REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

CIT-8 (wersja 24) – jak wypełnić zeznanie za 2016 rok

CIT-8 (wersja 24) – jak wypełnić zeznanie za 2016 rok
CIT-8 (wersja 24) – jak wypełnić zeznanie za 2016 rok
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zeznanie o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na druku CIT-8 wypełniają i składają (co do zasady w formie elektronicznej) podatnicy tego podatku (oprócz podatników zwolnionych) do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym muszą to zrobić do końca marca następnego roku (w 2017 roku do 31 marca). W tym samym terminie podatnicy CIT muszą zapłacić kwotę podatku wynikającą z zeznania CIT-8, tj. podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Dla rozliczenia dochodów osiągniętych (lub poniesionych strat) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje 24 wersja tego druku (CIT-8(24)) określona w rozporządzeniu ministra finansów z 25 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  (Dz. U. poz. 273). W rozporządzeniu tym określono również wzory załączników do zeznania CIT-8, tj: CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-BR.

Autopromocja

Kto powinien składać zeznanie CIT-8

Taki obowiązek zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) spoczywa na podatnikach tego podatku.

Warto przypomnieć, że podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

- osoby prawne (m.in. spółki kapitałowe – z o.o. i SA, spółdzielnie, fundacje, szkoły wyższe,

- spółki kapitałowe w organizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (tj. z wyjątkiem spółki cywilnej jawnej, partnerskiej, komandytowej) .

- spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ta spółka nie ma osobowości prawnej ale jest podatnikiem CIT);

- spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Kto nie składa zeznania CIT-8

Wyjątek od obowiązku składania CIT-8 przepisy przewidują dla następujących podmiotów zwolnionych z CIT na podstawie:

- art. 6 ust. 1 ustawy o CIT (tu m.in. Skarb Państwa, NBP, ZUS, jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundusze emerytalne i inne),

- art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o CIT (kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej),

- przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jak złożyć zeznanie CIT-8

Zeznanie CIT-8 składa się co do zasady wyłącznie elektronicznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem Portalu Podatkowego MF na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Są tu dwie możliwości albo za pomocą formularzy interaktywnych albo Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Zasadniczą zaletą bramki UBD jest możliwość „hurtowego” złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20 tys. dokumentów oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oczywiście chyba wszystkie dostępne obecnie na rynku programy finansowo-księgowe umożliwiają przesłanie zeznania CIT-8 do Portalu Podatkowego MF.

Trzeba też pamiętać, że podpis elektroniczny jest przynależny do konkretnej osoby fizycznej. Jeżeli ta osoba podpisuje zeznania podatkowe w imieniu osoby prawnej, jako np. pełnomocnik tej osoby – musi wcześniej ustanowiona tym pełnomocnikiem na druku UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej), który trzeba złożyć w formie papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wyjątkowo tylko można złożyć to zeznanie do urzędu skarbowego w formie papierowej ale ta możliwość jest dostępna tylko dla podatników CIT, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informację PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzają (samodzielnie – bez pośrednictwa biura rachunkowego) za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych).

Biura rachunkowe CIT-8 przesyłają wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Wypełnianie CIT-8 rubryka po rubryce

Jak w prawie wszystkich drukach podatkowych pamiętać należy, że:

- pola jasne wypełnia podatnik,

- pola ciemne wypełnia urząd.

Druk należy wypełnić się na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W pozycji 1 trzeba wpisać NIP podatnika.

W poz. 4 trzeba wpisać datę pierwszego dnia roku podatkowego, a w poz. 5 datę ostatniego dnia roku podatkowego.

Rokiem podatkowym jest co do zasady rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego - wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

W sytuacji podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

W razie podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Natomiast w przypadku zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Czasem  z uwzględnieniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 ustawy o CIT.

Część A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

W poz. 6 trzeba wpisać nazwę naczelnika urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zeznanie.

W poz. 7 trzeba określić cel złożenia zeznania (trzeba zaznaczyć właściwy kwadrat) – złożenie zeznania (kwadrat nr 1) albo korekta zeznania (kwadrat nr 2).

W części B. DANE PODATNIKA (pozycje 8-19) trzeba wpisać dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika.

W pozycjach od 20 do 24 trzeba wpisać DANE DODATKOWE

W poz. 20 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, o którym mowa w art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5

W poz. 21 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik uwzględniał odsetki w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy o CIT, w rozliczanym roku podatkowym.

W poz. 22 trzeba wpisać kwotę odsetek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 TAK w poz. 21).

W poz. 23 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił w rozliczanym roku podatkowym prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy o CIT,

W poz. 24 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji do cen transferowych, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT.

Część C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy tu w poszczególnych pozycjach wskazać liczbę dołączonych załączników.

