Kategorie

Interpretacje podatkowe Ministra Finansów

Ewa Pasieczna
Biegły rewident
S&P Audyt Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Interpretacje podatkowe Ministra Finansów, interpretacje ogólne, interpretacje indywidualne
Czym się różni ogólna interpretacja przepisów prawa podatkowego od interpretacji indywidualnej? Dlaczego i kiedy warto wystąpić o interpretację podatkową? Wyjaśnia biegły rewident.

Z różnych powodów sytuacja prawno-podatkowa w Polsce ostatnio się skomplikowała. Nie wynika to może ze zmiany przepisów podatkowych, ile ze zmiany sposobu interpretowania niektórych zjawisk gospodarczych przez organy podatkowe, oczywiście na korzyść fiskusa.

Jak się uchronić przed niespodziankami podatkowymi, których nawet możemy nie być świadomi?

Złotego środka nie ma, ale jedno jest pewne: warto jest znać treść wydanych przez Ministra Finansów interpretacji ogólnych i warto jest występować o wydanie interpretacji indywidualnej jeszcze przed zajściem zdarzenia, które rodzi określone skutki podatkowe.

Reklama

Uzyskanie interpretacji indywidualnej w odpowiednim czasie, czyli w odniesieniu do zdarzenia przyszłego pozwoli nie tylko na uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej, ale również uchroni nas przed obowiązkiem zapłaty podatku, jeżeli interpretacja zostanie zmieniona.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Minister Finansów został zobowiązany do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Czyli teoretycznie na Ministra Finansów został nałożony obowiązek podejmowania takich działań, w wyniku których urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej będą umiały interpretować i stosować przepisy prawa podatkowego dokładnie w taki sam sposób, niezależnie od tego czy jest to urząd skarbowy w Gdyni, czy w Krakowie.

W praktyce nawet wśród interpretacji indywidualnych spotyka się zupełnie inną interpretację tych samych przepisów.

W celu wykonania tego zadania Minister został wyposażony w dwa instrumenty: interpretację ogólną i interpretację indywidualną. Teoretycznie oba rodzaje interpretacji są wydawane przez Ministra Finansów, jednak faktycznie bezpośrednio przez Ministra są wydawane tylko interpretacje ogólne.

Natomiast interpretacje indywidualne są wydawanie w imieniu Ministra Finansów przez pięciu dyrektorów izb skarbowych. Są to dyrektorzy Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

Interpretacja ogólna

Reklama

Wydawana jest z urzędu lub na wniosek i dotyczy takich zagadnień lub przepisów prawa podatkowego, które cechuje niejednolite stosowanie przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych.

Interpretacje ogólne mają ujednolicać stosowanie prawa podatkowego. W odróżnieniu od interpretacji indywidualnych nie rozstrzygają problemów wynikających z interpretacji przepisów. Minister Finansów poprzez interpretacje ogólne ma możliwość dokonania takiej wykładni przepisów, która będzie stosowana przez naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych.

Nie oznacza to jednak samowoli w dokonywaniu wykładni przepisów, ponieważ przy wydawaniu interpretacji ogólnej Minister Finansów jest zobowiązany uwzględnić orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Warto zapoznać się z tematyką wydanych interpretacji ogólnych, ponieważ organy podatkowe i kontrolne, wydając decyzje w indywidualnych sprawach podatników, co do zasady powinni zastosować się do wykładni przepisów dokonanych w interpretacji ogólnej.

Jeżeli jednak tego nie zrobią, to taka decyzja jest ważna, ale sąd administracyjny w trakcie orzekania uwzględni fakt, że podatnik zastosował się do wykładni, zaprezentowanej w interpretacji ogólnej przepisów podatkowych.

Ogólne interpretacje podatkowe Ministra Finansów

Interpretacje indywidualne

W odróżnieniu do interpretacji ogólnych, interpretacje indywidualne są wydawane tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wysokość opłaty jest uzależniona od ilości przedstawionych we wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przeszłych i wynosi 40 zł od każdego stanu lub zdarzenia. Wniosek składa się na druku ORD-IN.

Najważniejsze elementy wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej to:

 1. opis sytuacji podlegającej ocenie, czyli opis stanu faktycznego, który miał miejsce przed złożeniem wniosku o interpretację lub zdarzenie przyszłe, które jeszcze przed tym dniem nie nastąpiło,
 2. pytanie lub pytania, które zrodziły się podatnikowi, w związku z wystąpieniem sytuacji z pkt.1,
 3. odpowiedź na pytanie lub pytania, czyli przedstawienie przez wnioskodawcę własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

W przypadku zdarzenia przyszłego ważne jest, aby to zdarzenie jeszcze nie zaszło nie tylko przed dniem złożenia wniosku, ale również przed dniem wydania interpretacji. Tylko w takim przypadku interpretacja będzie chronić przed zapłatą podatku w przypadku jej uchylenia.

Dodatkowo będziemy musieli złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Złożenie fałszywego oświadczenia spowoduje, że wydana interpretacja indywidualna nie wywoła skutków prawnych.

Co jeśli nasz wniosek nie zawiera wszystkich powyższych elementów lub nie zostanie prawidłowo opłacony? Organ podatkowy wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W przypadku braku reakcji ze strony wnioskodawcy, organ podatkowy pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. W takim przypadku zostanie wydane postanowienie, na które służy zażalenie.

Interpretację indywidualną organ wydaje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Zgodnie z art. 14o Ordynacji podatkowej w razie niewydania interpretacji w tym terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. Skutek jest taki sam, jak gdyby Minister Finansów wydał interpretację podatkową dokładnie o treści, jakiej wnioskodawca zawarł w swoim stanowisku we wniosku.

Jest to tzw. milczące przyjęcie interpretacji wnioskodawcy, mające dyscyplinować organ podatkowy, aby wydawał interpretacje w terminach ustawowych. Oczywiście Minister Finansów może zawsze z urzędu zmienić tak wprowadzoną do obiegu prawnego interpretację przepisów.

Wiele kontrowersji powstało wokół liczenia powyższego 3-miesięcznego terminu. Ostatecznie NSA w uchwale z dnia 14 grudnia 2009 r. zajął stanowisko korzystne dla fiskusa, uznając, że przez niewydanie interpretacji należy rozumieć jej niesporządzenie w formie pisemnej oraz jej niepodpisanie przez upoważniony do tego organ.

NSA podkreślił w uchwale, że doręczenie interpretacji jest czynnością niezależną i nie powinna mieć wpływu na zachowanie terminu do wydania interpretacji.

Po co człowiekowi interpretacja podatkowa


Czy warto występować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej?

Na pewno warto. Generalną zasadą jest, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy. Wnikliwa analiza zasady nieszkodzenia dowodzi, że jednak nie zawsze.

Jeżeli interpretacja podatkowa dotyczy skutków zdarzeń, które już zaszły, to pozwala ona uniknąć wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub umorzenie postępowań już wszczętych, umorzenie lub naliczenia odsetek za zwłokę. Nie zwalniają jednak z obowiązku zapłaty podatku.

Natomiast w przypadku, gdy najpierw zostanie doręczona interpretacja indywidualna lub opublikowana interpretacja ogólna, a dopiero stan faktyczny nastąpi, to wtedy zastosowanie się do interpretacji spowoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku. Tylko w tym przypadku nastąpi pełna realizacja zasady nieszkodzenia.

Czy fiskus będzie mógł odmówić wydania interpretacji podatkowej?

Podstawa prawna:

- art. 14a – 14p ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

- rozporządzenie Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 188);

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?