| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Odwrotne obciążenie VAT od 1 lipca 2015 r. – wyjaśnienia MF

Odwrotne obciążenie VAT od 1 lipca 2015 r. – wyjaśnienia MF

Z początkiem lipca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie o VAT, dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia, których celem jest zapewnienie większej skuteczności tego instrumentu. W artykule prezentujemy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów objaśniające wprowadzone zmiany.

Zmiana wartości dostaw w ramach jednolitej gospodarczo transakcji

W ramach zwykłych praktyk handlowych może dochodzić do obniżenia lub podwyższenia wartości dostawy (dostaw) realizowanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji wskutek np. udzielenia rabatu bądź innego rodzaju obniżki ceny po dokonaniu dostawy, rezygnacji z ostatniej partii towarów dostarczanych w ramach umowy, zamówienia dodatkowej ilości towarów w ramach zawartej już umowy, zmiany kursu walutowego w przypadku zapłaty w walutach obcych.

    

- Obniżenie wartości dostaw po ich dokonaniu (obniżka ceny, rezygnacja z części dostawy - partii towarów, zwrot towarów etc.)

brak wpływu na określenie podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku

W przypadku, gdy po dokonaniu dostawy (kilku dostaw) zostanie obniżona wartość jednolitej gospodarczo transakcji poniżej limitu transakcyjnego 20 000 zł brak jest podstaw do zmiany podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu tej transakcji – brak konieczności korygowania rozliczenia wcześniejszych dostaw, w zakresie zastosowanego mechanizmu rozliczenia, tj. odwróconego obciążenia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1f ustawy o VAT

Przykład 6

Podatnik VAT czynny planuje w najbliższym czasie zatrudnić nowych pracowników i zawarł umowę na zakup 20 komputerów przenośnych w 10 odrębnie fakturowanych transzach, z których każda obejmuje 2 laptopy o wartości 2.000 zł każdy. Wszystkie dostawy stanowią jednolitą gospodarczo transakcję objętą odwróconym obciążeniem w podatku od towarów i usług (łączna wartość umowy wynosi 40.000 zł). Sprzedawca, po zweryfikowaniu statusu nabywcy (czy jest podatnikiem VAT czynnym) realizuje transakcję – wystawiając faktury na kolejne dostawy na kwotę 4.000 zł bez VAT. Po czterech zrealizowanych transzach na łączną kwotę 16.000 zł okazało się jednak, że nabywca rezygnuje z części zamówienia w związku ze znalezieniem korzystniejszej oferty na rynku. Okoliczność ta nie stanowi podstawy do zmiany podatnika od dokonanych już dostaw pomimo, że całkowita wartość transakcji jest niższa niż 20 000 zł. Tym samym dokonane wcześniejsze rozliczenia nie wymagają skorygowania. 

Przykład 7

Podatnik VAT czynny zamówił konsole do gier wideo w dwóch odrębnie fakturowanych transzach, z których pierwsza obejmuje 10 szt. konsol, a druga 15 szt. konsol o wartości 1 000 zł każda (łączna wartość transakcji wynosi 25 000 zł). Sprzedawca, po zweryfikowaniu statusu nabywcy (czy jest podatnikiem VAT czynnym) realizuje transakcję na zasadzie odwróconego obciążenia – wystawiając fakturę na pierwszą transzę zamówienia na kwotę 10 000 zł bez VAT. W toku realizacji transakcji, wskutek weryfikacji dotychczasowych zakupów klienta, sprzedawca zdecydował się na udzielenie klientowi rabatu i przy realizacji drugiej transzy zamówienia zmniejszył jednostkową cenę netto konsoli z 1 000 zł do 600 zł. Tym samym wartość drugiej partii zamówionego sprzętu wynosi 9 000 zł, wartość całej zaś transakcji – 19 000 zł. Okoliczność ta nie daje podstawy do zmiany podatnika zobowiązanego do opodatkowania tej dostawy, tym samym podatek od drugiej dostawy w ramach tego zamówienia powinien być rozliczony również na zasadzie odwróconego obciążenia. 

- Podwyższenie wartości dostaw (np. zmiana kursu walutowego, zwiększenie zamówienia przed jego realizacją)

zmiana podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku

W przypadku, gdy wartość jednolitej gospodarczo transakcji okaże się być ostatecznie wyższa - zostanie podwyższona - powyżej limitu transakcyjnego 20 000 zł (np. wskutek powiększenia złożonego zamówienia o dodatkowe towary przed jego realizacją), sytuacja taka powoduje zmianę podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku od takiej transakcji - powstaje konieczność skorygowania rozliczenia, jeśli poprzednie dostawy w ramach jednolitej transakcji zostały dokonane na zasadach ogólnych.

Przykład 8

Podatnik VAT czynny planuje w najbliższym czasie wymienić swoim pracownikom telefony. W tym celu zawiera umowę na zakup 10 telefonów komórkowych po 1 500 zł każdy.

Telefony mają być dostarczone w dwóch odrębnie fakturowanych partiach (płatność przy dostawie każdej partii) – pierwsza w lipcu 2015 r., druga – we wrześniu 2015 r. Wartość całej transakcji wynosi 15 000 zł, więc podatek VAT powinien być rozliczony na zasadach ogólnych. Przed realizacją drugiej dostawy nabywca – zachęcony dobrą relacją ceny do jakości zamówionych telefonów – decyduje się na zwiększenie drugiej transzy zamówienia o 5 kolejnych telefonów (zwiększenie zamówienia ma miejsce w sierpniu 2015 r.). Efektem dodatkowego zamówienia jest zwiększenie wartości całej transakcji do 22 500 zł, co oznacza, że podatek od niej powinien być rozliczony na zasadzie odwróconego obciążenia. Dokonane na zasadach ogólnych rozliczenie pierwszej z dostaw wymaga zatem skorygowania. 

Korekta rozliczenia poprzedniej dostawy powinna być dokonana w momencie zaistnienia okoliczności wskazujących na zmianę warunków realizacji dostawy, tj. w sierpniu 2015 r. i wykazana w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym okoliczności te zaistniały.

Sprzedawca 

dokonuje zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w zakresie dostawy towarów na terytorium kraju rozliczonej na zasadach ogólnych i wykazuje wartość tej dostawy rozliczanej w ramach odwróconego obciążenia w deklaracji za sierpień 2015 r. lub

III kwartał 2015 r.; razem z deklaracją składa informację podsumowującą w obrocie krajowym wskazując nabywcę i wartość zrealizowanej dostawy; 

– wystawia fakturę korygującą do faktury dokumentującej rozliczoną na zasadach ogólnych poprzednią dostawę (zgodnie z art. 106j ustawy o VAT); w fakturze korygującej skorygowana powinna zostać nienależnie wykazana kwota podatku od dostawy, w odniesieniu do której powinien mieć zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia (zmniejszenie kwoty podatku) – faktura taka powinna również zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”.

Uwaga!

W przedmiotowym przypadku, do dokonania korekty, posiadanie przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej nie jest konieczne.

Nabywca

  • rozlicza podatek należny od poprzedniej dostawy (rozliczonej uprzednio na zasadach ogólnych) w deklaracji za sierpień 2015 r. lub III kwartał 2015 r.;
  • jeśli odliczył podatek naliczony wynikający z faktury pierwotnej (dokumentującej pierwszą dostawę na zasadach ogólnych), nie koryguje tego odliczenia w związku z otrzymaną od sprzedawcy fakturą korygującą;

- jeśli nie odliczył podatku naliczonego wynikającego z faktury pierwotnej (dokumentującej pierwszą dostawę na zasadach ogólnych), ma prawo do odliczenia podatku od tej transakcji objętej odwróconym obciążeniem w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym rozliczy podatek należny od tej dostawy (przy rozliczeniu miesięcznym ? za sierpień 2015 r.). 

Uwaga!

Warunkiem braku konieczności korygowania – pomniejszenia - przez nabywcę podatku naliczonego w miesiącu zaistnienia okoliczności wskazujących na zmianę warunków realizacji dostawy, tj. w sierpniu 2015 r., jest uwzględnienie przez niego w deklaracji podatkowej podatku należnego z tytułu dostawy objętej odwróconym obciążeniem. Dla potrzeb korygowania podatku naliczonego, otrzymanie przez nabywcę faktury korygującej pozostaje bez znaczenia.

Uwaga!

W przypadku powiększenia złożonego zamówienia o dodatkowe towary, który to fakt następuje (np. w formie aneksu do umowy) już po faktycznym dokonaniu dostawy towarów (wszystkich dostaw w ramach umowy) będących przedmiotem pierwotnej umowy, takie dodatkowe zamówienie powinno być oceniane odrębnie (jako kolejna umowa). 

Przykład 9

Podatnik VAT czynny planuje w najbliższym czasie wymienić swoim pracownikom telefony. W tym celu zamawia 10 telefonów komórkowych po 1 500 zł każdy. Telefony mają być dostarczone w dwóch odrębnie fakturowanych partiach (płatność przy dostawie każdej partii). Wartość całej transakcji wynosi 15 000 zł, więc podatek VAT powinien być rozliczony na zasadach ogólnych. Po zrealizowaniu obydwu dostaw nabywca – zachęcony dobrą relacją ceny do jakości zamówionych telefonów – decyduje się na zwiększenie zamówienia  o 5 kolejnych telefonów. Dodatkowe zamówienie powinno być uznane za odrębną umowę. Podkreślić należy, że odrębną kwestią jest to, czy umowy te stanowią jednolitą gospodarczo transakcję. Biorąc pod uwagę omówione wcześniej kryteria, należy w tym konkretnym przypadku uznać, że nie zostały spełnione warunki do uznania tych dostaw za jednolitą gospodarczo transakcję. 

IV. UISZCZENIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY

W przypadku dostaw towarów, dla których ma zastosowanie metoda odwróconego obciążenia zasadą jest, że jeżeli po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy  (pierwszej z dostaw w przypadku, gdy jednolita gospodarczo transakcja obejmuje więcej dostaw) następuje zmiana określenia podatnika dla tej dostawy (np. zmienia się wstępnie zamówiona wartość towarów w przypadku sprzętu elektronicznego lub zmienia się w międzyczasie status podatkowy stron umowy – z podatnika zwolnionego na podatnika

VAT czynnego lub na odwrót), konieczne jest dokonanie korekty obejmującej wcześniej rozliczoną zaliczkę – do rozliczenia podatku z tytułu jednej dostawy może być bowiem zobowiązany tylko jeden podatnik. Korekty rozliczenia dokonanej zaliczki dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów.

Zmiana podmiotu obowiązanego do rozliczenia podatku (np. zmiana wartości towarów w ramach dostawy, zmiana statusu podatkowego stron umowy) po otrzymaniu zaliczki

korekta rozliczenia kwoty podatku od dokonanej zaliczki w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1g ustawy o VAT

Przykład 10

Podatnik VAT czynny w lipcu 2015 r. zamówił konsole do gier z dostawą na wrzesień 2015 r. na łączną wartość 18 000 zł, wpłacając jednocześnie zaliczkę w wysokości 5 000 zł sprzedawcy, który wystawił fakturę i rozliczył tę zaliczkę na zasadach ogólnych (z VAT). Podatnik w sierpniu 2015 r. postanowił zwiększyć wolumen zamówionych konsol do łącznej wartości zamówienia 22 000 zł. Sprzedawca, po zweryfikowaniu statusu nabywcy (czy jest podatnikiem VAT czynnym) powinien rozliczyć całą transakcję na zasadzie odwróconego obciążenia (czyli nie wykazuje na fakturze kwoty VAT, zaznaczając na niej „odwrotne obciążenie”), przy czym korekty rozliczenia zaliczki dokonuje w rozliczeniu za okres w którym dokonano dostawy tj. w rozliczeniu za wrzesień 2015 r. lub za III kwartał 2015 r.

Przykład 11

Podatnik, którego sprzedaż korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na nieprzekroczenie limitu 150 000 zł zamówił w lipcu 2015 r. 1 tonę aluminium nieobrobionego plastycznie (towar objęty odwróconym obciążeniem od 1 lipca 2015 r.) z dostawą na październik 2015 r., wpłacając zaliczkę na poczet dostawy. Sprzedawca, po zweryfikowaniu statusu podatkowego nabywcy (tj. czy jest on podatnikiem VAT zwolnionym), wystawił fakturę dokumentującą otrzymanie tejże zaliczki na zasadach ogólnych (z VAT). Nabywca postanowił jednak z początkiem sierpnia 2015 r. zrezygnować ze zwolnienia. Oznacza to, że po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego będzie podatnikiem VAT czynnym. Sprzedawca, po ponownym zweryfikowaniu statusu nabywcy (czy jest podatnikiem VAT czynnym), powinien rozliczyć całą transakcję na zasadzie odwróconego obciążenia, przy czym korekty rozliczenia zaliczki dokonuje w deklaracji za okres, w którym dokonano dostawy tj. w deklaracji za październik

2015 r. lub IV kwartał 2015 r. 

Przykład 12

Podatnik VAT czynny zamówił w lipcu 2015 r. 20 szt. telefonów komórkowych dla swoich pracowników po 1 500 zł każdy (łączna wartość zamówienia 30 000 zł), wpłacając zaliczkę na poczet dostawy w wysokości 5 000 zł. Dostawa ma zostać zrealizowana we wrześniu 2015 r. Sprzedawca, po zweryfikowaniu statusu podatkowego nabywcy wystawił fakturę dokumentującą tę czynność bez VAT (z adnotacją „odwrotne obciążenie”). W sierpniu 2015 r., nabywca skorygował jednak swoje zamówienie, zmniejszając liczbę nabywanych telefonów do 10 szt. Ponieważ łączna wartość zamówienia wynosi ostatecznie 15 000 zł, oznacza to, że podatek od tej transakcji powinien zostać rozliczony na zasadach ogólnych, zaś korekta rozliczenia zaliczki powinna zostać dokonana w deklaracji za okres, w którym dokonano dostawy tj. w deklaracji za wrzesień 2015 r. lub za III kwartał 2015 r.

Uwaga!!!

Sposób rozliczenia podatku od zaliczki uiszczonej na poczet dostawy przed dokonaniem tej dostawy powinien być taki sam jak sposób rozliczenia podatku od tejże dostawy.

Przykład 13

Podatnik VAT czynny w lipcu 2015 r. złożył zamówienie na 25 szt. tabletów po 1 000 zł każdy, dokonując w dniu złożenia zamówienia wpłaty zaliczki na poczet przyszłych dostaw w wysokości 10 000 zł. Tablety mają zostać dostarczone w dwóch transzach – we wrześniu 2015 r. – 15 szt., w październiku 2015 r. – 10 szt. Sprzedawca, po zweryfikowaniu statusu podatkowego nabywcy wystawił fakturę dokumentującą otrzymanie zaliczki bez wykazanego podatku VAT. Po otrzymaniu pierwszej transzy tabletów we wrześniu 2015 r. (15 szt.) i otrzymaniu faktury na pozostałą część należności za dostarczone w ramach tej dostawy tablety w wysokości 5 000 zł (z adnotacją „odwrotne obciążenie”), nabywca skorygował swoje zamówienie - zrezygnował z pozostałej części zamówienia – 10 szt. tabletów. Wartość jednolitej transakcji wyniosła zatem 15 000 zł.

W takiej sytuacji nie ma podstaw do korygowania sposobu rozliczenia pierwszej dostawy

(na zasadzie odwróconego obciążenia), w tym również korygowania sposobu rozliczenia uiszczonej zaliczki.

Przykład 14

Podatnik VAT czynny w lipcu 2015 r. złożył zamówienie na 15 szt. tabletów po 1 000 zł każdy, dokonując w dniu złożenia zamówienia wpłaty zaliczki na poczet przyszłych dostaw w wysokości 5 000 zł. Tablety mają zostać dostarczone w dwóch transzach – we wrześniu 2015 r. – 10 szt., w listopadzie 2015 r. – 5 szt. Sprzedawca rozliczył podatek od otrzymanej zaliczki na poczet przyszłych dostaw na zasadach ogólnych, wystawiając fakturę dokumentującą tę czynność z VAT. Po otrzymaniu pierwszej transzy tabletów we wrześniu 2015 r. (10 szt.) i otrzymaniu faktury na pozostałą część należności za dostarczone w ramach tej dostawy tablety w wysokości 5 000 zł (rozliczonej na zasadach ogólnych), nabywca skorygował swoje zamówienie (zwiększenie i przyjęcie zamówienia miało miejsce w październiku 2015 r.) – transzę listopadową postanowił powiększyć o dodatkowe 10 szt. tabletów. Wartość jednolitej transakcji wyniosła zatem 25 000 zł, powinna więc być ona w całości objęta działaniem mechanizmu odwróconego obciążenia. 

Dokonane zatem na zasadach ogólnych rozliczenie pierwszej dostawy oraz wpłaconej w lipcu 2015 r. zaliczki wymaga skorygowania. Pozostała część należności – zapłata za dodatkowe tablety – powinna być potwierdzona fakturą z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Korekta rozliczenia pierwszej dostawy oraz wpłaconej zaliczki („skonsumowanej” w całości w ramach pierwszej transzy dostawy) powinna być dokonana w momencie zaistnienia okoliczności wskazujących na zmianę warunków realizacji dostawy, tj. w październiku 2015 r. i wykazana w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym okoliczności te zaistniały.

Sprzedawca 

- dokonuje zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w zakresie dostawy towarów na terytorium kraju rozliczonej na zasadach ogólnych i wykazuje wartość tej dostawy rozliczanej w ramach odwróconego obciążenia w deklaracji za październik 2015 r. lub IV kwartał 2015 r.; razem z deklaracją składa informację podsumowującą w obrocie krajowym wskazując nabywcę i wartość zrealizowanej dostawy; 

– wystawia faktury korygujące do faktur dokumentujących rozliczoną na zasadach ogólnych pierwszą dostawę (dot. wpłaconej zaliczki i pozostałej części należności za tą dostawę) -  zgodnie z art. 106j ustawy o VAT;

- w fakturach korygujących skorygowana powinna zostać nienależnie wykazana kwota podatku od dostawy, w odniesieniu do której powinien mieć zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia (zmniejszenie kwoty podatku) – faktura taka powinna zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”.

Uwaga!

W przedmiotowym przypadku, do dokonania korekty, posiadanie przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej nie jest konieczne.

Nabywca    

  • rozlicza podatek należny od poprzedniej dostawy (rozliczonej uprzednio na zasadach ogólnych) w deklaracji za październik 2015 r. lub IV kwartał 2015 r.;
  • jeśli odliczył podatek naliczony wynikający z faktur pierwotnych (dokumentujących pierwszą dostawę na zasadach ogólnych – dot. wpłaconej zaliczki i pozostałej części należności za tę dostawę), nie koryguje tego odliczenia w związku z otrzymanymi od sprzedawcy fakturami korygującymi;

- jeśli nie odliczył podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących pierwszą dostawę na zasadach ogólnych – dot. wpłaconej zaliczki i pozostałej części należności za tę dostawę, ma prawo do odliczenia podatku od tej transakcji objętej odwróconym obciążeniem w rozliczeniu za miesiąc, w którym rozliczy podatek należny od tej dostawy, tj. za październik 2015 r. lub IV kwartał 2015 r.  

Uwaga!   

Warunkiem braku konieczności korygowania – pomniejszenia ? przez nabywcę podatku naliczonego w miesiącu zaistnienia okoliczności wskazujących na zmianę warunków realizacji dostawy, tj. w październiku 2015 r., jest uwzględnienie przez niego w deklaracji podatkowej podatku należnego z tytułu dostawy objętej odwróconym obciążeniem. Dla potrzeb korygowania podatku naliczonego, otrzymanie przez nabywcę faktury korygującej pozostaje bez znaczenia.

Korygowanie rozliczenia podatku od transakcji, której przedmiotem są towary objęte odwróconym obciążeniem, dokonanego w sposób nieprawidłowy w wyniku błędu lub pomyłki 

Korekta rozliczenia podatku w takich sytuacjach powinna być dokonana „wstecz”, co oznacza, że podatek należny od takiej transakcji powinien zostać rozliczony w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (w miesiącu, w którym dokonana została dostawa towarów).

Przykład 15

Przedmiotem umowy zawartej i zrealizowanej 31 sierpnia 2015 r. jest dostawa 10 szt. telefonów komórkowych o łącznej wartości 25 000 zł. Sprzedawca rozliczył w sierpniu 2015 r. podatek od tej dostawy na zasadach ogólnych, wystawiając fakturę z wykazanym podatkiem VAT. 2 października 2015 r. okazało się, że przedmiotowa transakcja powinna być od początku objęta odwróconym obciążeniem, rozliczenie podatku na zasadach ogólnych zostało dokonane w wyniku błędu sprzedawcy. Dokonane zatem pierwotnie rozliczenie podatku na zasadach ogólnych wymaga skorygowania „wstecz”. 

Sprzedawca 

– wystawia fakturę korygującą do faktury dokumentującej rozliczoną błędnie na zasadach ogólnych dostawę (zgodnie z art. 106j ustawy o VAT); 

- w fakturze korygującej skorygowana powinna zostać nienależnie wykazana kwota podatku od dostawy, w odniesieniu do której powinien mieć zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia (zmniejszenie kwoty podatku) – faktura taka powinna zawierać również adnotację „odwrotne obciążenie”;

- dokonuje zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w zakresie dostawy towarów na terytorium kraju rozliczonej na zasadach ogólnych i wykazuje wartość tej dostawy rozliczanej w ramach odwróconego obciążenia w deklaracji za sierpień 2015 r. (przy rozliczeniu miesięcznym); razem z deklaracją składa informację podsumowującą w obrocie krajowym wskazując nabywcę i wartość zrealizowanej dostawy; 

Uwaga!

W przedmiotowym przypadku nie ma wymogu posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej.

Nabywca    

- rozlicza podatek należny od dostawy (rozliczonej błędnie na zasadach ogólnych) w deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, tj. za sierpień 2015 r. (przy rozliczeniu miesięcznym);

- jeśli odliczył w sierpniu 2015 r. podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez sprzedawcę z podatkiem VAT, nie koryguje tego odliczenia w związku z otrzymaną od sprzedawcy fakturą korygującą, pod warunkiem jednakże, że w deklaracji za ten miesiąc

(sierpień 2015 r.) uwzględni podatek należny z tytułu dostawy objętej odwróconym obciążeniem;

- jeśli nie odliczył w sierpniu 2015 r. podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez sprzedawcę z podatkiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku od tej transakcji objętej odwróconym obciążeniem w deklaracji za miesiąc, w którym rozliczy podatek należny od tej dostawy (za sierpień 2015 r.).

Uwaga!   

Warunkiem braku konieczności korygowania – pomniejszenia - przez nabywcę podatku naliczonego w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, tj. w sierpniu 2015 r., jest uwzględnienie przez niego w deklaracji podatkowej podatku należnego z tytułu dostawy objętej odwróconym obciążeniem.   

V. OCHRONA SPRZEDAWCY W PRZYPADKU DZIAŁAŃ NABYWCY  PROWADZĄCYCH DO NIEPRAWIDŁOWEGO ROZLICZENIA TRANSAKCJI

W przypadku gdy sprzedawca dokonujący dostawy takich towarów jak: telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy etc. oraz konsole do gier wideo, które powinny być objęte mechanizmem reverse charge (w przypadku przekroczenia limitu wartości jednolitej gospodarczo transakcji w wysokości 20 000 zł), na skutek działania nabywcy dokona nieprawidłowego rozliczenia podatku od takiej dostawy, może on – przy dochowaniu określonych warunków – zostać zwolniony z konsekwencji takiego nieprawidłowego rozliczenia.

W przypadku zatem, gdy sprzedawca podejmie wszelkie niezbędne i dostępne mu środki aby zapewnić prawidłowe rozliczenie podatku (w szczególności związane ze sprawdzeniem statusu nabywcy), nieprawidłowe zaś zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia wynikać będzie (co zostanie stwierdzone już po dokonaniu dostawy) z działania nabywcy wiążącego się np. z chęcią oszustwa – uniknięcie zapłaty podatku, o którym to działaniu sprzedawca – przy zachowaniu należytej staranności - nie wiedział i nie mógł wiedzieć, sprzedawca ten nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji. Dodatkowym i niezbędnym warunkiem uwolnienia się sprzedawcy od obowiązku rozliczenia podatku jest przyjęcie należności z tytułu przedmiotowej transakcji w formie innej niż gotówkowa, tj. za pośrednictwem rachunku płatniczego nabywcy, np. w formie przelewu lub poprzez użycie karty płatniczej powiązanej z rachunkiem płatniczym (np. karty debetowej, karty typu charge), bądź też przy użyciu innego instrumentu płatniczego, który umożliwi identyfikację nabywcy, np. karty kredytowej czy karty przedpłaconej. W sytuacji, gdy zaistnieją ww. okoliczności, sprzedawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od takiej transakcji, obowiązek zaś taki będzie ciążył na nabywcy towarów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 2a i ust. 2b oraz art. 108 ust. 4 ustawy o VAT

Uwaga !

Ocena spełnienia przez sprzedawcę warunków do objęcia go ochroną, powinna być dokonywana na podstawie obiektywnej analizy całokształtu okoliczności w każdym indywidualnym przypadku.  

Czynności podjęte przez sprzedawcę powinny obejmować co najmniej:

- sprawdzenie statusu podatkowego nabywcy – np. sprawdzenie w bazie podatników

VAT czynnych on-line lub potwierdzenie tego statusu przez naczelnika urzędu skarbowego (art. 96 ust. 13 ustawy o VAT) ,

- sprawdzenie, czy osoba fizyczna składająca zamówienie w imieniu podatnika jest do tego upoważniona – w tym zakresie przydatna może być analiza Krajowego Rejestru Sądowego bądź też przedstawionych przez tę osobę stosownych dokumentów,

- przyjęcie należności za realizowaną transakcję przy użyciu instrumentu płatniczego umożliwiającego identyfikację osoby uiszczającej tę należność 

Uwaga !!

Ochrona sprzedawcy nie obejmuje sytuacji, gdy sprzedawca ten współuczestniczy w oszustwie podatkowym.

VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

Dotyczą zasad dokonywania rozliczeń podatku w przypadku transakcji dokonywanych

„w okolicach” 1 lipca 2015 r.

I. Wpłata zaliczki na poczet dostawy i faktyczna dostawa towarów ma miejsce odpowiednio przed i po 1 lipca 2015 r., a przepisy w tych okresach różnie określają podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku – cała transakcja powinna zostać rozliczona w jednolity sposób

Sytuacja I

- zaliczka przed 1 lipca 2015 r. - rozliczona na zasadzie odwróconego obciążenia

-           dostawa po 1 lipca 2015 r. – powinna być rozliczona na zasadach ogólnych

transakcja powinna być rozliczona przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia - brak konieczności korygowania rozliczenia zaliczki

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Sytuacja II

- zaliczka przed 1 lipca 2015 r. - rozliczona na zasadach ogólnych

- dostawa po 1 lipca 2015 r. – powinna być rozliczona na zasadzie odwróconego obciążenia

transakcja powinna być rozliczona przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia  

 konieczność skorygowania rozliczenia zaliczki

korekta rozliczenia w deklaracji za miesiąc, w którym dokonana została dostawa towarów

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r.

II. Umowa została zawarta przed 1 lipca 2015 r. faktyczna dostawa towarów ma miejsce po tej dacie – sposób oceny transakcji pod katem spełniania warunków uznania jej za jednolitą gospodarczo transakcję

W przypadku transakcji, których przedmiotem są towary takie jak: telefony komórkowe, komputery przenośne oraz konsole do gier wideo, ocena spełniania warunków do uznania takiej transakcji za jednolitą gospodarczo transakcję, od której podatek powinien zostać rozliczony na zasadzie odwróconego obciążenia, gdy jej wartość przekroczy 20 000 zł, powinna być dokonywana wyłącznie w odniesieniu do dostaw dokonanych od dnia 1 lipca 2015 r.

Przykład:

- dostawa  30 czerwca 2015 r.  – wartość towarów – 10 000 zł

- dostawa  1 lipca 2015 r.         – wartość towarów – 10 000 zł

- dostawa  2 lipca 2015 r.         – wartość towarów –   5 000 zł

- dostawa  3 lipca 2015 r.         – wartość towarów –   2 000 zł

Wartość dostaw w ramach jednolitej gospodarczo transakcji = 17 000 zł

Zasady ogólne rozliczenia podatku

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r.

oprac. Adam Kuchta

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »