Kategorie

Najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Janusz Cichoń, Wiceminister Finansów ; Najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Janusz Cichoń, Wiceminister Finansów ; Najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
W ostatnim czasie uchwalono bardzo istotne zmiany w Ordynacji podatkowej, które w większości wchodzą w życie od początku 2016 roku. Pracowano m.in. nad dwiema ważnymi klauzulami – wyjaśniania wątpliwości na korzyść podatników i klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Póki co do Ordynacji wprowadzono tą pierwszą. Cały czas nad zupełnie nową Ordynacją podatkową pracuje też Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. O wyjaśnienia i komentarz odnośnie tych zagadnień poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Odpowiedzi na pytania redakcji portalu infor.pl udzielił Wiceminister Finansów Janusz Cichoń.

Infor.pl:. Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw dorobiła się już w opinii publicznej miana „dużej nowelizacji” Ordynacji podatkowej. Według Ministerstwa Finansów ma ona przede wszystkim na celu racjonalizację i uproszczenie procedur podatkowych, a także informatyzacja procedur oraz uszczelnienie systemu poboru podatków i to już od 1 stycznia 2016 r. Proszę o informację, które elementy tej obszernej nowelizacji są zdaniem MF najważniejsze i dlaczego? Proszę o ich krótką charakterystykę.

Janusz Cichoń: Odpowiadając na to pytanie chciałbym wskazać na dwie zasadnicze grupy nowości: zmiany upraszczające i unowocześniające procedury podatkowe oraz zmiany uszczelniające system podatkowy.

Najważniejsze zmiany upraszczające i unowocześniające procedury podatkowe (zmiany korzystne dla podatników, w tym przedsiębiorców):

Reklama

1) Kompleksowa regulacja kwestii pełnomocnictw. Pełnomocnictwo ogólne podatnik będzie mógł złożyć tylko raz. Będzie ono uprawniać do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych i przed wszystkimi organami, w tym samorządowymi. Pełnomocnictwo ogólne będzie składane w formie elektronicznej do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Nadal będzie istnieć opcja złożenia pełnomocnictwa szczególnego (papierowego lub elektronicznego) ważnego tylko do konkretnej sprawy. Zmiany te ułatwią kontakty podatników z organami podatkowymi. Aktualnie pełnomocnictwo składane jest w urzędzie skarbowym do każdej sprawy.

2) Informatyzacja sprawdzania ksiąg podatkowych. Wprowadza się ujednoliconą formę elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Takie raporty będą przekazywać, na żądanie organu w ramach toczącej się procedury, podatnicy którzy księgi podatkowe prowadzą elektronicznie. Pozwoli to na szybszą analizę danych, skróci czas kontroli i ograniczy angażowanie podatnika. Przewiduje się długie vacatio dla lepszego przygotowania podatników (duzi przedsiębiorcy obowiązkowo od lipca 2016 r., pozostali obowiązkowo od lipca 2018 r., a w okresie lipiec 2016 r. do czerwiec 2018 r. fakultatywnie).

Polecamy: Podatki 2016 - komplet żółtych książek

3) Ujednolicenie właściwości miejscowej urzędów skarbowych dla firm. Podatek VAT będzie rozliczany tam gdzie podatki dochodowe, tj. według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. Ułatwi to kontakty podatnikowi (jeden urząd skarbowy zamiast dwóch), pozwoli na centralizację rozliczeń podatnika oraz ułatwi administracji analizę ryzyka.

Reklama

4) Obniżona o połowę stawka odsetek za zwłokę przy korektach deklaracji podatkowych. Stawka podstawowa wynosi obecnie 8%. Stawka obniżona ma na celu preferencyjne traktowanie tych podatników którzy ujawnią samodzielnie zaległości podatkowe w terminie 6 miesięcy, bez oczekiwania na działanie organu podatkowego. Stosowana będzie bez względu na kwotę zaległości i rodzaj podatku.

5) Unowocześnienie doręczania pism urzędu. Będzie możliwe m.in. wskazanie adresu do korespondencji (innego niż zamieszkania) oraz doręczenie na skrytkę pocztową. Proponuje się przyspieszenie i zmniejszenie kosztów doręczania pism pełnomocnikom zawodowym (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) poprzez doręczenie elektroniczne.

