Kategorie

PIT za 2016 rok – jak, do kiedy, na którym formularzu?

PIT za 2016 rok – jak, do kiedy, na którym formularzu?
PIT za 2016 rok – jak, do kiedy, na którym formularzu?
W 2017 roku na złożenie zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 za 2016 rok jest czas do wtorku 2 maja (bowiem 30 kwietnia wypada w 2017 roku w niedzielę, a 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy). Wcześniej, bo do 31 stycznia trzeba było złożyć PIT-28 i PIT-19A.

1. Rozliczenie PIT na właściwym formularzu

Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania.

UWAGA!

Nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091 zł), mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Jeżeli od tego do - chodu płatnik pobrał zaliczkę na podatek, zostanie ona nam zwrócona jako nadpłata podatku.

W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

1) Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37. Wypełniamy go, jeśli uzyskaliśmy przychody:

- wyłącznie w Polsce,

- za pośrednictwem płatnika,

- opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody:

 • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),
 • ze stypendiów,
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • z praw autorskich i innych praw majątkowych.
Reklama

2) Jeżeli nie spełniamy wyżej wymienionych warunków, bo w roku podatkowym prowadziliśmy działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej lub uzyskaliśmy dochody z zagranicy, lub mamy obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M), a także gdy osiągnęliśmy dochody z najmu, wówczas rozliczamy się na formularzu PIT-36, w którym jednocześnie wykazujemy przychody wymienione w punkcie pierwszym (np. wynagrodzenie ze stosunku pracy), jeśli takie osiągnęliśmy.

3) Jeżeli dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybraliśmy opodatkowanie jednolitą 19% stawką podatku, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-36L.

4) Jeżeli dla przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-28.

5) Jeżeli osiągnęliśmy przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-38.

6) Jeżeli dokonaliśmy odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu), składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-39.

Formularze PIT

Można zatem wyobrazić sobie sytuację, w której w 2016 r.:
- osiągnęliśmy przychody z najmu (dla których wybraliśmy formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych),
- otrzymywaliśmy wynagrodzenie z pracy,
- sprzedaliśmy na giełdzie akcje oraz
- prowadziliśmy działalność gospodarczą, dla której jako formę opodatkowania wybraliśmy jednolitą 19% stawkę podatku.

Wówczas, w 2017 r. do urzędu skarbowego, do 31 stycznia, składamy- PIT- 28, w którym rozliczamy przychody z najmu, a do 2 maja: PIT-37, w którym rozliczamy dochody z pracy; PIT- 38, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) ze sprzedaży akcji, oraz PIT-36L, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) z działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku.

UWAGA!

Wszystkie formularze podatkowe można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl i je wydrukować. Zarówno takie formularze, jak również formularze kserowane, są honorowane w urzędach skarbowych. Należy przy tym pamiętać, aby rozliczyć się na formularzu aktualnym dla danego roku podatkowego.

Zeznanie można także złożyć przez Internet.

Jeżeli jesteśmy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego za 2016 r. na formularzu PIT-37 lub PIT-38 możemy skorzystać z nowej usługi „Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego”, tzw. PFR (pre-filled tax return). Usługa PFR polega na przygotowaniu dla nas przez administrację podatkową propozycji rozliczenia podatku i jest kolejną formą złożenia zeznania podatkowego obok dotychczasowych: elektronicznie przez system e-Deklaracje lub papierowo (więcej: na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

2. Kiedy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku

Rocznego obliczenia podatku - na formularzu PIT-40 - może za nas dokonać płatnik (np. zakład pracy), pod warunkiem, że złożymy płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT- 12, w którym stwierdzimy, że spełniamy wszystkie warunki uprawniające do tego obliczenia (m.in. poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskaliśmy innych dochodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej).

Jeśli okaże się, że nie spełniamy warunków uprawniających do dokonania rocznego obliczenia podatku przez płatnika (np. w tym samym roku osiągnęliśmy dochody za pośrednictwem dwóch różnych płatników, gdyż przed zatrudnieniem otrzymywaliśmy zasiłek z urzędu pracy), za nieprawidłowe rozliczenie podatku odpowiadać będziemy my, a nie płatnik.

Reklama

Decydując się na taką formę rozliczenia podatku musimy pamiętać, że rezygnujemy z możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów przewidzianego dla małżonków albo dla osób samotnie wychowujących dzieci, jak również z korzystania z ulg podatkowych.

Co ważne, roczne obliczenie podatku PIT-40 wraz z oświadczeniem podatnika PIT-12 zastępuje zeznanie podatkowe, dlatego - jeśli tylko spełniamy wskazane w ustawie warunki i nie korzystamy z ulg podatkowych - warto skorzystać z tej formy rozliczenia podatku.

Dochody z krajowych emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych są rozliczane „z urzędu” (bez naszego wniosku) przez organy rentowe (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowe Biuro Emerytalne) w rocznym obliczeniu podatku (PIT-40A).

Organ rentowy nie sporządza PIT-40A dla podatnika:

1) wobec którego ustał obowiązek poboru zaliczek,

2) któremu zaliczki były ustalane w obniżonej wysokości, z uwagi na zamiar skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów,

3) w sytuacji, gdy na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy,

4) któremu nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wówczas organ rentowy sporządza imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu PIT-11A i na podstawie danych w niej zawartych należy samodzielnie rozliczyć dochód otrzymany od organu rentowego w PIT-36 albo PIT-37.

UWAGA!

Jeżeli  zostaliśmy  rozliczeni  przez  płatnika, a osiągnęliśmy również przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowane  ryczałtem  od  przychodów ewidencjonowanych,  wówczas  musimy  złożyć odrębne zeznania przeznaczone do rozliczenia właśnie tych przychodów (np. PIT-38 dla kapitałów pieniężnych  czy  PIT-36L  dla  działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19%).

Pamiętaj!  

Fakt złożenia oświadczenia PIT-12 i sporządzenia przez płatnika PIT-40 lub sporządzenie przez organ rentowy PIT-40A nie pozbawia nas prawa do złożenia zeznania (PIT-37 albo PIT-36) według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to przykładowo sytuacji,  gdy,  pomimo  złożenia  oświadczenia, zdecydujemy się jednak skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

3. Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem

Małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, mogą - na wniosek wyrażony w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37, złożonym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym - skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania swoich dochodów.

Pamiętajmy jednak, że w 2017 r. dzień 30 kwietnia przypada w niedzielę, a 1 maja jestdniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego ostateczny termin złożenia zeznania: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 mija we wtorek 2 maja 2017 r.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków możemy również złożyć w sytuacji, gdy związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.

UWAGA!
Z preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków można również skorzystać w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w roku podatkowym żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Preferencyjne opodatkowanie dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, samotnie wychowującego dziecko oraz będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko.

UWAGA!
Przed dokonaniem rozliczenia na preferencynych zasadach musisz upewnić się, czy spełniasz wszystkie warunki określone w ustawie, uprawniające do ich zastosowania. Podatnik mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii może w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 złożyć wniosek o preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków albo osoby samotnie wychowującej dzieci (przy spełnieniu warunków określonych w ustawie).

4. Z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać

Po spełnieniu określonych w ustawie warunków można odliczyć:

1) od dochodu:

składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, potrącone ze środków podatnika, w tym składki zapłacone za granicą,

• kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

• ulgę rehabilitacyjną, jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności,

• dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,

• darowizny przekazane: na cele pożytku publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego (np. budowę kościoła) lub cele krwiodawstwa,

• darowiznę na kościelną działalność charytatywno- opiekuńczą,

• ulgę internetową,

• ulgę na nabycie nowej technologii (dotyczy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który nabył prawo do ulgi przed dniem 1 stycznia 2016 r.),

• ulgę odsetkową (dotyczy podatnika, który do 31 grudnia 2006 r. podpisał stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową);

2) od podatku:

składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą,

• ulgę na dzieci,

• ulgę dla osób osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego,

• ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (dotyczy podatnika, który przed 1 stycznia 2002 r. nabył do niej prawo),

• ulgę z tytułu wydatków poniesionych na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, zawartej przed 1 stycznia 2007 r.

Korzystając z ulg podatkowych, do zeznania należy dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych jest to PIT/D, przy pozostałych odliczeniach PIT/O, PIT/BR.

UWAGA!

Możliwość skorzystania z powyższych odliczeń jest uzależniona od sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów i rodzaju składanego zeznania. Na przykład rozliczając dochody wykazywane w PIT-38 i PIT-39 nie skorzystamy z żadnych odliczeń, w PIT-36L mamy prawo odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jak również skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą oraz z tytułu wpłat na IKZE. Z większości obowiązujących odliczeń mamy możliwość skorzystać składając zeznanie PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.


5. Dokumenty, które ułatwią rozliczenie

W rozliczeniu rocznym pomogą informacje sporządzone i przekazane nam przez płatników w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jest to:

PIT-11, który otrzymujemy m.in. od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy),

• PIT-11A, który otrzymujemy od organu rentowego (np. z ZUS-u), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A,

• PIT-8C, informacja o wypłaconym stypendium, o dochodach z innych źródeł (np. wartość umorzonego zobowiązania) oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (sprzedaż akcji),

• PIT-R, informujący o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Na podstawie danych zawartych w tych informacjach w zeznaniu wykazujemy: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty), zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki pobrane przez płatników.

UWAGA!

Może się zdarzyć, że płatnik - mimo ciążącego na nim obowiązku - nie wystawi stosownej informacji. Sytuacja taka nie zwalnia nas jednak z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym - na zasadach określonych w ustawie - przychodów otrzymanych za pośrednictwem tego płatnika.

6. Obliczamy zobowiązanie podatkowe w PIT

Po ustaleniu osiągniętych w danym roku podatkowym źródeł przychodów, zapoznaniu się z zasadami ich opodatkowania (według skali podatkowej, jednolitej stawki 19% czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) oraz wybraniu formularza zeznania odpowiedniego do ich rozliczenia, możemy przystąpić do obliczenia zobowiązania podatkowego.

UWAGA!

W zeznaniu nie wykazujemy dochodu, który jest zwolniony od podatku na podstawie ustawy lub od którego został zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. W art. 21 ustawy o PIT jako wolne od podatku wymieniono m.in.: niektóre rodzaje odszkodowań, świadczenia z pomocy społecznej, jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacane z funduszu związków zawodowych, dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dopłaty pracodawcy do wypoczynku dzieci, dodatki mieszkaniowe.

Generalną zasadą jest opodatkowanie dochodu, a nie przychodu (wyjątek stanowi zeznanie PIT-28, gdzie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opodatkowany jest przychód). Dlatego obliczając zobowiązanie podatkowe w pierwszej kolejności ustalamy kwotę dochodu poprzez pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów.

Ustawa przewiduje różne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w zależności od rodzaju przychodu.

UWAGA!
Jeśli wybierzesz elektroniczną formę zeznania podatkowego:
1) za pomocą formularzy interaktywnych - przedstawione poniżej obliczenia zostaną dokonane automatycznie w formularzach po wprowadzeniu danych z otrzymanych dokumentów PIT-11, PIT - -8C, PIT-R, PIT-40A/11A;
2) za pomocą PFR (wstępnie wypełnionego zezna - nia podatkowego) - dane z dokumentów PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A będą wypełnione automatycznie i zostanie zaprezentowana pro - pozycja rozliczenia zeznania podatkowego.

Przedstawiając sposób obliczenia podatku na przykładzie przychodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej i wykazywanych w PIT-37 należy zauważyć, że uzyskując przychody ze stosunku pracy odliczamy tzw. koszty pracownicze, które w ustawie zostały określone kwotowo.

Jeżeli uzyskiwaliśmy przychody z tytułu jednej umowy o pracę, to odliczymy kwotę 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł. Jeśli dojeżdżaliśmy do zakładu pracy znajdującego się w innej miejscowości, możemy odliczyć kwotę 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1668,72 zł.

W przypadku uzyskiwania przychodów z pracy od kilku pracodawców odliczenie nie może przekroczyć kwoty 2002,05 zł za rok podatkowy.

Natomiast jeżeli mieliśmy kilku pracodawców i dodatkowo dojeżdżaliśmy do tych zakładów pracy z innej miejscowości, za rok podatkowy możemy odliczyć nie więcej niż 2502,56 zł.

Podobne zasady ustalania kosztów (tj. kwotowe) dotyczą niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. otrzymanych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej osoby prawnej (np. spółdzielni mieszkaniowej) czy z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich.

W przypadku przychodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło odliczamy zryczałtowane koszty w wysokości 20% przychodu (pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Natomiast z tytułu korzystania z praw autorskich przysługują zryczałtowane koszty w wysokości 50% przychodu (pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), jednakże koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 42 764 zł. Jeżeli koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej (zarówno 20% jak i 50% z limitem rocznym wynoszącym 42 764 zł), wówczas koszty możemy przyjąć w wysokości kosztów faktycznie poniesionych i udokumentowanych.

W przypadku emerytur i rent przychód równa się dochodowi (nie określa się kosztów uzyskania tych przychodów).

UWAGA!
Jeżeli roczne koszty pracownicze są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu pracownik może uwzględnić te koszty w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, pod warunkiem udokumentowania ich wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Wykazane w zeznaniu dochody sumujemy i od sumy tych dochodów możemy odjąć przysługujące nam odliczenia (patrz: PUNKT 4). W ten sposób ustalamy podstawę opodatkowania, od której obliczamy podatek przy zastosowaniu stawki wynikającej ze skali podatkowej (18% i 32%).

Obliczony podatek możemy pomniejszyć o przysługujące nam odliczenia (np. o kwotę składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru, kwotę ulgi na dzieci).

Od tak wyliczonej kwoty podatku należnego odejmujemy sumę zapłaconych zaliczek. W zależności od wysokości pobranych (odprowadzonych) zaliczek na poda - tek, może powstać nadpłata albo dopłata podatku.

UWAGA!
Wyrażone w walutach obcych przychody, jak również koszty oraz kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień odpowiednio: uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku. Podstawę opodatkowania jak również sam podatek należy zaokrąglać do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Skala podatku dochodowego (PIT) na 2016 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

14 839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

1% dla OPP

W zeznaniu podatkowym możesz wskazać organizację pożytku publicznego, którą chcesz zasilić 1% należnego podatku, poprzez podanie jej nr KRS oraz kwoty do przekazania (wykaz organizacji po - żytku publicznego dostępny jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/bip i www.mrpips.gov.pl/bip). Resztę formalności dopełni urząd skarbowy.

Zeznanie trzeba podpisać - niepodpisane jest nieważne!

Jeżeli składamy zeznanie wspólnie z małżonkiem, zeznanie podpisuje również małżonek, chyba że upoważnił nas do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie dochodów. W takiej sytuacji wystarczy tylko nasz podpis, ale wówczas musimy pamiętać, że jest to równoznaczne ze złożeniem przez nas oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania) o upoważnieniu nas przez małżonka do złożenia tego wniosku w jego imieniu.

Zeznanie może być podpisane przez pełnomocnika. Warunkiem jest złożenie do urzędu skarbowego odpowiedniego pełnomocnictwa do podpisywania zeznania. Jeżeli zeznanie składamy wspólnie z małżonkiem, pełnomocnictwo do podpisania zeznania jest skuteczne, gdy zostało udzielone temu samemu pełnomocnikowi przez oboje małżonków. Podpisanie zeznania przez pełnomocnika zwalnia nas/małżonka z obowiązku jego podpisania.

7. Jak złożyć zeznanie PIT

Wypełnione zeznanie podatkowe mamy obowiązek złożyć do dnia:

• 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym — dotyczy to zeznania PIT- 28,

• 30 kwietnia 1 roku następującego po roku podatkowym — dotyczy to zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, do urzędu skarbowego, o którym mowa w ustawie.

Zeznanie możemy:

• wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,

 • wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego, w tym również w uproszczony sposób, tj. bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym; dowodem złożenia zeznania w formie elektronicznej jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, zawierające m.in. datę przyjęcia zeznania przez system, która decyduje o terminowości złożenia zeznania (szczegóły na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl),

• złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego, w centrum obsługi (wykaz dostępny na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce: Obsługa i wsparcie podatnika / Centrum obsługi ) albo w polskim urzędzie konsularnym, gdzie otrzymamy potwierdzenie jego złożenia,

• nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, wówczas będziemy mieć pewność, że list z zeznaniem dotrze do urzędu skarbowego,

W   latach 2016-2025 r. Poczta Polska S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, zgodnie z wynikami konkursu przeprowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, ogłoszonymi w dniu 20 maja 2015 r. na podstawie art. 74 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 1250).

Placówka pocztowa w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy - Prawo pocztowe  to  jednostka  organizacyjna  operatora  pocztowego  lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe

lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione  i  oznaczone  przez  operatora  pocztowego  miejsce, w  którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub  odebrać  przesyłkę  pocztową  lub  kwotę  pieniężną  określoną w przekazie pocztowym

• wrzucić do „urzędomatu” (jest to specjalne urządzenie do przyjmowania dokumentów podatkowych, wydające potwierdzenie ich przyjęcia), które mogą być umieszczone nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w innych miejscach, np. w urzędzie gminy,

UWAGA!
Należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu swojego identyfikatora podatkowego (numer PESEL albo NIP). Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL, które w roku podatkowym spełniały łącznie warunki:

• nie prowadziły działalności gospodarczej,

• nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

• nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Pozostałe osoby w zeznaniu podają NIP.

Ponadto  w  zeznaniu podajemy aktualny adres zamieszkania. Informacja ta jest podstawą aktualizacji naszych danych adresowych.

8. Skutki rozliczenia podatku

Jeżeli w zeznaniu wykazaliśmy kwotę nadpłaty podatku, wówczas urząd skarbowy ma na jej zwrot trzy miesiące od dnia złożenia tego zeznania. Jeżeli jednak złożymy korektę zeznania, termin do zwrotu nadpłaty liczony jest od dnia skorygowania zeznania. W sytuacji gdy mamy zaległości podatkowe przysługująca nam nadpłata zostanie z urzędu zaliczona na poczet tych zaległości.

Zwrot nadpłaty następuje:

• na wskazany przez nas (osobisty) rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

• przekazem pocztowym lub na żądanie w kasie urzędu (możliwość takich form zwrotu nadpłaty dotyczy osób, które nie są zobowiązane do posiadania rachunku).

Jeżeli w zeznaniu wystąpi różnica między podatkiem należnym a sumą odprowadzonych zaliczek (dopłata) , jesteśmy zobowiązani do wpłacenia tej kwoty w terminie do 31 stycznia dla PIT-28 oraz do 30 kwietnia (w 2017 r. wyjątkowo do 2 maja) dla pozostałych zeznań.

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

• przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie urzędu skarbowego lub w kasie podmiotu obsługującego ten urząd lub na rachunek tego urzędu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego,

• w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia naszego rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub naszego rachunku płatniczego w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego, jeżeli urząd skarbowy dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji transakcji płatniczych.

PAMIĘTAJ!

Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej jest podanie jego numeru w formularzu:

• ZAP-3 - jeżeli jesteśmy objęci rejestrem PESEL (patrz: UWAGA w PUNKCIE 7),

• NIP-7 / CEIDG-1 - jeżeli nie jesteśmy objęci rejestrem PESEL lub naszym identyfikatorem podatkowym jest NIP.

Konieczność złożenia formularza zachodzi również jeżeli numer rachunku wskazany w latach wcześniejszych nie jest aktualny lub nie chcemy zwrotu nadpłaty na wskazany wcześniej rachunek. Natomiast jeżeli numer rachunku wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny, nie zachodzi konieczność składania formularza.

UWAGA!

• Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu, których wysokość zależy od kwoty nadpłaty.

• Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (tj. 23,20 zł), jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma być zwrócona, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie urzędu (chyba że złożymy wniosek o zaliczenie tej nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych).

Jeżeli nie zapłacimy podatku w terminie, powstanie zaległość podatkowa, od której musimy, bez wezwania urzędu skarbowego, naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę.

Jeżeli masz przejściowe trudności finansowe, uniemożliwiające zapłatę należnego podatku w terminie, możesz zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję:

• odraczającą termin płatności podatku lub rozkładającą jego zapłatę na raty,

• odraczającą lub rozkładającą na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

• umarzającą w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Należy jednak pamiętać, że ulgi te przyznawane są wyjątkowo, tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.

Warto złożyć zeznanie jak najwcześniej. W ten sposób możemy:
• szybciej otrzymać nadpłatę, jeśli wynika ona ze składanego zeznania,
• uniknąć kolejek w urzędzie skarbowym (składając zeznanie osobiście) lub na poczcie (wysyłając zeznanie listem poleconym).

Składając wcześniej zeznanie, z którego wynika obowiązek dopłaty podatku, nie musimy jednocześnie dokonać wpłaty podatku na konto urzędu skarbowego. Termin zapłaty podatku nie ulega w takiej sytuacji skróceniu i nadal mamy na to czas do 30 kwietnia – przy czym w 2017 roku wyjątkowo do 2 maja (dla PIT-28 - do 31 stycznia).

UWAGA!

Zapłaty naszego podatku może dokonać także nasz małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha (bez limitu) lub inny podmiot (gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł), jeżeli z treści dowodu zapłaty będzie jednoznacznie wynikać, że zapłacona kwota dotyczy naszego zobowiązania podatkowego. Wówczas uznaje się, że wpłata pochodzi z naszych środków.

Dane adresowe organów podatkowych oraz numery rachunków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl w zakładce Administracja Podatkowa.

Korekta zeznania

Jeżeli zorientujemy się, że w już złożonym do urzędu skarbowego zeznaniu popełniliśmy błąd, powinniśmy złożyć korektę zeznania. Korektę zeznania składa się na właściwym formularzu, na którym w rubryce „cel złożenia formularza” zaznaczamy kwadrat „korekta zeznania”.

Jeżeli podczas czynności sprawdzających urząd skarbowy sam stwierdzi, że nasze zeznanie zawiera niewielkie błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (np. nieprawidłowe zaokrąglenia czy zamiana kolejności cyfr - tzw. czeski błąd), wówczas może we własnym zakresie skorygować te błędy na kserokopii złożonego przez nas zeznania. Uwierzytelniona kopia poprawionego zeznania zostanie nam przesłana do akceptacji. Mamy 14 dni od dnia jej doręczenia na ewentualne wniesienie sprzeciwu, który powoduje automatyczne anulowanie korekty urzędu skarbowego.

Korektę zeznania podatkowego można także złożyć w formie elektronicznej bez względu na formę pierwotnego zeznania podatkowego.

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana „ustawą”,

• ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.),

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm).

• ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476, z późn. zm.).

Źródło: Broszura Ministerstwa Finansów „Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2016 r.”. Jak informuje Ministerstwo broszura ta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.