Kategorie

Umowa o podwykonawstwo

dr Daniela Wybrańczyk
prawnik, mediator
Umowa o podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo
Fotolia
Kontynuując rozważania w przedmiocie umowy o roboty budowlane nie sposób pominąć zagadnień związanych z umową o podwykonawstwo. W treści niniejszego artykułu przedstawiona zostanie jej definicja, poszczególne elementy i zastosowanie. Artykuł ma w swym założeniu przybliżyć regulacje prawne dotyczące umowy o podwykonawstwo, w tym m.in. procedurę procesu akceptacji umowy o podwykonawstwo realizowanej w ramach zamówienia na roboty budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 9b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym [1 - lista przypisów na końcu artykułu], której przedmiotem są:

1) usługi (zob. art. 2 pkt 10 p.z.p.),

2) dostawy (zob. art. 2 pkt 2 p.z.p.) lub

3) roboty budowlane (zob. art. 2 pkt 8 p.z.p.),

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.[2]

Polecamy: e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

Definicja ta nie ma jednak zastosowania na gruncie przepisów dotyczących zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, które posiadają autonomiczną definicję umowy.[3]

Pod pojęciem części zamówienia publicznego należy rozumieć fragment większej całości, którą w tym przypadku jest przedmiot zamówienia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być także realizacja świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu zamówienia, oraz realizacja świadczenia, które służy wykonaniu przedmiotu zamówienia. Jako przykład takiego świadczenia podaje się dostawę materiałów służących realizacji robót budowlanych. Wykluczyć natomiast należy takie usługi, dostawy lub roboty budowlane, które są powiązane z przedmiotem zamówienia, ale nie służą jego realizacji, np. usługi prawnicze, usługi ubezpieczeniowe, usługi telefoniczne.

Kluczowym elementem zakwalifikowania danej umowy, jako umowy o podwykonawstwo jest określenie czy jej przedmiotem jest realizacja części zamówienia publicznego (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 marca 2015 roku, sygnatura akt KIO 404/15, KIO 409/15).

Podwykonawca jest podmiotem realizującym samodzielnie dającą się wyodrębnić część zamówienia (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 czerwca 2010 roku, sygnatura akt KIO 1117/10).

Podwykonawcą jest podmiot, który na podstawie umowy zawartej z wykonawcą zobowiązuje się wykonać część zobowiązania udzielonego uprzednio wykonawcy, który to wykonawca sam nie jest zdolny do wykonania zamówienia w całości, m.in. tak zarówno ze względów organizacyjnych jak i (lub) ekonomicznych czy technicznych (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 stycznia 2017 roku, sygnatura akt KIO 2480/16).

Kodeks cywilny nie definiuje natomiast umowy o podwykonawstwo wprost, odnosi się do niej jedynie pośrednio w znowelizowanym niedawno art. 6471 k.c.[4] (zob. Umowa o roboty budowlane).

Powszechnie przyjmuje się, że umowa o podwykonawstwo zawierana jest głównie w ramach umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło, w celu ich wykonania. Służy wykonaniu przedmiotu świadczenia głównego wykonawcy (przyjmującego zamówienie), w sytuacji, gdy nie jest on w stanie samodzielnie zrealizować zamówionego obiektu (dzieła).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2017 roku (sygnatura I UK 123/16) o charakterze umowy o podwykonawstwo decydują jej cechy przedmiotowe z art. 647 i nast. KC, nie zaś sam udział w procesie inwestycyjnym. Nie każda umowa zawierana z „podwykonawcą” staje się bowiem „automatycznie” umową o roboty budowlane (umową rezultatu). W zależności od tego, jak strony ułożą między sobą treść stosunku prawnego, umowa z „podwykonawcą” może być kwalifikowana jako umowa o dzieło (rezultatu) lub o świadczenie usług (zlecenia).

Spośród umów zawieranych przez wykonawcę z podwykonawcą większość powinna być jednak kwalifikowana jako umowy o roboty budowlane, natomiast pozostałe umowy o podwykonawstwo, gdy przedmiot świadczenia podwykonawcy nie będzie odpowiadał cechom obiektu, kwalifikowane winny być jako umowy o dzieło.[5]

Powyższe jest istotne z punktu widzenia praw i obowiązków stron, gdyż różnią się one w zależności od tego, czy generalny wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę o roboty budowlane czy umowę o dzieło. Przykładowo, w przypadku umowy o roboty budowlane przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują możliwości odstąpienia od umowy przy braku współdziałania, podczas gdy możliwość taka jest wyraźnie przewidziana w przepisach dotyczących umowy o dzieło (art. 640 k.c.). Jeśli zaś chodzi o umowę o dzieło, nie przewiduje ona solidarnej odpowiedzialności[6] „inwestora” z „wykonawcą” za wynagrodzenie podwykonawcy, o której mowa w art. 6471 k.c. W związku z tym podwykonawca, którego przedmiotem świadczenia nie jest obiekt, jest w gorszej sytuacji prawnej, niż ten, który jest stroną umowy o roboty budowlane. Na uwagę w tym kontekście zasługuje jednak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2008 roku (sygnatura I CSK 106/08) zgodnie z którym wynikającą z art. 6471 § 5 k.c.[7] ochroną są objęci zarówno podwykonawcy spełniający swoje usługi na podstawie umowy o roboty budowlane, jak i podwykonawcy spełniający swoje usługi na podstawie umowy o dzieło. Zdaniem składu orzekającego z odwołania się we wskazanym przepisie do robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę należy jedynie wywieść wymaganie, aby rezultat świadczenia podwykonawcy spełnionego na podstawie umowy z wykonawcą składał się na obiekt stanowiący przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach zawartej z inwestorem umowy o roboty budowlane.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

W zależności od tego czy mamy do czynienia z umową o dzieło, czy też z umową o roboty budowlane inne będą również terminy przedawnienia (zob. Umowa o dzieło w orzecznictwie sądowym, Umowa o roboty budowlane). Różnice występują także w odniesieniu do metod ustalania wynagrodzenia. W przepisach dotyczących umowy o dzieło przewiduje się wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe, oraz możliwość podwyższenia wynagrodzenia w pewnych sytuacjach. W przepisach dotyczących umowy o roboty budowlane brak jest regulacji odnoszących do wynagrodzenia, jedynie poprzez analogię stosowane są w tym zakresie przepisy umowy o dzieło.

Umowa o podwykonawstwo nie należy do umów nazwanych. Nie należy jednak również do umów nienazwanych. Przyjmuje się, że stanowi raczej zbiorczą nazwę dla umów zawieranych w ramach systemu umów o roboty budowlane i umów o dzieło.[8] Katalog obligatoryjnych cech umowy o podwykonawstwo tworzy z niej umowę o szczególnym charakterze ingerując w zasadę swobody kształtowania umów (zob. Umowa w prawie cywilnym, zagadnienia wstępne).

Co istotne podwykonawca jest „zatrudniany” bezpośrednio przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) i wobec niego ponosi odpowiedzialność. Podwykonawca podlega generalnemu wykonawcy, który zaś w stosunku do inwestora, ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działania własne, zgodnie z art. 474 k.c. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działania i zaniechania podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. Ważnym jest, że w sytuacji posłużenia się osobą trzecią dłużnik może zwolnić się od odpowiedzialności na takich samych zasadach, jakby mógł zwolnić się od odpowiedzialności, gdyby zobowiązanie wykonywał sam.

Przechodząc w tym miejscu na grunt przepisów ustawy o zamówieniach publicznych należy zwrócić uwagę na art. 143b, który zawiera szczegółowe uregulowanie procedury procesu akceptacji umowy o podwykonawstwo realizowanej w ramach zamówienia na roboty budowlane. Zgodnie z jego treścią:

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.[9]


Umowa o podwykonawstwo w pytaniach i odpowiedziach, zobacz:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/dotyczace-przepisow-o-podwykonawstwie,-obowiazujacych-od-dnia-24-grudnia-2013-r.-dz.-u.-z-2013-r.,-poz.-1473 .

Na gruncie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych na uwagę zasługuje także art. 36a, który stanowi, między innymi, że zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:

1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi,

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Wyrażenie „kluczowe” oznacza „decydujące” lub „najważniejsze i mające wpływ na jakość wykonania zamówienia”. Kluczowe to często części decydujące o rodzaju zamówienia, stanowiące najdroższy element zamówienia. Co do zasady nie określa się ich jako procentu przedmiotu zamówienia.[10]

Co jednak jeśli zmawiający w całości pominął kwestię podwykonawców?

Wydaje się, że odpowiedzi na powyższe pytanie należy szukać w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 grudnia 2014 roku (sygnatura KIO 2593/14) w myśl którego zasadą jest możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom (art. 36a ust. 1 p.z.p.). Wykonawca może korzystać z tego uprawnienia w sposób dowolny, chyba że zamawiający ograniczy taką możliwość (art. 36a ust. 2 p.z.p.). Skoro więc ustawodawca nie ustanawia obowiązku osobistego świadczenia przez wykonawcę, a odstępstwo od tej zasady musi wynikać z podjętych przez zamawiającego decyzji, intencje zamawiającego w tym przedmiocie muszą być wyrażone w sposób precyzyjny i jednoznaczny.

Kolejny artykuł dotyczył będzie umowy zlecenia.

Przypisy:

[1] Odpłatność należy interpretować szeroko, obejmuje ona nie tylko świadczenia pieniężne, ale także każdy inny rodzaj korzyści. Ma to szczególne znaczenie dla umów podwykonawczych w przedmiocie usług i dostaw, w których często spotyka się rozliczenia barterowe. Do płatności w naturze, w kontekście solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie, należy jednak podchodzić ostrożnie.

[2] Konstrukcja ta jest zgodna z przepisami kodeksu cywilnego, które również rozszerzają regulacje dotyczące podwykonawstwa w umowach o roboty budowlane na dalsze podwykonawstwo.

[3] Zob. art. 131a art. 131w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

[4] Szerzej o znaczeniu wprowadzenia do prawa zamówień publicznych definicji umowy o podwykonawstwo i jej stosunku do pojęcia podwykonawstwa obowiązującego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego zob. A. Korzeniak, Relacja przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, [w] Monitor Prawniczy, nr 8, 2016. Zob. też art. 14 ust. 1 p.z.p. i art. 139 ust. 1 p.z.p, które wyznaczają zakres relacji przepisów kodeku cywilnego i przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

[5] W. Białończyk, Z problematyki umów o podwykonawstwo robót budowlanych, [w] Monitor Prawniczy, nr 4, 2008.

[6] Zgodnie z art. 366 k.c. kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. W praktyce oznacza to, że podwykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia zarówno od wykonawcy jak i od inwestora.

[7] Uwaga, wyrok zapadł na gruncie przepisów obowiązujących przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

[8] W. Białończyk, Z problematyki umów o podwykonawstwo robót budowlanych, [w] Monitor Prawniczy, nr 4, 2008.

[9] Odnośnie wynagrodzenia zob. art. 143c p.z.p.

[10] E. Wiktorowska, Komentarz do art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych, System Informacji Prawnej Legalis, 2017.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.