REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy drobne upominki dla kontrahentów można zaliczyć do kosztów?

Karolina Wszeborowska
Czy drobne upominki dla kontrahentów można zaliczyć do kosztów?
Czy drobne upominki dla kontrahentów można zaliczyć do kosztów?

REKLAMA

Upominki, skierowane do szerokiego grona kontrahentów, przekazywane w opakowaniach z logo firmy, w celu nakłonienia kontrahentów do zakupu towarów lub usług albo nawiązania współpracy, winny być traktowane jako promocja i reklama firmy. Tym samym wydatki na nabycie upominków stanowią koszty uzyskania przychodów.

Autopromocja

O jaką sytuację chodzi?

Takie stanowisko zawiera interpretacja indywidualna z 14 września 2017 r., sygn. akt 0114-KDIP2-2.4010.125.2017.1.AZ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w której wnioskodawca wskazuje, że będąc podatnikiem podatku VAT, zamierza w ramach wykonywanej działalności przekazywać swoim partnerom biznesowym drobne upominki w postaci papierowych voucherów lub zaproszeń do restauracji o wartości ok. 100 - 500 zł. Taki upominek partner będzie mógł wymienić na usługę gastronomiczną, tj. posiłek lub napój w restauracji. W zamiarze wnioskodawcy upominki mają być kierowane do szerokiego grona odbiorców, ograniczeniem będzie natomiast ich ilość posiadana przez wnioskodawcę w danym momencie.

Celem wręczania tych upominków jest promocja oraz reklama wnioskodawcy, a co za tym idzie – zachowanie oraz zwiększenie przychodów. Z tego względu upominki będą przykładowo zapakowane w torebkę z logo firmy, dołączane do gadżetów z logiem firmy, czy też będą posiadać nabitą pieczątkę z danymi wnioskodawcy lub też logo firmy zostanie umieszczone na samych upominkach.

Jak podkreśla wnioskodawca, upominki będą zakupywane od podmiotu trzeciego, wydatki natomiast będą ponoszone z majątku wnioskodawcy i nie będą mu w żaden sposób zwracane.

Z tego względu wnioskodawca zastanawia się, czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaprezentowane wydatki na zakup upominków, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uzasadnienie wnioskodawcy

Według wnioskodawcy wydatki na zakup upominków dla partnerów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Dla poparcia swojego zdania przywołuje art. 15 ustawy o CIT, zgodnie z którym za koszty zyskania przychodów należy uznać wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz definitywnie poniesione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile, jak wynika z art. 15 ust. 1, nie zostały one wymienione w katalogu kosztów (wydatków) zawartym w art. 16 ust. 1.

Stosownie do powołanego przez wnioskodawcę wyroku WSA (sygn. akt III SA/Wa 1630/14), przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, każdy wydatek, poza wskazanymi w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z tymi przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia tego przychodu. Z tego wynika, że podatnik CIT może zaliczyć w ciężar kosztów wszelkie faktycznie poniesione wydatki, które mają lub mogły mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, poza wskazanymi w art. 16 ustawy.

W tym samym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż przy kwalifikowaniu danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów należy uwzględnić cel jego poniesienia. Jeżeli przyjmuje się, iż celem wnioskodawcy, który zamierza wręczać swoim partnerom upominki jest promocja i reklama firmy oraz zachęcenie do podjęcia lub rozszerzenia współpracy albo zakupu towarów lub usług od wnioskodawcy, należy uznać, że wydatki poniesione na zakup tych upominków będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu.

Autopromocja

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

Publikacja przedstawia wytyczne dotyczące rozliczania VAT i akcyzy od sprowadzanych samochodów. Omawia także kwestie związane z płatnościami faktur na rachunek bankowy, stosowaniem split payment oraz wyborem kwartalnego rozliczenia na rok 2024.
Sprawdź

Ponadto wnioskodawca potwierdza powyższe stanowisko przez przytoczenie Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBI/2/423-612/12/MS), zgodnie z którą „Zarówno na gruncie orzecznictwa, jak i w praktyce gospodarczej przyjmuje się, iż gadżety o niewielkiej wartości, opatrzone logo firmy nie mają charakteru reprezentacyjnego. Zatem wydatki na zakup gadżetów opatrzonych logo firmy i przekazywanych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop”.

