Kategorie

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności - skutki w PIT i VAT

Wiesław Dzikowski
Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.
Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności - skutki w PIT i VAT /Fot. Fotolia
Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności - skutki w PIT i VAT /Fot. Fotolia
Fotolia
Myśląc o założeniu własnej działalności gospodarczej warto rozpatrzyć różne możliwości zdobycia funduszy. Jedną z tych form jest dotacja z Urzędu Pracy (PUP). Podpowiadamy, jak traktowana jest tego rodzaju dotacja na gruncie przepisów o podatku PIT i VAT.

Aby móc skorzystać z takiej możliwości należy złożyć wniosek o dotację. Ważnym elementem tego rodzaju dofinansowania jest fakt, że dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest bezzwrotna. Dotację można otrzymać w miarę krótkim czasie (około kilku tygodni) i jest ona wypłacana z góry. Oznacza to, że nie trzeba ponosić wydatków na rozpoczęcie własnego biznesu z własnych środków.

By móc ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. trzeba posiadać status osoby bezrobotnej lub statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej;
 2. osoba bezrobotna nie może być studentem studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie;
 3. w okresie minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (okres ten zależy od UP, w którym składa się wniosek) nie można było prowadzić żadnej działalności gospodarczej;
 4. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia nie odmówiło się przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu;
 5. w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie można mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 6. nie otrzymało się już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie złożyło się w tym samym czasie wniosku o dotację w innym urzędzie pracy.

W celu złożenia wniosku w Urzędzie Pracy należy wcześniej zarejestrować się jako bezrobotny. W zależności od Urzędu Pracy obowiązuje czas karencji na złożenie wniosku o dofinansowanie. Może to być miesiąc lub 3 miesiące od dnia rejestracji. Dlatego dobrze jest dowiedzieć się wcześniej jakie są warunki na złożenie wniosku o dotację w danym urzędzie by móc ewentualnie odpowiednio się przygotować na rozpoczęcie działalności.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Sama procedura jest dość prosta. Czasami już w okresie kilku tygodni od dnia złożenia wniosku można uzyskać decyzję o przyznaniu dotacji. W niektórych przypadkach okres ten może się wydłużyć – wszystko zależy od ilości złożonych wniosków w danym Urzędzie. Wnioski badane są pod względem formalnym i merytorycznym. Bada się również kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie zawodowe ocenia się rodzaj zaplanowanej działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione warunki nie są pełną, zamkniętą listą dlatego istotne jest zapoznanie się z regulaminem dotyczącym przyznawania dotacji udostępnianym w wybranym urzędzie.

Reklama

Drugim z koniecznych elementów jest przedstawienie odpowiednich dokumentów. Wymaganymi mogą być: biznesplan, certyfikaty, dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe, referencje i wszelkie inne dokumenty, które mogą wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. W wielu przypadkach sam biznesplan jako osobny dokument może nie być konieczny gdyż wiele wniosków zawiera w swojej budowie uproszczony biznesplan.

Gdy decyzja o przyznaniu dotacji jest pozytywna - podpisuje się umowę z danym urzędem pracy. Do podpisania umowy mogą być konieczni poręczyciele w sytuacji gdyby był konieczny zwrot dotacji do Urzędu Pracy.

Gdy mamy już podpisaną umowę to otrzymamy środki pieniężne na wskazany rachunek bankowy. Kwota otrzymanych środków jest różna w zależności od Urzędu Pracy. Natomiast wstępnie można przyjąć, że wynosi ona mniej więcej sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Konkretną informację na temat wysokości kwoty dotacji można uzyskać w konkretnym urzędzie.

Reklama

Należy mieć na uwadze, że wydatkowanie środków z dotacji może podlegać kontroli z Urzędu Pracy dlatego ważne jest aby wykorzystać je zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Jeśli środki zostaną wydane niezgodnie z warunkami umowy wtedy urząd poprosi nas o zwrot dotacji nawet w całości.

Ważnym warunkiem determinującym brak konieczności zwrotu dotacji jest fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy. W sytuacji gdy termin ten nie zostanie dotrzymany również wtedy urząd zażąda od nas zwrotu środków.

Trzeba pamiętać, iż zwrot środków następuje wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zwrotu.

Dotacja z urzędu pracy w kosztach uzyskania przychodów

Zanim rozpatrzymy czy wydatki pokryte z dotacji będą lub nie będą kosztami uzyskania przychodu należy wspomnieć, że zgodnie z artykułem art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT środki z takiej dotacji są zwolnione z podatku PIT.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 56 ustawy o PIT nie są podatkowym kosztem wydatki pokryte z różnego rodzaju dofinansowań. Artykuł ten nie wymienia jednak dotacji dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT. Oznacza to, że niektóre wydatki sfinansowane w ten sposób mogą być kosztem.

Zgodnie z podstawową definicją, zawartą w ustawie o PIT, za koszty uzyskania przychodów (KUP) należy uznać wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu albo w celu utrzymania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Jednocześnie wydatek taki nie może być wymieniony w art. 23 ustawy PIT. W artykule 23 ustawy jest katalog kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (NKUP) czyli takich, które nie wpłyną na pomniejszenie kwoty płaconego podatku dochodowego.

Środki pozyskane z dotacji z Urzędu Pracy można wydać na majątek trwały – czyli środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które posłużą nam do wykonywania naszej działalności oraz na wyposażenie np. biura lub na materiały i towary lub usługi, które będą związane z naszą działalnością.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Należy wziąć pod uwagę, że wydatki na majątek trwały, sfinansowany z dotacji, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Zasada ta wynika z art. 23 ust. 1 pkt. 45 ustawy, w którym zapisano, iż odpisów amortyzacyjnych środków trwałych albo wartości niematerialnych pokrytych z dotacji, nie należy uznawać za koszty firmowe. To natomiast oznacza, że odpisy amortyzacyjne nie powinny być w tym przypadku ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Może natomiast wystąpić sytuacja, w której zakup środka trwałego został pokryty częściowo ze środków z dotacji, a częściowo ze środków własnych. W takie sytuacji jako koszt uzyskania przychodu będzie można uznać tą część amortyzacji, która będzie wynikała z wartości początkowej środka trwałego pokrytego z własnych środków.

Zatem osoba otwierająca działalność gospodarczą, która zakupy finansuje dotacją z urzędu pracy, powinna rozważyć jak zakwalifikować firmowy majątek. Jeśli wartość danej rzeczy nie przekracza 10.000,00 złotych (limit konieczności ujęcia zakupów w rejestrze środków trwałych), to nie musi ona zaliczać jej do środków. Wtedy wydatek sfinansowany z dotacji stanie się kosztem uzyskania przychodów od razu. Jeśli jednak chce uznać taki sprzęt za środek trwały, to nie zaliczy odpisów amortyzacyjnych z tego rodzaju sprzętu do kosztów podatkowych. Jak więc widać, odpowiednia kwalifikacja majątku decyduje o zasadach jego rozliczenia. Niestety oznacza to jednocześnie, że aby móc skorzystać z możliwości ujmowania odpisów amortyzacyjnych jako koszty uzyskania przychodu, zakupy środków trwałych powinny być sfinansowane ze środków własnych.

Dotacja z urzędu pracy w zakresie podatku VAT

Osoby zakładające swoją działalność gospodarczą mogą podjąć decyzję czy chcą być tzw. czynnymi podatnikami podatku VAT. Oznacza to nic innego jak fakt rozliczania tego podatku w swojej działalności. Jest to dość istotny element podejmowania decyzji z uwagi na fakt, że wszelkiego rodzaju usługi i towary są w zdecydowanej większości przypadków opodatkowane VAT-em.

Kwestię rozliczania podatku VAT reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z par. 8 ust. 2 pkt. 5 tego rozporządzenia, osoba prowadząca działalność zobowiązana jest do zwrotu odliczonego lub zwróconego podatku VAT, dotyczącego zakupionych w ramach przyznanego dofinansowania wydatków.  Oznacza to nic innego jak fakt zwrotu do urzędu pracy wartości podatku VAT od dokonanych zakupów pod warunkiem, że dotacja pokrywała również wartość tego podatku. Istnieje jednak alternatywa dla tego typu operacji. Osoba zakładająca działalność gospodarczą może złożyć w urzędzie pracy oświadczenie, iż rezygnuje z prawa do odliczenia podatku. Wtedy zwrot podatku VAT do urzędu nie będzie konieczny. Niestety drugą stroną tego medalu będzie brak możliwości pomniejszenia poniesionego wydatku o kwotę tego podatku VAT.

Dodatkowym obciążeniem jest również fakt, iż  do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć będzie można tylko kwotę netto wydatku. Przepisy podatkowe są w tym przypadku bezwzględne i mówią, że podatek VAT może stanowić koszt tylko wtedy, gdy podatnik nie posiadał prawa do jego odliczenia. Istotnym jest sformułowanie „nie posiadał prawa” co nie jest jednoznaczne z dobrowolnym zrzeczeniem się tego prawa. Tak więc jeżeli z takiego prawa zrezygnowaliśmy, podatek VAT nie może stać się kosztem dla naszej firmy.

Jak widać złożenie wniosku i spełnienie odpowiednich wymagań stawianych przez urzędy pracy nie jest zbyt skomplikowane. Trudne natomiast może się okazać odpowiednie wydatkowanie tych środków oraz podjęcie decyzji co do rejestracji jako czynny podatnik VAT. Ważne jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji, odpowiednie kwalifikowanie wydatków o czym nie każdy początkujący przedsiębiorca musi wiedzieć.

Wiesław Dzikowski, księgowy
Biuro Rachunkowe BR Progres sp. z o.o.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Ryczałt według Polskiego Ładu – obniżki stawek podatku dla wybranych, wzrost kosztów dla wszystkich. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.