REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

CIT-8 (wersja 24) – jak wypełnić zeznanie za 2016 rok

CIT-8 (wersja 24) – jak wypełnić zeznanie za 2016 rok
CIT-8 (wersja 24) – jak wypełnić zeznanie za 2016 rok
ShutterStock

REKLAMA

Zeznanie o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na druku CIT-8 wypełniają i składają (co do zasady w formie elektronicznej) podatnicy tego podatku (oprócz podatników zwolnionych) do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym muszą to zrobić do końca marca następnego roku (w 2017 roku do 31 marca). W tym samym terminie podatnicy CIT muszą zapłacić kwotę podatku wynikającą z zeznania CIT-8, tj. podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Dla rozliczenia dochodów osiągniętych (lub poniesionych strat) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje 24 wersja tego druku (CIT-8(24)) określona w rozporządzeniu ministra finansów z 25 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  (Dz. U. poz. 273). W rozporządzeniu tym określono również wzory załączników do zeznania CIT-8, tj: CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-BR.

Kto powinien składać zeznanie CIT-8

Taki obowiązek zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) spoczywa na podatnikach tego podatku.

Warto przypomnieć, że podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

- osoby prawne (m.in. spółki kapitałowe – z o.o. i SA, spółdzielnie, fundacje, szkoły wyższe,

- spółki kapitałowe w organizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (tj. z wyjątkiem spółki cywilnej jawnej, partnerskiej, komandytowej) .

- spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ta spółka nie ma osobowości prawnej ale jest podatnikiem CIT);

- spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

Kto nie składa zeznania CIT-8

Wyjątek od obowiązku składania CIT-8 przepisy przewidują dla następujących podmiotów zwolnionych z CIT na podstawie:

- art. 6 ust. 1 ustawy o CIT (tu m.in. Skarb Państwa, NBP, ZUS, jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundusze emerytalne i inne),

- art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o CIT (kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej),

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF ...

- przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jak złożyć zeznanie CIT-8

Zeznanie CIT-8 składa się co do zasady wyłącznie elektronicznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem Portalu Podatkowego MF na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Są tu dwie możliwości albo za pomocą formularzy interaktywnych albo Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Zasadniczą zaletą bramki UBD jest możliwość „hurtowego” złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20 tys. dokumentów oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oczywiście chyba wszystkie dostępne obecnie na rynku programy finansowo-księgowe umożliwiają przesłanie zeznania CIT-8 do Portalu Podatkowego MF.

Autopromocja

Zarządzanie biurem rachunkowym.

Kup książkę:

Zarządzanie biurem rachunkowym

Trzeba też pamiętać, że podpis elektroniczny jest przynależny do konkretnej osoby fizycznej. Jeżeli ta osoba podpisuje zeznania podatkowe w imieniu osoby prawnej, jako np. pełnomocnik tej osoby – musi wcześniej ustanowiona tym pełnomocnikiem na druku UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej), który trzeba złożyć w formie papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wyjątkowo tylko można złożyć to zeznanie do urzędu skarbowego w formie papierowej ale ta możliwość jest dostępna tylko dla podatników CIT, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informację PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzają (samodzielnie – bez pośrednictwa biura rachunkowego) za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych).

Biura rachunkowe CIT-8 przesyłają wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Wypełnianie CIT-8 rubryka po rubryce

Jak w prawie wszystkich drukach podatkowych pamiętać należy, że:

- pola jasne wypełnia podatnik,

- pola ciemne wypełnia urząd.

Druk należy wypełnić się na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W pozycji 1 trzeba wpisać NIP podatnika.

W poz. 4 trzeba wpisać datę pierwszego dnia roku podatkowego, a w poz. 5 datę ostatniego dnia roku podatkowego.

Rokiem podatkowym jest co do zasady rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego - wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

W sytuacji podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

W razie podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Natomiast w przypadku zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Czasem  z uwzględnieniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 ustawy o CIT.

Część A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

W poz. 6 trzeba wpisać nazwę naczelnika urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zeznanie.

W poz. 7 trzeba określić cel złożenia zeznania (trzeba zaznaczyć właściwy kwadrat) – złożenie zeznania (kwadrat nr 1) albo korekta zeznania (kwadrat nr 2).

W części B. DANE PODATNIKA (pozycje 8-19) trzeba wpisać dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika.

W pozycjach od 20 do 24 trzeba wpisać DANE DODATKOWE

W poz. 20 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, o którym mowa w art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5

W poz. 21 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik uwzględniał odsetki w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy o CIT, w rozliczanym roku podatkowym.

W poz. 22 trzeba wpisać kwotę odsetek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 TAK w poz. 21).

W poz. 23 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił w rozliczanym roku podatkowym prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy o CIT,

W poz. 24 trzeba określić (zaznaczając właściwy kwadrat) czy podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji do cen transferowych, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT.

Część C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy tu w poszczególnych pozycjach wskazać liczbę dołączonych załączników.

Poz. 25. CIT-ST

Poz. 26. SSE-R

Poz. 27. CIT-8/O

Poz. 28. CIT-BR

Poz. 29. CIT-D

Poz. 30. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

Część D. USTALENIE DOCHODU lub STRATY

W części D.1. wpisujemy przychody z poszczególnych źródeł i ich sumę.

W części D.2. wpisujemy koszty uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł i ich sumę.

W części D.3. wpisujemy obliczony dochód lub stratę 

Część  E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA lub STRATY

W części E.1. wpisujemy dochody (przychody) wolne od podatku i odliczenia. Tu wpisujemy m.in. odliczenia od dochodu i odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych.

W części E.2. wpisujemy podstawę opodatkowania lub stratę

W części E.3. wpisujemy odliczenia od podstawy opodatkowania. Oczywiście kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty podstawy opodatkowania z poz. 51.

W części E.4. wpisujemy kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę

W części E.5. wpisujemy podstawę opodatkowania lub stratę po uwzględnieniu kwot z części E.3. I E.4.

Część F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Tu w poszczególnych pozycjach wpisujemy:

- stawkę podatku,

- kwotę podatku należnego według tej stawki,

- kwotę odliczeń od podatku,  

- kwotę podatku należnego po odliczeniach,

- kwotę odpowiadającą 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem,

- rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 – 16 ustawy o CIT.

Część G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH (ART. 25 UST. 1, 1a oraz 6 USTAWY) LUB ZALICZEK KWARTALNYCH (ART. 25 UST. 1b i 1c USTAWY)

Część tą wypełnia się tylko wtedy, jeżeli w poz. 23 nie zaznaczono kwadratu nr 1.

W wierszach ”Miesiące/Kwartały” liczby od 1 do 23 oznaczają kolejne miesiące roku podatkowego przy zaliczkach miesięcznych, a liczby 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 odpowiednio kwartały roku podatkowego przy zaliczkach kwartalnych, w tym również u podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy.

Podatnicy rozliczający zaliczki miesięczne wypełniają odpowiednio pozycje w zakresie poszczególnych miesięcy (od 1 do 23), a podatnicy rozliczający zaliczki kwartalne pozycje w zakresie zaliczek kwartalnych (3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21).


Część H. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI

Część tą wypełnia się tylko wtedy, jeżeli w poz. 23 nie zaznaczono kwadratu nr 1.

Część I. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

Część tą wypełnia się tylko wtedy, jeżeli w poz. 23 nie zaznaczono kwadratu nr 1.

Jeżeli podatnik składa zeznanie:

a) w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego – w poz. 94 powinien uwzględnić wyłącznie zaliczki wpłacone do końca tego roku podatkowego, za który jest składane zeznanie,

b) w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego – w poz. 94 powinien uwzględnić zaliczki wpłacone do końca roku podatkowego oraz za ostatni miesiąc (kwartał) zaliczkę wpłaconą do 20 dnia pierwszego miesiąca roku następnego

Część  J. ODRĘBNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE - dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, na inne cele niż określone w tych przepisach, albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminach z nich wynikających – art. 25 ust. 4 ustawy

Podatek według stawki z poz. 62, obliczony od dokonanego w danym miesiącu wydatku – wpłacany jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do wydatkowania dochodu.

Część K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Tu jest miejsce na wpisanie kwot:

- dochodu uzyskanego i niewydatkowanego do końca 1994 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5, poz. 25) 143. zł, gr

- podatku należnego według stawki z poz. 62, obliczonego od kwoty z poz. 143

- podatku naliczonego zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy – należy tu podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.

- odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o CIT.

Część L. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA

W pozycjach 147-150 trzeba zamieścić kolejno:

- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku;

- podpis i pieczątkę osoby lub osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika

- datę wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok)

- podpis, pieczątkę i nr telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra finansów z 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  (Dz. U. poz. 273).

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zrozumieć startupy: 3 błędy, które trzeba naprawić, by odblokować innowacyjność

  To nie granty pozwalają przyciągać najlepsze startupy do Polski – przyciągają „grant turystów”. Wokół startupów wciąż jest wiele niezrozumienia. Traktujemy je jako projekty technologiczne, albo oczekujemy, że będą zatrudniać jak korporacje. Zdaniem założyciela Maverick Nation, dopóki nie nauczymy się, na czym polega ich wartość, nie zbudujemy prawdziwej innowacyjności.

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  WIBOR konsekwentnie w dół a za nim spadają raty kredytów. Rynek już wie co zrobi RPP w październiku 2023 r.?

  Kredytobiorcy mający kredyty w złotówkach oparte o WIBOR 3M mogą dziś spodziewać się spadku raty o około 8-10%. A to dlatego, że WIBOR zdążył już spaść nie tylko po wrześniowym cięciu stóp, ale też w oczekiwaniu na kolejny ruch w dół w październiku 2023 roku. Aktualne notowania sugerują, że rynek jest pewien cięcia stóp procentowych w październiku  o 25 punktów bazowych, a nie wykluczony jest ruch w dół o 50 punktów. 

  Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2023 - z 3 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 3 października 2023 roku. NBP nr 191/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6147 zł.

  Od jakiej kwoty pełna księgowość w 2024 roku?

  Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2024 roku zależy od limitu przychodów za rok obecny. Konieczność prowadzenia ksiąg powstanie po przekroczeniu kwoty 9 218 200 zł. Zdecydował o tym kurs euro z 2 października br.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024 - limity, stawki, najem prywatny

  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2024 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2024 roku?

  PKPiR 2024 (podatkowa księga przychodów i rozchodów) - limit przychodów. Które przychody trzeba uwzględnić licząc limit?

  PKPiR 2024 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2024 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2023 r. uzyskał mniej niż 9.218.200,- zł (2.000.000,- euro x 4,6091 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Średni kurs euro w NBP wyniósł 2 października 2023 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,6091 zł.

  MF: 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku na OPP

  Polacy przekazali w tym roku organizacjom pożytku publicznego (OPP) 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za ubiegły rok; OPP otrzymały 416 mln zł więcej niż rok temu - poinformowało Ministerstwo Finansów. Dodano, że 1,5 proc. podatku przekazało 12,7 mln podatników, o 3,2 mln mniej niż w roku ubiegłym. Najmniejsza przekazana kwota dla OPP wyniosła 1,20 zł, a przeciętna 121 zł.

  MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

  Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

  W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

  REKLAMA