Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga na dziecko 2023 - w rozliczeniu za 2022 rok – ile wynosi, jak odliczyć, limity dochodu, zwrot ulgi gdy brakuje podatku

Ulga na dziecko 2023 - w rozliczeniu za 2022 rok – ile wynosi, jak odliczyć, limity dochodu, zwrot ulgi gdy brakuje podatku
Ulga na dziecko 2023 - w rozliczeniu za 2022 rok – ile wynosi, jak odliczyć, limity dochodu, zwrot ulgi gdy brakuje podatku
Shutterstock

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że najpopularniejszą ulgą, stosowaną przez podatników jest ulga prorodzinna potocznie zwana „ulgą na dziecko”. Jak rozliczyć ulgę na dziecko w 2023 roku (za 2022 rok)? Ile wynosi ulga na dziecko? Ile można odliczyć? Kto może odliczyć tę ulgę, a kto nie ma do tego prawa? Czy można liczyć na ulgę, gdy brakuje podatku do odliczenia?

Co to jest ulga na dziecko? Na czym polega to odliczenie?

Ulga na dziecko to możliwość dla rodziców lub opiekunów prawnych, odliczenia od podatku określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty, która jest uzależniona od ilości dzieci, ich wieku stanu cywilnego rodzica/opiekuna prawnego oraz wysokość dochodów uzyskanych przez nich w roku podatkowym. Wskutek tego odliczenia podatnik (rodzic lub opiekun prawny dziecka) ma mniejszy podatek do zapłaty za rozliczany rok podatkowy, co z reguły oznacza, że otrzymuje z urzędu skarbowego zwrot podatku (tj. części zaliczek na podatek płaconych w ciągu poprzedniego roku).

Ile wynosi ulga na dziecko? Ile można odliczyć od podatku?

Ulga na dziecko przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy roku w którym rodzic lub opiekun prawny wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Wysokość ulgi na dziecko, w zależności od liczby dzieci oraz tego czy jesteśmy w związku czy też jesteśmy osobą samotnie wychowującą dziecko, przedstawia poniższa tabela:

Ilość dzieci

Kwota ulgi miesięcznie

Warunek

Jedno dziecko

92,67 zł.

a) dochód rodzica/opiekuna prawnego pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł

b) dochód rodzica/opiekuna prawnego niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł

c) dochód rodzica/opiekuna prawnego będącego „osobą samotnie wychowującą dziecko” w rozumieniu ustawy nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.

Dwoje dzieci

92,67 zł.

Brak warunków

Troje i więcej dzieci:

1) na pierwsze i drugie dziecko

2) na trzecie dziecko,

3) na czwarte i każde kolejne dziecko

 

 

92,67 zł.

166,67 zł.

 

225,00 zł.

Brak warunków

 

Oznacza to, że w zeznaniu za rok 2022 (składanym w roku 2023) podatnik może odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka

W przypadku jednego dziecka ulga będzie nam przysługiwała o ile łączne dochody małżonków będących w związku małżeńskim przez cały rok nie przekroczą 112.000 zł, a osoby nie będącej w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł. Jeśli jednak osoba jest osobą samotnie wychowującą dziecko tj. jest:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • panną,
 • kawalerem,
 • wdową,
 • wdowcem,
 • rozwódką,
 • rozwodnikiem,
 • osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub
 • osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności 

wówczas limit dochodów wynosi dla niej 112.000 zł. 

Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, nie uważa się:

1)  osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;

2)  osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

Dla kogo ulga na dziecko? Które dzieci uprawniają rodziców (opiekunów) do odliczenia?

Generalnie ulga na dziecko przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik w roku podatkowym:

1)  wykonywał władzę rodzicielską;

2)  pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3)  sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 

Ulga ta przysługuje również na pełnoletnie dzieci, które:

I.  które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

II.  do ukończenia 25 roku życia, uczącą się w szkołach, jeżeli:

1) nie osiągały dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z dochodów kapitałowych (np. ze zbycia papierów wartościowych) lub

2)  nie osiągnęły przychodów zwolnionych:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, 

c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, 

d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, 

e) z zasiłku macierzyńskiego, 

- w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej. Limit dochodów dziecka w 2022 r. wynosi  16.061,28 zł (12 x 1338,44 zł). Do tego limitu wlicza się:

 • dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych (giełda itp.)
 • przychody zwolnione z podatku z tytułu umów o pracę, zlecenie lub działalności u osób młodych do 26 r.ż. , o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT
 • przychody zwolnione z podatku z tytułu przeniesienia miejsca rezydencji podatkowej na terytorium RP, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152

3) nie osiągnęły przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym albo przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Ważne

Odliczenie na drugie i kolejne dziecko przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu,  który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

 

W sytuacji gdy podatnik ma dwójkę dzieci, a dochody jednego z nich przekroczyły w 2022 roku kwotę 16 061,28 zł. wówczas ulga przysługuje tylko na jedno dziecko i wówczas jest uzależniona od wysokość dochodów uzyskanych przez rodzica/opiekuna prawnego. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 13 stycznia 2023 r. 0115-KDIT2.4011.645.2022.3.KC:

„Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia należy stwierdzić, że skoro dochody Pani starszego syna przekroczą - jak Pani wskazuje - kwotę 30 000 zł, i w roku podatkowym 2022 Pani dochód może przekroczyć kwotę 112 000 zł to uznać należy, że w sytuacji, gdy przekroczy Pani wysokość określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy limitu dochodu warunkującego prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej, w związku z tym, że posiada Pani tylko jedno dziecko spełniające przesłanki do skorzystania z tej ulgi, to nie zostanie spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Zatem w przypadku, gdy przekroczy Pani wysokość określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy limitu dochodu warunkującego prawo do odliczenia, w sytuacji posiadania tylko jednego dziecka spełniającego przesłanki do skorzystania z ulgi prorodzinnej - nie ma Pani prawa do dokonania odliczenia za 2022 r. ulgi prorodzinnej na młodszego syna. 
Jedynie w sytuacji gdy Pani dochód nie przekroczy kwoty 112 000 zł - to w związku z tym, że w 2022 r. wyłącznie Pani wykonywała władzę rodzicielską względem małoletniego syna, który mieszka z Panią, natomiast Ojciec dziecka - poza sporadycznymi kontaktami z synem - nie wykonywał wobec niego władzy rodzicielskiej, to przysługuje Pani ulga prorodzinna na młodszego syna, wynikająca z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w pełnej wysokości za 2022 r. 
Wobec tego, że będzie przysługiwała Pani ulga prorodzinna na młodszego syna za 2022 r. w pełnej wysokości tylko w sytuacji, gdy Pani dochód za rok 2022 nie przekroczy kwoty 112 000 zł, Pani stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.”

 

Ponieważ ulga na dziecko przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy sprawowania opieki nad dzieckiem, to w przypadku gdy w ciągu roku przestaną być spełnione warunki do jej uzyskania będzie ona przysługiwała w niższej wysokości.

Przykład

Państwo Malinowscy mają jedno dziecko. Ich łączne dochody za 2022 r. wyniosły 110.000 zł. We wrześniu ich syn skończył 18 lat i po ukończeniu szkoły średniej zaprzestał edukacji. W takim przypadku ulga na dziecko będzie przysługiwała za 9 miesięcy (styczeń – wrzesień). 

Stanowisko to potwierdza również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 13 stycznia 2023 r. 0115-KDIT2.4011.673.2022.2.MD:

„Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro w 2019 i 2021 r. wyłącznie Pani wykonywała władzę rodzicielską względem małoletniego syna C.A., który mieszka z Panią, natomiast ojciec - jak Pani twierdzi - nie wykonywał wobec niego władzy rodzicielskiej, uznać należy, że przysługuje Pani ulga prorodzinna na to małoletnie dziecko, wynikająca z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w pełnej wysokości w rozliczeniu za rok 2019 i 2021. 
Natomiast wobec syna B.A., który uzyskał pełnoletność w sierpniu 2019 r., przysługuje Pani wyłączne prawo do ulgi prorodzinnej na to dziecko za osiem miesięcy 2019 r. Skoro jednym z wymogów warunkujących dokonywanie odliczeń wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach omawianej ulgi jest utrzymywanie pełnoletnich dzieci w związku z wykonywaniem, nawet przymusowo, obowiązku alimentacyjnego, to w sytuacji gdy były mąż uiszczał alimenty, wykonując obowiązek alimentacyjny wobec syna B.A., który uzyskał pełnoletność w sierpniu 2019 r., tj. nie pozostawał już pod władzą rodzicielską, nie przysługuje Pani wyłączne prawo do skorzystania na to dziecko z ulgi prorodzinnej za 2019 i 2021 r. Tym samym, przysługuje Pani prawo do ulgi prorodzinnej na to dziecko tylko za osiem miesięcy 2019 r. Natomiast za pozostałe miesiące 2019 r. i za cały 2021 r. przysługuje Pani odliczenie połowy przysługującej kwoty ulgi.”

 

Kto nie może skorzystać z ulgi na dziecko?

Z ulgi na dziecko nie skorzystają osoby, które:

1) przekroczyły ww. limity dochodów,

2) uzyskały dochody z działalność gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym albo przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W tym drugim przypadku wystarczy, że dochody takie uzyska jeden z małżonków a ulgę tracą oboje. 

Przykład

Pani Marta Kowalska uzyskuje dochody ze stosunku pracy. Jej mąż, Pan Jan, prowadzi działalność gospodarczą i w 2022 r. wybrał formę opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mimo, że Państwo Kowalscy mają dwóję dzieci, to nie skorzystają z ulgi na dziecko, ze względu na formę opodatkowania działalności Pana Jana.

Ponadto prawo do ulgi nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1)  na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

2)  wstąpiło w związek małżeński.

Który rodzic rozlicza ulgę na dziecko?

Ulga na dziecko przysługuje każdemu z rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z rodziców/opiekunów prawnych przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Prawo do ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę rodzice/opiekuni prawni mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę rodzice/opiekuni prawni odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje rodzic/opiekun prawny, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Kwestia prawa do skorzystania z ulgi budziła liczne spory pomiędzy rodzicami nie mieszkającymi razem. Dlatego też była przedmiotem interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. I tak:

W piśmie z dnia 6 lutego 2023 r. sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.955.2022.4.ACZ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdził:

„Jeżeli (…) ciąży na Pani obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego, niepełnosprawnego syna, który pomimo osiąganych dochodów nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać i rzeczywiście Pani ten obowiązek alimentacyjny wykonuje, ponosząc koszty utrzymania syna i zaspokajając jego potrzeby wynikające z niepełnosprawności - tj. zakup leków, wizyty u specjalistów, to stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełnia Pani, jako rodzic, przesłanki warunkujące skorzystanie za 2021 r. oraz za 2022 r. z ulgi prorodzinnej na pełnoletniego syna otrzymującego zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny i osiągającego dochody z umowy o pracę, bez względu na jego wiek.

Zatem, przysługuje Pani prawo do odliczenia od podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym za 2021 r. i za 2022 r. oraz w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny), kwoty z tytułu ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego, pełnoletniego syna.”

W innym piśmie z dnia 9 stycznia 2023 r. sygn. 0115-KDIT2.4011.682.2022.3.KC Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił następujące stanowisko:

W konsekwencji, samo płacenie alimentów na dziecko oraz sporadyczne spotkania z małoletnim dzieckiem nie są rozstrzygające dla uznania, że rodzic wykonuje władzę rodzicielską. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic.

Podkreślenia wymaga także, że stosownie do art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga na małoletnie dzieci przysługuje rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską. Ponadto w myśl art. 27 ust. 4 wskazanej ustawy, kwotę przysługującej ulgi mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro w 2021 r. wyłącznie Pani wykonywała władzę rodzicielską względem małoletnich dzieci, które z Panią zamieszkiwały od czasu separacji natomiast ojciec dzieci - jak Pani twierdzi - nie wykonywał wobec nich władzy rodzicielskiej, uznać należy, że przysługuje Pani ulga prorodzinna na małoletnie dzieci, wynikająca z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w pełnej wysokości w rozliczeniu za rok 2021.”

Podobnie w piśmie z dnia 16 grudnia 2022 r. sygn. 0115-KDIT2.4011.644.2022.3.KC:

„Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy należy zgodzić się z Pani stanowiskiem, zgodnie z którym ulga nie powinna przysługiwać temu kto jedynie powołuje się na status rozwodnika a także płacenie alimentów, ale temu z kim dziecko mieszka i kto tak naprawdę dba o dziecko każdego dnia.

W konsekwencji, przyjmując zatem za Panią, że - jak Pani wskazała w opisie zdarzenia - w 2022 r. sama wychowuje Pani małoletnie dziecko, które mieszka z Panią i Pani sprawuje nad nim wyłączną pieczę, uznać należy, że przysługuje Pani ulga prorodzinna na małoletnie dziecko, wynikająca z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za 12 miesięcy w rozliczeniu za 2022 r.”

 

Zwrot ulgi na dzieci gdy brakuje podatku

Jeżeli kwota przysługującego odliczenia wynikająca z zastosowania ulgi na dziecko jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu rocznym, podatnikowi przysługuje zwrot kwoty stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia z tytułu ulgi na dziecko a kwotą odliczoną w zeznaniu rocznym.

Kwota stanowiąca różnicę, nie może przekroczyć sumy:

1)  podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu rocznym, 

2)  składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu rocznym;

3)  składek na ubezpieczenia społeczne, 

W przypadku odliczenia przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:

1)  rodzicom,

2)  opiekunom prawnym dziecka,

3)  rodzicom zastępczym

- przyjmuje się łączną kwotę ich składek.

Prawo to zachowuj również podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, i którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego.

Ulga na dziecko dla obcokrajowca

Generalnie ulga na dziecko przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkanie w Polsce bez względu na narodowość i obywatelstwo, o ile ich dochody podlegają w całości opodatkowaniu 
w Polsce. 

Z ulgi tej mogą także skorzystać osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się w innym niż Polska państwie UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) albo w Szwajcarii oraz:

- osiągnęły przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez nie w danym roku podatkowym oraz

- udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w ww. państwach.

Ulga na dziecko jest jedną z preferencji podatkowych dla osób wychowujących dzieci. 
Inną preferencją jest możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Jednak ta ulga jest skierowana wyłącznie do osób samotnie wychowujących dzieci, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Autor: Mirosław Lewandowski, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Podstawa prawna: art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. ze zm.)

Polecamy: „PIT-y i ulgi podatkowe 2022”

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Sławek
  2023-03-30 13:38:29
  Fragment artykułu "Kto nie może skorzystać z ulgi na dziecko? Z ulgi na dziecko nie skorzystają osoby, które: 1) przekroczyły ww. limity dochodów, 2) uzyskały dochody z działalność gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym albo przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym drugim przypadku wystarczy, że dochody takie uzyska jeden z małżonków a ulgę tracą oboje. PRZYKŁAD Pani Marta Kowalska uzyskuje dochody ze stosunku pracy. Jej mąż, Pan Jan, prowadzi działalność gospodarczą i w 2022 r. wybrał formę opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mimo, że Państwo Kowalscy mają dwóję dzieci, to nie skorzystają z ulgi na dziecko, ze względu na formę opodatkowania działalności Pana Jana." Powyższy fragment zawiera istotny błąd. Samo uzyskiwanie przez jednego z małżonków przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym nie eliminuje możliwości skorzystania z ulgi przez drugiego małżonka, jeżeli ten drugi małżonek spełnia pozostałe warunki do ulgi (ma dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, a przy jednym dziecku spełnia również kryterium dochodowe). Jednocześnie ustalając spełnienie kryterium dochodowego przez małżonków nie uwzględnia się przychodów małżonków opodatkowanych ryczałtem (art. 27f ust. 2a Ustawy o PIT). Potwierdzone również przez Infolinię KIS.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwrot niemieckiego podatku jest niższy niż spodziewany. Co można zrobić?

Składając roczne rozliczenie podatku dochodowego, podatnicy mają nadzieję na otrzymanie jak najwyższego zwrotu podatku. Zdarza się, że decyzja wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) przynosi rozczarowanie, gdy wysokość zwrotu w danym roku jest niższa niż spodziewana lub gdy odbiega od kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?

Zapłata podatku kartą płatniczą w każdym urzędzie skarbowym

Ministerstwo Finansów poinformowało 31 marca 2023 r., że można już płacić podatki w urzędzie skarbowym za pośrednictwem terminala płatniczego. Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Kary od 2025 r. Jak uniknąć błędów?

Od 1 lipca 2024 r. polscy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Dla wielu firm wiązać się to będzie z poważnymi zmianami w procesie płatności, a niedopełnienie obowiązków może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej. Przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej co prawda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w fakturowaniu, jednak całkowicie go nie wyklucza. Na co zwracać uwagę, żeby spełnić wymogi KSeF i uniknąć niespodziewanych sankcji?

Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przy hurtowych zakupach mieszkań PCC wyniesie 6% od od szóstego i kolejnych mieszkań kupowanych w danej inwestycji (budynku).

Oszczędzanie w walutach zyskuje na popularności

Rosnąca inflacja, sytuacja gospodarcza na świecie oraz kolejne doniesienia ekonomiczne ze świata sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna się interesować oszczędzaniem i inwestycjami w waluty obce. Optymizmem nie napawa też pozycja polskiej złotówki, która w ostatnim czasie nie ma zbyt wielu impulsów do umocnienia. Czy inwestycja w waluty obce się opłaca? Z jakim ryzykiem musimy się liczyć oraz czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej waluty? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tekście, jednak nie jest on zachętą do inwestowania, tylko pakietem informacji o zakupie waluty obcej. 

Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

"Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?