REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga termomodernizacyjna 2022 – jak rozliczyć

Ulga termomodernizacyjna 2022 – jak rozliczyć
Ulga termomodernizacyjna 2022 – jak rozliczyć

REKLAMA

REKLAMA

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć podatnikom PIT i ryczałtowcom, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych wydatki poniesione przez nich na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ich domu. Odliczyć można od dochodu (w PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł. Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną za 2021 rok? Co nowego w uldze termomodernizacyjnej w 2022 roku?
rozwiń >

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

To preferencja podatkowa pozwalająca na odliczenie od podstawy opodatkowania (czyli od dochodu w PIT lub od przychodu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) wydatków (do  53 000 zł) poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim domu jednorodzinnym. Wskutek tego odliczenia zmniejsza się zatem dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu.

Ulga termomodernizacyjna jest określona w art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Autopromocja

Czym jest budynek mieszkalny jednorodzinny? Definicja

Zgodnie z art. 5a pkt 18b ustawy o PIT, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 tej ustawy to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). A w myśl art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Kto może odliczać w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje:

- podatnikom PIT, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) wg skali podatkowej lub wg 19% stawki podatku – tzw. podatek liniowy (art. 26h ustawy o PIT) oraz

- podatnikom płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który odsyła odnośnie szczegółowych zasad rozliczania ulgi do ww. 26h ustawy o PIT).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto podkreślić, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać tylko właściciele i współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Natomiast nie mogą odliczać posiadacze nieruchomości na podstawie np. umowy najmu.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Przepis art. 5a pkt 18c ustawy o PIT, definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2021 r. poz. 554). A zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne – tj. przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć? Wykaz materiałów budowlanych i usług

Zestawienie wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) (do 31 grudnia 2021 r.) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

6) (od 1 stycznia 2022 r.) kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015,str. 100, z późn. zm.) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można też odliczyć wydatki na następujące usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jak widać wśród wydatków, które uprawniają do odliczenia są zakup i montaż zarówno kolektora słonecznego (z osprzętem), jak i ogniw fotowoltaicznych (także z osprzętem) i całej instalacji fotowoltaicznej. Warto zwrócić uwagę, że odliczyć też można zakup usługi demontażu starego pieca na paliwo stałe.

Ulga termomodernizacyjna - limit odliczenia. Ile można odliczyć?

Na podstawie art. 26h ust. 2 ustawy o PIT, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury (art. 26h ust. 4 ustawy o PIT).

 

Ulga termomodernizacyjna - jakie wydatki nie mogą być odliczone?

Zgodnie z 26h ust. 5 ustawy o PIT, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Minister Finansów wyjaśnił w objaśnieniach podatkowych, że podatnik nie może w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć wydatki, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane lub zwrócone. Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Stąd jeżeli wydatki są sfinansowane np. pożyczką/kredytem, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu.

Ponadto nie można odliczyć wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Zgodnie z 26h ust. 8 ustawy o PIT, podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

 

3 lata na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Przepis art. 26h ust. 1 ustawy o PIT zobowiązuje podatnika, który chce korzystać z omawianej ulgi, aby zakończył przedsięwzięcie termomodernizacyjne w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli nie uda się podatnikowi dotrzymać tego terminu, to musi zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2019 r. Zobacz: Ulga termomodernizacyjna - objaśnienia podatkowe MF

Jakimi dokumentami trzeba potwierdzać wydatki?

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musi na dokonywane wydatki posiadać potwierdzenie w postaci faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Czyli faktury muszą być wystawione przez czynnego podatnika VAT.

Minister Finansów wyjaśnił także w objaśnieniach podatkowych, że podstawą do odliczenia może być również faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.

Ulga termomodernizacyjna – rozliczenie. W jakim formularzu podatkowym dokonać odliczenia?

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono stosowne wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h ust. 6-7 ustawy o PIT).

Ulgę termomodernizacyjną można (i trzeba) rozliczyć w jednym z następujących rocznych zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego trzeba dołączyć załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach.

Ulga termomodernizacyjna  a program “Czyste powietrze”

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dotacjami z programu „Czyste powietrze”. Zatem podatnicy PIT, którzy otrzymali dotację z programu “Czyste powietrze” mogą skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej. Ale w takim przypadku podatnik może odliczyć w takiej sytuacji wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji, nie może jednak odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach ww. programu.

Możliwość łączenia programu „Czyste Powietrze” z ulgą termomodernizacyjną w PIT wynika z Załącznika nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Dotacja w ramach programu Czyste Powietrze oraz ulga termomodernizacyjna są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Katalog kosztów kwalifikowanych w Programie Czyste Powietrze określony został odrębnie od katalogu kosztów odliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

- odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana.

- w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

 Więcej: Dotacje z programu Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną w PIT

 

Ulga termomodernizacyjna – pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów udzieliło szeregu odpowiedzi na najczęściej  pojawiające się pytania dotyczące rozliczania ulgi termomodernizacyjnej. Poniżej prezentujemy najciekawsze z nich.

 

Ulga termomodernizacyjna a budynek w budowie

Czy mogę odliczyć ulgę termomodernizacyjną jeśli ponoszę wydatki na termomodernizację w czasie budowy budynku mieszkalnego?

Odpowiedź MF: Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z odliczenia nie możesz skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Ulga termomodernizacyjna a audyt energetyczny

Czy możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest uzależniona od wykonania audytu energetycznego budynku przed realizacją termomodernizacji?

Odpowiedź MF: Nie. Możesz skorzystać z ulgi nawet jeśli nie przeprowadziłeś audytu energetycznego przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ulga termomodernizacyjna a instalacja fotowoltaiczna na garażu, czy budynku gospodarczym

Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej jeśli montaż instalacji fotowoltaicznej będzie wykonany na garażu w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji na budynku mieszkalnym?

Odpowiedź MF: Tak. Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystasz również w sytuacji gdy instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz będzie służyć jednorodzinnemu budynkowi mieszkalnemu.

Ulga termomodernizacyjna – faktura tylko na jednego małżonka

Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli jestem w związku małżeńskim, pomiędzy nami istnieje wspólność majątkowa, ponieśliśmy wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w naszej wspólnej nieruchomości, jednakże faktura została wystawiona tylko na moją żonę?

Odpowiedź MF: Tak. Odliczenie może być stosowane w dowolnej proporcji (nie więcej niż kwota wspólnie poniesionego wydatku oraz limitu na każdego 53.000 zł).

Oznacza to, że nie ma znaczenia na kogo została wystawiona faktura. Nie ma przeszkód, do odliczenia całej kwoty wydatków poniesionych przez jednego małżonka, nieodliczoną kwotę wydatków (do wysokości przysługującego limitu) odliczy drugi z małżonków.

W 2021 r. przeprowadziliśmy z mężem termomodernizację domu jednorodzinnego, który jest wyłącznie moją własnością. Nie mamy rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej, w sytuacji gdy faktura wystawiona jest tylko na męża?

Odpowiedź MF: Nie. Termomodernizacja dotyczyła budynku, który jest twoim majątkiem odrębnym, a na fakturze nie ma twoich danych. Tylko prawidłowo udokumentowany wydatek może być odliczony w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna a program „Mój Prąd

W kwietniu 2021 roku zamontowałem panele fotowoltaiczne w swoim domu jednorodzinnym. Dotację z programu Mój Prąd otrzymałem w 2022 roku. Jak mogę rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT-37 za 2021 rok?

Odpowiedź MF: Jeśli nie złożyłeś jeszcze zeznania za 2021 rok - możesz od razu pomniejszyć kwotę wydatków z 2021 roku o kwotę dotacji, którą otrzymałeś w 2022 roku.

Jeżeli już złożyłeś zeznanie za 2021 rok i odliczyłeś całą kwotę wydatku - możesz złożyć korektę zeznania i pomniejszyć kwotę ulgi o kwotę otrzymanej dotacji. Nie zwlekaj ze złożeniem korekty. Pamiętaj, korekta zeznania może powodować dodatkowe konsekwencje.

Jeżeli już złożyłeś zeznanie, odliczyłeś całą kwotę poniesionego wydatku i nie chcesz składać korekty - w zeznaniu za 2022 rok doliczysz do dochodu kwoty, które zostały ci zwrócone.

Ulga termomodernizacyjna a panele grzewcze

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. W ramach rozbudowy instalacji fotowoltaicznej zamieniłem gazowe ogrzewanie domu na ogrzewanie panelami grzewczymi IR (podczerwień), które są zamontowane na stałe na sufitach pomieszczeń, sterowane elektronicznie i zasilane energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej. Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Odpowiedź MF: Tak. Wydatki na zakup paneli grzewczych IR (podczerwień) wraz z instalacją i niezbędnym osprzętem odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 

Ulga termomodernizacyjna a odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

W 2021 roku poniosłam wydatki w wysokości 40 000 zł na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w domu jednorodzinnym, którego jestem właścicielką. Mój dochód ze stosunku pracy za 2021 rok wyniósł 42 000 zł. Czy mogę podzielić odliczenie ulgi termomodernizacyjnej tak, aby odliczyć wszystkie pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a pozostałą część wydatków termomodernizacyjnych przenieść do zeznania za 2022 rok?

Odpowiedź MF:  W pierwszej kolejności od dochodu odliczasz składki na ubezpieczenia społeczne. Od tak wyliczonej różnicy (pomniejszonego dochodu) odliczasz wydatki na ulgę termomodernizacyjną (maksymalnie do wysokości tej różnicy). Jeśli wysokość różnicy nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty wydatków, to pozostałą ich część odliczysz w zeznaniu za 2022 rok. Jeśli wysokość różnicy pozwala na odliczenie pełnej kwoty wydatków, to nie możesz ich przenieść do zeznania za 2022 rok. Jeśli po odliczeniu ulgi termomodernizacyjnej nie masz podatku, to nie odliczysz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Ulga termomodernizacyjna w interpretacjach podatkowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dość często udziela indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczących ulgi termomodernizacyjnej.

Przykładowo można wskazać kilka interpretacji z ostatnich tygodni:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że będą mogli Państwo w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć wydatki na prace dotyczące ocieplenia poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego wełną mineralną, wzmocnienia więźby dachowej, wymianą łat i kontrałat, nadłożenia krokwi, ułożenia membrany i foli oraz wymiany pokrycia dachowego i montażu rynien.
Końcowo wskazać należy, że załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych i urządzeń, a jedynie wskazuje ˗ ogólnie ˗ na materiały budowlane i urządzenia wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest m.in. wymiana pokrycia dachowego. Na to wskazują wymienione w rozporządzeniu materiały i urządzenia oraz usługi wchodzące w zakres omawianej ulgi. Interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe). Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania, ani nie podejmuje rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego typu orzekania, w tym kontroli podatkowej, czy postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o konkretną dokumentację i zebrane dowody. Ewentualna weryfikacja, czy zakres przeprowadzonych prac i użytych materiałów odpowiada zakresowi wskazanemu w przepisach należy do kompetencji innych organów. – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 8 lutego 2022 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.911.2021.2.KP).

 

(…) jeżeli data wystawienia faktury końcowej za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej będzie późniejsza niż data oddania do użytkowania opisanej nieruchomości - będzie mogła Pani dokonać odliczenia całego poniesionego wydatku, czyli również wpłaconej zaliczki – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 4 lutego 2022 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.908.2021.2.AWO).

 

(…) Wnioskodawca w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku za 2020 r., poniesione i udokumentowane wydatki na zakup i montaż na dachu garażu instalacji fotowoltaicznej, służącej do zasilania energią elektryczną budynku mieszkalnego, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dla możliwości skorzystania z przedmiotowej ulgi bez znaczenia pozostaje fakt, że instalacja fotowoltaiczna została zamontowana poza budynkiem mieszkalnym, bowiem jak wynika z opisu sprawy – prąd z instalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystany do bieżącego użytkowania na cele prywatne wyłącznie w budynku mieszkalnym. Zatem należy uznać, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 4 lutego 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1075.2021.2.ACZ).

 

(…) opisany przez Pana wydatek na demontaż starego pieca i zakup oraz montaż nowoczesnego kotła gazowego kondensacyjnego wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin mieści się w katalogu wydatków uprawniających do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
Zatem, ma Pan możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku za 2021 r. poniesionych i udokumentowanych fakturą VAT wydatków na zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z osprzętem w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 4 lutego 2022 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.875.2021.2.JG).

 

Dla celów zastosowania ulgi termomodernizacyjnej wymagane jest, by najpóźniej na dzień dokonania odliczenia (rozumianego jako dzień złożenia zeznania lub jego korekty) dany podatnik był właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego (przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zatem spełniła Pani wszystkie warunki uprawniające Panią do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Poniosła Pani wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w postaci zakupu kompleksowego wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami i ich montażem w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego współwłaścicielką została Pani we wrześniu 2021 r. Może Pani odliczyć od dochodu połowę kosztów instalacji fotowoltaicznej i złożyć korektę deklaracji PIT-37 za 2020 rok teraz, gdy jest już Pani współwłaścicielem budynku mieszkalnego – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 stycznia 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1062.2021.3.AC).

 

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że w 2020 r. rozpoczęła Pani budowę domku jednorodzinnego. W projekcie budowy domu dla ogrzewania przewidziano pompy gruntowe. W związku z rosnącymi cenami prądu podjęła Pani decyzję o założeniu instalacji fotowoltaicznej. Instalacja została założona 23 czerwca 2021 r. Faktura dokumentująca poniesienie wydatku została wystawiona 24 czerwca 2021 r., data wystawienia faktury jest również datą sprzedaży. Zakończenie budowy domu zgłosiła Pani do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2 sierpnia 2021 r., natomiast odbiór budynku nastąpił 23 sierpnia 2021 r. Na podstawie złożonych dokumentów inspektor budowlany stwierdził brak podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia i tym samym potwierdził dopełnienie obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy. Mikroinstalacja fotowoltaiczna została przyłączona do sieci 28 września 2021 r.
Mając na uwadze powyższe, skoro wydatki na wykonanie instalacji fotowoltaicznej poniosła Pani przed datą zgłoszenia zakończenia prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, to nie przysługuje Pani prawo do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem powyżej wskazano, ulga ta przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 stycznia 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.1028.2021.2.MKA).

Wnioskodawca może dokonać odliczenia od podstawy obliczenia podatku za 2021 r. wydatków poniesionych w 2021 r. na zakup i montaż klimatyzacji (…) z funkcją pompy ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 17 grudnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.992.2021.2.DJ).

Ponadto we wrześniu 2019 roku Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe (na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej) dotyczące ulgi termomodernizacyjnej. Objaśnienia te zachowują co do zasady do dnia dzisiejszego swoją aktualność.

Więcej: Ulga termomodernizacyjna - objaśnienia podatkowe MF

 

Ulga termomodernizacyjna w 2022 roku – co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2022 r. nie zmieniły się (oprócz niżej wymienionej zmiany rozporządzenia) w porównaniu do 2021 roku zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej. Jednak z uwagi na znaczny wzrost kwoty wolnej od podatku w 2022 roku (do 30 tys. zł rocznie) część podatników nie będzie mogła odliczyć wszystkich możliwych kwot od podstawy opodatkowania w jednym roku. Trzeba jednak pamiętać, że wydatki poniesione na termomodernizację można odliczać w ramach omawianej ulgi przez 6 kolejnych lat podatkowych.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych,

urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2021 poz. 2214). Rozporządzenie to określiło nową treść pkt 6) ust. 1 załącznika w następującym brzmieniu:

6) kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art.  96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);”.

Do końca 2021 roku ten punkt 6 miał następującą treść:

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

Zatem od 2022 roku (dotyczy to wydatków poczynionych od tego roku) będzie można odliczać wydatki tylko na kotły przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy i tylko wtedy, gdy sejmik województwa gdzie położony jest dom, nie zakaże eksploatacji takiego kotła.

Podstawa prawna:

- art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT)

- art. 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Oprac. Paweł Huczko

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(10)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Lech
  2022-03-08 10:17:45
  Jak przenieść ulgę na kolejne lata jeżeli kwota modernizacji 54000 zł (załóżmy 53000zł bo tyle można odliczyć )mieści się w dochodzie 74000zł ale do zwrotu zapłaconej zaliczki na podatek jest tylko 5400zł ? niezależnie od tego czy koszt był 33000 czy 53000zł ? dalej tylko zapłacona zaliczka jest do odzyskania i nie wykazuje pit kwoty do przeniesienia na następne lata do zwrotu?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • luk81
  2022-03-01 09:34:06
  Mieszkam w mieszkaniu, ale dodatkowo jestem właścicielem domu jednorodzinnego, w którym przeprowadzam termomodernizację. Jaki adres musi być na fakturach żebym mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej - mój adres zamieszkania czy adres inwestycji?
  1
 • alaa
  2022-02-21 13:46:55
  Super artykuł :) Ja podczas rozliczeń korzystam z programu Pitax, tam dostaję podpowiedzi, z jakich korzystać ulg. Naprawdę warto czytać takie artykuły, szkoda marnować pieniędzy...
  8
 • MONIKA Z Z
  2023-01-05 16:08:15
  Dzień dobry chciałam zapytać czy mogę sobie odliczyć od podatku piec gazowy jeżeli Brałam udział w dofinansowaniu czystego powietrza ale na kocioł gazowy Mam fakturę na swoje nazwisko
  0
 • daniel
  2022-02-28 16:57:30
  Nie wszystkie drzwi spełniają warunki programu. Dlatego też przy wymianie musiałem poszukać takich, które są zgodne z programem i kupiłem KMT ze stali. Dostałem 50% zwrotu wartości drzwi.
  5
 • Krystyna
  2022-07-21 13:46:15
  Dzień dobry. Mieszkam w budynku cztero rodzinnym z czterema księgami wieczystymi i każdy ma swoje osobne wejście do mieszkania. Czy należy mi się jaka kolwiek dotacja do wymiany z kopciucha na pellet. Jestem jedynym właścicielem mieszkania i osobą bezrobotną nie posiadającą dochodu. Czy jest możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej,czy z jakiego kolwiek innego programu?
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

REKLAMA