REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwolnienie z podatku od darowizny - błąd w zgłoszeniu SD-Z2, kilka darowizn w jednym formularzu

Zwolnienie z podatku od darowizny - błąd w zgłoszeniu SD-Z2, kilka darowizn w jednym formularzu
Zwolnienie z podatku od darowizny - błąd w zgłoszeniu SD-Z2, kilka darowizn w jednym formularzu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Otrzymując darowizny pieniężne w różnych dniach podatnicy uprawnieni do zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn powinni (co do zasady) złożyć odrębne zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na odrębnych formularzach SD-Z2. Ale dokonanie zgłoszenia darowizny w innej formie niż na formularzu SD-Z2 lub na błędnie wypełnionym formularzu nie może przesądzać o niespełnieniu warunków do uzyskania zwolnienia na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dlatego podatnik, który w ustawowym terminie zgłosił w jednym formularzu SD-Z2 trzy darowizny od matki, dochowując przy tym pozostałych warunków ustawowych (tj. otrzymania darowizny przelewem na konto) – może skorzystać z tego zwolnienia podatkowego.

Takie korzystne dla podatników stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 listopada 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.76.2022.4.AD).

REKLAMA

Autopromocja

Trzy darowizny w jednym zgłoszeniu SD-Z2

O indywidualną interpretację podatkową do Dyrektora KIS wystąpił pewien syn, który otrzymał od swojej matki trzy darowizny pieniężne – trzema przelewami na konto bankowe w trzech różnych dniach. Przed upływem terminu 6 miesięcy od otrzymania tych darowizn ów obdarowany obywatel wypełnił i wysłał na stronie portalu podatkowego podatki.gov.pl jeden formularz SD-Z2 dotyczący nabycia tytułem darowizny pieniędzy, które ww. trzema przelewami darowała mu matka. Kilka dni po złożeniu zgłoszenia SD-Z2 podatnik został telefonicznie powiadomiony przez urząd skarbowy, że źle wypełnił formularz zgłoszeniowy – zdaniem urzędu powinien dla każdego przelewu wypełnić oddzielny druk SD-Z2.
Po otrzymaniu tej informacji obdarowany nie mógł już złożyć odrębnych zgłoszeń SD-Z2 dla każdego z przelewów (dla każdej darowizny), bowiem minął już ustawowy termin 6 miesięcy, umożliwiający zwolnienie wszystkich trzech darowizn z podatku od spadków i darowizn. Urząd skarbowy, do którego zwrócił się o informację podatnik zajął stanowisko, że w tej sytuacji obdarowany syn ma prawo do zwolnienia z podatku na podstawie  
art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn tylko od jednej darowizny (tj. od jednego przelewu). Od pozostałych dwóch darowizn (przelewów) ów obdarowany musi (zdaniem urzędu skarbowego) zapłacić podatek.

Na szczęście dla obdarowanego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ww. interpretacji indywidualnej z 4 listopada 2022 r. dość liberalnie zinterpretował przepisy.

Zwolnienie z podatku darowizn pieniężnych od najbliższej rodziny - warunki

Dyrektor KIS przypomniał, że na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn darowizny pieniężne otrzymane przelewem od członków najbliższej rodziny są zwolnione z podatku pod pewnymi warunkami. Aby skorzystać z tego zwolnienia obdarowany musi spełnić łącznie następujące warunki:

- podmiotem nabywającym własność rzeczy lub praw majątkowych powinien być: małżonek, zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.), pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych powinno zostać zgłoszone w ściśle określonym terminie (tj. maksymalnie do 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego) przez nabywającego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego – warunek ten nie dotyczy jednak nabycia następującego na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego,

- udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Warto zauważyć, że przepis art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wskazuje, by warunkiem zwolnienia podatkowego było dokonanie zgłoszenia darowizny na konkretnym wzorze formularza.

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych - formularz SD-Z2

Tym niemniej wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (formularz SD-Z2) określony został przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2060) wydanym na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia, zgłoszenie SD-Z2 zawiera następujące dane:

1) datę nabycia;

2) datę powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;

3) miejsce i cel składania zgłoszenia;

4) dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia;

5) dane identyfikujące i ostatni adres zamieszkania spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe;

6) tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych;

7) rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych;

8) dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych;

9) dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe;

10) sposób przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy;

11) podpis nabywcy (pełnomocnika).

Błąd w zgłoszeniu darowizny nie wyklucza zwolnienia podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn konieczne dla skorzystania z tego zwolnienia podatkowego jest terminowe zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie to (co do zasady) powinno zostać dokonane – zdaniem Dyrektora KIS wg ww. wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów publicznych, czyli na druku SD-Z2.

Co więcej, Dyrektor KIS wskazał, że jedna darowizna powinna być wykazana w jednym zgłoszeniu SD-Z2:

REKLAMA

Otrzymując darowiznę pieniężną w różnych dniach powinien Pan złożyć odrębne zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2. Wynika to z zawartych w § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych określeń: „data nabycia” oraz „data powstania obowiązku podatkowego (…)”. Te uregulowania świadczą jednoznacznie, że w dokonywanym zgłoszeniu możliwe jest wskazanie tylko nabycia własności tylko w jednej dacie. Również konstrukcja poz. 4 i 5 formularza SD-Z2(6) wskazuje na możliwość zakreślenia w każdym ze wskazanych pól jednej daty (czy to daty nabycia – poz. 4, czy daty powstania obowiązku podatkowego – poz. 5). Zatem w przypadku nabycia darowizn w różnych datach – w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał także w różnych datach – winien Pan z tego tytułu złożyć oddzielny druk SD-Z2 dla każdej z otrzymanych darowizn środków pieniężnych w terminie 6 miesięcy liczonego od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ale jednocześnie Dyrektor KIS wskazał, że błąd na druku SD-Z2, czy nawet dokonanie zgłoszenia w innej formie niż na tym formularzu, nie może pozbawiać obdarowanego prawa do zwolnienia podatkowego:

Jednakże wymóg zgłoszenia nabycia na określonym formularzu jest tylko wymogiem natury technicznej, a celem wprowadzenia dedykowanego druku SD-Z2 było ułatwienie podatnikom dokonania stosownego zgłoszenia zapewniającego organom podatkowym pozyskanie niezbędnych informacji potrzebnych do zastosowania omawianego zwolnienia (co wynika z art. 4a ust. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Tym samym, dokonanie zgłoszenia darowizny w innej formie niż na dedykowanym formularzu lub na błędnie wypełnionym formularzu nie może przesądzać o niespełnieniu warunków do uzyskania zwolnienia na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Zatem, skoro istotnie zgłosił Pan na jednym formularzu SD-Z2 wszystkie trzy darowizny, w ustawowym terminie (jako datę nabycia oraz datę powstania obowiązku podatkowego wskazał Pan najwcześniejszą datę nabycia) dochowując przy tym pozostałych warunków ustawowych (tj. otrzymania darowizny przelewem na konto) – mógł Pan skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Stanowisko Dyrektora KIS zaprezentowane w ww. interpretacji jest zgodne wykładnią prezentowaną przez Ministra Finansów, który w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich z 24 marca 2022 r. poinformował, że podziela w całości pogląd RPO, zgodnie z którym „ustanowiony wymóg zgłoszenia nabycia na określonym formularzu należy uznać jedynie za wymóg natury technicznej, mający na celu ułatwienie organom i podatnikom dokonania stosownego zgłoszenia zapewniającego uzyskanie niezbędnych informacji potrzebnych do zwolnienia.”
Zdaniem Ministra Finansów wzór formularza o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) został określony w celu ułatwienia podatnikom skorzystania z tego zwolnienia. Minister Finansów podkreślił też, że ustawodawca określając zwolnienie dla najbliższej rodziny z podatku od spadków i darowizn nie wskazał, że warunkiem koniecznym dla skorzystania z tej preferencji podatkowej jest dokonanie zgłoszenia wyłącznie na formularzu SD-Z2.
Dlatego, zdaniem Ministra Finansów, niedopuszczalne jest, aby organy podatkowe odmawiały prawa do zwolnienia, gdy podatnik dokona zgłoszenia rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w innej formie, niż na formularzu SD-Z2, w tym jeśli dokona zgłoszenia na piśmie lub do protokołu.

W celu zapobieżenia takim ewentualnym działaniom organów podatkowych w przyszłości, w dniu 21 lutego 2022 r. wystosowane zostało do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej pismo (nr DOP10.845.29.2022) z zaleceniami dotyczącymi prawidłowego stosowania przepisów prawa, w tym w zakresie uznania za spełnienie warunku zwolnienia od podatku dokonanie zgłoszenia nabycia w innej formie, niż na formularzu SD-Z2.
Więcej na ten temat: Podatek od darowizny 2022/2023 - ile wynosi, co trzeba wiedzieć, darowizna bez podatku

Źródło: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 listopada 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.76.2022.4.AD).

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA