reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > CIT-8 (wersja 24) – jak wypełnić zeznanie za 2016 rok

CIT-8 (wersja 24) – jak wypełnić zeznanie za 2016 rok

Zeznanie o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na druku CIT-8 wypełniają i składają (co do zasady w formie elektronicznej) podatnicy tego podatku (oprócz podatników zwolnionych) do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym muszą to zrobić do końca marca następnego roku (w 2017 roku do 31 marca). W tym samym terminie podatnicy CIT muszą zapłacić kwotę podatku wynikającą z zeznania CIT-8, tj. podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Dla rozliczenia dochodów osiągniętych (lub poniesionych strat) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje 24 wersja tego druku (CIT-8(24)) określona w rozporządzeniu ministra finansów z 25 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  (Dz. U. poz. 273). W rozporządzeniu tym określono również wzory załączników do zeznania CIT-8, tj: CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-BR.

Kto powinien składać zeznanie CIT-8

Taki obowiązek zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) spoczywa na podatnikach tego podatku.

Warto przypomnieć, że podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

- osoby prawne (m.in. spółki kapitałowe – z o.o. i SA, spółdzielnie, fundacje, szkoły wyższe,

- spółki kapitałowe w organizacji.

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (tj. z wyjątkiem spółki cywilnej jawnej, partnerskiej, komandytowej) .

- spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ta spółka nie ma osobowości prawnej ale jest podatnikiem CIT);

- spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Kto nie składa zeznania CIT-8

Wyjątek od obowiązku składania CIT-8 przepisy przewidują dla następujących podmiotów zwolnionych z CIT na podstawie:

- art. 6 ust. 1 ustawy o CIT (tu m.in. Skarb Państwa, NBP, ZUS, jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundusze emerytalne i inne),

- art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o CIT (kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej),

- przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jak złożyć zeznanie CIT-8

Zeznanie CIT-8 składa się co do zasady wyłącznie elektronicznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem Portalu Podatkowego MF na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Są tu dwie możliwości albo za pomocą formularzy interaktywnych albo Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Zasadniczą zaletą bramki UBD jest możliwość „hurtowego” złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20 tys. dokumentów oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oczywiście chyba wszystkie dostępne obecnie na rynku programy finansowo-księgowe umożliwiają przesłanie zeznania CIT-8 do Portalu Podatkowego MF.

Trzeba też pamiętać, że podpis elektroniczny jest przynależny do konkretnej osoby fizycznej. Jeżeli ta osoba podpisuje zeznania podatkowe w imieniu osoby prawnej, jako np. pełnomocnik tej osoby – musi wcześniej ustanowiona tym pełnomocnikiem na druku UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej), który trzeba złożyć w formie papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wyjątkowo tylko można złożyć to zeznanie do urzędu skarbowego w formie papierowej ale ta możliwość jest dostępna tylko dla podatników CIT, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informację PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzają (samodzielnie – bez pośrednictwa biura rachunkowego) za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych).

Biura rachunkowe CIT-8 przesyłają wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Wypełnianie CIT-8 rubryka po rubryce

Jak w prawie wszystkich drukach podatkowych pamiętać należy, że:

- pola jasne wypełnia podatnik,

- pola ciemne wypełnia urząd.

Druk należy wypełnić się na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W pozycji 1 trzeba wpisać NIP podatnika.

W poz. 4 trzeba wpisać datę pierwszego dnia roku podatkowego, a w poz. 5 datę ostatniego dnia roku podatkowego.

Rokiem podatkowym jest co do zasady rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego - wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

W sytuacji podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

W razie podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Natomiast w przypadku zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Czasem  z uwzględnieniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 ustawy o CIT.

Część A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

W poz. 6 trzeba wpisać nazwę naczelnika urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zeznanie.

W poz. 7 trzeba określić cel złożenia zeznania (trzeba zaznaczyć właściwy kwadrat) – złożenie zeznania (kwadrat nr 1) albo korekta zeznania (kwadrat nr 2).

W części B. DANE PODATNIKA (pozycje 8-19) trzeba wpisać dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika.

W pozycjach od 20 do 24 trzeba wpisać DANE DODATKOWE

W poz. 20 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, o którym mowa w art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5

W poz. 21 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik uwzględniał odsetki w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy o CIT, w rozliczanym roku podatkowym.

W poz. 22 trzeba wpisać kwotę odsetek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 TAK w poz. 21).

W poz. 23 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił w rozliczanym roku podatkowym prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy o CIT,

W poz. 24 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji do cen transferowych, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT.

Część C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy tu w poszczególnych pozycjach wskazać liczbę dołączonych załączników.

Poz. 25. CIT-ST

Poz. 26. SSE-R

Poz. 27. CIT-8/O

Poz. 28. CIT-BR

Poz. 29. CIT-D

Poz. 30. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

Część D. USTALENIE DOCHODU lub STRATY

W części D.1. wpisujemy przychody z poszczególnych źródeł i ich sumę.

W części D.2. wpisujemy koszty uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł i ich sumę.

W części D.3. wpisujemy obliczony dochód lub stratę 

Część  E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA lub STRATY

W części E.1. wpisujemy dochody (przychody) wolne od podatku i odliczenia. Tu wpisujemy m.in. odliczenia od dochodu i odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych.

W części E.2. wpisujemy podstawę opodatkowania lub stratę

W części E.3. wpisujemy odliczenia od podstawy opodatkowania. Oczywiście kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty podstawy opodatkowania z poz. 51.

W części E.4. wpisujemy kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę

W części E.5. wpisujemy podstawę opodatkowania lub stratę po uwzględnieniu kwot z części E.3. I E.4.

Część F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Tu w poszczególnych pozycjach wpisujemy:

- stawkę podatku,

- kwotę podatku należnego według tej stawki,

- kwotę odliczeń od podatku,  

- kwotę podatku należnego po odliczeniach,

- kwotę odpowiadającą 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem,

- rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 – 16 ustawy o CIT.

Część G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH (ART. 25 UST. 1, 1a oraz 6 USTAWY) LUB ZALICZEK KWARTALNYCH (ART. 25 UST. 1b i 1c USTAWY)

Część tą wypełnia się tylko wtedy, jeżeli w poz. 23 nie zaznaczono kwadratu nr 1.

W wierszach ”Miesiące/Kwartały” liczby od 1 do 23 oznaczają kolejne miesiące roku podatkowego przy zaliczkach miesięcznych, a liczby 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 odpowiednio kwartały roku podatkowego przy zaliczkach kwartalnych, w tym również u podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy.

Podatnicy rozliczający zaliczki miesięczne wypełniają odpowiednio pozycje w zakresie poszczególnych miesięcy (od 1 do 23), a podatnicy rozliczający zaliczki kwartalne pozycje w zakresie zaliczek kwartalnych (3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama