Kategorie

Na jakich zasadach opodatkowany jest dochód akcjonariusza spółki komandytowo- akcyjnej?

Katarzyna Broniszewska
spółka komandytowo-akcyjna, podatek, dochód, dywidenda
spółka komandytowo-akcyjna, podatek, dochód, dywidenda
Fotolia
Dotychczas odpowiedź na to pytanie nie była jednoznaczna. Sądy prezentowały dwa różne stanowiska. Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który 16 stycznia 2012 roku wydał uchwałę (sygnatura akt II FPS 1/11) w składzie siedmiu sędziów i rozstrzygnął sporne zagadnienie.

Spółka komandytowo - akcyjna jest spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.

Za jej zobowiązania co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Spółka nie jest więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ są nimi osoby prawne, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będące komplementariuszami lub akcjonariuszami spółki komandytowo-akcyjnej.

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa. Posiada osobowość prawną.

Spółka komandytowo-akcyjna opłacalna podatkowo

Różne stanowiska sądów

Według orzecznictwa części sądów, przychodem akcjonariusza w spółce komandytowo- akcyjnej (S.K.A.) są otrzymane pieniądze z tytułu wypłaconej dywidendy. Natomiast dywidendy nie powinno traktować się jako przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ związana jest z prawem do akcji.  Przychód akcjonariusza wynika z samego faktu posiadania takiego prawa majątkowego w postaci akcji.

W związku z tym przychód podlega opodatkowaniu w roku podatkowym, w którym wypłacono dywidendę. Momentem powstania przychodu jest moment wypłaty zgromadzonych przez spółkę środków.

Dywidenda w formie niepieniężnej dla wspólnika spółki komandytowo akcyjnej płacącego PIT

Drugie stanowisko zakłada, że akcjonariusz podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach, co komplementariusz oraz wspólnicy spółek osobowych (określonych w art. 5 ust 1 i ust 2 oraz art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawa o CIT).

Przepis art. 25 nakazuje, aby podatnicy wpłacali zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Zasady te przewidują, że należy odliczać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prywatnych, uwzględniając część przychodów i kosztów S.K.A., które przypadają na posiadane w trakcie roku obrotowego akcje. Stanowi to rodzaj zaliczkowego uiszczania podatku od dochodu. Takie stanowisko sądów rożni się od powyższego m.in. tym, że inaczej traktuje uzyskiwane przez akcjonariusza dochody. Nie są one dochodami z dywidendy (s.k.a. nie jest osobą prawną), ale podlegają zaliczkowemu opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego.

Zgodnie z tym, zarówno komplementariusz jak i akcjonariusz, odprowadzają w równym stopniu w poszczególnych miesiącach zaliczki od przypadającego na nich dochodu. Odbywa się to na podstawie ustalonych proporcji procentowych i niezależnie od tego, jaką wartość pieniężną faktycznie otrzymują w trakcie roku.    

Opodatkowanie dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

a) przychód spółki 

NSA wskazał, że w przypadku osób prawnych, opodatkowaniu podlegają wszelkie przychody (dochody) powstające w wyniku nabycia pieniędzy i wartości pieniężnych oraz innego rodzaju składników majątkowych (art. 7 ust. 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 Nr 54, poz. 654 ze zmianami), zwanej dalej ustawą lub ustawą o CIT).

Zatem przychód określony jest w sposób ogólny, chociaż niektóre przepisy ustawy wskazują na przedmiot opodatkowania w sposób przykładowy- art. 12 ust 1-3 i 3 c i ust 4b ustawy.

Sąd podkreślił, że jeśli chodzi o kwoty należne, to stanowią podlegający opodatkowaniu przychód tylko wtedy, gdy ich źródłem jest działalność gospodarcza, natomiast momentem powstania przychodu jest chwila faktycznego otrzymania pieniędzy lub wartości pieniężnych, data ich otrzymania.

Przychodami związanymi z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej są otrzymane pieniądze ale i należne przychody, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont). W tym przypadku nie jest istotny moment otrzymania tych przychodów, ponieważ – jak zostało już  wskazane- przychodem są kwoty należne, a więc takie, które nie zostały faktycznie otrzymane.

Polecane: Serwis CIT

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane.

b) udziały w zysku

Prawo do udziału w zysku jest czymś innym niż wierzytelność oraz roszczenie o wypłatę przypadającej akcjonariuszowi części zysku spółki przeznaczonej do podziału.

Przedmiotem wierzytelności jest wypłata należnej części zysku. Akcjonariusz nabędzie ją po spełnieniu kilku warunków:

- zysk musi zostać wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki.                                                 

- Walne Zgromadzenie musi przeznaczyć wypracowany zysk do wypłaty akcjonariuszom zaś uchwała o podziale zysku spółki pomiędzy jej akcjonariuszami wymaga zgody wszystkich jej komplementariuszy.                                                                                                                        

- akcjonariuszowi muszą przysługiwać akcje za dany rok obrotowy w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Wcześniej akcjonariusz ani nie może otrzymać zysku, ani nie ma roszczenia do spółki o jego wypłatę. Dopiero po spełnieniu tych warunków wysokość wierzytelności zostaje konkretnie oznaczona.

c) działalność gospodarcza

NSA wyraźnie podkreślił, że zarówno:

- posiadanie akcji (podobnie jak udziałów) w spółkach prawa handlowego, oraz                              

- czerpanie przychodów z podziału zysku, bez względu na to kiedy akcjonariusz otrzyma z tego źródła pieniądze lub wartości pieniężne,
nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

Powoduje to, że przychód akcjonariusza nie jest przychodem z działalności gospodarczej, a jedynie wynika z posiadania prawa majątkowego w postaci akcji. Również to, czy spółka osiągała przychody z działalności gospodarczej, czy innej, nie ma żadnego znaczenia.

Przychód akcjonariusza nie jest przychodem z działalności gospodarczej.

Działanie spółki komandytowo-akcyjnej oraz jej akcjonariusza stanowią działania dwóch różnych podmiotów praw i obowiązków i są oceniane niezależnie.


d) moment uzyskania przychodu

Przy wskazywaniu tego momentu trzeba wziąć pod uwagę art. 12 ust 1 ustawy o CIT, który mówi o stosowaniu  metody kasowej. Polega ona na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania całości lub części należności, a nie z chwilą wydania lub wykonania jej przedmiotu.

Roszczenie o wypłatę zysku wspólnicy uzyskują z dniem podjęcia uchwały o podziale zysku. Jest to zazwyczaj dzień dywidendy (chyba że zostanie ustalony inny termin). Jeśli będzie to dzień późniejszy niż dzień podjęcia uchwały, to  prawo żądania wypłaty zysku zostaje również przesunięte. Termin wypłaty dywidendy może zostać wskazany w statucie lub uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli nie został oznaczony to należy dokonać wypłaty niezwłocznie po wezwaniu uprawnionego akcjonariusza.

Akcjonariusz nie może zostać pozbawiony prawa do udziału w zysku.

Mimo tego, akcjonariusz może nie uzyskać faktycznie tych środków, jeśli zysk nie został w ogóle osiągnięty lub jeśli nie zostanie przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom.

Wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy  rodzaje przychodów objęte są obowiązkiem podatkowym wtedy, gdy rzeczywiście zostaną przekazane akcjonariuszowi, czyli po dniu dywidendy lub w innym, późniejszym terminie. W innym wypadku obowiązek podatkowy nie powstanie.

Walne zgromadzenie może także wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy (po spełnieniu opisanych już wyżej warunków). Oznacza to, że jeśli akcjonariusz uczestniczył w zyskach spółki w trakcie roku obrotowego, to walne zgromadzenie spółki wypłaca mu zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy. Skutkuje to powstaniem przychodu i obowiązku podatkowego obejmujący przychód cząstkowy uzyskany w tym roku.

Jak rozliczać zyski ze spółki komandytowo-akcyjnej

Skutkiem braku przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zysku, jest brak obowiązku wpłacania z tego powodu zaliczek na podatek dochodowy.

Jeśli akcjonariusz nie otrzymał przychodów w ciągu roku obrotowego, lecz dopiero po jego zakończeniu, to obowiązek uiszczenia zaliczki w tym roku nie powstanie. Natomiast taki obowiązek stanie się aktualny wraz z miesiącem, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku.

Podsumowanie

NSA rozróżnił dwie sytuacje.

1. dotyczy otrzymania przez akcjonariusza przychodu z dywidendy (art. 12 ust 1, pkt 1 ustawy o CIT). W tej sytuacji powinien uiścić sporadyczną zaliczkę na podatek dochodowy spółki za miesiąc, w którym otrzymał wypłatę z zysku. Przychody z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej zostają połączone z innymi przychodami akcjonariusza.

2. dotyczy przypadku, gdy akcjonariusz uczestniczy w zyskach spółki w trakcie roku obrotowego, a zaliczka została mu wypłacona na poczet udziału w zysku. Wtedy akcjonariusza powinien zapłacić od tego przychodu (dochodu) zaliczkę za ten miesiąc, w którym powstał przychód (dochód) i wykazać go we właściwym zeznaniu podatkowym (art. 25 ust 1 ustawy ).

Przepis art. 5 ust 2 ustawy, który dotyczy proporcjonalnego rozliczania kosztów uzyskania przychodu wśród akcjonariuszy, nie ma istotnego znaczenia w opisywanym przypadku- przychodowi z zysku nie towarzyszą po stronie akcjonariusza koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z uchwałą NSA opodatkowanie dochodów akcjonariusza powinno nastąpić dopiero w dniu otrzymania dywidendy. 

Powoduje to, że opodatkowanie dochodu akcjonariusza zostaje przesunięte w czasie i  nie ma on obowiązku rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od tego rodzaju dochodu w trakcie roku.

Spółka kapitałowa będąca akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej nie musi płacić na bieżąco zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.