Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Regulamin pracy zdalnej - treść, zasady

Mirosław Siwiński
Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923
Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Regulamin pracy zdalnej 2023 - treść, zasady
Regulamin pracy zdalnej 2023 - treść, zasady
sejm.gov.pl
Już niedługo (koniec marca lub kwiecień 2023 r.) wejdą w życie nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Jakie dokumenty będą regulować zasady pracy zdalne w zakładzie pracy? Co powinien zawierać regulamin pracy zdalnej?

Praca zdalna w kodeksie pracy. Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

W styczniu 2023 r. Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji Kodeksu pracy (dalej „Kp”) wprowadzającej m.in. długo oczekiwane przepisy o pracy zdalnej. Nowelizacja ta (ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw) czeka już tylko na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę, na szczęście, dość długie vacatio legis (2 miesiące), pracodawcy mają czas co najmniej do drugiej połowy marca 2023 r. (a zapewne nieco dłużej) na przygotowanie się do ich wdrożenia. Jak na standardy obecnej legislacji długo, jak na potrzeby zakładu pracy, niekoniecznie. Jednym z ważniejszych elementów tego wdrożenia są stosowne dokumenty regulujące wykonywania pracy zdalnej przez poszczególnych, czy też ogół pracowników. Jak wynika z nowych przepisów ustawodawca dał tutaj pewne opcje.

Opcje dokumentów dot. pracy zdalnej. Czy straszne związki zawodowe?

Omawiana nowelizacja Kodeksu pracy niekiedy spotyka się z dość dużą krytyką, po części zapewne uzasadnioną, ale niekiedy również można odnieść wrażenie, że nieco przesadzoną. Jednym z takich punktów, z jakimi się spotkałem jest udział związków zawodowych w procesie określania zasad określania pracy zdalnej – jeżeli oczywiście w danym zakładzie pracy związki takie działają. W skrócie pracodawca musi uzgodnić porozumienie ze wszystkimi związkami w zakładzie pracy, a jak się to okaże niemożliwe to z reprezentatywnymi, a na czas zawarcia porozumienia (czyli dogadanie się) jest 30 dni, po których to pracodawca może uregulować pracę zdalną w regulaminie. Już po tym opisie widać, że demonizowanie udziału związków zawodowych w tym procesie nie ma podstaw: procedura jest dość standardowa, stanowi realizację zasadę współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi (art. 232 Kp), sprawny negocjator jest w stanie doprowadzić do takiego porozumienia, a jak mu się to nie uda, to i tak może się skończyć wydaniem przez pracodawcę regulaminu. Ten zaś wcale nie musi regulować wszystkich kwestii szeroko związanych z pracą zdalną, a nie ściśle z jej wykonywaniem – o czym dalej.

Innym dokumentem, jaki może regulować wykonywania pracy zdalnej jest, jak się zdaje, indywidualne porozumienie z pracownikiem (uzgodnienie na podstawie art. 6719 Kp), nawet mogące być częścią umowy o pracę. Ten sposób jednak ani nie jest zbyt wygodny dla obu stron (wymagałby każdorazowej zmiany umowy o pracę, co nie stoi jednak w konflikcie z regulacji art. 6722 § 1 Kp, który wskazuje wyłączenie na zmianę sposobu wykonywania pracy a nie zasady jej wykonywania), ani też chyba nie preferowany przez ustawodawcę, który wyraźnie wskazuje, iż jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Domyślnym więc dokumentem jest co do zasady regulamin.

Treść regulaminu dot. pracy zdalnej i dokumentów równoważnych

Przepisy określają jedynie minimalna treść regulaminu, porozumienia ze związkami i innych dokumentów (uzgodnienie z pracownikiem, polecenie pracodawcy), więc bez problemu można w tych dokumentach można zawrzeć wiele innych postanowień, choć powstaje pytanie czy warto? Porozumienie ze związkami lub uzgodnienie wymagają konsensusu obu stron, co oznacza, że każda ich zmian również. Łatwiej jest dla pracodawcy z poleceniem wykonania pracy zdalnej oraz regulaminem. Ten ostatni wydaje się po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Ani procedura dokonania tych konsultacji, ani wyłonienie przedstawicieli nie jest uregulowane. Z pewności nie są one dla pracodawcy wiążące, więc i tu ma on dość dużą swobodę, co jednak nie oznacza, że zawsze warto pewne postanowienia w regulaminie zawrzeć. To co musimy zawrzeć w regulaminie lub porozumieniu ze związkami, to:

1) grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
2) zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 6724 § 1 pkt 2 lub 3;
3) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 6724 § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 6724 § 4;
4) zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
5) zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
6) zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
8) zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Informacje określone w pkt 2-8 muszą być również zawarte w uzgodnieniu z pracownikiem i poleceniu pracodawcy.

Powyższe punkty wymagają pewnego komentarza.

I tak w pkt 1, z punktu widzenia prawa cywilnego, można również wskazać osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. To co ważne, to żadni pracownicy nie mogą tu być dyskryminowani, ale też nie dotyczy to sytuacji gdy praca danego pracownika nie może być wykonywana zdalnie lub pracownik nie ma możliwości lokalowych/technicznych do wykonywania pracy zdalnie.

Punkty 2 i 3 dotyczą pokrywania obowiązkowych kosztów przez pracodawcę lub zamiennie wypłaty ryczałtu, jeżeli nie są one przekazywane. Bardzo ważna jest semantyka tych przepisów. One nakazują wyłącznie określenie zasad ustalania ponoszenia kosztów albo ryczałtu, ale nie wymagają podania ich wysokości,. Ba, nawet nie wiadomo, jak dokładne mają być te zasady. Jeżeli ma to być poziom dokładności jak w przepisie art. 6724 § 5 Kp lub nawet nieco wyższy, to w zasadzie postanowienie regulaminu w tym zakresie może być dość ogólnikowe i w praktyce wykluczać będzie dochodzenie przez pracowników konkretnych roszczeń, np. wypłacenia ryczałtu w określonej wysokości.

Punkty 4 i 5 pokazują, że także z punktu widzenia pracownika praca zdalna oznacza konieczność pozostawania w gotowości do świadczenia pracy wg obowiązującego danego pracownika godzin pracy (lub innego systemu), co pracodawca ma prawo kontrolować – choć musi określić w regulaminie jak to będzie robić. Krytyczne jest w tym zakresie kontrola wykonywania pracy. Wbrew pojawiającym się niekiedy opiniom, ta kontrola nie musi oznaczać fizycznego pojawienia się przedstawiciela pracodawcy w faktycznym miejscu wykonywania pracy zdalnej, a może być również wykonywana zdalnie – tym bardziej, że kontrola fizyczna albo rodzi dużo dodatkowych problemów prawnych (npl w domu pracownika) albo może być utrudniona, czy wręcz praktycznie niemożliwa (w przypadku znacznego oddalenia miejsca wykonywania pracy od siedziby pracodawcy) – co zresztą jest też kwestią kolejnych 2 punktów.

Punkty 5 i 6 dotyczą bowiem bezpieczeństwa i higieny pracy, jej kontroli, jak i kontroli i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Sam praca zdalna jest wyłączona w przypadku prac z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy. Z drugiej strony ustawodawca sam zakłada, że nawet szkolenie BHP pracownika może odbywać się zdalnie (za pomocą komunikacji elektronicznej (art. 6731 § 1), więc i można sobie wyobrazić kontrolę zdalną BHP, ale pracodawca tego nie przewiduje. Przeciwnie zarówno kontrola BHP, jak i  ochrony informacji i danych osobowych (co nie ma większego sensu) ma być dokonana w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika. Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W praktyce więc kontrola taka może nastręczać dość dużych trudności pracodawcy i prawdopodobnie w praktyce nie będzie zbyt często dokonywana.

Informacje dodatkowe, np. praca zdalna za granicą a Kodeks pracy

Poza omówionymi wyżej kwestiami obowiązkowymi pracodawca może i powinien zawrzeć w regulaminie lub innych dokumentach regulujących prace zdalną, inne regulacje dotyczące jej wykonywania istotne dla niego i jego pracowników, jak np., jej wykonywania za granicą.

Praca zdalna za granicą jest czymś, z czym wielu pracodawców musi się zmierzyć, a czego, z uwagi na dość nieodpowiedzialne zachowania części pracowników (brak jakiegokolwiek informowania o wyjazdach), mogą być nawet nieświadomi. Po wejściu w życie omawianej nowelizacji taka swoboda nie będzie możliwa, co wynika z samej definicji pracy zdalnej (art. 6718 Kp) jako wykonywanej w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, co w praktyce determinuje po stronie pracownika obowiązek informowania i uzgadniania każdorazowej zmiany faktycznego miejsca wykonywania pracy zdalnej. Powstaje pytanie jak to wpływa na kwestie pracy za granicą i czy w ogóle należy lub można do niej stosować te przepisy? Lektura kodeksu pracy nie daje odpowiedzi na to pytanie (nowelizacji również nie), ale porusza kwestie pracy za granicą: ma ona charakter oddelegowania (art. 291 Kp), tylko czy to rzeczywiście w tym wypadku nastąpi? Oddelegowanie zazwyczaj  kojarzy się z pracą w innym podmiocie i na jego rzecz, bez jednak zmiany pracodawcy. Chodzi zatem o realizację umowy pracodawcy z podmiotem, do którego pracownik jest oddelegowany. Tak to przynajmniej wygląda w praktyce (i takich też przypadków dotyczą znane wyroki sądów), ale to co może budzić zdziwienie, że powołany przepis wcale nie ogranicza oddelegowania do takiej sytuacji. Na tę kwestie nachodzi kolejny problem, tj. założona terytorialność prawa każdego państwa. To co niejednokrotnie podkreśla się przy omawianiu pracy zdalnej za granicą, to fakt, iż możliwe jest objęcie pracownika miejscowym prawem pracy. Z opinią tą należy się zgodzić, gdyż także nasze prawo pracy jest z zasady terytorialne poza właśnie oddelegowaniem pracownika. Fakt jednak, że pracownika oddelegujemy sam w sobie zapewnia wprawdzie działanie polskiego prawa pracy ale absolutnie nie może wyłączyć prawa zgodnego z terytorium jej wykonywania – nie tylko zresztą prawa pracy, ale również kwestii ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Ta kwestia jest więc przykładem już zauważonego, tym razem realnego braku omawianej nowelizacji. Oczywiście, że można to bardzo prosto wyłączyć zawierając umowy zlecenia, w tym B2B z osobami chcącymi pracować zdalnie za granicą, ale też z pewnością zostanie to przyjęte z dużym oporem przez pracowników już tak wykonujących swoją pracę. I oczywiście, że pracodawcy nie mogą ich dyskryminować z tego tytułu, ale też będą musieli stosować przepisy o pracy zdalnej, więc pozostanie im jedynie odmówić, jeżeli będzie to możliwe (poza przypadkami gdy pracodawca musi się zgodzić na pracę zdalną), uzgodnienia pracy zdalnej.

Z zasady terytorialności prawa wynika jeszcze inne, alternatywne rozwiązanie problemu pracy zdalnej za granicą: przyjęcie założenia, że obowiązuje prawo pracy miejsca jej wykonywania, a zatem w ogóle polski Kp, w tym omawiana nowelizacja, nie ma zastosowania. Jest to jednak rozwiązanie, którego nie polecałbym pracodawcom z uwagi na wejście w reżim obcego prawa pracy i konieczność jego stosowania. Prawdopodobnie zatem spodziewać się należy, iż implementacja nowych przepisów stworzy dużo sporów z pracownikami, którzy przez 3 lata pracy zdalnej na podstawie przepisów covidowych przyzwyczaili się do praktycznego braku jej uregulowania jej zasad, co z chwilą wejścia w życie omawianej nowelizacji będzie musiało się skończyć. Nie są to oczywiście kwestie nie do rozwiązania, ale będą wymagały rozsądnego dialogu obu stron stosunku pracy.

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy, Partner w Advicero Nexia

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  ZUS IWA za 2022 rok do 31 stycznia 2023 r. Kto musi złożyć?
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek ma czas na złożenie druku ZUS IWA (Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe) za 2022 rok. Dane wskazane w tym formularzu pozwolą ZUS-owi ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika w kolejnym roku składkowym (tj. od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.).
  Kredyty hipoteczne 2023/2024. Połowa pensji na ratę kredytu bez wakacji kredytowych

  Nawet około 700-800 tysięcy kredytobiorców wydawałoby dziś ponad połowę swojego wynagrodzenia na ratę złotowego kredytu mieszkaniowego – wynika z szacunków HRE Investments. Byłoby tak gdyby nie rządowe wakacje kredytowe. Te mogą zostać przedłużone jeśli nasze pensje nie będą wystarczająco szybko rosły, a RPP nie zacznie w 2023 roku obniżać stóp procentowych.

  PIT-11 za 2022 rok - do kiedy wysłać w 2023 roku

  PIT-11, czyli informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 roku jest składana do urzędu skarbowego w 2023 roku wyłącznie elektronicznie. W jakiej formie trzeba dostarczyć PIT-11 pracownikowi lub zleceniodawcy? Do kiedy trzeba przekazać PIT-11?

  Przewodniczący PFON pozytywnie o nowelizacji kodeksu pracy dot. pracy zdalnej

  Rozwiązania przyjęte w nowelizacji kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej, wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową osób wspierających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami - powiedział PAP dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

  Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą sporo oszczędzić dzięki Polskiemu Ładowi

  Samotnie wychowujący dziecko rodzic może zaoszczędzić. Zbliża się czas rozliczeń podatku dochodowego za 2022 rok. Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny pamiętać, że mogą skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku i zapłacić wyższą stawkę PIT dopiero po przekroczeniu 240 tys. zł dochodu. Wspólne rozliczenie z dzieckiem może przynieść im spore oszczędności.

  Ulga termomodernizacyjna - małżonkowie mogą odliczyć w sumie 106 tys. zł. Czy faktury muszą być wystawione na oboje małżonków?
  Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w ramach ulgi termomodernizacyjnej (o ile spełnią jej wszystkie warunki) odliczyć w sumie 106 000,- zł. Każdemu z nich bowiem przysługuje cały limit ulgi (53 tys. zł). Czy faktury dokumentujące poniesienie wydatków termomodernizacyjnych muszą być wystawione na oboje małżonków?
  PIT za 2022 rok - jak przygotować się do złożenia zeznania podatkowego?
  Niedługo rozpocznie się "sezon PIT-owy", czyli czas składania rocznych zeznań podatkowych PIT. W 2023 roku będzie to jednak trudniejsze, niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy podatnicy będą musieli odnaleźć się w gąszczu zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Przedstawiamy największe z nich, podpowiadamy, w jaki sposób można jeszcze wpłynąć na wysokość podatku oraz sprawdzamy, jak otrzymać najszybszy możliwy zwrot podatku.
  Ceny transferowe: błędy podatników, okazja dla fiskusa

  Ceny transferowe są obecnie najczęstszym obszarem kontroli podatkowych. Wprowadzona w 2019 r. instytucja recharakteryzacji pozwala na przekwalifikowanie danej transakcji na inną, jeśli podmioty na wolnym rynku zawarłyby ją na innych warunkach. Organy opierają się niekiedy na przypuszczeniach.

  Co wiesz o ulgach w PIT? KRZYŻÓWKA

  Ulgi podatkowe PIT. Co o nich wiesz? Proponujemy krzyżówkę z tego zakresu. Ciekawi jesteśmy jak sobie poradzicie, jak dobrze znacie tematykę podatkową dotyczącą rozliczeń rocznych PIT, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie ulg podatkowych. Zapraszamy do zabawy!

  Podatek od nieruchomości 2023 – deklaracje do 31 stycznia. Ostatni dzwonek na obniżenie firmowego podatku od nieruchomości
  Z rocznymi rozliczeniami podatków możemy zwykle poczekać dłużej, przynajmniej do końca kwartału. Inaczej jest w przypadku podatku od nieruchomości - deklaracje za rok, który dopiero się rozpoczął musimy złożyć do 31 stycznia.
  Składka zdrowotna 2023 - zasady ogólne i karta podatkowa
  Jaką składkę zdrowotną płacą w 2023 roku przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej PIT), a jaką przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej? Jakie są podstawy wymiaru tych składek?
  Podatek od spadków i darowizn 2023 - wyższe kwoty wolne od 1 lipca
  W czwartek 26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulacyjną (ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych), nowelizującą kilkanaście ustaw w tym m.in. ustawę o podatku od spadków i darowizn. Ta nowelizacja przewiduje w szczególności podniesienie kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r.
  Ulga termomodernizacyjna 2023 – jak odliczyć 53 tys. zł w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
  W ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł rocznie. Do takiego odliczenia mają prawo podatnicy PIT i osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych. Co ciekawe małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w sumie odliczyć 106 000 zł, bowiem każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Odliczyć można wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym. Jakie konkretnie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Co nowego w uldze termomodernizacyjnej w 2023 roku?
  Numer identyfikacji podatkowej

  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to jeden z ważniejszych numerów identyfikacyjnych, jakim posługują się podmioty prawne w Polsce. Czym jest NIP? Kto musi go używać, a kto nie? Jakie informacje są zaszyfrowane w NIP?

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - kryteria wyboru pierwszych konkursów
  18 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Zatwierdzono na nim kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów.
  Obowiązkowy KSeF od 2024 roku - nowy projekt nowelizacji ustawy o VAT w lutym 2023 r.
  Potencjalne kary finansowe i sposób postępowania na wypadek awarii Krajowego Systemu e-Faktur – te dwie kwestie okazały się dla przedsiębiorców najbardziej wątpliwe w trakcie konsultacji projektu nowelizacji ustawy o VAT, którego celem jest wprowadzenie KSeF. – Nowy projekt pojawi się po zakończeniu etapu analizowania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Spodziewamy się, że nastąpi to w lutym – zapowiada Anna Mytyk z Ministerstwa Finansów, wskazując również, że resort ma w planach zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do przedsiębiorców. Ci mogą jak na razie dobrowolnie korzystać z KSeF, ale za kilka miesięcy wystawianie e-faktur w tym systemie stanie się obligatoryjne.
  210 mln więcej podatku dla organizacji pożytku publicznego w 2023 roku
  Szacujemy, że organizacje pożytku publicznego (OPP) w 2023 roku otrzymają o 210 mln zł więcej z odpisu z PIT niż w 2022 roku – poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.
  Dniówka kierowcy - rozliczenie w 2023 roku
  Rozliczanie wynagrodzenia kierowcy w transporcie międzynarodowym, od czasu wprowadzenia zmian w lutym 2022 roku, budzi wiele wątpliwości i dla polskich przedsiębiorców stanowi jedno z kluczowych wyzwań w prowadzeniu biznesu. Dzisiaj większość przedsiębiorstw w pełni dostosowała się do przepisów w taki sposób, że lista płac zawiera nie tylko te wymagane przepisami prawa składniki, ale także dodatkowe premie i nagrody, które pozwalają dojść do oczekiwanego wynagrodzenia netto dla kierowcy. Wyzwaniem jest jednak prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia i przekazanie kierowcy informacji, ile faktycznie zarobi w danym miesiącu. Rynek sam znalazł rozwiązanie i wśród pracodawców często spotykaną praktyką stało się podawanie kierowcom kwoty, jaką otrzymają za każdy dzień spędzony w trasie. W jaki sposób wynagrodzenie w formie dniówek, na które umawia się przedsiębiorca z pracownikiem, prawidłowo wprowadzać w dokumentacji pracowniczej tak, żeby było zgodne z polskimi i europejskimi przepisami? Czy są narzędzia, które te wyliczenia usprawniają i automatyzują? Na te pytania odpowiada ekspert Grupy Inelo, Mateusz Włoch.
  Sztuczna inteligencja nadal bez prawnych regulacji

  Przychody rynku sztucznej inteligencji do końca dekady wzrosną ponad trzynastokrotnie – przewidują analitycy Grand View Research. Futurolodzy są zdania, że rozwój tych technologii dopiero się zaczyna. – Większość ekspertów by powiedziała, że to jest wiosna albo nawet przedwiośnie tej dziedziny, a kolejne pory roku, zwłaszcza długie lato, dopiero przed nami – mówi Aleksandra Przegalińska, profesorka i prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Rozpędzająca się branża wymyka się regulacjom prawnym i choć wiele się mówi o potrzebie dostosowania prawa do nowej rzeczywistości, zdaniem ekspertki nie ma to na razie znaczenia dla tempa rozwoju.

  Sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS a tajemnica skarbowa

  Ministerstwo Finansów informuje, że sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS a tajemnica skarbowa i nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  ZUS już wysyła do emerytów i rencistów PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2022 rok
  ZUS już zaczął wysyłanie do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców deklaracji podatkowych PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2022 rok – poinformował 25 stycznia 2023 r. rzecznik Zakład Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Deklaracje te będą wysyłane do końca lutego 2023 r.
  Koszty pracownika 2023 w PIT
  Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2023 roku? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie pozwala (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
  Fałszywe maile udające administrację skarbową. Żądanie zapłaty

  Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości w języku angielskim, których autor podszywa się pod Ministerstwo Finansów (MF) lub Krajową Administrację Skarbową (KAS). 

  Ministerstwo Finansów: w 2022 roku nie było premii za prace nad Polskim Ładem i Niskimi Podatkami
  Ministerstwo Finansów w 2022 roku nie przyznało pracownikom i funkcjonariuszom nagród za prace nad reformą Polski Ład i Niskie Podatki - poinformowała 25 stycznia 2023 r. PAP rzeczniczka prasowa MF Patrycja Dudek.
  Samochody elektryczne i hybrydowe objęte "kilometrówką"?
  Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawowym rozwiązaniem, które pozwoliłoby na skorzystanie z tzw. kilometrówki posiadaczom samochodów elektrycznych i hybrydowych - poinformował w środę wiceminister infrastruktury Rafał Weber.