6) Wprowadzenie możliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika. Obecne przepisy Ordynacji podatkowej wskazują na brak możliwości zapłaty zobowiązania podatkowego przez osobę trzecią. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników proponuje się umożliwić techniczną zapłatę podatku przez podmiot inny niż podatnik do wysokości 1000 zł. Ponadto dopuszcza się zapłatę podatku przez małżonka lub innego członka rodziny podatnika bez limitu kwotowego, co ma istotne praktyczne znaczenie dla zwykłych podatników.

7) Wprowadzenie możliwości zapłaty podatku w urzędach skarbowych i urzędach celnych kartą płatniczą. Ułatwi to zapłatę podatku. Aktualnie możliwość zapłaty podatku kartą płatniczą istnieje w odniesieniu do podatków stanowiących dochody budżetu gminy, powiatu lub województwa, po wyrażeniu zgody, w drodze uchwały, przez odpowiednio radę gminy, radę powiatu oraz sejmik województwa. 

8) Otwarcie Rejestru Zastawów Skarbowych. Rejestr zostanie zcentralizowany i będzie dostępny przez Internet (nieodpłatnie), co wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu. Dla zainteresowanych nadal pozostaje opcja formalnego, odpłatnego wypisu.

9) Brak odsetek w przypadku konieczności zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku w wyniku błędu organu podatkowego. W sytuacjach wystąpienia nadpłaty lub zwrotu podatku w wyniku błędnego działania organu podatkowego zwrotowi będzie podlegać tylko kwota nienależnie zwrócona podatnikowi przez organ podatkowy. Od kwoty tej nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

10) Zmiany usprawniające i uelastyczniające system wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ogólnych oraz indywidualnych. Są one wynikiem obserwacji i  analizy ponad 8 letniego okresu funkcjonowania aktualnego systemu interpretacji.


Janusz Cichoń, Wiceminister Finansów

W szczególności zmiany objęły swoim zakresem m.in. interpretacje ogólne poprzez wskazanie jej obowiązkowej treści. Regulacja ta zapewni możliwość zestawienia treści interpretacji ogólnych z zagadnieniami wskazywanymi we wnioskach o interpretacje indywidualne oraz w wydanych interpretacjach indywidualnych.

Zostały wprowadzone także zmiany usprawniające wydawanie oraz eliminowanie interpretacji indywidualnych z obrotu prawnego w przypadkach ich nieprawidłowości. Uregulowano także sytuację, gdy występuje zbieżność wniosku o interpretację indywidualną z treścią aktualnej interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym poprzez wskazanie, że zaistnienie takiej sytuacji będzie skutkowało otrzymaniem przez wnioskodawcę potwierdzenia o możliwości zastosowania się do interpretacji ogólnej, bez konieczności wydawania interpretacji indywidualnej. Kolejne zmiany dotyczyły rozszerzenie kręgu podmiotowego poprzez wprowadzenie możliwości występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przez dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny) oraz  podmiot zamawiający w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Należy także wskazać, że w związku z uchwaleniem ustawy o administracji podatkowej został wyodrębniony nowy organ, do którego zadań będzie należało prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych - dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej. Skoncentrowanie w jednym organie wydawania interpretacji indywidualnych będzie miało wpływ na ich jakość, jak również zwiększy sprawność ich wydawania.

11) Realizacja postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2014 r. sygn. S 5/14. Szybkie informowanie (telefon, mail) o dacie wydania interpretacji indywidualnej i jej treści przed jej formalnym doręczeniem.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Najważniejsze zmiany uszczelniające system podatkowy

1) Wprowadzenie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej przy znacznych zaległościach w VAT, akcyzie i cłach. Stawka podwyższona będzie stosowana przy dużych kwotach zaległości, gdy uszczuplenie jednocześnie przekracza 25% należności oraz przekracza limit wykroczenia skarbowego (5 x minimalne wynagrodzenie). Stawka podwyższona będzie stosowana gdy organ, w toku procedur, wykryje uszczuplenie w deklaracji, albo brak deklaracji. Ujawnione przez organy podatkowe bardzo poważne błędy w zakresie rozliczania (najistotniejszych z punktu widzenia wpływów budżetowych), podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz ceł oraz brak składania w tym zakresie deklaracji podatkowych powinny pociągać za sobą poważniejsze konsekwencje finansowe. Celem tej zmiany jest wzmocniona prewencja przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych oraz zwalczanie oszustw podatkowych.

2) Elastyczność właściwości miejscowej urzędu. Proponuje się wprowadzenie nowego rozwiązania umożliwiającego wyznaczenie jednego „wiodącego” urzędu w sprawach powiązanych podmiotów objętych właściwością miejscową różnych urzędów. Rozwiązanie to będzie stosowane w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia i ułatwi zwalczanie  zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

3)  Przejęcie przez urząd kontroli skarbowej postępowania prowadzonego przez urząd skarbowyZachowując obecny wąski zakres dostępu urzędów skarbowych do informacji bankowych, proponuje się nowe rozwiązanie proceduralne umożliwiające przejęcie postępowania przez urząd kontroli skarbowej mający obecnie znacznie szerszy dostęp do danych bankowych. Procedura ta znajdzie zastosowanie, jeśli dane uzyskane przez urząd skarbowy z banków, w ramach przysługujących im uprawnień, nie pozwolą na pełne wyjaśnienie sprawy. Ułatwi to zwalczanie szarej strefy bez poszerzania uprawnień  urzędów skarbowych.

Infor.pl:. Dlaczego MF zrezygnowało ostatecznie z wprowadzenia obecnie do Ordynacji podatkowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania? Wiadomo, że MF chce (tak np. wypowiadał się 22 lipca br minister Cichoń), by klauzula ta znalazła się dopiero w nowej ordynacji podatkowej. Jednak wielu ekspertów (np. prof. Dominik Gajewski, czy NIK) uważa, że klauzula ta potrzebna jest już teraz. Choćby po to by walczyć z agresywną optymalizacją podatkową stosowaną przez międzynarodowe korporacje. A może dla pozyskania opinii publicznej dla tego projektu trzeba było zawęzić stosowanie tej klauzuli np. do podmiotów powiązanych z podmiotami zagranicznymi.

Janusz Cichoń: Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. To bardzo trudne i kontrowersyjne zagadnienie. Propozycje przepisów dotyczących klauzuli wymagają jeszcze przeprowadzenia dodatkowych analiz. MF dostrzega problem unikania opodatkowania i podejmuje inicjatywy legislacyjne aby ten proceder blokować np. regulacje CFC, czy sprawozdawczość dotycząca cen transakcyjnych. Bieżące kontrole też są kierowane do dużych, międzynarodowych korporacji.

Niezależnie od powyższego zaawansowane są prace nad opracowaniem nowej ordynacji podatkowej. Wykonanie tego zadania zostało powierzone Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, w której zasiadają wybitni przedstawiciele nauki oraz osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych. Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej przewidują wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ważne jest obudowanie klauzuli zasadami ogólnymi, w tym zakazem nadużywania prawa przez organy podatkowe. Rada Ministrów przyjęła założenia więc wprowadzenie klauzuli to tylko kwestia czasu.

Co istotne wydaje się, że środowiska przedsiębiorców coraz lepiej rozumieją, że celem wprowadzenia klauzuli jest ochrona równości konkurencji gospodarczej i bezpieczeństwo finansowe państwa. Klauzula jest w interesie uczciwych firm, które chcą płacić podatki tu gdzie prowadzą biznes, czyli w Polsce. Kilka lat pracy Ministerstwa Finansów i niektórych, świadomych wagi problemu, przedstawicieli nauki daje efekty.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

Infor.pl:5 sierpnia Sejm uchwalił ostatecznie prezydencką wersję klauzuli „in dubio pro tributario” w brzmieniu: „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.” Jak MF ocenia ten przepis? Powiedział Pan (źródło: PAP), że "Ten przepis będzie martwy, albo będzie rodził bardzo wiele problemów interpretacyjnych". Proszę o nieco szersze wyjaśnienie stanowiska MF.

Janusz Cichoń: MF od początku popierało ideę wprowadzenia takiej zasady. Kluczowe jest jej optymalne ujęcie legislacyjne. W toku prac parlamentarnych, opierając się na opiniach niezależnych ekspertów, zostały zaproponowane przez Komisję sejmową oraz Senat inne wersje zapisu tej zasady, jaśniej wyrażone, bardziej kompletne i korzystniejsze dla podatników. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, w brzmieniu przyjętym przez Sejm w ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (art. 2a Ordynacji podatkowej) może powodować wątpliwości interpretacyjne. Takie obawy ma też Rzecznik Praw Obywatelskich. Ministerstwo Finansów poprosiło o opinię w wątpliwych kwestiach Radę Konsultacyjną Prawa Podatkowego, którą kieruje prof. Bogumił Brzeziński.

Inaczej redagując przepis można było pewne dylematy przeciąć. A tak, już teraz treść przepisu budzi dyskusje wśród ekspertów. Przede wszystkim, trzeba poczekać jaką jego wykładnię przyjmie orzecznictwo sądowe.

Infor.pl: Nowa Ordynacja podatkowa. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego przygotowała Kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej. Jak MF ocenia te Założenia? Kiedy zdaniem MF możemy się spodziewać nowej Ordynacji podatkowej.

Janusz Cichoń: Oczywiście MF popiera te Założenia w pełnej rozciągłości. Przypomnieć trzeba, że nowa Ordynacja podatkowa to jedna z inicjatyw Ministra Finansów. Sprawdza się formuła powierzenia tego zadania niezależnej Komisji. Komisja Kodyfikacyjna, pod egidą prof. Leonarda Etela wykonuje znakomitą pracę i to w szybkim tempie.

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej

Główne cele nowej Ordynacji podatkowej:

Ochrona praw podatnika (domniemanie, że podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego).

Zwiększenie skuteczności oraz efektywności wymiaru i poboru podatków.

Najważniejsze obszary zmian:

1. Nowe niewładcze formy działania organów:

- konsultacje - uzgodnienie z organem przeszłych lub przyszłych sposobów rozliczeń podatnika,

- porozumienia – zawierane między podatnikiem a organem podatkowym w trudnych kwestiach dowodowych,

- mediacje podatkowe - rozwiązywanie sporów z udziałem osoby trzeciej (mediatora),

- program współpracy z dużymi podmiotami – podatkowa transparentność firm dla organu w zamian za szybką ścieżkę dla oceny prawidłowości rozliczeń.

2. Wprowadzenie zasad ogólnych prawa podatkowego (np. zakaz nadużywania prawa, wyważanie interesu podatnika oraz interesu publicznego, proporcjonalność w procedurach) oraz określenie katalogu praw i obowiązków podatników.


3. Pewność terminów przedawnienia.

- termin na wymiar - 3 lata dla rozliczeń spoza działalności gospodarczej; 5 lat do rozliczeń przedsiębiorców, bez opcji wydłużeń działaniami urzędu.

- termin na pobór – 5 lat po dokonaniu wymiaru, z opcjami wydłużenia w czasie egzekucji.

4. Uproszczenie procedur podatkowych (np. dłuższy termin na zaskarżenie decyzji, uproszczone tryby, zawieszenie postępowania w uzgodnieniu z podatnikiem w seryjnych sprawach, więcej czynności sprawdzających zamiast kontroli, więcej komunikacji elektronicznej).

5. Podział procedur kontrolnych:

- dla podmiotów wywiązujących się z obowiązków podatkowych – „przyjazna” i mniej sformalizowana,

- dla oszustów podatkowych (np. pranie brudnych pieniędzy, wystawianie pustych faktur, celowe fałszowanie dokumentacji podatkowej) – procedura szybsza i skuteczniejsza.

Opracowanie przez Komisję Kodyfikacyjną projektu ustawy wraz z przepisami wykonawczymi o podstawowym znaczeniu dla proponowanej regulacji ma nastąpić w najpóźniej w terminie 2 lat od dnia przyjęcia kierunkowych założeń przez Radę Ministrów. Rada Ministrów przyjęła założenia, co kończy etap prac koncepcyjnych. Komisja pracuje już nad projektem ustawy.

Minister finansów o nowej Ordynacji podatkowej

Prof. Modzelewski: nowa Ordynacja podatkowa niepotrzebna teraz

Rząd przyjął założenia do nowej Ordynacji podatkowej

Dziękuję za wyjaśnienia.

Rozmawiał Paweł Huczko

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.