Kategorie

Aktualizacja programów operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich

Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Aktualizacja programów operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich
Aktualizacja programów operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich
ShutterStock
Najważniejsze programy operacyjne w ramach Funduszy Europejskich oraz Funduszy Norweskich zostały zaktualizowane. Do wcześniej zapowiedzianych konkursów, dołączyło kilka nowych oraz ciekawych dla przedsiębiorców propozycji. Wobec czego w ramach Funduszy Europejskich jest jeszcze sporo środków do rozdysponowania w ostatnim roku programowania finansowego 2014-2020.

Polscy przedsiębiorcy mają zatem w tym roku szeroki wachlarz możliwości aplikowania o dofinansowanie dla swoich inwestycji. Należy pamiętać, że bieżący rok kończy obecnie obowiązującą pespektywę finansową, co wiąże się z tym, że jest to ostania okazja dla wszystkich firm na urzeczywistnienie swoich dalekosiężnych planów rozwojowych.

Program operacyjny inteligentny rozwój (POIR)

Reklama

Najważniejszą informacją pierwszego kwartału bieżącego roku, o której z przyjemnością Państwu przypominamy, było ogłoszenie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nowej „Szybkiej Ścieżki”. Konkurs ten od lat wzbudza wielkie zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Dzieję się tak, ponieważ jest to największy program bezzwrotnego wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce. Sam konkurs, ma na celu wsparcie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja. Z harmonogramu POIR wynika, że konkurs ten zostanie podzielony na 4 rundy, które łącznie będą trwać od 7 lutego 2020 roku do 1 czerwca 2020 roku. Dwie pierwsze rundy przeznaczone są tylko dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Natomiast dwie następne, skierowane będą wyłącznie do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach tego poddziałania wynosi 1,2 mld zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 1 mln, w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP, oraz 2 mln zł w sytuacji, gdy beneficjent realizuje pozostałe projekty.

W ostatnich dniach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosił dwa nowe konkursy poszerzając w ten sposób ofertę programu „Szybka Ścieżka” Dla przedsiębiorców z Mazowsza przygotowano bardzo miłą niespodzianka w postaci konkursu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza”, na rzecz którego przeznaczono alokację w wysokości 500 mln zł. Informacja ta cieszy tym bardziej, ponieważ w ostatnim czasie, ze względu na znakomitą sytuację ekonomiczną miasta stołecznego Warszawy na tle całego kraju, Mazowsze było pomijane przy rozpisywaniu konkursów Szybkiej Ścieżki. Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia br. i potrwa do 14 maja tego roku. Zasadniczo konkurs ten nie różni się w znaczny sposób od podstawowej „Szybkiej Ścieżki”. Najważniejszą różnicą jest to, że projekty realizowane w ramach Szybkiej Ścieżki dla Mazowsza muszą być realizowane, przynajmniej w części, w województwie mazowieckim. Natomiast w przypadku konsorcjum, przynajmniej jedno z przedsiębiorstw wchodzących w jego skład musi zrealizować projekt na Mazowszu.

Reklama

Drugim z nowo ogłoszonych konkursów jest Szybka Ścieżka o zakresie tematycznym: OZE w transporcie. Konkurs ten dedykowany dla regionów słabiej rozwiniętych co oznacza, że w jego ramach projekty mogą być realizowanym na terytorium całego kraju poza województwem mazowieckim. Kwota przeznaczona na dofinansowanie tego konkursu to 200 mln zł, natomiast nabór wniosku w tym przypadku rozpocznie się 30.04.2020 r. a jego zakończenie zaplanowano na 10.07.2020 r. W obu konkursach beneficjentami mogą zostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało także o przedłużeniu terminu wnoszenia wniosków dla konkursu Szybka Ścieżka: Urządzenia Grzewcze. Nowy termin to 30 kwietnia 2020 roku. Należy tu przypomnieć, że konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, dużych), konsorcjów, także z udziałem jednostek naukowych, a sam nabór dotyczy branży urządzeń grzewczych. Konkurs ten ma na celu wsparcie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych przeznaczonych dla przedsiębiorców a także konsorcjów. Kwota alokacji w tym konkursie pozostaje niezmienna i wynosi ona 200 mln zł.

W 2020 roku propozycją, która wciąż powinna przyciągać uwagę mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, nastawionych na wdrożenie i realizacje zadań badawczo-rozwojowych jest konkurs z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako jednostka ogłaszająca, przewidziała organizacje tego konkursu w 3 wariantach. Pierwszy z nich jest konkursem ogólnym, a poziom jego dofinansowania wyniósł 550 mln zł. Drugi z nich dedykowany jest miastom średnim, natomiast trzeci przeznaczony jest na rzecz dostępności. Poziom dofinansowania tych dwóch kolejnych konkursów to odpowiednio 200 mln zł oraz 50 mln zł. W każdym z przedstawionych konkursów nabór wniosków rozpocznie się 25 marca 2020 roku i potrwa do 23 kwietnia 2020 roku.

Wciąż możliwe jest składanie wniosków w BGK w ramach naboru Kredyt na innowacje technologiczne, czyli poddziałanie 3.2.2 POIR. Możliwe jest tu uzyskanie dotacji w postaci spłaty rat kredytu komercyjnego w wysokości do 6 mln zł. Najważniejszym celem konkursu jest wsparcie projektów MŚP polegające na wdrożeniu innowacji o charakterze technologicznym. Obecny nabór z alokacją rzędu 350 mln zł potrwa do 23 kwietnia br. Jednocześnie należy przypomnieć, że w harmonogramie POIR na rok 2020, przewidziano kolejny nabór, który rozpocznie się 14 września i zakończy 30 grudnia 2020 r.

