Kategorie

Jak uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku?

Klaudia Pastuszko
Jak uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku?/ Fot. Fotolia
Jak uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku?/ Fot. Fotolia
Fotolia
W praktyce podatkowej zachodzi niekiedy sytuacja, gdy podatnik bądź płatnik nie posiadają wystarczających funduszy, aby uregulować spoczywające na nich zobowiązania podatkowe. Jak w tej sytuacji uzyskać odroczenie spłaty podatku? Kiedy istnieje możliwość rozłożenia należności na raty?

Kto może się ubiegać o odroczenie lub rozłożenie podatku na raty?

Ubiegać się o odroczenie bądź też rozłożenie podatku na raty mają możliwość zarówno podatnik, jak i płatnik czy inkasent.

Podatnika definiuje się zgodnie z polskim prawem jako osobę fizyczną, osobę prawną bądź też jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na które przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązki podatkowe, jak między innymi posiadanie numeru identyfikacji podatkowej, ujawnienie źródeł przychodu, zgłoszenie dochodu do opodatkowania, obliczanie należnego podatku, składanie deklaracji podatkowych, zapłata należnego podatków.

Płatnikiem podatku w myśl polskich przepisów podatkowych jest podmiot zobowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia w terminie wyznaczonym prawem podatku należnego, na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego. W tej roli występują w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zakłady pracy, ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Poprzez inkasenta podatku rozumieć należy osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiazaną do pobierania od podatnika podatku i wpłacenia do w określonym przepisami terminie na konto bankowe organu podatkowego. Za jej pośrednictwem może odbywa się często pobór podatku od nieruchomości, od posiadania psów, opłaty lokalne, podatek rolny czy też leśny od osób fizycznych.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w trzech formach. Są to:

- ulgi niestanowiące pomocy publicznej;

- ulgi stanowiace pomoc de minimis;

- ulgi stanowiące pomoc publiczną.

Kiedy można uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty?

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują dwie sytuacje, w których możliwe jest uzyskanie odroczenia lub rozłożenia na raty należności podatkowej. Jest to ważny interes podatnika oraz interes publiczny.

O ważnym interesie podatnika można mówić wtedy, gdy niemożność uregulowania zobowiązań podatkowych zachodzi wskutek nie dających się przewidzieć, losowych, nadzwyczajnych przypadków. Dotyczy to sytuacji, gdy zapłata podatku prowadziłaby do zagrożenia egzystencji podatnika lub jego rodziny, powodując niezdolność do utrzymania się i konieczność korzystania z pomocy społecznej, jak nagła choroba prowadząca do niezdolności zarobkowej, utrata pracy, czy też niespodziewana katastrofa, która uniemożliwia podatnikowi zarobek. Dotyczy to także sytuacji, gdy wskutek zapłacenia podatku zdolność firmy podatnika do funkcjonowania na rynku uległaby znacznemu pogorszeniu. 

Z ważnym interesem publicznym wiążą się sytuacje, w których wskutek opłacenia podatku nastąpiłaby szkoda mająca charakter ogólny, dotycząca wartości istotnych z punktu widzenia ogółu społeczeństwa, przedstawionych w zasadach różnych gałęzi prawa. Przykładami mogą być sytuacje, w których wskutek opłacenia podatku dochodziłoby do braku możliwości wypłaty wynagrodzeń należnych pracownikom lub konieczności dokonania zwolnień grupowych.

W jaki sposób uzyskać ulgę?

Rozłożenie na raty bądź też odroczenie spłaty podatku stanowi sytuację wyjątkową. Ma to związek z faktem, iż wyjątek stanowi zapłata podatku po terminie. Aby uzyskać taką możliwość konieczne jest zwrócenie się z odpowiednim pismem do odpowiedniego organu, tym samym rozpoczynając postępowanie w tej sprawie.

Odpowiednim pismem będzie wniosek spełniający wytyczne: jeśli celem jest rozłożenie zaległości na raty właściwy będzie formularz RAT-Z, a jeśli odroczenie terminu zapłaty – TER-Z. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Organem właściwym w sprawie tego postępowania jest właściwy urząd skarbowy – co do zasady ten, w którym złożona została uprzednio deklaracja podatkowa. Wniosek może być złożony osobiście bądź przy pośrednictwie operatora pocztowego. Następnie należy oczekiwać na decyzję organu.


Wniosek o rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie

Przepisy prawa podatkowego określają cały szereg wytycznych, którymi należy się kierować sporządzając wniosek o rozłożenie płatności na raty bądź jej odroczenie. Wśród danych, które należy podać, znajdują się:

- dane identyfikujące wnioskodawcę, wraz z numerem NIP;

- dane identyfikujące naczelnika urzędu skarbowego, do którego pismo jest kierowane;

- wskazanie rodzaju ulgi, o jaką podatnik wnioskuje – czyli określenie, czy składa on wniosek o odroczenie płatności, czy o rozbicie jej na raty;

- dokładne określenie przedmiotu, o który podatnik wnioskuje – czyli określenie rodzaju podatku, okresu czy też kwoty;

- wskazanie argumentów mających poprzeć wniosek podatnika – powołanie się na interes publiczny czy też prywatny, wskazanie przyczyn braku możliwości uiszczenia daniny;

Reklama

- przy wniosku o odroczenie określenie terminu, w którym nastąpi możliwość spłaty należności oraz uprawdopodobnienie go – czyli podanie okoliczności, na podstawie których podatnik domniemuje, iż w określonym terminie będzie miał możliwość spłaty podatku;

- przy wniosku o rozłożenie płatności na raty – podanie wysokości oczekiwanych rat oraz terminów ich spłaty, a także podobnie jak przy wniosku o odroczenie płatności uprawdopodobnienie dokonania ich w podanych terminach;

- wskazanie, na jakich warunkach ulga miałaby zostać udzielona – w sytuacji gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Może być to ulga niestanowiąca pomocy publicznej, ulga stanowiąca pomoc de minimis, ulga stanowiąca pomoc publiczną;

- własnoręczny podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnik.

We wniosku warto umieścić także swoje dane kontaktowe, jak numer telefonu czy też adres poczty elektronicznej, w celu usprawnienia procedury – zdarzyć się może, iż w celu rozstrzygnięcia wniosku organ skarbowy będzie miał potrzebę skontaktowania się z podatnikiem. 

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Złożenie samego wniosku skutkowałoby jednak decyzją negatywną. Aby był on ważny, należy załączyć do niego liczne informacje. Załączniki, które powinny być zamieszczone to:

- dokumenty które mają przechylić szalę na korzyść podatnika, uprawdopodobniające argumenty przywołane we wniosku;

- sprawozdania  finansowe  za  ostatnie  3  lata  obrotowe, sporządzone  zgodnie z przepisami o rachunkowości;

- dane z okresowego bilansu, rachunek zysków i strat i wszelkie inne informacje o bieżącej sytuacji finansowej podatnika;

- wypełnione oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, mogących być przedmiotem zastawy skarbowego bądź pisemne oświadczenie o odmowie jego złożenia;

- dokumenty potwierdzające realną szansę spłaty należności podatkowej w określonych we wniosku terminach.

W przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcą należy złożyć także oświadczenie o stanie majątkowym wraz z informacją na temat ilości osób pozostających we wspólnym z podatnikiem gospodarstwie domowym oraz o ich przychodach i wydatkach.

Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i ubiega się o pomoc de minimis, oprócz powyższych informacji powinien dołączyć także:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo  oświadczenia o wielkości  pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie czy też rybołówstwie.

Jeśli wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą i stara się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc publiczną, oprócz podstawowych załączników powinna dołączyć także:

- informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy;

- formularz  informacji  przedstawianych  przy  ubieganiu się o pomoc  inną  niż pomoc  w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, lub;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Ponadto w sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik podatnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do występowania w danej sprawie oraz uiścić opłatę skarbową.

Termin złożenia wniosku

Polskie przepisy podatkowe uwzględniają dwie drogi opłacenia podatku po terminie. Są to ulgi w spłacie podatku oraz ulgi w spłacie zaległości podatkowej – w tym przypadku organ skarbowy dokonuje naliczania odsetek. Ulga w spłacie następuje, gdy wniosek składany jest jeszcze przed terminem, do którego należność powinna zostać wpłacona, zaległość podatkowa natomiast gdy wnioskuje się o ulgę po upływie terminy płatności. Z tego właśnie tytułu korzystniejsze dla podatnika jest wnioskowanie o rozłożenie na raty przed upływem terminu płatności podatku.


Co się dzieje po złożeniu wniosku?

Wniosek złożony przez podatnika wszczyna postępowanie podatkowe, które co do zasady, o ile wniosek nie zawiera braków formalnych, kończy się wydaniem decyzji. Podatnik może jej oczekiwać w ciągu jednego bądź dwóch miesięcy – jeśli jednak sprawa okaże się trudna do rozstrzygnięcia organ może wyznaczyć inny termin, o czym poinformuje podatnika. Istnieje także możliwość, iż zostanie on wezwany w celu wyjaśnienia wątpliwości czy też uzupełnienia wniosku. Podatnik może otrzymać także postanowienie o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy. Ma to miejsce jeszcze przed wydaniem decyzji. Organ nie musi wydawać takiego postanowienia w sytuacji, gdy bez zastrzeżeń przyjmuje wniosek podatnika. Po upływie terminu organ przy pomocy operatora pocztowego przesyła decyzję.

Decyzja pozytywna nakłada na podatnika obowiązek terminowego spłacenia należności bądź terminowego spłacania przyznanych rat. Decyzja negatywna natomiast daje możliwość odwołania się do dyrektora izby skarbowej, a jeśli wynik odwołania nadal nie będzie satysfakcjonujący, możliwość zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Warto także zauważyć, iż w sytuacji, w której organ nie wyda decyzji negatywnej w ciągu dwóch miesięcy, naliczanie odsetek zostaje wstrzymane.

Jeśli decyzja jest pozytywna, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub od kwoty zaległości podatkowej. Stawka ta wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, liczonej jako 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2%, stawka nie może być niższa niż 8%. Jej wysokość oblicza się przy stosowaniu stawki obowiązującej w dniu wydania decyzji. Opłata nie jest nakładana, jeżeli niemożność opłacenia podatku nastąpiła wskutek klęski żywiołowej lub wypadku losowego.

Spłata podatku

Spłata podatku w powinna nastąpić w wyznaczonych przez organ skarbowy terminach. Zapłaty można dokonywać w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku terminowej wpłaty, tj. przy pomocy operatora pocztowego, konta bankowego lub osobiście w kasie urzędu skarbowego.

Jeśli płatność nie została dokonana w odpowiednim terminie lub podatnik zalega z którąkolwiek ratą, termin płatności ponownie zmienia się na ten pierwotny, wynikający z przepisów, nie zaś z wydanej decyzji – samą decyzję zaś uznaje się za wygasłą.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dlaczego francuskie firmy (prawie) nie płacą w Polsce CIT?

  Szereg francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości. Jednocześnie wiele francuskich korporacji otrzymało pomoc państwową większą niż zapłacony przez nie podatek – wynika z opublikowanego 5 sierpnia 2021 r. raportu ZPP.

  Ceny transferowe - obowiązek sporządzania dokumentacji „master file”

  Dokumentacja „master file” (ceny transferowe). Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedź na interpelację poselską w sprawie grupowej dokumentacji cen transferowych „master file”.

  Polski Ład. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Ryczałt według Polskiego Ładu – obniżki stawek podatku dla wybranych, wzrost kosztów dla wszystkich. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.