| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nowe zasady zwrotu VAT

Nowe zasady zwrotu VAT

Obowiązująca od 1 czerwca br. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług jest pierwszą gruntowną i kompleksową nowelizacją tej ustawy. Wprowadziła ona zmiany również w zakresie terminów zwrotu VAT. Po nowelizacji do żądania zwrotu w przyspieszonym terminie uprawnia także nabycie gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostaną one zaliczone do środków trwałych nabywcy. Także uzyskanie obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, uprawniających do odliczenia podatku naliczonego na terytorium Polski, może być obecnie podstawą wcześniejszego zwrotu.

Od 1 czerwca 2005 r. zakup gruntu zaliczonego przez nabywcę do środków trwałych uprawnia do otrzymania zwrotu VAT w terminie 60 dni. Kwota zwrotu nie może przekraczać kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem gruntu. Otrzymanie faktury zaliczkowej uprawnia podatnika do otrzymania zwrotu VAT, niezależnie od tego, czy został podpisany akt notarialny przeniesienia własności gruntu.
UZASADNIENIE
W przedstawionym stanie faktycznym nie wyjaśniono powodów, dla których zdecydowano się przenosić podatek naliczony z faktur zaliczkowych na następne okresy rozliczeniowe. Mogło to być spowodowane zarówno „polityką podatkową” spółki, jak i niedokonywaniem w tym okresie sprzedaży opodatkowanej, a co za tym idzie – niewykazywaniem podatku należnego. Jeżeli jednak były wykonywane czynności opodatkowane, to nie ma przeszkód do wykazania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do bezpośredniego zwrotu na rachunek bankowy (art. 87 ust. 1 ustawy o VAT). Jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie wykonano żadnej czynności opodatkowanej, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 19, kwotę podatku naliczonego przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. W takim przypadku podatnik nie ma prawa do zwrotu bezpośredniego.
Zakładając, że do chwili obecnej spółka nie dokonała czynności opodatkowanych, to zgodnie z zasadą ogólną nie przysługuje jej zwrot VAT. Jednak przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują (art. 93 ust. 1) możliwość zwrotu VAT związanego z nabyciem towarów i usług określonych w art. 87 ust. 3 ustawy, tj. między innymi gruntów zaliczonych do środków trwałych. Zwrot ten ma formę zaliczki i przysługuje podatnikowi przed dokonaniem przez niego sprzedaży opodatkowanej.
Zwrot kwoty podatku naliczonego (zgodnie z art. 93 ust. 2) przysługuje na wniosek podmiotowi, który spełnił łącznie następujące warunki:
1) został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie wykonał czynności opodatkowanych podatkiem, z wyjątkiem:
a) importu towarów,
b) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
c) importu usług,
d) nabycia towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5,
2) wartość nabytych przez niego towarów bez podatku naliczonego, w okresie po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, wynosi co najmniej 250 000 zł,
3) w całości dokonał zapłaty należności za nabyte towary i usługi objęte zwrotem podatku naliczonego, a w przypadku importu towarów zapłacił podatek należny z tytułu importu,
4) złożył oświadczenie, że:
• nabyte towary i usługi służyć będą do wykonywania czynności opodatkowanych lub czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, które zostaną wykonane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie tych towarów lub usług, albo w przypadku importu towarów – od dnia otrzymania ostatniego dokumentu celnego,
• w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania wymienionych czynności do końca następnego roku nie będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego od VAT określonego w art. 113.
Podatnik występujący o zwrot podatku naliczonego w formie zaliczki obowiązany jest posiadać:
1) oryginały faktur (faktur korygujących) oraz w przypadku importu towarów dokumenty celne – potwierdzające, że łączna wartość nabytych towarów bez podatku naliczonego jest nie mniejsza niż określona w art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy (250 000 zł),
2) dokumenty potwierdzające uregulowanie należności za nabyte towary i usługi objęte zwrotem kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki, a w przypadku importu towarów potwierdzające zapłatę podatku należnego od tego importu, w tym:
a) dokumenty bankowe potwierdzające dokonanie przelewu lub innego rodzaju płatności,
b) oświadczenia sprzedawcy o przyjęciu zapłaty gotówką zgodnie z odrębnymi przepisami lub uregulowaniu należności w innej formie, jeżeli zapłata lub uregulowanie należności nie nastąpiło za pośrednictwem banku.
Wniosek łącznie z oświadczeniem należy złożyć wraz z deklaracją podatkową, nie wcześniej jednak niż za okres rozliczeniowy, w którym zostały spełnione wszystkie opisane warunki uprawniające do zwrotu kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki.
Zwrot podatku naliczonego w formie zaliczki następuje w trzech równych ratach, przy czym pierwsza jest wypłacana w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, druga rata w ciągu 120 dni, a trzecia w ciągu 180 dni. Zaliczki wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) NIP-1 lub NIP-2.
W sytuacji gdy spółka oprócz dokonania zakupu gruntu wykonywała również czynności opodatkowane i w składanych deklaracjach wykazywała podatek należny – miała prawo do zwrotu VAT naliczonego z faktur zaliczkowych dokumentujących zakup tej nieruchomości już w rozliczeniu za miesiąc otrzymania tych faktur. W przypadku zaliczek fakt przeniesienia własności nieruchomości w terminie późniejszym nie ma wpływu na prawo do zwrotu VAT. Przy fakturze potwierdzającej zapłatę zaliczki na zakup środka trwałego, dla skorzystania z prawa do odliczenia nie ma znaczenia fakt, iż podatnik nie ma prawa do rozporządzania towarem (art. 86 ust. 12 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT).
 

Monitor księgowego 18/2005 z dnia 16.09.2005

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »