konserwacyjne dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego.

PKWiU 2008 – przepisy przejściowe

Należy pamiętać o tym, że PKWiU 2008 nie odchodzi jeszcze całkowicie do lamusa. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), przedłużono stosowanie tej klasyfikacji w określonych przypadkach do dnia 31 grudnia 2020 r. Dotyczy to:

 • towarów i usług wrażliwych wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT;
 • przepisów wprowadzających wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego z VAT (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT);
 • przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT (czyli klasyfikowaniu czynności, które podlegają zwolnieniu z ewidencji na kasie fiskalnej).   

Oznacza to, że od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. obowiązują obok siebie trzy równoległe reżimy klasyfikacji towarów i usług – PKWiU 2008, PKWiU 2015 i CN (a nawet cztery biorąc pod uwagę Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych).

Zmiany stawek VAT

W efekcie zmiany klasyfikacji towarów i usług zmianie uległy stawki podatku VAT na wiele towarów. Obniżona stawka dotyczy przeważnie artykułów codziennego użytku, natomiast towary, które ustawodawca uznał za ,,luksusowe” (np. owoce morza), zostały pozbawione preferencyjnej stawki VAT.

Przykłady obniżonych stawek VAT:

 • owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – wcześniej opodatkowane według stawki 8% objęte zostaną – tak jak pozostałe owoce – stawką 5%, co wynika z jednakowego potraktowania wszystkich owoców i warzyw (i określonych z nich produktów – np. owoce i warzywa suszone, zamrożone, skórki z owoców itd.);
 • pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami, objęte zostanie stawką 5% (wcześniej pieczywo i produkty ciastkarskie były objęte trzema stawkami 5%, 8% i 23% w zależności od daty przydatności do spożycia);
 • musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) – wcześniej opodatkowane według stawki 23% będą objęte zakresem stawki 8% - tak jak pozostałe przyprawy;
 • produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe wcześniej opodatkowane stawką w wysokości 8% zostaną objęte stawką 5%;
 • artykuły higieniczne – wcześniej opodatkowane stawką w wysokości 8% zostaną objęte stawką 5%.

Przykłady podwyższonych stawek VAT:

 • napoje z owoców i warzyw inne niż soki i nektary z owoców i napoje warzywne zawierające co najmniej 50% wsadu warzywnego w składzie surowcowym z 5% na 23%. Objęcie napojów innych niż soków i nektarów z owoców i określonych napojów z warzyw stawką w wysokości 23% jest związane z ujednoliceniem stawki dla większości napojów – kawa, herbata, woda butelkowana;
 • drewno opałowe z 8% do 23%;
 • lód do celów spożywczych z 8% do 23%;
 • owoce morza (krewetki, małże, ośmiornice, kawior etc.) jak również sprzedawane w placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. produkty: z 5% na 23%.

Wiążąca Informacja Stawkowa

Co w przypadku, gdy podatnik nie będzie w stanie sam określić stawki VAT? W takiej sytuacji podatnik może się ubiegać o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (dalej: WIS) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS, organ). Jest to instytucja podobna do interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, jednak z tą podstawową różnicą, że WIS chroni podatnika wyłącznie w zakresie wyboru stawki VAT dla towaru/usługi objętej zapytaniem podatnika. Organ rozstrzyga w niej kwestię przypisania towaru do właściwego kodu CN lub usługi do właściwego grupowania PKWiU 2015 i co za tym idzie – właściwą stawkę VAT. Dyrektor KIS kieruje się przy tym m.in. wspomnianymi już wcześniej Ogólnymi regułami interpretacji CN oraz Notami do HS. Od strony formalnej WIS jest decyzją administracyjną i można się od niej odwołać w terminie 14 dni do organu, który ją wydał. Istnieje także możliwość zapoznania się z treścią dotychczas wydanych WIS za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie KIS.

Przypisanie towarów/usług do nowych klasyfikacji i wybranie dla nich właściwych stawek VAT to niełatwy proces dla podatnika, często wymagający wsparcia podatkowego.

Jeśli potrzebujesz w tym zakresie pomocy – zachęcamy do kontaktu: tax@impel.pl

Tomasz Wróbel, mł. konsultant ds. podatków
Business Tax Professionals

**************************

[1] https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/Browser?lang=PL&date=20200622

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (strona 13).

[3] https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/index.html

[4] https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

[5] http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

[6] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.