Kategorie

CIT-8 (wersja 24) – jak wypełnić zeznanie za 2016 rok

Opracował Paweł Huczko
CIT-8 (wersja 24) – jak wypełnić zeznanie za 2016 rok
CIT-8 (wersja 24) – jak wypełnić zeznanie za 2016 rok
ShutterStock
Zeznanie o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na druku CIT-8 wypełniają i składają (co do zasady w formie elektronicznej) podatnicy tego podatku (oprócz podatników zwolnionych) do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym muszą to zrobić do końca marca następnego roku (w 2017 roku do 31 marca). W tym samym terminie podatnicy CIT muszą zapłacić kwotę podatku wynikającą z zeznania CIT-8, tj. podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Dla rozliczenia dochodów osiągniętych (lub poniesionych strat) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje 24 wersja tego druku (CIT-8(24)) określona w rozporządzeniu ministra finansów z 25 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  (Dz. U. poz. 273). W rozporządzeniu tym określono również wzory załączników do zeznania CIT-8, tj: CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-BR.

Kto powinien składać zeznanie CIT-8

Taki obowiązek zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) spoczywa na podatnikach tego podatku.

Warto przypomnieć, że podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

- osoby prawne (m.in. spółki kapitałowe – z o.o. i SA, spółdzielnie, fundacje, szkoły wyższe,

- spółki kapitałowe w organizacji.

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (tj. z wyjątkiem spółki cywilnej jawnej, partnerskiej, komandytowej) .

- spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ta spółka nie ma osobowości prawnej ale jest podatnikiem CIT);

- spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Kto nie składa zeznania CIT-8

Wyjątek od obowiązku składania CIT-8 przepisy przewidują dla następujących podmiotów zwolnionych z CIT na podstawie:

- art. 6 ust. 1 ustawy o CIT (tu m.in. Skarb Państwa, NBP, ZUS, jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundusze emerytalne i inne),

- art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o CIT (kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej),

- przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jak złożyć zeznanie CIT-8

Zeznanie CIT-8 składa się co do zasady wyłącznie elektronicznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem Portalu Podatkowego MF na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Są tu dwie możliwości albo za pomocą formularzy interaktywnych albo Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Zasadniczą zaletą bramki UBD jest możliwość „hurtowego” złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20 tys. dokumentów oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oczywiście chyba wszystkie dostępne obecnie na rynku programy finansowo-księgowe umożliwiają przesłanie zeznania CIT-8 do Portalu Podatkowego MF.

Trzeba też pamiętać, że podpis elektroniczny jest przynależny do konkretnej osoby fizycznej. Jeżeli ta osoba podpisuje zeznania podatkowe w imieniu osoby prawnej, jako np. pełnomocnik tej osoby – musi wcześniej ustanowiona tym pełnomocnikiem na druku UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej), który trzeba złożyć w formie papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wyjątkowo tylko można złożyć to zeznanie do urzędu skarbowego w formie papierowej ale ta możliwość jest dostępna tylko dla podatników CIT, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informację PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzają (samodzielnie – bez pośrednictwa biura rachunkowego) za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych).

Biura rachunkowe CIT-8 przesyłają wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Wypełnianie CIT-8 rubryka po rubryce

Jak w prawie wszystkich drukach podatkowych pamiętać należy, że:

- pola jasne wypełnia podatnik,

- pola ciemne wypełnia urząd.

Druk należy wypełnić się na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W pozycji 1 trzeba wpisać NIP podatnika.

W poz. 4 trzeba wpisać datę pierwszego dnia roku podatkowego, a w poz. 5 datę ostatniego dnia roku podatkowego.

Rokiem podatkowym jest co do zasady rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego - wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

W sytuacji podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

W razie podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Natomiast w przypadku zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Czasem  z uwzględnieniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 ustawy o CIT.

Część A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

W poz. 6 trzeba wpisać nazwę naczelnika urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zeznanie.

W poz. 7 trzeba określić cel złożenia zeznania (trzeba zaznaczyć właściwy kwadrat) – złożenie zeznania (kwadrat nr 1) albo korekta zeznania (kwadrat nr 2).

W części B. DANE PODATNIKA (pozycje 8-19) trzeba wpisać dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika.

W pozycjach od 20 do 24 trzeba wpisać DANE DODATKOWE

W poz. 20 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, o którym mowa w art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5

W poz. 21 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik uwzględniał odsetki w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy o CIT, w rozliczanym roku podatkowym.

W poz. 22 trzeba wpisać kwotę odsetek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 TAK w poz. 21).

W poz. 23 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił w rozliczanym roku podatkowym prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy o CIT,

W poz. 24 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji do cen transferowych, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT.

Część C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy tu w poszczególnych pozycjach wskazać liczbę dołączonych załączników.

Poz. 25. CIT-ST

Poz. 26. SSE-R

Poz. 27. CIT-8/O

Poz. 28. CIT-BR

Poz. 29. CIT-D

Poz. 30. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

Część D. USTALENIE DOCHODU lub STRATY

W części D.1. wpisujemy przychody z poszczególnych źródeł i ich sumę.

W części D.2. wpisujemy koszty uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł i ich sumę.

W części D.3. wpisujemy obliczony dochód lub stratę 

Część  E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA lub STRATY

W części E.1. wpisujemy dochody (przychody) wolne od podatku i odliczenia. Tu wpisujemy m.in. odliczenia od dochodu i odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych.

W części E.2. wpisujemy podstawę opodatkowania lub stratę

W części E.3. wpisujemy odliczenia od podstawy opodatkowania. Oczywiście kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty podstawy opodatkowania z poz. 51.

W części E.4. wpisujemy kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę

W części E.5. wpisujemy podstawę opodatkowania lub stratę po uwzględnieniu kwot z części E.3. I E.4.

Część F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Tu w poszczególnych pozycjach wpisujemy:

- stawkę podatku,

- kwotę podatku należnego według tej stawki,

- kwotę odliczeń od podatku,  

- kwotę podatku należnego po odliczeniach,

- kwotę odpowiadającą 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem,

- rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 – 16 ustawy o CIT.

Część G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH (ART. 25 UST. 1, 1a oraz 6 USTAWY) LUB ZALICZEK KWARTALNYCH (ART. 25 UST. 1b i 1c USTAWY)

Część tą wypełnia się tylko wtedy, jeżeli w poz. 23 nie zaznaczono kwadratu nr 1.

W wierszach ”Miesiące/Kwartały” liczby od 1 do 23 oznaczają kolejne miesiące roku podatkowego przy zaliczkach miesięcznych, a liczby 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 odpowiednio kwartały roku podatkowego przy zaliczkach kwartalnych, w tym również u podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy.

Podatnicy rozliczający zaliczki miesięczne wypełniają odpowiednio pozycje w zakresie poszczególnych miesięcy (od 1 do 23), a podatnicy rozliczający zaliczki kwartalne pozycje w zakresie zaliczek kwartalnych (3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21).


Część H. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI

Część tą wypełnia się tylko wtedy, jeżeli w poz. 23 nie zaznaczono kwadratu nr 1.

Część I. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

Część tą wypełnia się tylko wtedy, jeżeli w poz. 23 nie zaznaczono kwadratu nr 1.

Jeżeli podatnik składa zeznanie:

a) w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego – w poz. 94 powinien uwzględnić wyłącznie zaliczki wpłacone do końca tego roku podatkowego, za który jest składane zeznanie,

b) w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego – w poz. 94 powinien uwzględnić zaliczki wpłacone do końca roku podatkowego oraz za ostatni miesiąc (kwartał) zaliczkę wpłaconą do 20 dnia pierwszego miesiąca roku następnego

Część  J. ODRĘBNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE - dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, na inne cele niż określone w tych przepisach, albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminach z nich wynikających – art. 25 ust. 4 ustawy

Podatek według stawki z poz. 62, obliczony od dokonanego w danym miesiącu wydatku – wpłacany jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do wydatkowania dochodu.

Część K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Tu jest miejsce na wpisanie kwot:

- dochodu uzyskanego i niewydatkowanego do końca 1994 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5, poz. 25) 143. zł, gr

- podatku należnego według stawki z poz. 62, obliczonego od kwoty z poz. 143

- podatku naliczonego zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy – należy tu podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.

- odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o CIT.

Część L. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA

W pozycjach 147-150 trzeba zamieścić kolejno:

- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku;

- podpis i pieczątkę osoby lub osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika

- datę wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok)

- podpis, pieczątkę i nr telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra finansów z 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  (Dz. U. poz. 273).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.