Kategorie

Umowa o dzieło w orzecznictwie sądowym

dr Daniela Wybrańczyk
prawnik, mediator
Umowa o dzieło w orzecznictwie sądowym
Zgodnie z treścią art. 627 kodeksu cywilnego (k.c.) przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową nazwaną, odpłatną, konsensualną i dwustronnie zobowiązującą, przybierającą postać umowy wzajemnej.

I. Wprowadzenie

W odróżnieniu od umowy zlecenia jest umową rezultatu, który winien być konkretnie określony, możliwy do osiągnięcia i samoistny. Dzieło może mieć postać zarówno materialną, jak i niematerialną, ale nie powinno istnieć w chwili zawierania umowy. Cechy wskazane w umowie dla oznaczenia dzieła muszą być obiektywnie weryfikowalne, a osiągnięcie rezultatu nie może zależeć od elementu losowości.

Umowa o konserwację urządzenia, umowa o wykonanie prac instalatorskich, umowa o remont mieszkania, umowa o roboty stolarskie, umowa o stworzenie strony internetowej, umowa o wykonanie konstrukcji stalowej budynku i jej dostawy na plac budowy (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 stycznia 2013 roku, sygnatura akt I ACa 1302/12).

Reklama

Umowa o dzieło nie wymaga zachowania szczególnej formy. Może zostać zawarta także ustnie lub konkludentnie. Jeśli strony nie określą wysokości wynagrodzenia, ani nie wskażą podstaw do jego ustalenia należy przyjąć, że miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli i w ten sposób nie da się ustalić jego wysokości, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy (art. 628 § 1 k.c.). W praktyce, umowy o dzieło często są zawierane przy użyciu wzoru umowy oferowanego przez przyjmującego zamówienie prowadzącego działalność gospodarczą. Wobec tego, istotnym jest by zapoznać się z niedozwolonymi postanowieniami umownymi (art. 384 – 3854 k.c.).

Obowiązkiem przyjmującego zamówienie jest wykonanie dzieła, które winien wykonać prawidłowo i w oznaczonym terminie. Jeśli termin nie został wskazany w treści umowy oraz nie wynika z właściwości dzieła, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.). Do obowiązku zamawiającego należy zapłata wynagrodzenia. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie należy się w chwili oddania dzieła, a gdy dzieło jest oddawane częściami, z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych (art. 642 k.c.). W ramach swobody umów (zob. Umowa w prawie cywilnym, zagadnienia wstępne) strony mogą postanowić, że będą rozliczały się w cyklu miesięcznym.

Wynagrodzenie

Reklama

Strony mogą określić wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, jest to tak zwane wynagrodzenie kosztorysowe. Wówczas, jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia.

Jeśli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych (prace dodatkowe to zarówno prace, które nie były w ogóle ujęte w kosztorysie, jak i te, które kosztorys przewidywał, ale zaszła konieczność wykonania ich w większym rozmiarze bądź ilości). Istotnym jest wtedy uzyskanie zgody zamawiającego na ich wykonanie. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, jednakże winien uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zmówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

Strony mogą także umówić się o wynagrodzenie ryczałtowe (polegające na określeniu wynagrodzenia w stałej kwocie bez wyszczególnienia cen jednostkowych) – przyjmujący zamówienie nie może wówczas żądać podwyższenia wynagrodzenia. W sytuacjach wyjątkowych, gdy w skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę (art. 629 k.c – 632 k.c.).

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Sposób wykonania dzieła

Przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują obowiązku osobistego wykonywania dzieła (przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za działania osób, którymi posługuje się przy wykonaniu umowy; tak Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 180). Może on jednak wynikać z umowy bądź wysublimowanego charakteru świadczenia.

Sposób wykonania dzieła określa umowa (dzieło może być również wykonywane na rzecz osoby trzeciej /art. 393 k.c./; beneficjentem świadczenia /rezultatu/ winien być wówczas podmiot wskazany w umowie). Przyjmujący zamówienie nie musi stosować się do wskazówek zamawiającego, może je jednak uwzględnić na ryzyko zamawiającego, jeśli uprzedził go o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła. Wówczas przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części (podobnie gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonego przez zamawiającego materiału, odnośnie materiałów zob. też art. 633 k.c., art. 634 k.c. i 641 § 1 k.c).

Zamawiającemu służy uprawnienie do kontrolowania wykonania dzieła. Zgodnie z treścią art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W myśl art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Wskazany artykuł w § 2 stanowi, że jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

Niejednokrotnie do wykonania dzieła niezbędne jest współdziałanie zamawiającego. W tym kontekście na uwagę zasługuje art. 640 k.c., który wskazuje, że przy braku współdziałania przyjmujący zamówienie posiada uprawnienie do wyznaczenia zamawiającemu odpowiedniego terminu, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy. Gdy przyjmujący zmówienie był gotów go wykonać, a wobec braku współdziałania zmawiającego nie mógł tego uczynić, może żądać zapłaty wynagrodzenia z odliczeniem przez zamawiającego tego co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła (art. 639 k.c.).

Rękojmia za wady dzieła, gwarancja

Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio (art. 638 k.c.).

Zakończenie stosunku prawnego następuje z chwilą odebrania dzieła. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Odstąpienie ma formę jednostronnego oświadczenia woli i na gruncie omawianych przepisów stanowi szczególną konstrukcję prawną. Wywiera bowiem skutek od chwili dokonania (ex nunc), a umowa o dzieło pozostaje w mocy w odniesieniu do okresu przed wykonaniem prawa odstąpienia i stanowi podstawę obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego. Konieczność zapłaty wynagrodzenia stanowi wyraz poszanowania ochrony interesu przyjmującego zamówienie (K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, System Informacji Prawnej Legalis, 2017). W takim wypadku zamawiający może jednak odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła (art. 644 k.c.). Gdy wykonanie umowy o dzieło zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie rozwiązanie umowy następuje również w razie jego śmierci lub niezdolności do pracy (art. 645 § 1 k.c.). Należy zwrócić uwagę, że powyższy przepis nie dotyczy śmierci zamawiającego.

Przedawnienie

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane (art. 646 k.c.).

Pozostając przy rozważaniach natury ogólnej należy jeszcze wskazać na dwie praktyczne kwestie. Pierwsza z nich dotyczy kary umownej. I tak wobec tego, że w każdej umowie, w której zobowiązanie jest niepieniężne, można zastrzec karę umowną warto ją przewidzieć również w umowie o dzieło. Zapis ten może przybrać następującą formę:

Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dzieła wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości … % wynagrodzenia określonego w § … umowy.

Kolejna kwestia dotyczy zagadnienia ubezpieczeń społecznych. I tu należy podkreślić, że wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. Wyjątek stanowią jedynie osoby, które zawarły umowę o dzieło z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub osoby, które w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy – o czym stanowi art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Wówczas osoby te traktuje się jak pracowników, a w konsekwencji podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Zobacz też: Umowy zlecenia i o dzieło a umowa o pracę

Podsumowując, w prawidłowo skonstruowanej umowie o dzieło winny znaleźć się następujące zapisy:

            1. nazwa umowy

            2. data zawarcia umowy

            3. miejsce zawarcia umowy

            4. oznaczenie stron umowy

            5. oznaczenie przedmiotu umowy – dzieła

            6. określenie terminu wykonania dzieła

            7. określenie wysokości wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty

            8. określenie kiedy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie

            9. określenie kto dostarcza materiał potrzebny do realizacji dzieła

            10. ustalenie kary umownej

11. inne – np. ustalenie zakazu powierzania wykonywania dzieła osobie trzeciej, zastrzeżenie, że dzieło ma być wykonane według wskazówek zamawiającego, właściwość sądu

            12. podpisy stron

Wzór umowy o dzieło


II. Wybrane orzecznictwo, kilka pytań praktycznych

Umowa o dzieło jako umowa rezultatu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2016 roku, sygnatura akt III AUa 1082/16

W wypadku umowy o dzieło niezbędne jest, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu. Przyjmuje się przy tym, że rezultat, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt oraz być obiektywnie osiągalny i pewny. Wykonanie dzieła najczęściej przybiera postać wytworzenia rzeczy, czy też dokonania zmian w rzeczy już istniejącej (naprawienie, przerobienie, uzupełnienie). Tego rodzaju postacie dzieła są rezultatami materialnymi umowy zawartej między stronami. Poza rezultatami materialnymi istnieją także rezultaty niematerialne, które mogą, ale nie muszą, być ucieleśnione w jakimkolwiek przedmiocie materialnym (rzeczy). Pomijając wątpliwości odnośnie uznawania za dzieło rezultatów niematerialnych nieucieleśnionych w rzeczy wskazać należy, że takim rezultatem nieucieleśnionym w rzeczy nie może być czynność, a jedynie wynik tej czynności. Dzieło musi bowiem istnieć w postaci postrzegalnej, pozwalającej nie tylko odróżnić je od innych przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu.