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie to mechanizm, który oferuje bezzwrotne dotacje, z których skorzystać mogą nowi członkowie UE w tym państwa środkowej i południowej Europy oraz państwa bałtyckie, takie jak Polska. Jest to także potoczna nazwa na dwa instrumenty finansowe w postaci Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Najważniejszą funkcją tego wsparcia jest niwelowanie różnic ekonomicznych oraz społecznych w ramach państw obszaru EOG. Kolejnym celem jaki powinien zostać osiągnięty jest umocnienie stosunków dwustronnych między państwem darczyńcą a państwem korzystającym z mechanizmów Funduszy Norweskich. Fundusze te są wykorzystywane w postaci przeróżnych programów w konkretnie określonych obszarach priorytetowych.

3 marca 2020 roku ruszył program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” będący już trzecią edycją tego programu. Całkowity budżet programu w swej najnowszej odsłonie to 164 mln euro. Program nadzorowany jest przez Ministerstwo Klimatu przy pomocy Narodowego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związków, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz uczelnie wyższe. Sam program skupia się na zmianach klimatu oraz łagodzeniu konsekwencji tego procesu. Bardzo istotne, są również zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną. Program ten ma także na uwadze ochronę środowiska i ekosystemów.

W ramach programu „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” organizatorzy planują trzy grupy naborów. Pierwsza z nich dotyczy rozwoju wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej. W drugim naborze najciekawszymi propozycjami wydają się działania w zakresie środowiska i ekosystemów w ramach Funduszy Małych Gruntów. Kolejnym interesującym działaniem jest budowa instalacji do produkcji paliwa z drewna i biomasy rolnej w postaci peletu. Tym co może zainteresować w trzecim naborze jest wzmocnione wdrożenie gospodarki w obrocie zamkniętym. Należy także zwrócić uwagę na możliwość budowy źródła ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej. Najwyższy przedział dofinansowania w zakresie od 1 mln do 7 mln euro został przeznaczony na rozwój obszarów wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej. Natomiast najniższy przedział alokacji na nabory wniosków od 200 tyś do 800 tyś euro zadedykowano dla działań w zakresie łagodzenia klimatu przez organy szkoły. Poziom dofinansowania w tym programie zaczyna się od 45% i może osiągnąć nawet 100%. Tak duża rozbieżność wynika z charakteru danego obszaru oraz aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wachlarz wsparcia dotacyjnego nie omija obszaru działalności rolniczej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) ogłosiła kolejny w tym roku konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dla działania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Rozpoczęcia naboru wniosków należy się spodziewać we wrześniu 2020 roku. Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wykonujących działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. W ramach tego konkursu przyszli beneficjenci mogą otrzymać środki pieniężne między innymi na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności przetwórczej oraz zakup maszyn i urządzeń do przygotowania produktów do sprzedaży lub magazynowania.

Poziom dofinansowania projektów stanowi 50% wysokości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów może osiągnąć kwotę 10 mln zł. W tym konkursie dofinansowanie występuje w formie dotacji bezzwrotnej co oznacza, że otrzymane przez państwa środki nie będę podlegać zwrotowi. Wsparciem zostaną objęte zarówno operacje polegające na rozwijaniu bieżącej działalności gospodarczej, jak i związane z uruchomieniem nowych zakładów.

Kolejną zmianą w harmonogramie programu PROW jest dodatkowy nabór w ramach działania 16 PROW pt. „Współpraca”. Nabór wniosków ma się rozpocząć na przełomie października i listopada 2020 roku. Konkurs ten dedykowany jest grupom EPI składającym się z rolników, właścicieli lasów, przedsiębiorców lub podmiotów świadczących usługi doradcze. Ważne jest także to, aby grupa operacyjna działała w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie nowych produktów, technologii, ale także przyczynia się do rozwoju lub tworzenia, krótkich łańcuchów dostaw oraz rynków lokalnych. Limit dla jednej operacji finansowej może maksymalnie osiągnąć kwotę 5,5 mln zł na jednego beneficjenta. Natomiast w przypadku, gdy mówimy o maksymalnym dofinansowaniu całej grupy operacyjnej, kwota ta wyniesie 11 mln zł. Poziom dofinansowania w ramach projektów to 90% dla prowadzonych badań oraz 50% dla działań inwestycyjnych.

Przedstawione powyżej konkursy pokazują w znakomity sposób, jak wiele ciekawych propozycji przygotowanych jest dla polskich przedsiębiorców w 2020 roku. Wciąż aktualizowane są programy stawiające na innowacyjność, które mogą przyczynić się do wsparcia oraz rozwoju polskiej gospodarki. Pojawiły się także konkursy finansujące inwestycje w ochronę środowiska oraz postęp w zakresie szeroko pojętej energetyki. W takim wypadku nie pozostało nam nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić Państwa do skorzystania z możliwości, jakie dają fundusze europejskie, a także fundusze norweskie. Ostatni rok programowania finansowego 2014-2020 to duża szansa na uzyskanie wsparcia w finansowaniu przyszłych inwestycji.

Accreo

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.