Poz. 25. CIT-ST

Poz. 26. SSE-R

Poz. 27. CIT-8/O

Poz. 28. CIT-BR

Poz. 29. CIT-D

Poz. 30. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

Część D. USTALENIE DOCHODU lub STRATY

W części D.1. wpisujemy przychody z poszczególnych źródeł i ich sumę.

W części D.2. wpisujemy koszty uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł i ich sumę.

W części D.3. wpisujemy obliczony dochód lub stratę 

Część  E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA lub STRATY

W części E.1. wpisujemy dochody (przychody) wolne od podatku i odliczenia. Tu wpisujemy m.in. odliczenia od dochodu i odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych.

W części E.2. wpisujemy podstawę opodatkowania lub stratę

W części E.3. wpisujemy odliczenia od podstawy opodatkowania. Oczywiście kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty podstawy opodatkowania z poz. 51.

W części E.4. wpisujemy kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę

W części E.5. wpisujemy podstawę opodatkowania lub stratę po uwzględnieniu kwot z części E.3. I E.4.

Część F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Tu w poszczególnych pozycjach wpisujemy:

- stawkę podatku,

- kwotę podatku należnego według tej stawki,

- kwotę odliczeń od podatku,  

- kwotę podatku należnego po odliczeniach,

- kwotę odpowiadającą 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem,

- rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 – 16 ustawy o CIT.

Część G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH (ART. 25 UST. 1, 1a oraz 6 USTAWY) LUB ZALICZEK KWARTALNYCH (ART. 25 UST. 1b i 1c USTAWY)

Część tą wypełnia się tylko wtedy, jeżeli w poz. 23 nie zaznaczono kwadratu nr 1.

W wierszach ”Miesiące/Kwartały” liczby od 1 do 23 oznaczają kolejne miesiące roku podatkowego przy zaliczkach miesięcznych, a liczby 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 odpowiednio kwartały roku podatkowego przy zaliczkach kwartalnych, w tym również u podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy.

Podatnicy rozliczający zaliczki miesięczne wypełniają odpowiednio pozycje w zakresie poszczególnych miesięcy (od 1 do 23), a podatnicy rozliczający zaliczki kwartalne pozycje w zakresie zaliczek kwartalnych (3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21).


Część H. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI

Część tą wypełnia się tylko wtedy, jeżeli w poz. 23 nie zaznaczono kwadratu nr 1.

Część I. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

Część tą wypełnia się tylko wtedy, jeżeli w poz. 23 nie zaznaczono kwadratu nr 1.

Jeżeli podatnik składa zeznanie:

a) w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego – w poz. 94 powinien uwzględnić wyłącznie zaliczki wpłacone do końca tego roku podatkowego, za który jest składane zeznanie,

b) w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego – w poz. 94 powinien uwzględnić zaliczki wpłacone do końca roku podatkowego oraz za ostatni miesiąc (kwartał) zaliczkę wpłaconą do 20 dnia pierwszego miesiąca roku następnego

Część  J. ODRĘBNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE - dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, na inne cele niż określone w tych przepisach, albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminach z nich wynikających – art. 25 ust. 4 ustawy

Podatek według stawki z poz. 62, obliczony od dokonanego w danym miesiącu wydatku – wpłacany jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do wydatkowania dochodu.

Część K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Tu jest miejsce na wpisanie kwot:

- dochodu uzyskanego i niewydatkowanego do końca 1994 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5, poz. 25) 143. zł, gr

- podatku należnego według stawki z poz. 62, obliczonego od kwoty z poz. 143

- podatku naliczonego zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy – należy tu podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.

- odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o CIT.

Część L. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA

W pozycjach 147-150 trzeba zamieścić kolejno:

- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku;

- podpis i pieczątkę osoby lub osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika

- datę wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok)

- podpis, pieczątkę i nr telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra finansów z 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  (Dz. U. poz. 273).

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

Jak przenieść aktywa telekomunikacyjne? [3 modele] Aspekty prawne i podatkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza pozostaje jedną z najpowszechniejszych form prowadzenia biznesu, a branża przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Z czasem ten model może okazać się niewystarczający ze względów biznesowych lub nieefektywny z organizacyjnego, prawnego i podatkowego punktu widzenia. Wielu przedsiębiorców na pewnym etapie zaczyna dostrzegać potrzebę reorganizacji swojego biznesu, dywersyfikacji ryzyka, uporządkowania struktur i realizacji długofalowej polityki zarządzania firmą oraz majątkiem.

Z perspektywy operatorów kluczowym aktywem jest posiadana przez nich sieć. Szczególne znaczenie dla optymalizacji biznesu powinna mieć więc kwestia prawidłowego jej ulokowania. Realia gospodarcze pokazują niesłabnącą popularność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma prawna może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla identyfikowanych powyżej potrzeb, dlatego niniejsze opracowanie skupi się na analizie wybranych metod wprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

REKLAMA