Wnioskodawca jest także zdania, że wydatki poniesione na zakup upominków nie będą stanowić kosztów reprezentacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy, ponieważ będą one niewielkiej wartości, przeznaczone będą dla szerokiego grona odbiorców, będą zawierały logo spółki, a celem takiego przedsięwzięcia jest nakłonienie partnerów do zakupu towarów lub usług od wnioskodawcy albo nawiązanie współpracy.

Jakiej interpretacji dokonał urząd?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, powołując się na art. 15 i 16 ustawy o CIT, wyjaśnia, że definicja wskazana w podanych przepisach ma charakter ogólny. Z tego wynika konieczność poddania indywidualnej ocenie każdorazowego wydatku poniesionego przez podatnika, poza wyjątkami wskazanymi  enumeratywnie w ustawie.

W interpretacji podkreślono, iż warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów jest spełnienie przez wydatek łącznie następujących przesłanek:

• został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

• jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

Autopromocja

• pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

• poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

• został właściwie udokumentowany,

Autopromocja

• nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Wynika z tego, że określony wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodów, jeśli między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu zachodzi relacja, zgodnie z którą poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu. Szczególnie podkreślono, że to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania tej zależności. Ma być ona oparta na zgromadzonych dowodach, wynikających przede wszystkim z prowadzonej ewidencji rachunkowej.


Rozumienie pojęcia reprezentacji

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Koszty reprezentacji zostały zatem wyłączone z kosztów podatkowych. Problem jednak stanowi brak definicji pojęcia „reprezentacja”.

W takim przypadku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do interpretacji ogólnej Ministra Finansów (nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521), zgodnie z którą „wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. (…) Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi przepisów art. 15 ust. 1 updop lub art. 22 ust. 1 updof, czyli być poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.

Powyższa zaś interpretacja Ministra została oparta na wyroku NSA (sygn. akt II FSK 702/11). Sąd ten stwierdził, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, uzależniona od jego okoliczności.

Według Sądu wykładnia terminu reprezentacja powinna odwoływać się do etymologii tego terminu. Wyraz „reprezentacja” pochodzi od łacińskiego „repraesentatio” oznaczającego wizerunek. Zatem ,,reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacji” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia.

Jak rozumiane jest pojęcie reklamy?

Koszty reklamy zalicza się do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów.

Podobnie jak w przypadku pojęcia „reprezentacja”, przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia reklamy.  Z tego względu urząd odniósł się do definicji słownikowej „reklamy”, zgodnie z którą jest to „działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług” oraz „plakat, napis, ogłoszenie, krótki film itp. służące temu celowi”.

Jako reklamę należy rozumieć działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Może być ona realizowana za pomocą rozmaitych środków, w tym także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Zdaniem zaś urzędu logo, jako środek identyfikujący firmę i zwiększający jej rozpoznawalność, może zachęcać do zakupu towarów lub usług, a w związku z tym pełni funkcje reklamowe.

Ponadto, jak zauważono, wnioskodawca kieruje upominki do szerokiego grona odbiorców, co pozwala widzieć w takim działaniu charakter reklamowy. Natomiast w przypadku ograniczenia przeznaczenia upominków do określonej grupy podmiotów, takie wydatki należałoby powiązać z reprezentacją.

Urząd zaznacza również, że to podatnik każdorazowo powinien dokonywać oceny, co do celu reprezentacyjnego czy reklamowego wydatku, w zależności od tego jaką funkcję ma on spełniać w firmie.

Stanowisko urzędu

W rozpatrywanej sprawie Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej stwierdził, że wnioskodawca prawidłowo uznał, że wydatki na zakup upominków dla partnerów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Ostatecznie bowiem doszedł do wniosku, że takie upominki, skierowane do szerokiego grona odbiorców, przekazywane w opakowaniach z logo firmy, z zamiarem nakłonienia partnerów do zakupu towarów lub usług od wnioskodawcy albo nawiązania z nim współpracy, należy traktować jako promocję i reklamę firmy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Korekta dokumentów złożonych do ZUS 2023/2024. Co z nadpłatami? Jakie zmiany od nowego roku? [Wyjaśnienia ZUS]

  ZUS w szerokiej kampanii medialnej informuje i przypomina od pewnego czasu, że tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty tych dokumentów za okres od stycznia 2022 r. są możliwe w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. ZUS przygotował też odpowiedzi na 9 najczęściej pojawiających się pytań na ten temat. Wyjaśnia m.in. kwestię ew. sankcji za brak korekt, zasady odzyskiwania nadpłat, czy zmiany dot. korygowania dokumentów od 1 stycznia 2024 r.

  Wyższy podatek dochodowy, by sfinansować transformację klimatyczną

  65 proc. polskich respondentów mogłoby płacić większy podatek dochodowy, by pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach poradzić sobie z kosztami zielonej transformacji; 51 proc. zgodziłoby się zapłacić dodatkowe 1-2 proc. swojego dochodu - wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

  Księgowa odchodzi a firma zostaje z problemem. Co zrobić, by zatrzymać księgową?

  Wiele firm zna tę sytuację – ważny specjalista taki jak księgowa zaczyna zdradzać oznaki zmęczenia i niezadowolenia z pracy. Brak czasu, za dużo obowiązków, nadmiar dokumentów – to prosta droga do wypalenia zawodowego i rezygnacji ze stanowiska. Jednak czy przedsiębiorcy są gotowi na konsekwencje, jakie niesie za sobą odejście tak ważnego pracownika? Co zrobić, by zatrzymać księgowego w firmie?

  Tabela kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2023 z 28 listopada 2023 r. Kurs euro 4,3542 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 28 listopada 2023 r. NBP nr 230/A/NBP/2023. Średni kurs euro 4,3542 zł.

  ZUS: Brak korekty ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA do końca 2023 r. bez kar dla przedsiębiorcy

  ZUS informuje, że korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. jest możliwa tylko do końca 2023 roku. Przy czym jeżeli ktoś nie zdąży z korektą w tym terminie, ZUS nie będzie stosował sankcji. Warto też wiedzieć, że błędy w dokumentach rozliczeniowych z ZUS za okres od stycznia 2022 r. - można korygować w ciągu kolejnych 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. 

  Przedłużenie 0 proc. VAT na żywność w 2024 r. "Marszałek Hołownia nie poddaje projektu pod obrady Sejmu"

  Zamrażarka w gabinecie marszałka Sejmu jest aktywna - mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, zarzucając Szymonowi Hołowni, że nie poddaje pod obrady trzech projektów ustaw, dot. przedłużenia 0 proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Zaapelował też do Hołowni, by zachowywał więcej powagi kierując obradami Izby.

  Aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat

  "W związku ze zmianami demograficznymi, aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat. Pandemia covid-19 zaostrzyła niedobory umiejętności, z którymi boryka się już wiele sektorów." Jakie wyzwania czekają rynek pracy w UE? Rozmawiali o tym przedsiębiorcy podczas Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

  PIT za 2023 rok: chcesz zapłacić niższy podatek, skorzystaj z ulg i odliczeń, jest na to jeszcze miesiąc. Ale czy potrafisz

  Znajomość prawa podatkowego nigdy nie była mocną stroną Polaków, także i dlatego, że ulg i odliczeń było dużo a same przepisy mało zrozumiałe. Dlatego składanie rocznych PIT-ów zawsze wywoływało tak wielkie poruszenie. Teraz większości Polaków spełnienie rocznego obowiązku podatkowego ułatwia sam fiskus, wypełniając PIT-y roczne i oddając je do cyfrowej akceptacji. Jednak tak przygotowane deklaracje podatkowe najczęściej nie uwzględniają wszystkich możliwych odliczeń i ulg podatkowych.

  Dostosowanie zasad wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSEF – projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Zaproponowane zmiany mają dostosować  wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSeF. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem tych dotyczących faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną VAT, które będą obowiązywały od 2025 r.

  Nowe zasady korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku. Jest już projekt rozporządzenia. Co się zmieni?

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. To nowe rozporządzenie ma od 1 lipca 2024 r. zastąpić rozporządzenie z 2021 r. o tej samej nazwie. W większości nowe rozporządzenie powieli dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadza również nowe regulacje. ZAW-FA będzie można składać elektronicznie. Umożliwione zostanie samofakturowanie przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP. Wprowadzone zostanie większe zabezpieczenie dla wygenerowanych tokenów. Określono również zasady nadawania uprawnień i dostępu do faktur VAT RR przez rolników ryczałtowych oraz oznaczania faktur kodem QR.

  REKLAMA