Kategorie

Marynarze zwolnieni z PIT od 2020 roku

Opracował Paweł Huczko
Marynarze zwolnieni z PIT od 2020 roku
Marynarze zwolnieni z PIT od 2020 roku
Fotolia
25 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i ustawy o pracy na morzu, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Projekt ten zakłada, że marynarze mieszkający w Polsce, pracujący na statkach morskich pod polską banderą oraz pod banderami państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą zwolnieni z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych za pracę przez co najmniej 183 dni w roku podatkowym (chodzi o statki wykorzystywane do przewozu pasażerów lub ładunków w żegludze międzynarodowej). Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

Wprowadzone rozwiązanie oznacza dostosowanie kosztów zatrudnienia marynarzy pływających pod polską banderą do standardów europejskich, a tym samym poprawę konkurencyjności zwłaszcza polskich marynarzy na międzynarodowym morskim rynku pracy. Nowe przepisy przyczynią się do utrzymania miejsc pracy na statkach pod polską banderą

Dzięki tej zmianie Polska dołączy do państw unijnych stosujących „Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego”. Przewidziano w nich zwolnienie z podatku PIT dochodów marynarzy zatrudnionych na statkach zarejestrowanych pod banderami państw członkowskich. Mają one także zapobiegać przerejestrowywaniu statków z rejestrów narodowych UE do rejestrów państw, które przyznają zwolnienia podatkowe armatorom i marynarzom (tzw. wygodne bandery).

Reklama

Europejscy armatorzy masowo korzystają z usług oferowanych przez kraje z tanimi banderami. Flota handlowa większości polskich armatorów także pływa pod obcymi banderami, co ma związek przede wszystkim z kosztami pracowniczymi, czyli podatkiem od dochodów i ubezpieczeniem w ZUS. Marynarze zatrudnieni na statkach zarejestrowanych w rejestrze statków Wspólnoty Bahamów, który jest jednym z najpopularniejszych rejestrów wśród polskich armatorów – zwolnieni są w całości z podatku dochodowego.

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) listę dziesięciu największych rejestrów statków pod względem zarejestrowanego tonażu na świecie otwiera Panama. W następnej kolejności są: Liberia, Wyspy Marshalla, Singapur, Malta, Wspólnota Bahamów, Zjednoczone Królestwo, Chiny, Grecja i Japonia. Polska – ze względu na niekorzystny system podatkowy i ubezpieczeń społecznych – w tym zestawieniu znajduje się na 109. miejscu. Większy tonaż mają nawet państwa bez dostępu do morza takie jak Mongolia, Szwajcaria czy Luksemburg.

W rezultacie państwa mające najwięcej statków zarejestrowanych w swoich rejestrach stosują liczne zachęty podatkowe dla armatorów. Aktywna polityka podatkowa tych państw doprowadziła do wyrejestrowania statków z rejestrów narodowych państw UE.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Zwolnienie z PIT dla marynarzy

W art. 1 projektu proponuje się dodanie w art. 5a ustawy o PIT definicji terminów „marynarz” i „armator”.

Reklama

Ponadto proponuje się rozszerzenie aktualnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o PIT o statki podnoszące banderę państw członkowskich UE oraz EOG. Dzięki temu możliwość uzyskania zwolnienia od podatku uzyskają marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą, ale również pod banderami państw UE i EOG.

Dodatkowo, proponuje się zmianę minimalnego okresu pracy na statkach morskich, warunkującego prawo do nabycia zwolnienia podatkowego poprzez zastąpienie terminu „okres przekraczający 183 dni” sformułowaniem „co najmniej 183 dni”. Zwolnienie bowiem przysługiwać powinno marynarzom pod warunkiem przepracowania na morzu przynajmniej połowy roku kalendarzowego, czyli „co najmniej 183 dni”.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Zaświadczenie

Konsekwencją rozszerzenia zakresu zwolnienia na inne niż Polska bandery jest zmiana art. 21 ust. 35 ustawy o PIT, zgodnie z którą fakt wykonywania pracy na statku potwierdza się na podstawie zaświadczenia wydanego przez armatora lub agencję zatrudnienia.

Agencje zatrudnienia mimo faktu, że zgodnie z ustawą o pracy na morzu pośredniczą w zatrudnieniu marynarzy, dysponują nie tylko wiedzą o okresie, na który zawarta została marynarska umowa o pracę. Agencje zatrudnienia zwykle współpracują z kilkoma armatorami, z którymi są w ścisłym kontakcie; w praktyce często są przedstawicielstwami armatorów w Polsce. Dysponują zatem wszelkimi informacjami dotyczącymi faktycznej długości okresu pracy na statku morskim marynarzy zatrudnianych za ich pośrednictwem, stąd uprawnione mogą być do wystawania zaświadczeń potwierdzających okres pracy na statku. Treść przedmiotowego zaświadczenia jest podobna do treści zaświadczenia wydawanego przez polskich armatorów zgodnie z art. 85 ustawy o pracy na morzu. Poza informacjami wymaganymi od polskich armatorów, w zaświadczeniu znajduje się dodatkowo informacja o banderze statku, na którym marynarz pracował, bez której ustalenie podstaw do zastosowania zwolnienia może być niemożliwe. W stosunku do zaświadczenia, o którym mowa w art. 85 ustawy o pracy na morzu, zaświadczenie w części dotyczącej informacji o armatorze zawiera wyłącznie te elementy, które są możliwe do uzyskania od firmy prowadzącej działalność gospodarczą poza granicami Polski.

Projekt zakłada, że zmienione przepisy, w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o PIT, stosowane mają być do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązują w okresie jej obowiązywania.


Okres pracy na statku

Ponadto, zaproponowano doprecyzowanie okresów pracy na statkach (jak okres podróży na statek i powrotu z niego, czy też repatriacji – które zgodnie z Konwencją o pracy na morzu są okresami zatrudnienia) oraz wskazanie okresów równoważnych, podczas których marynarz nie z własnej winy nie przebywa na statku.

Celem proponowanego rozwiązania jest zachęcenie armatorów do przeflagowania swoich statków spod bander, które gwarantują marynarzom zwolnienia podatkowe, pod banderę polską. Ponadto, rozwiązanie to ma dać marynarzom pewność, że po podjęciu decyzji o zatrudnieniu na statku podnoszącym polską banderę, będą mieli prawo do uzyskania zwolnienia podatkowego, nawet w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od siebie (a określonych w projekcie) nie będą mogli wykazać się faktycznym czasem pracy na statku w licznie co najmniej 183 dni. Marynarz, podejmując decyzję o zatrudnieniu na statku podnoszącym polską banderę i licząc na zwolnienie podatkowe, musi mieć bowiem pewność i gwarancję, że warunki tego zwolnienia będą na tyle precyzyjnie określone, że sytuacji, w której nie uda mu się przepracować na statku wymaganego okresu (z przyczyn całkowicie od niego niezależnych), nie będzie postawiony w sytuacji, w której okaże się, że zmuszony będzie do odprowadzenia podatku od swoich dochodów – na co jego budżet domowy może być całkowicie nie przygotowany i co, w skrajnej sytuacji, może doprowadzić do jego bankructwa.

Z powyższych względów, proponuje się, by do okresu pracy na statku morskim, obok czasu faktycznej pracy na morzu, zaliczać także:

 1. podróż do miejsca rozpoczęcia pracy na statku, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi,
 2. podróż z miejsca zakończenia pracy na statku do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego w marynarskiej umowie o pracę, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi;

Okresy dojazdu na statek i powrotu z niego do domu, lub miejsca wskazanego w marynarskiej umowie o pracę, zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, są okresem zatrudnienia na statku. Nie ma możliwości, by w sposób inny, niż dojazd do portu zawinięcia statku osiągnąć miejsca pracy, ani z takiego portu powrócić do miejsca zamieszkania. Nawet w przypadku, gdy uznamy przekroczenie granicy państwa za moment wyjazdu do pracy lub powrotu z pracy. Warto dodać, że granica morska, w przeciwieństwie do granicy lądowej, czy powietrznej, nie jest rozumiana, jako „granica strefy Shengen”. Dlatego też dla każdego marynarza, który jest członkiem załogi statku uprawiającego żeglugę promową pomiędzy portami np. Polski i Szwecji wejście na pokład statku będącego jego miejscem wykonywania pracy jest połączone z przekroczeniem granicy państwowej i jest wyjazdem poza „strefę Shengen”. Podstawą podejścia do kwestii uzyskania ulgi w podatku dochodowym w wielu państwach jest właśnie uznanie, że prawo takie można nabyć spędzając jakiś czas poza granicami kraju zamieszkania, wychodząc z założenia, że w tym czasie nie korzysta się z żadnych systemów/serwisów krajowych. Co do zasady w obydwu przypadkach wymienionych powyżej jest to podróż poza granice państwa. Biorąc zaś pod uwagę zasadę sprawiedliwości, brany pod uwagę powinien być rzeczywisty okres takich podróży.

 1. repatriację i czas oczekiwania na repatriację, jeżeli marynarska umowa o pracę została rozwiązana z winy armatora lub na skutek zatonięcia, zaginięcia lub utraty statku w inny sposób - jeśli jest dłuższy niż okres, o którym mowa w pkt oraz 2

Uzasadnienie analogiczne do punktów 1) i 2) powyżej w kwestii przebywania poza granicami kraju i ścisłego powiązania z pracą na statku.

Zdarzenia, o których mowa w tym przepisie (rozwiązanie marynarskiej umowy o pracę z winy armatora, zatonięcie, zaginięcie lub utrata statku) to zdarzenia, na których wystąpienie marynarz nie miał żadnego wpływu. Nie jest zatem jego winą fakt, że w czasie, kiedy powinien przebywać na statku (i zarabiać) – nie może tego uczynić. Byłoby zatem rzeczą niesprawiedliwą karanie marynarza dodatkowo możliwością nieuzyskania adekwatnej liczby dni pracy, a tym samym odcięciem go od dostępu do prawa skorzystania z ulgi podatkowej w sytuacji, kiedy i tak został pozbawiony możliwości zarobkowania.

Wprawdzie art. 33 ustawy o pracy na morzu w sytuacji rozwiązania rybackiej umowy o pracę na skutek zatonięcia, zaginięcia lub utraty statku w inny sposób, dają marynarzowi prawo do odszkodowania, jednak jest ono ograniczone co do długości okresu za jaki przysługuje. A co najważniejsze, odszkodowanie to przysługuje jedynie w przypadkach opisanych w art. 33. ustawy o pracy na morzu. Polskie prawo pracy, jak również ustawa o pracy na morzu, wskazuje cały szereg innych przypadków, które dają prawo pracownikowi do rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy, nie ma zatem potrzeby uszczegóławiać przedmiotowego terminu.

 1. okres pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego oraz okres niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy,

Okres pobierania zasiłku chorobowego, jak i okres o niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby, są bezpośrednio związane z pracą na statku, są bowiem wynikiem zdarzeń mających miejsce w czasie zatrudnienia, czyli właśnie na statku.

Kwestia pobierania zasiłku macierzyńskiego nie jest co prawda okolicznością niezależną od marynarza, jednak zgodnie ze światowymi trendami w transporcie morskim, zmierzającymi do popularyzacji zawodu marynarza wśród kobiet
i działaniami Międzynarodowej Organizacji Morskiej na rzecz równouprawnienia w tej kwestii, stanowić ma zachętę dla kobiet do podejmowania decyzji o pracy na morzu. Warto również wskazać, że w przypadku pracy na lądzie, okres przebywania na urlopie macierzyńskim (i rodzicielskim) wliczany jest do czasu pracy pod postacią okresu składkowego, liczonego na poczet wypłaty świadczeń emerytalnych.

 1. szkolenie lub przeszkolenie w morskich jednostkach edukacyjnych, wynikające
  z wymogów Konwencji STCW

Okresy szkoleń są ściśle związane z pracą na morzu, czyli byciem członkiem załogi statku morskiego w rozumieniu ustawy o pracy na morzu. Dla uzyskania możliwości wykonywania zawodu marynarza niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, potwierdzonych odpowiednim dyplomem, świadectwem lub świadectwem przeszkolenia. Przy czym mówiąc o okresach szkoleń związanych z kwalifikacjami marynarzy, nie można mieć na myśli okresu nauki w szkole w celu nauczenia się zawodu. Szkolenia i przeszkolenia dla marynarzy są obowiązkowe i wymagane prawem międzynarodowym (uchwalona przez Międzynarodową Organizację Morską Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, zwana Konwencją STCW) do podjęcia pracy na statku. Ponadto, celem utrzymania wymaganych kompetencji (i dalszej możliwości bycia zatrudnionym na statku), szkolenia i przeszkolenia muszą być cyklicznie odnawiane. Przy czym nie mówimy tu o jednym szkoleniu, odbywanym raz na kilka lat, a o całym szeregu szkoleń i przeszkoleń, trwających od kilku dni do kilku tygodniu, powtarzanych co 5 lat celem wyłącznie utrzymania kompetencji marynarza, a tym samym aktualnych dokumentów wymaganych do pracy na statku.

 1. szkolenia lub przeszkolenia, na które marynarz został skierowany przez armatora

Szkolenia te, podobnie jak szkolenia wymagane Konwencją STCW w pkt 5, warunkują możliwość wykonywania pracy marynarza. Powinny być wliczane do czasu pracy marynarza analogicznie, jak wliczane są szkolenia, na które pracownika na lądzie kieruje pracodawca. Okres przebywania pracownika na szkoleniu przez pracodawcę uznawany jest jako czas pracy, a pracownik z ten okres otrzymuje wynagrodzenie.

 1. urlop wypoczynkowy, jeżeli marynarska umowa o pracę przewiduje jego uzyskanie

Płatny urlopu wypoczynkowy, zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, jest okresem zatrudnienia na statku.

 1. wolne od pracy pobytu na lądzie, udzielone bezpośrednio po czasie pracy na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku

Przepis ten odnosi się sytuacji obsługiwania statku przez dwie wymieniające się załogi i, co istotne, obydwie te załogi w czasie wykonywania pracy na statku wypracowują podwójny limit czasu pracy. Ich godziny pracy, przekraczające powszechny limit czasu pracy, nie są liczone jako praca w nadgodzinach. I właśnie z tego powodu mają prawo do wolnego czasu na lądzie, równoważnego do okresu zaokrętowania w takich przypadkach.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.