Elementy przedmiotowo istotne umowy o dzieło

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 2016 roku, sygnatura akt VI SA/Wa 3170/15

Elementami przedmiotowo istotnymi umowy o dzieło jest określenie dzieła, do którego wykonania zobowiązany jest przyjmujący zamówienie, a także, z uwzględnieniem regulacji art. 628 w zw. z art. 627 KC, wynagrodzenia, do którego zapłaty zobowiązany jest zamawiający. Umowa o dzieło jest umową o "rezultat usługi". Rezultat, o który umawiają się strony, musi być obiektywnie osiągalny i w konkretnych warunkach pewny. Celem umowy o dzieło nie jest bowiem czynność (samo działanie) lub zaniechanie, które przy zachowaniu określonej staranności prowadzić ma do określonego w umowie rezultatu. Przy umowie o dzieło chodzi o osiągnięcie określonego rezultatu, niezależnie od rodzaju i intensywności świadczonej w tym celu pracy i staranności.

Wykonanie umowy o dzieło

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 maja 2015 roku, sygnatura akt V ACa 835/14

Przepisy kodeksu cywilnego posługują się sformułowaniem oddania dzieła (art. 642 KC) jak i odbioru dzieła (art. 643 KC). Obowiązek odebrania dzieła jest warunkowany równoczesnym jego oddaniem. O ile odebranie dzieła świadczy o jego odebraniu, to oddanie działa nie jest równoznaczne z odbiorem i nie zawsze będzie prowadziło do uznania umowy za wykonaną. Do oddania dochodzi także wtedy – jeżeli z umowy inaczej nie wynika – gdy przyjmujący stawia dzieło do dyspozycji zamawiającego, który może je odebrać, choć tego nie czyni mimo braku ku temu przeszkód. Natomiast w sytuacji, gdy zaoferowane dzieło okazuje się niekompletne, nie odpowiada umówionym cechom lub wykazuje inne wady istotne, nie posiada niezbędnej techniczno-ruchowej dokumentacji, bądź dla czynności oddania i odbioru umowa wymaga dokonania jeszcze innych czynności np. zainstalowania, próbnego uruchomienia u zamawiającego, a to nie jest dokonane, odpada obowiązek jego odbioru przez zamawiającego. W takim też przypadku nie możemy mówić o wykonaniu umowy, uznaniu świadczenia za spełnione.

Czy wady nieistotne uzasadniają odmowę odbioru dzieła?

Odpowiadając na to pytanie należy wskazać, że o niewykonaniu zobowiązania mówimy wtedy, gdy wada dzieła uniemożliwia czynienie z niego właściwego użytku, wyłącza jego podstawowe wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem umowy lub odbiera mu cechy właściwe albo wyraźnie zastrzeżone w umowie istotnie zmniejszając jego wartość (wada istotna). Odróżnia się niewielkie usterki (wady nieistotne), którymi dotknięty jest przedmiot dzieła, od wad, które uniemożliwiają korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne). Jedynie wady istotne uzasadniają odmowę odbioru, pozostałe wady świadczą tylko o nienależytym wykonaniu zobowiązania.

W świetle art. 643 KC zamawiający ma obowiązek odbioru dzieła – a więc dokonania czynności wyrażającej wolę przyjęcia świadczenia i uznania go za wykonane – nie każdego, lecz tylko takiego, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. A zatem zamawiający nie ma obowiązku odebrania dzieła, o którym mowa w art. 643 KC i zapłaty wynagrodzenia (art. 642 § 1 KC) w razie wydania mu dzieła z wadami istotnymi, które uniemożliwiają korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem lub sprzeciwiają się wyraźnie umowie (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2015 roku, sygnatura akt VI ACa 1273/14).

Czy skuteczność odstąpienia od umowy o dzieło przez zamawiającego jest uzależniona od zapłaty przyjmującemu zamówienie umówionego wynagrodzenia?

Przepis art. 644 KC nie uzależnia skuteczności oświadczenia zamawiającego o odstąpieniu od umowy od jednoczesnego zapłacenia przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2003 roku, sygnatura akt II CK 367/02).

Odstąpienie od umowy o dzieło na podstawie art. 644 KC wywiera skutek od chwili dokonania. Jednoczesna zapłata wynagrodzenia nie jest przesłanką skuteczności odstąpienia (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2001 roku, sygnatura akt II CKN 365/00).

Czym jest zmiana stosunków na gruncie przepisów o umowie o dzieło?

Zarówno nadzwyczajna zmiana stosunków, o której mowa w art. 357[1] KC, jak też istotna zmiana stosunków w rozumieniu art. 632 § 2 KC, stanowią zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, którego nie były one w stanie obiektywnie przewidzieć w dacie zawarcia umowy. Zmiana stosunków musi odznaczać się powszechnym charakterem. Nie mogą być uwzględniane okoliczności zależne od stron, czy też zdarzenia losowe o charakterze indywidualnym zagrażające rażącą stratą (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2016 roku, sygnatura akt I CSK 659/15).

W kolejnym artykule autor przedstawi zagadnienia związane z umową o roboty budowlane.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.