REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Krajowa Administracja Skarbowa - zmiany w kontroli skarbowej od 1 marca 2017 r.

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Krajowa Administracja Skarbowa - zmiany w kontroli skarbowej od 1 marca 2017 r.
Krajowa Administracja Skarbowa - zmiany w kontroli skarbowej od 1 marca 2017 r.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wchodzące od 1 marca 2017 r. w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) diametralnie zmieniają polskie regulacje w zakresie sposobu przeprowadzania kontroli skarbowej. Pojawią się zupełnie nowe instytucje.

Nowo utworzone organy KAS przejmują zadania dotychczasowych organów, tj. naczelników urzędów skarbowych, dyrektorów izb skarbowych, dyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz generalnych inspektorów kontroli skarbowej.

Autopromocja

Bez ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Istotną nowością jest praktycznie całkowite wyeliminowanie zastosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.s.d.g.) w stosunku do regulacji wchodzących w życie wraz z nową ustawą. Jedyną sytuacją, gdzie nowo uchwalona ustawa o KAS sięga po regulacje u.s.d.g., jest odesłanie do przepisów ustawy w zakresie usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną będącego jednocześnie mikro lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast art. 93 ustawy o KAS w sposób bezpośredni stanowi, że nie stosuje się przepisów u.s.d.g. dotyczących kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Tym samym nie znajdują tutaj zastosowania tak kluczowe regulacje u.s.d.g. związane z prowadzeniem kontroli, jak chociażby:

• ustanawiające obowiązek zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;

• określające elementy, jakie powinno zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;

• dotyczące obecności osoby kontrolowanej lub podmiotu przez niego upoważnionego;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• związane z miejscem, czasem oraz przebiegiem prowadzenia kontroli;

• dotyczące obowiązku posiadania, prowadzenia i okazywania książki kontroli;

• ustanawiające zakaz prowadzenia kontroli równoczesnych;

• określające ustawowe limity łącznego czasu trwania kontroli w ciągu jednego roku kalendarzowego;

• dotyczące dopuszczalności dokonywania przerwy w kontroli;

• związane z możliwością wniesienia sprzeciwu przez kontrolowanego na działania organu podejmującego i wykonującego czynności kontrolne.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

W zakresie kontroli

Sama ustawa o KAS nie reguluje materii w sposób kompletny. W tym celu konieczne staje się sięganie do ordynacji podatkowej (dalej: o.p.). Jej przepisy znajdują zastosowanie choćby w zakresie:

• kontroli spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej komandytowej lub komandytowo-akcyjnej i ich rozwiązania w trakcie kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego;

• kwestii związanych z uzupełnieniem protokołu sporządzanego po zakończeniu czynności w ramach kontroli celno-skarbowej oraz prawie złożenia korekty deklaracji.

W zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o KAS, w ramach samej tylko kontroli celno-skarbowej zastosowanie znajdują następujące regulacje z o.p. dotyczące:

• możliwości zwrócenia się przez organ podatkowy do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w sprawach podatkowych załatwianych przez organy KAS;

• sposobu obliczania terminów;

• wstępowania następców prawnych w miejsce strony zmarłej w toku postępowania w sprawach dotyczących jej praw i obowiązków;

• oceny zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych w sprawach podatkowych, które z kolei odsyłają podatników do przepisów prawa cywilnego;

• obowiązku zwrócenia się przez organ KAS do sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej;

• niewliczania okresów zawieszenia postępowania i okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, potrzebnych do dokonania określonych prawem podatkowym czynności;

• obowiązku zawiadomienia strony w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie;

• możliwości ponaglenia do organu podatkowego wyższego stopnia lub ponaglenia do ministra finansów w przypadku niezałatwienia przez ten organ sprawy w ustalonym terminie.

Korekta po kontroli

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zakończona kontrola przekształca się w postępowanie podatkowe. Ma to miejsce w sytuacji, gdy kontrolowany nie złożył w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli skorygowanej deklaracji podatkowej lub organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji podatkowej. W takim przypadku znajdują zastosowanie przepisy o.p. dotyczące:

• zawieszenia uprawnień do skorygowania deklaracji na czas trwania postępowania podatkowego, w zakresie objętym tym postępowaniem, oraz

• ponownego umożliwienia korekty deklaracji w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Urzędowe sprawdzenie

Ustawa o KAS wprowadza zupełnie nową instytucję – urzędowe sprawdzenie. Chodzi o czynności zmierzające do ustalenia, czy w miejscu prowadzenia działalności podlegającej kontroli celno-skarbowej zapewnione są warunki do jej sprawnego przeprowadzenia. W zakresie urzędowego sprawdzenia zastosowanie znajduje wiele regulacji z o.p. dotyczących:

• sposobu obliczania terminów;

• kontynuacji prowadzenia czynności przez organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia urzędowego sprawdzenia;

• prowadzenia postępowania podatkowego z wyjątkiem regulacji w sprawie zachowania terminów do wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji podatkowej, zakresu przedmiotowego stosowania kar porządkowych oraz właściwości organów podatkowych w postępowaniu podatkowym;

• tajemnicy skarbowej.

