reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Wniosek o 500 zł na dziecko – wypełniamy i składamy

Wniosek o 500 zł na dziecko – wypełniamy i składamy

Pierwszy wniosek o 500 zł na dziecko będzie można złożyć od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie). Będzie on dotyczył świadczenia wypłacanego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Jeżeli ktoś nie zdąży złożyć wniosku do 1 lipca (włącznie), to nie dostanie wyrównania od kwietnia, a jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku spóźnialskich (którzy złożą wniosek po tych 3 miesiącach), ale także tych, którym np. urodzi się dziecko w trakcie okresu rozliczeniowego - obowiązuje zasada, że jeżeli wniosek zostanie złożony po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. A jeżeli zdążymy złożyć wniosek do 10. dnia miesiąca, to otrzymamy świadczenie jeszcze w bieżącym miesiącu.

W następnych latach okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września a wnioski na te kolejne okresy trzeba będzie składać od 1 sierpnia danego roku do końca października. Jeżeli ktoś się spóźni i złoży wniosek o świadczenie na kolejny okres w listopadzie, to już nie dostanie świadczenia za październik, a jedynie od listopada.

Polecamy: Rodzina 500+ (PDF)

Wzór wniosku o 500 zł na dziecko

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500 plus” (potocznie zwanego "500 zł na dziecko") znajdziemy w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 19 lutego 2016 r., poz. 214.

Oprócz wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego W rozporządzeniu są też wzory:

- oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego,

które w pewnych stanach faktycznych trzeba załączyć do wniosku.

Gdzie i jak składamy wniosek 500+

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w urzędzie gminy w której mieszkamy, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. 

15 marca 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że zgodnie z porozumieniem zawartym z 18 bankami, wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać za pomocą ich systemów bankowości elektronicznej.

Są to następujące banki: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Wniosek o 500 zł na dziecko także za pośrednictwem banku

Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko

W pierwszej rubryce trzeba wpisać nazwę i adres organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego. Chodzi o wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Następnie w części I. pkt 1 wniosku wpisuje się dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: imię, nazwisko, PESEL (a gdy nie został nadany – trzeba podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość), stan cywilny, obywatelstwo i dokładny adres zamieszkania (nie zameldowania!). Można też podać nr telefonu (nieobowiązkowo). Można też podać adres poczty elektronicznej – e-mail (obowiązkowo w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, z wyjątkiem wniosku składanego przy użyciu ePUAP).

PIT-Y 2015 (książka + CD)

W części I. pkt 2 wniosku można zawnioskować o świadczenie na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ulga na dziecko 2015 / 2016

Biorąc pod uwagę powyższe informacje trzeba zaznaczyć jedną z dwóch poniższych opcji:

□ Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia tej opcji trzeba wypełnić tabelę A oraz tabelę B w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na kolejne dzieci – trzeba wskazać tam dane dziecka: imię, nazwisko, płeć, PESEL, stan cywilny, obywatelstwo i datę urodzenia).

□ Nie wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia tej opcji trzeba wypełnić tabelę B).

W części I. pkt 3 można zawnioskować (i wypełnić tabelę B) o świadczenie na drugie i kolejne dzieci  w wieku poniżej 18. roku życia, które zamieszkują z wnioskodawcą i pozostają na jego utrzymaniu.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia i przysługuje niezależnie od osiągniętego dochodu.

W części I. pkt 4 trzeba podać dane (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, PESEL i urząd skarbowy) członków rodziny.

Powodem zbierania tych danych jest z pewnością konieczność sprawdzenia, które dziecko jest młodsze, a które starsze, bo gdy nie ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, nie podajemy wcześniej danych pierwszego dziecka. Natomiast wskazanie rodziców lub opiekunów, by móc ew. zweryfikować dochody całej rodziny (w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko).

W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Urząd skarbowy trzeba wskazać tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Rodzina oznacza odpowiednio:

- małżonków,

- rodziców dzieci,

- opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162).

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama