Kategorie

Wirtualne kasy fiskalne - grupy podatników zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu

Wirtualne kasy fiskalne - grupy podatników i rodzaje czynności /fot.Shutterstock
Wirtualne kasy fiskalne - grupy podatników i rodzaje czynności /fot.Shutterstock
fot.Shutterstock
Ministerstwo Finansów poinformowało, że trwają prace nad określeniem grup podatników, w odniesieniu do których będzie możliwe używanie kas mających postać oprogramowania. Grupy podatników zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu. Projekt rozporządzenia w sprawie wirtualnych kas fiskalnych został przekazany Komisji Europejskiej do notyfikacji. Planowany termin zakończenia procesu notyfikacji to 30 kwietnia 2020 r.
Reklama

W stycznia 2020 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (dalej „RCL”) opublikowano materiały związane z rozporządzeniem wydawanym na postawie przepisu art. 111b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm. – „ustawa o VAT”). W ramach tych materiałów przedstawiono zarówno nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych mających postać oprogramowania, wraz z wymaganiami technicznymi (dalej „rozporządzenie”), jak i pismo z dnia 15 stycznia 2020 r. RCL (RCL.DPG.555.419/2019) zawierające stanowisko dotyczące przedmiotowego projektu rozporządzenia.

Z projektowanego rozporządzenia m.in. usunięto przepis o realizacji upoważnienia ustawowego zawartego w art. 111 b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a zatem określenie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W projekcie z dnia 13 stycznia 2020 r. wprowadzono także przepisy o homologacji kas mających postać oprogramowania przez prezesa Głównego Urzędu Miar (dalej „prezes GUM”), w tym w szczególności określono zawartość wniosku producenta do prezesa GUM, zakres badań oraz sprawozdania z badania (rozdziały 4–7 projektowanego rozporządzenia), a także określono wymagania techniczne, odnosząc się jedynie do samej aplikacji kasy mającej postać oprogramowania, bez szczegółowego odniesienia się do urządzenia lub systemu operacyjnego, na którym aplikacja kasy będzie funkcjonowała (załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia).

Jednocześnie, jak wskazuje RCL, brak równoczesnego określenia grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, powoduje niejasność co do stosowania art. 111 b ust. 1 ustawy, a w konsekwencji stosowania projektowanego rozporządzenia.

Zakres regulacji rozdziałów 4–7 jest objęty odrębnym upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 111 ust. 9 pkt 2–6 ustawy o VAT, a w konsekwencji jego pozostawienie w projekcie rozporządzenia stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego. W związku z powyższym RCL wskazuje, że w przypadku konieczności wprowadzenia unormowań w zakresie dotyczącym wniosku i badania przez prezesa GUM należałoby dokonać nowelizacji rozporządzenia wydanego na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy o VAT.

Jak wskazał poseł Jacek Żalek w interpelacji poselskiej (nr 2062), z oceny skutków regulacji rozporządzenia wynika, że stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym. Tymczasem, jak wynika w szczególności z opinii centralnego organu administracji rządowej, jakim jest prezes Głównego Urzędu Miar, proponowane rozwiązania nie są w pełni równoważne w zakresie bezpieczeństwa do fizycznych urządzeń rejestrujących (on-line). Prezes GUM, powołując się na dane dotyczące innych krajów przywołanych w uzasadnieniu do wcześniejszych projektów rozporządzenia, wskazuje, że pominięto istotne uwarunkowania faktyczne dotyczące tych przypadków. Nie odniesiono się bowiem do faktu, że szczelność systemu w Polsce jest na zupełnie innym, znacznie wyższym poziomie niż w krajach referencyjnych (Chorwacja, Czechy). Ponadto prezes GUM wskazywał, że możliwość stosowania kas mających postać oprogramowania powinny stopniowo otrzymać wybrane grupy podatników, przykładowo podatnicy do pewnego progu obrotu (dotychczas zwolnieni z obowiązku stosowania kas rejestrujących), prowadzący wyłącznie sprzedaż wysyłkową (przez Internet), sprzedaż okazjonalną, sprzedaż mobilną (na targowiskach, podatnicy świadczący usługi w zakresie przewozu osób), a także podatnicy prowadzący sprzedaż z wykorzystaniem automatów.

Wobec powyższego poseł poprosił o odpowiedź na poniższe pytania:

Reklama

1. Kiedy minister finansów planuje przedstawienie projektu rozporządzenia realizującego upoważnienie ustawowe zawarte w art. 111 b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT? Jakie grupy podatników lub rodzaje czynności zostaną objęte tym nowym rozporządzeniem?

2. Czy uwzględniając cel regulacji rozporządzenia, zostaną z tego nowego rozporządzenia wyłączone grupy podatników świadczących usługi lub sprzedających towary, o których mowa w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT?

3. Czy przed umożliwieniem stosowania kas mających postać oprogramowania u podatników objętych obecnie obowiązkiem stosowania istniejących kas rejestrujących zdaniem ministra finansów nie jest w interesie Skarbu Państwa przetestowanie kas mających postać oprogramowania – co do których zgłoszono zastrzeżenia dotyczące szczelności systemu podatkowego – najpierw u podatników, u których ryzyko dla interesów ekonomicznych Skarbu Państwa jest niskie (tj. zgodnie z sugestiami prezesa GUM u podatników dotychczas zwolnionych z obowiązku stosowania kas rejestrujących, prowadzących wyłącznie sprzedaż wysyłkową przez Internet, sprzedaż okazjonalną, sprzedaż mobilną na targowiskach, świadczących usługi w zakresie przewozu osób, a także prowadzących sprzedaż z wykorzystaniem automatów)?

4. Czy minister finansów, sporządzając projekt rozporządzenia, badał, czy nowa regulacja otwiera nowe pole do nadużyć poprzez późniejszą manipulację danymi lub powielanie wcześniej wystawionych paragonów bez ich ponownej rejestracji?

5. Czy Pan Minister przeprowadził samodzielnie lub w porozumieniu z prezesem GUM (albo zamierza przeprowadzić przed wydaniem rozporządzenia) analizę skutków dla szczelności systemu podatkowego wynikających z wprowadzenia kas rejestrujących mających postać oprogramowania (a jeżeli taka analiza została przeprowadzona, to jakie wnioski zostały z niej wyciągnięte dla projektu rozporządzenia lub nowego rozporządzenia określającego grupy podajników lub rodzaje czynności)?

6. Czy w świetle stanowiska RCL dotyczącego rozdziałów 4–7 projektu rozporządzenia minister finansów widzi konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującego aktualnie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 22.06.2018 r. poz. 1206) albo alternatywnie wprowadzenia zmian do ustawy o VAT? Jeżeli tak, to kiedy planuje dokonanie takich zmian?

7. Czy, a jeśli tak, to kiedy, minister finansów uwzględni w projekcie rozporządzenia uwagi zgłoszone w piśmie RCL z dnia 5 grudnia 2019 r., na które wskazuje pismo RCL z dnia 15 stycznia 2019 r.?

W odpowiedzi na interpelację resort finansów, tj. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski poinformował:

Ad. 1

Jeśli chodzi o poruszoną w interpelacji kwestię dotyczącą realizacji upoważnienia ustawowego zawartego w art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dalej „ustawa o VAT”, uprzejmie informuję, iż projektowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, wydawane na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, nie określa grup podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie tych kas. Grupy podatników zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu. Mając na uwadze zachowanie spójności, rozporządzenie wydane na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT oraz rozporządzenie wydane na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, wejdzie w życie w tym samym czasie.

Obecnie trwają prace nad określeniem grup podatników, w odniesieniu do których będzie możliwe używanie kas mających postać oprogramowania. Natomiast projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania został przekazany Komisji Europejskiej do notyfikacji. Planowany termin zakończeniu procesu notyfikacji to 30 kwietnia 2020 r.

Ad. 2

Zgodnie z art. 145b ust. 1 ustawy o VAT w niektórych branżach wprowadzono obowiązek stosowania kas online. Obowiązkiem tym objęto:

 1. sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych oraz świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów - od 1 stycznia 2020 r.;
 2. świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych - od 1 lipca 2020 r.;
 3. świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) - od 1 stycznia 2021 r.

Jak wskazano powyżej obecnie trwają prace nad określeniem grup podatników, w odniesieniu do których będzie możliwe używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Trudno zatem w chwili obecnej stwierdzić czy podatnicy wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT będą wyłączeni spod działania regulacji w zakresie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Szczegółowy wykaz podatników, którzy będą mogli używać kasy rejestrujące mające postać oprogramowania, będzie określony w projekcie rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT w sprawie grup podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Ad. 3

Projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania podlegał dwukrotnie uzgodnieniom, opiniowaniu oraz konsultacjom publicznym. W trakcie przeprowadzonych konsultacji zgłoszono wiele uwag dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa finansów, w związku z projektowanymi regulacjami. Wobec powyższego, mając na uwadze, aby wprowadzane rozwiązania gwarantowały bezpieczeństwo w zakresie finansów publicznych, dokonano istotnych zmian w projekcie. Dokonane po przeprowadzonych konsultacjach zmiany przewidują m. in. certyfikowanie tych kas przez Główny Urząd Miar. Dokonując zmian w procedowanym projekcie brano pod uwagę, iż tzw. kasy wirtualne są elementem systemu fiskalnego i muszą gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Pragnę w tym miejscu również zauważyć, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1180), które w ustawie o transporcie drogowym wprowadziły nową regulację, zgodnie z którą rozliczenie opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką (…) może się odbywać przy użyciu aplikacji mobilnej spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13b ust. 4 ustawy o transporcie drogowym oraz wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określone w przepisach o podatku od towarów i usług. Należy podkreślić, że powyższa regulacja ustanawia alternatywę dla przewoźników, zgodnie z którą przewoźnicy mogą rozliczać opłatę za pomocą nowego narzędzia, o ile to nowe narzędzie będzie łącznie spełniało wymagania rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia o tzw. kasach wirtualnych. Jednakże szczegółowy wykaz podatników będzie określony w projekcie rozporządzenia w sprawie grup podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Ad. 4

Minister Finansów w projekcie rozporządzenia w sprawie wirtualnych kas fiskalnych zawarł szereg regulacji, które ograniczają pole nadużyć poprzez późniejszą manipulację danymi lub powielanie wcześniej wystawionych paragonów bez ich ponownej rejestracji. Szczególnie wnikliwie analizowane były uwagi zgłoszone podczas konsultacji publicznych odnoszące się do tych obszarów. Dla ich realizacji wprowadzono m. in. mechanizmy szyfrowania bazy danych oraz zastosowano cyfrowy podpis dokumentów, jako zabezpieczenie przed ich fałszowaniem (document chain). Ponadto udostępniona zostanie usługa umożliwiająca nabywcy sprawdzenie czy wystawiony paragon został zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Kas.

Ad.5

Zgłoszone podczas konsultacji publicznych uwagi były rozpatrywane przez zespół projektowy w skład którego wchodzili przedstawiciele m.in. Ministra Finansów i Głównego Urzędu Miar. Biorąc pod uwagę przedstawione przez ww. zespół wnioski, wprowadzone zostały odpowiednie warunki techniczne oraz wymogi zapewniające zachowanie bezpieczeństwa systemu kas wirtualnych. Ponadto, Minister Finansów postanowił ograniczyć możliwość stosowania kas wirtualnych dla wybranej grupy podatników. Przewiduje się, że grupą tą będzie branża transportowa, w szczególności usługi przewozu osób taksówkami. W oparciu o analizę działania system kas wirtualnych u tej grupy podatników, podjęta zostanie w następnej kolejności decyzja w sprawie rozszerzania grup podatników, którzy mogą stosować kasy mające postać oprogramowania.

Ad. 6

Jeśli chodzi o kwestie dotyczące zmian w zakresie przepisów rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206), jak również ustawy o VAT w kontekście stanowiska Rządowego Centrum Legislacji dotyczącego rozdziałów 4-7 projektu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rozwoju jest organem właściwym do podjęcia prac nad zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. W chwili obecnej nie są natomiast prowadzone prace legislacyjne przez Ministerstwo Finansów nad zmianą przepisów ustawy o VAT w tym zakresie.

Ad. 7

Odnosząc się do poruszonej w interpelacji kwestii dotyczącej zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji uwag dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, pragnę poinformować, iż zgłoszone wątpliwości zostały wzięte pod uwagę. Znalazło to odzwierciedlenie w ostatecznej wersji projektu rozporządzenia, który został przekazany Komisji Europejskiej do notyfikacji.

Projekt jest notyfikowany pod numerem 2020/38/PL i zamieszczony został w powszechnie dostępnej bazie TRIS – link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=38

oprac. Adam Kuchta

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.