Tajemnica skarbowa

Stosunkowo szerokie zastosowanie będą mieć przepisy o.p. dotyczące ochrony tajemnicy skarbowej. Jest to niezbędne do ochrony indywidualnych danych wrażliwych zawartych w deklaracjach i innych dokumentach składanych przez podatników, płatników i inkasentów w przedmiocie udzielania pomocy lub informacji. Na ich podstawie pracownicy organów KAS zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy skarbowej. Polega ona na udostępnianiu akt wyłącznie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie ustawy, w formie i zakresie określonym w o.p.

Regulacjami o.p. w obszarze tajemnicy skarbowej objęto także przepisy o szczególnych uprawnieniach organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Ma to związek z ich uprawnieniami do uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych wrażliwych, takich jak: informacje zawierające dane osobowe, informacje o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych czy informacje uzyskiwane w ramach czynności operacyjno-wykonawczych w celu zapobiegania przestępstwom lub przestępstwom skarbowym.

Zabezpieczenia zobowiązań

Naczelnik urzędu celno-skarbowego może dokonywać na mocy decyzji zabezpieczenia zobowiązania podatkowego i należności celnych na majątku podmiotu kontrolowanego. Znajdują tutaj zastosowanie przepisy o.p., które w sposób bezpośredni regulują ogólne kwestie związane z:

• zabezpieczeniem wykonania zobowiązania podatkowego;

• wygaśnięciem zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego;

• formami i wyborem form zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego;

• określeniem podmiotów mogących być gwarantami lub poręczycielami;

• brakiem wymogu wyznaczenia stronie siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata           

W pozostałym zakresie

Ponadto ustawodawca stosuje bardzo szerokie odesłanie do przepisów o.p. zawartych w dziale IV – Postępowanie podatkowe, dziale VI – Kontrola podatkowa, oraz dziale VII – Tajemnica skarbowa. Niemal w całości wskazuje na konieczność odpowiedniego zastosowania przepisów dotyczących:

– zasad ogólnych;

– wyłączenia pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego;

– pełnomocników;

– doręczeń;

– wezwań;

– udostępniania akt;

– dowodów;

– postanowień;

– zażaleń;

– kar porządkowych;

– kosztów postępowania.


Bez zastosowania

Nie będą miały zastosowania do ustawy o KAS przepisy o.p. w zakresie:

• wyłączenia naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (art. 54 o.p.);

• uchylania tajemnicy bankowej na żądanie organu podatkowego;

• obowiązku zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin, przynajmniej na 7 dni przed terminem;

• nieuznania ksiąg podatkowych za dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów w sytuacji, gdy prowadzone są one w sposób nierzetelny lub wadliwy;

• możliwości przeprowadzenia przez organ KAS oględzin;

• wyznaczenia przez organ 7-dniowego terminu dla strony w celu wypowiedzenia się przez nią w sprawie zebranego materiału dowodowego;

• zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej, terminów, w których dopuszczalne jest wszczęcie kontroli celno-skarbowej, oraz elementach obligatoryjnych, które zawiadomienie powinno posiadać;

• konieczności posiadania imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej;

• możliwości wszczęcia kontroli celno-skarbowej natychmiast po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu w sytuacji, gdy czynności kontrolne są wymagane do zapobieżenia popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego albo do zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

• terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i obowiązku zawiadomienia kontrolowanego na piśmie o każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie;

• miejsca i czasu kontroli celno-skarbowej;

• uprawnień kontrolującego w toku kontroli celno-skarbowej;

• obowiązków kontrolowanego do umożliwienia organom KAS wykonywania czynności związanych z utrwalaniem za pomocą obrazu i dźwięku czynności w zakresie kontroli celno-skarbowej oraz przedstawiania na żądanie organu tłumaczeń na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczania kontrolującemu żądanych dokumentów i zapewnianiu mu warunków do pracy;

• obowiązku sporządzania protokołu dokumentującego przebieg kontroli celno-skarbowej.

Wiele z tych zagadnień zostało bezpośrednio uregulowanych w ustawie o KAS. Ustawa ta nie przewiduje natomiast żadnych rozwiązań, które bezpośrednio dotyczyłyby wyłączenia naliczania odsetek za zwłokę w przypadku niezakończenia w terminie kontroli celno-skarbowej lub późniejszego postępowania podatkowego. ⒸⓅ

Tomasz Rolewicz, starszy menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Arkadiusz Czach, asystent w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA