REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opodatkowanie kryptowalut w Polsce – przychody, koszty, rozliczenia

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych
Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe
Opodatkowanie kryptowalut w Polsce – przychody, koszty, rozliczenia
Opodatkowanie kryptowalut w Polsce – przychody, koszty, rozliczenia

REKLAMA

REKLAMA

Jakie transakcje związane z kryptowalutami są opodatkowane w Polsce? Co jest przychodem podatkowym, a co kosztem? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jak trzeba rozliczyć podatek od kryptowalut?
rozwiń >

Definicja kryptowaluty

Definicja waluty wirtualnej została określona w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, do której odsyłają art. 4a pkt 22a ustawy CIT i art. 5a pkt 33a ustawy PIT. Zabieg ten skutkuje ujednoliceniem definicji waluty cyfrowej w polskim porządku prawnym. Co ważne, pojęcie kryptowaluty zawiera się w ustawowo uregulowanym pojęciu waluty wirtualnej, które jest pojęciem szerszym.

Zgodnie z ww. przepisem walutą wirtualną jest:
„cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiem
- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego”.

Autopromocja

Powstanie obowiązku podatkowego

W polskich regulacjach podatkowych opodatkowany został jedynie przychód z kryptowalut. W przeciwieństwie do regulacji obowiązujących m.in. w Wielkiej Brytanii, w Polsce transakcje wymiany walut na inną walutę wirtualną nie podlegają opodatkowaniu. Również wzrost wartości portfela zawierającego kryptowaluty nie podlega opodatkowaniu, dopóki nie dojdzie do wymiany waluty wirtualnej na pieniądz fiducjarny – pieniądz, którym dokonujemy codzienne transakcje, np. PLN.

Obowiązek podatkowy rodzi uzyskanie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Należy wskazać, że nie ma obowiązku płacenia zaliczek za uzyskany przychód – podatek za obrót kryptowalutami jest rozliczany raz w roku wraz z deklaracją PIT. Brak obowiązku płacenia zaliczek oraz roczne rozliczanie wynika z art. 30b ust. 6 pkt 2 ustawy PIT:
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać uzyskane w roku podatkowym dochody, o których mowa w ust. 1 i 1a, i obliczyć należny podatek dochodowy”.

Potwierdza to również interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19.04.2021 r. (0114-KDIP3-1.4011.848.2020.2.EC):
W ocenie Komandytariusza, z tytułu wykazania dochodu na transakcjach dotyczących kryptowalut (walut wirtualnych) zrealizowanych przez Spółkę przed dniem 1 maja 2021 r. nie musi uiszczać zaliczki na podatek dochodowy.
Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 30b ust. 6 pkt 2 u.p.d.o.f., zgodnie z którym dopiero po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia walut wirtualnych i obliczyć należny podatek dochodowy”.

Orzecznictwo

 • Wyrok NSA z 22.03.2022 r., II FSK 1688/19:

 • „Istota sporu w niniejszej sprawie, a zarazem jej rozstrzygnięcie, sprowadzają się do oceny zasadności stanowiska sądu pierwszej instancji, który przyjął wbrew organowi podatkowemu, że w stanie prawnym obowiązującym w 2018 r. zamiana jednego rodzaju kryptowaluty na inny rodzaj kryptowaluty nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. bowiem w wyniku owej zamiany nie dochodzi do wymiernego przysporzenia majątkowego. Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko sądu pierwszej instancji…”

 • „Zauważyć dodatkowo należy, że w obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. stanie prawnym ustawodawca zaliczył przychody z opłatnego zbycia kryptowalut do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f.). Jednocześnie definiując pojęcie odpłatnego zbycia kryptowalut ustawodawca nie objął nim ich zamiany (art. 17 ust. 1f u.p.d.o.f.). Tym samym również obecnie wymiana kryptowalut na inne kryptowaluty jest neutralna podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.”

Przychód z kryptowalut

Zgodnie z art. 7b pkt 6 lit. f ustawy CIT za przychód z zysków kapitałowych, podlegający opodatkowaniu, zostały uznane niektóre transakcje związane z wymianą kryptowalut. Również art. 17 ust. 1f ustawy PIT kwalifikuje takie transakcje jako przychód podlegający opodatkowaniu. Co ważne, nie wszystkie transakcje związane z walutą wirtualną będą podlegały opodatkowaniu. 

Zgodnie z powyższymi przepisami przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie:
- wymiana waluty wirtualnej na środek płatniczy,
- wymiana waluty wirtualnej na towar, usługę lub prawo majątkowe.
- uregulowanie innych zobowiązań z wykorzystaniem waluty wirtualnej.

Oznacza to, że przychodem będzie wymiana waluty wirtualnej na walutę fiducjarną, ale również dokonywanie płatności za towary lub usługi przy wykorzystaniu waluty wirtualnej. Obecnie wiele serwisów umożliwia dokonywanie płatności przy bezpośrednim wykorzystaniu kryptowalut, a jeden z czołowych przedsiębiorców obsługujących płatności bezgotówkowe uruchomił kartę umożliwiającą płatności przy natychmiastowej wymianie waluty wirtualnej na walutę fiducjarną – takie transakcje również będą uznane za przychód podlegający opodatkowaniu.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu dotyczące walut wirtualnych zostały określone w art. 22 ust. 14 ustawy PIT oraz art. 15 ust. 11 ustawy CIT. Ustawodawca określił je jako udokumentowane:
- wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej,
- koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej.

Warto podkreślić, że organy podatkowe restrykcyjnie zawężają katalog kosztów uzyskania przychodu, przykładając szczególną uwagę do bezpośredniego charakteru nabycia kryptowalut.

Kosztami uzyskania przychodu będą m.in. koszty nabycia kryptowalut – zarówno koszt kupna samej kryptowaluty, jak i prowizje nabycia i zbycia kryptowaluty pobierane przez giełdę. Co ważne, za koszt uzyskania przychodu nie mogą być uznane prowizje pobierane w walucie wirtualnej – kosztem będą jedynie prowizje pobierane w walucie fiducjarnej.

Natomiast, zgodnie z dominująca linią orzeczniczą za koszt uzyskania przychodu nie będzie można uznać wydatków poniesionych na kupno koparki kryptowalut, ani prądu koniecznego do „wykopania” kryptowalut (Wyrok NSA z dnia 28.02.2023 r., II FSK 2010/20). Należy wskazać, że linia orzecznicza w tej kwestii dopiero się formuje, w związku z czym pojawiają się wyroki umożliwiające zaliczenie wydatków na kupno koparki kryptowalut i prądu jako koszty uzyskania przychodu (Wyrok WSA w Krakowie z 9.01.2023 r., I SA/Kr 1119/22).

Orzecznictwo

Wydatki na koparki kryptowalut i prąd nie można zaliczyć jako KUP:

 • Wyrok NSA z 28.02.2023 r., II FSK 2010/20:

 • „Wydatki na zakup sprzętu i energii elektrycznej potrzebnych do kopania waluty wirtualnej nie mogą być uznane za wydatki na "nabycie" waluty wirtualnej, o których mowa w art. 22 ust. 14 u.p.d.o.f.”

 • Wyrok WSA w Łodzi z 24.05.2023 r., I SA/Łd 281/23: 

 

 • „Za koszty podatkowe można uznać jedynie wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie waluty. Tymczasem wydatki na serwery i energię elektryczną są wydatkami na urządzenia i energię dające możliwość ich poszukiwania. Nie mają więc charakteru bezpośredniego w rozumieniu językowym.”

 • „Dlatego też należy wnioskować, że gdy w ustawie z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o "nabyciu", rozumie się przez to zawsze translatywne, wtórne nabycie własności, nie zaś nabycie pierwotne. Naczelny Sąd Administracyjny nie kwestionuje bynajmniej możliwości pierwotnego nabycia własności rzeczy lub prawa, jednak zauważa, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie nabycia jest wyraźnie ograniczone do przypadków nabycia wtórnego, translatywnego. Ustawa konsekwentnie odróżnia nabycie od wybudowania czy wytworzenia we własnym zakresie.”

 • Wyrok WSA w Gliwicach z 2.02.2023 r., I SA/Gl 812/22:

 

 • „Skoro ustawa przez pojęcie "nabycie" rozumie nabycie wtórne za pieniądze lub w zamian za świadczenie w naturze, to - w świetle art. 22 ust. 14 u.p.d.o.f. - w rozliczeniu podatkowym mogą być uwzględnione tylko wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, co wyłącza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z walut wirtualnych wydatków pośrednio związanych z tymi przychodami.” – poza wykluczeniem jako KUP sprzętu komputerowego, energii elektrycznej, wykluczono również najem lokalu oraz jego przystosowanie do potrzeb kopania waluty wirtualnej

 • „Efektem "kopania" jest uzyskanie prawa majątkowego, które wcześniej nie istniało. Z uwagi na tę okoliczność nabycie kryptowaluty w wyniku procesu "kopania" w ujęciu prawa cywilnego jest niewątpliwie nabyciem pierwotnym.”

 • Wyrok NSA z 2.09.2021 r., II FSK 651/21:

 • „W świetle tych wniosków na podstawie art. 15 ust. 11 u.p.d.o.p. w rozliczeniu podatkowym mogą być uwzględnione tylko wydatki poniesione bezpośrednio na zakup lub inne odpłatne nabycie walut wirtualnych. Przepis ten jest normą o charakterze lex specialis w stosunku do art. 15 ust. 2b u.p.d.o.p., co wyłącza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z walut wirtualnych wydatków pośrednio związanych z tymi przychodami.” – wykluczenie zużycia energii elektrycznej, najmu pomieszczeń, gdzie są zainstalowanie pracujące komputery, eksploatacji sieci internetowej

Wydatki na koparki kryptowalut i prąd można zaliczyć jako KUP:

 • Wyrok WSA w Łodzi z 21.07.2020 r., I SA/Łd 285/20:

 • „Do technicznych warunków nabycia waluty wirtualnej metodą Proof of Work należy posiadanie odpowiednio wydajnego sprzętu podłączonego do sieci i poniesienie wydatków na zwiększone zużycie energii elektrycznej w celu zasilania tego sprzętu. Tym samym jest jasne, że wykopanie waluty wirtualnej metodą wskazaną przez skarżącą nie jest możliwe bez użycia przeznaczonego do tego celu sprzętu i zużycia w tym właśnie celu energii elektrycznej. Innymi słowy - bez wydatków na ten cel nie dojdzie do nabycia wirtualnej waluty, poniesienie ich natomiast gwarantuje jej wykopanie. Wydatki te podlegają więc kwalifikacji jako wydatki "bezpośrednio poniesione" na nabycie wirtualnej waluty i jako takie stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego jej zbycia.”

 • „W przepisie nie wyjaśniono, jak należy rozumieć zwrot "wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej". W języku polskim "bezpośrednio" oznacza bez jakiegokolwiek pośrednictwa, osobiście, wprost (Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1978, t. I, s. 148). Nie powinno w związku z tym budzić wątpliwości, że w przepisie chodzi o wydatki pozostające w ścisłym związku z nabyciem wirtualnej waluty, czy też - innymi słowy - poniesione wprost na jej nabycie.”

 • „Za niesporne między stronami można więc uznać to, że kopanie waluty wirtualnej jest jej nabyciem - tyle że pierwotnym.”

 • Wyrok WSA w Łodzi z 30.11.2021 r., I SA/Łd 699/21:

 • „W zaskarżonej interpretacji organ przyznał, że skarżący nie nabywa waluty wirtualnej od innego podmiotu, lecz dokonuje jej pierwotnego wydobycia, zbliżonego do wytworzenia. Ta wykopana waluta wirtualna nie była nigdy wcześniej przedmiotem obrotu, ponieważ nie istniała. Za niesporne między stronami można więc uznać to, że kopanie waluty wirtualnej jest jej nabyciem - tyle że pierwotnym.”

 • „Bez zakupu odpowiedniego sprzętu przeznaczonego do kopania waluty wirtualnej oraz bez zakupu energii elektrycznej niemożliwe jest kopanie waluty wirtualnej metodą "B", czyli metodą wybraną przez skarżącego.”

 • Wyrok WSA w Krakowie z 9.01.2023 r., I SA/Kr 1119/22:

 • „Nie możemy zatem mówić o wytworzeniu, takim jak w przypadku nieruchomości. W tym przypadku podatnik mając określone prawo dokonuje na nieruchomości czynności faktycznych w wyniku których wytwarza przedmiot podlegający następnie zbyciu. W przypadku "kopania" walut wirtualnych przedmiot sprzedaży jest uzyskiwany niejako "z zewnątrz" po spełnieniu określonego warunku.”

Rozliczanie dochodu z kryptowalut

Zgodnie z art. 30b ust. 1 pkt 1a ustawy PIT oraz art. 22d ust. 1 ustawy CIT stawka podatkowa, którą został objęty dochód ze zbycia walut wirtualnych wynosi 19%. Dochodem będzie przychód uzyskany ze zbycia kryptowalut, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

Poza nielicznymi podmiotami (podmioty podlegające pod ustawę CIT, zamiast PIT – osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz inne podmioty podlegające pod CIT, wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy CIT), które w polskich realiach obrotu kryptowalutami występują rzadko, inwestorzy kryptowalut będą podlegać ustawie PIT i będą zobowiązani złożyć deklarację podatkową PIT-38 do 30 kwietnia, w którym wykażą dochód uzyskany za poprzedni rok.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/pit/rozliczenie-ze-sprzedazy-kryptowalut/) formularzem PIT-38 będą rozliczać się również osoby prowadzące działalność gospodarczą, z wyjątkiem działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z której przychody będą się zaliczać do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podmiotami, o których mowa w ww. przepisie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e (prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany).

Inwestorzy są zobowiązani samodzielnie obliczyć uzyskany dochód, a zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa, nie w wyniku doręczenia decyzji organu podatkowego. Podatnicy wpisują w formularzu PIT-38 uzyskany przychód oraz koszty uzyskania przychodu, których różnica określa wysokość dochodu. Obliczony dochód jest opodatkowany stawką 19%. W formularzu PIT-38 została również przewidziana możliwość pomniejszenia dochodu o koszty uzyskania przychodu poniesione w latach ubiegłych, które nie zostały potrącone w roku poprzednim – dotyczy to inwestorów, którzy ponieśli tzw. „stratę” w poprzednim roku.

Odpłatne zbycie walut wirtualnych - rozliczenie podatkowe w PIT-38

Odpłatne zbycie walut wirtualnych - rozliczenie podatkowe w PIT-38

 

Źródło zewnętrzne

Rozliczanie kosztów przy braku przychodów

Warto wspomnieć, że obowiązek złożenia deklaracji podatkowej dotyczy każdego podatnika inwestującego w kryptowaluty, niezależnie od tego czy wykazał przychód podlegający opodatkowaniu. Jeżeli podatnik nie wykazał przychodu podlegającego opodatkowaniu, należy wskazać koszty uzyskania przychodu, uregulowane w art. 22 ust. 14 ustawy PIT. Zgodnie z ust. 16 ww. przepisu jeżeli koszty uzyskania przychodu były większe od przychodów opodatkowanych (czyli inwestor poniósł tzw. „stratę”), inwestor będzie mógł rozliczyć nadwyżkę kosztów w następnym roku podatkowym.

Potwierdza to informacja znajdująca się na stronie Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/pit/rozliczenie-ze-sprzedazy-kryptowalut/):
Wszystkie koszty jakie ponosisz w danym roku podatkowym, wykazujesz w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku uzyskałeś przychody, czy też nie”.

Interpretacja indywidualna:

 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 8.06.2022 r. (0113-KDIPT2-3.4011.249.2022.1.SJ):

 • „Wszystkie koszty jakie Wnioskodawca poniesie w danym roku podatkowym, będzie On obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku uzyska przychód, czy też nie. Koszty danego roku podatkowego, które przewyższą uzyskane w tym roku przychody, zwiększą koszty podatkowe następnego roku podatkowego.”

Rozliczanie kosztów dłużej niż w roku obecnym i następnym

Należy wskazać, że nadwyżka kosztów rozliczona w następnym roku może zostać rozliczona w jeszcze kolejnym roku, w przeciwieństwie do popularnej opinii znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/pit/rozliczenie-ze-sprzedazy-kryptowalut/), która sugeruje, że koszty uzyskania przychodu można rozliczyć tylko w obecnym i następnym roku podatkowym. Mechanizm ten potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 8.06.2022 r. (0113-KDIPT2-3.4011.249.2022.1.SJ), zgodnie z którą podatnik może rozpoznać koszty nabycia walut wirtualnych nie tylko w roku ich poniesienia i w roku bezpośrednio następnym, ale może także rozliczyć je w kolejnych latach podatkowych, bez ograniczenia czasowego w tym zakresie.

Praktyczne wyjaśnienie:

Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się informacja, że koszty uzyskania przychodu można rozliczyć w obecnym i następnym roku podatkowym. Nie jest to nieprawdą, natomiast rozliczyć „stratę” można również w latach późniejszych dzięki mechanizmowi potwierdzonemu przez organy podatkowe. 

Przykład:
2019 r. nadwyżka kosztów („strata”) wynosi 1000 zł,
2020 r. nie osiągnięto żadnych przychodów ani nie wygenerowano kosztów – koszty przechodzą z roku poprzedniego i nie są rozliczone – nadwyżka kosztów wynosi 1000 zł,
2021 r. również brak przychodów i kosztów – pomimo, że koszty powstały w 2019 r., to „przepisano” je na 2020 r., więc nadal będzie można wpisać je w rozliczeniu za 2021 r. – nadwyżka kosztów również 1000 zł.

Interpretacja indywidualna:

 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 8.06.2022 r. (0113-KDIPT2-3.4011.249.2022.1.SJ):

 • „(…) stwierdzić należy, że może Pan rozpoznać koszty nabycia walut wirtualnych wyłącznie w roku ich poniesienia i w roku bezpośrednio następnym, czy też może je rozliczyć także w kolejnych latach podatkowych, bez ograniczenia czasowego w tym zakresie, na zasadzie wynikającej z art. 22 ust. 16 ustawy o PIT w zw. z art. 22 ust. 14-15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Marta
  2024-01-10 11:02:12
  Jeśli chcesz być na bieżąco z zmieniającymi się standardami rachunkowości, sprawdź portal księgowy FK. Ich praktyczne wskazówki są nieocenione
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

REKLAMA