REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kilometrówka 2022 w PIT i VAT – stawki, limity, zasady

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Kilometrówka 2022 w PIT i VAT – stawki, limity, zasady
Kilometrówka 2022 w PIT i VAT – stawki, limity, zasady
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku wykorzystywania pojazdów w działalności gospodarczej przedsiębiorcom zależy na możliwości wykorzystywania związanych z nimi kosztów w celu legalnego zmniejszania swoich zobowiązań podatkowych. Jednym z takich kosztów są na przykład wydatki związane z zakupem paliwa. W wielu przypadkach przedstawienie faktury VAT za paliwo (ze stacji benzynowej) mogą być niewystarczające do zakwalifikowania takiego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu w pełnym zakresie. Trzeba jeszcze prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, zwaną kilometrówką.
rozwiń >

Kilometrówka – co to jest

W dużym uproszczeniu kilometrówka oznacza spis kilometrów i jest to sformułowanie potoczne. W ustawie znajduje się określenie formalne "ewidencja przebiegu pojazdów". Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów nie obejmuje wszystkich podmiotów. Jej prowadzenie umożliwia jednak skorzystanie z określonych praw.

Autopromocja

Zasady kilometrówki dla podatku VAT

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów umożliwia udowodnienie dla jakich celów pojazdu jest użytkowany. Jest to o tyle ważne, że zasadniczo podatnik może w przypadku ustawy o VAT odliczać tylko 50% kwoty podatku naliczonego od wydatku dotyczącego nabycia, użytkowania pojazdu czy nabycia lub importu paliw. Przepis ten nie ma jednak zastosowania jeżeli pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. W takim wypadku odliczenie VAT będzie możliwe w 100%.

Ustawodawca stwierdził dalej, że (art. 86a ust. 4 ustawy o VAT) pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 • sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Budowa ewidencji przebiegu pojazdów dla celów VAT

Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu powinna składać się z elementów takich jak:

 • numer rejestracyjny pojazdu;
 • dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji;
 • dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 • stanu licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego, na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 • wpis osoby kierującej dany pojazd składający się z kolejnego numeru wpisu, daty i celu wyjazdu, opisu trasy (skąd i dokąd), liczby przejechanych kilometrów, imienia i nazwiska osoby kierującej pojazdem, potwierdzonego przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem (jeżeli kierujący pojazdem nie jest podatnikiem);
 • liczby przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego;
 • liczby każdego okresu rozliczeniowego na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Zasady kilometrówki dla podatku dochodowego (PIT) - samochody służbowe

Kilometrówka w PIT jest sposobem obliczania faktycznego użytkowania pojazdu dla celów służbowych. Z zasady od 2019 roku podatnicy nie mają obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów podatku PIT. Ta wygoda ma jednak pewne ograniczenia, które pozwalają na skorzystanie z preferencji podatkowych tylko w określonych limitach. Ponadto kilometrówka może być jedyną formą możliwego rozliczenia kosztów podróży służbowych przez pracowników. Jak więc wyglądają zasady kilometrówki w ramach możliwości skorzystania z preferencji podatku dochodowego?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

- poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

-  25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Ponadto ustawodawca w ustawie o PIT (art. 23 ust. 5f) postanowił odnieść się do reguł określonych w ustawie o VAT i stwierdził, że: W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Pojazdy stanowiące własność pracownika a kilometrówka – podatek dochodowy

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o PIT ustawodawca zdecydował o zwolnieniach przedmiotowych od podatku, określając, co jest wolne od podatku dochodowego. W tym miejscu znalazł się również podpunkt związany z używaniem pojazdów - tutaj pojazdów stanowiących własność pracownika, a kosztów poniesionych z tytułu ich używania dla potrzeb zakładu pracy – ale tylko pod określonymi warunkami. I tak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 23b ustawodawca wskazał, że wolne od podatku dochodowego są:

Wyciąg z przepisów: (Ustawa o PIT)

3b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że z zasady zwrot pracownikowi kosztów używania przez niego samochodu na potrzeby pracodawcy powinien być traktowany jako przychód takiego pracownika w ramach jego stosunku pracy. W określonych jednak przypadkach może być wolny od podatku dochodowego - jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw. W tym miejscu za takie akty prawne można wskazać:

 • Ustawę  o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"  (zwolnienie dot. pocztowców);
 • Ustawę o lasach (zwolnienie dot. leśników);
 • Ustawę o pomocy społecznej (zwolnienie dot. pomocy społecznej).

Powyższe zwolnienie obejmować będzie zatem tylko niektórych pracowników, co potwierdza orzecznictwo.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie: I SA/Gd 98/17, z dnia  10 maja 2017  r (TEZA  aktualna):

1. Co do zasady, zwrot pracownikowi kosztów używania przez niego samochodu na potrzeby pracodawcy jest przychodem ze stosunku pracy.

2. Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdu stanowiącego własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw. Odrębnymi ustawami do których odsyła art. 21 ust. 1 pkt 23b u.p.d.o.f. są: ustawa z 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", ustawa 1991 r. o lasach, ustawa z 2004 r. o pomocy społecznej. Powyższe zwolnienie obejmuje zatem tylko niektórych pracowników. W pozostałych przypadkach ryczałt samochodowy za tzw. jazdy lokalne jest opodatkowany.

Treść ewidencji przebiegu pojazdów (kilometrówki) dla celów PIT

W przypadku jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z pełnego odliczenia w ramach podatku dochodowego powinien prowadzić odpowiednią ewidencję pojazdów. Ewidencja taka powinna zawierać co najmniej dane (zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy o PIT):

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu;
 •  numer rejestracyjny pojazdu;
 •  pojemność silnika;
 •  kolejny numer wpisu;
 •  datę i cel wyjazdu;
 • opis trasy (skąd - dokąd);
 •  liczbę faktycznie przejechanych kilometrów;
 • stawkę za 1 km przebiegu;
 •  kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu;
 •  podpis podatnika (pracodawcy);
 •  dane podatnika.

Stawki kilometrówki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) maksymalna wysokość stawki kilometrówki, czyli koszt użycia pojazdu, który pokrywa pracodawca według stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie mogą być wyższe niż:

 1. dla samochodu osobowego:
  1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
  2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
 2.  dla motocykla - 0,2302 zł,
 3. dla motoroweru - 0,1382 zł.

Należy jednak uszczegółowić, że dotyczą one dwóch kategorii podmiotów:

- tych którzy rozliczają zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej "pojazdami do celów służbowych", następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu;

- oraz tych którzy wyliczają zwrot kosztów używania przez pracownika pojazdu do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika, określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Źródła opracowania:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie: I SA/Gd 98/17, z dnia  10 maja 2017  r (TEZA  aktualna).
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA