Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wirtualne kasy fiskalne - grupy podatników zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu

Wirtualne kasy fiskalne - grupy podatników i rodzaje czynności /fot.Shutterstock
Wirtualne kasy fiskalne - grupy podatników i rodzaje czynności /fot.Shutterstock
fot.Shutterstock
Ministerstwo Finansów poinformowało, że trwają prace nad określeniem grup podatników, w odniesieniu do których będzie możliwe używanie kas mających postać oprogramowania. Grupy podatników zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu. Projekt rozporządzenia w sprawie wirtualnych kas fiskalnych został przekazany Komisji Europejskiej do notyfikacji. Planowany termin zakończenia procesu notyfikacji to 30 kwietnia 2020 r.

W stycznia 2020 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (dalej „RCL”) opublikowano materiały związane z rozporządzeniem wydawanym na postawie przepisu art. 111b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm. – „ustawa o VAT”). W ramach tych materiałów przedstawiono zarówno nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych mających postać oprogramowania, wraz z wymaganiami technicznymi (dalej „rozporządzenie”), jak i pismo z dnia 15 stycznia 2020 r. RCL (RCL.DPG.555.419/2019) zawierające stanowisko dotyczące przedmiotowego projektu rozporządzenia.

Z projektowanego rozporządzenia m.in. usunięto przepis o realizacji upoważnienia ustawowego zawartego w art. 111 b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a zatem określenie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W projekcie z dnia 13 stycznia 2020 r. wprowadzono także przepisy o homologacji kas mających postać oprogramowania przez prezesa Głównego Urzędu Miar (dalej „prezes GUM”), w tym w szczególności określono zawartość wniosku producenta do prezesa GUM, zakres badań oraz sprawozdania z badania (rozdziały 4–7 projektowanego rozporządzenia), a także określono wymagania techniczne, odnosząc się jedynie do samej aplikacji kasy mającej postać oprogramowania, bez szczegółowego odniesienia się do urządzenia lub systemu operacyjnego, na którym aplikacja kasy będzie funkcjonowała (załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia).

Jednocześnie, jak wskazuje RCL, brak równoczesnego określenia grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, powoduje niejasność co do stosowania art. 111 b ust. 1 ustawy, a w konsekwencji stosowania projektowanego rozporządzenia.

Zakres regulacji rozdziałów 4–7 jest objęty odrębnym upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 111 ust. 9 pkt 2–6 ustawy o VAT, a w konsekwencji jego pozostawienie w projekcie rozporządzenia stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego. W związku z powyższym RCL wskazuje, że w przypadku konieczności wprowadzenia unormowań w zakresie dotyczącym wniosku i badania przez prezesa GUM należałoby dokonać nowelizacji rozporządzenia wydanego na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy o VAT.

Jak wskazał poseł Jacek Żalek w interpelacji poselskiej (nr 2062), z oceny skutków regulacji rozporządzenia wynika, że stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym. Tymczasem, jak wynika w szczególności z opinii centralnego organu administracji rządowej, jakim jest prezes Głównego Urzędu Miar, proponowane rozwiązania nie są w pełni równoważne w zakresie bezpieczeństwa do fizycznych urządzeń rejestrujących (on-line). Prezes GUM, powołując się na dane dotyczące innych krajów przywołanych w uzasadnieniu do wcześniejszych projektów rozporządzenia, wskazuje, że pominięto istotne uwarunkowania faktyczne dotyczące tych przypadków. Nie odniesiono się bowiem do faktu, że szczelność systemu w Polsce jest na zupełnie innym, znacznie wyższym poziomie niż w krajach referencyjnych (Chorwacja, Czechy). Ponadto prezes GUM wskazywał, że możliwość stosowania kas mających postać oprogramowania powinny stopniowo otrzymać wybrane grupy podatników, przykładowo podatnicy do pewnego progu obrotu (dotychczas zwolnieni z obowiązku stosowania kas rejestrujących), prowadzący wyłącznie sprzedaż wysyłkową (przez Internet), sprzedaż okazjonalną, sprzedaż mobilną (na targowiskach, podatnicy świadczący usługi w zakresie przewozu osób), a także podatnicy prowadzący sprzedaż z wykorzystaniem automatów.

Wobec powyższego poseł poprosił o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Kiedy minister finansów planuje przedstawienie projektu rozporządzenia realizującego upoważnienie ustawowe zawarte w art. 111 b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT? Jakie grupy podatników lub rodzaje czynności zostaną objęte tym nowym rozporządzeniem?

2. Czy uwzględniając cel regulacji rozporządzenia, zostaną z tego nowego rozporządzenia wyłączone grupy podatników świadczących usługi lub sprzedających towary, o których mowa w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT?

3. Czy przed umożliwieniem stosowania kas mających postać oprogramowania u podatników objętych obecnie obowiązkiem stosowania istniejących kas rejestrujących zdaniem ministra finansów nie jest w interesie Skarbu Państwa przetestowanie kas mających postać oprogramowania – co do których zgłoszono zastrzeżenia dotyczące szczelności systemu podatkowego – najpierw u podatników, u których ryzyko dla interesów ekonomicznych Skarbu Państwa jest niskie (tj. zgodnie z sugestiami prezesa GUM u podatników dotychczas zwolnionych z obowiązku stosowania kas rejestrujących, prowadzących wyłącznie sprzedaż wysyłkową przez Internet, sprzedaż okazjonalną, sprzedaż mobilną na targowiskach, świadczących usługi w zakresie przewozu osób, a także prowadzących sprzedaż z wykorzystaniem automatów)?

4. Czy minister finansów, sporządzając projekt rozporządzenia, badał, czy nowa regulacja otwiera nowe pole do nadużyć poprzez późniejszą manipulację danymi lub powielanie wcześniej wystawionych paragonów bez ich ponownej rejestracji?

5. Czy Pan Minister przeprowadził samodzielnie lub w porozumieniu z prezesem GUM (albo zamierza przeprowadzić przed wydaniem rozporządzenia) analizę skutków dla szczelności systemu podatkowego wynikających z wprowadzenia kas rejestrujących mających postać oprogramowania (a jeżeli taka analiza została przeprowadzona, to jakie wnioski zostały z niej wyciągnięte dla projektu rozporządzenia lub nowego rozporządzenia określającego grupy podajników lub rodzaje czynności)?

6. Czy w świetle stanowiska RCL dotyczącego rozdziałów 4–7 projektu rozporządzenia minister finansów widzi konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującego aktualnie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 22.06.2018 r. poz. 1206) albo alternatywnie wprowadzenia zmian do ustawy o VAT? Jeżeli tak, to kiedy planuje dokonanie takich zmian?

7. Czy, a jeśli tak, to kiedy, minister finansów uwzględni w projekcie rozporządzenia uwagi zgłoszone w piśmie RCL z dnia 5 grudnia 2019 r., na które wskazuje pismo RCL z dnia 15 stycznia 2019 r.?

W odpowiedzi na interpelację resort finansów, tj. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski poinformował:

Ad. 1

Jeśli chodzi o poruszoną w interpelacji kwestię dotyczącą realizacji upoważnienia ustawowego zawartego w art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dalej „ustawa o VAT”, uprzejmie informuję, iż projektowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, wydawane na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, nie określa grup podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie tych kas. Grupy podatników zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu. Mając na uwadze zachowanie spójności, rozporządzenie wydane na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT oraz rozporządzenie wydane na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, wejdzie w życie w tym samym czasie.

Obecnie trwają prace nad określeniem grup podatników, w odniesieniu do których będzie możliwe używanie kas mających postać oprogramowania. Natomiast projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania został przekazany Komisji Europejskiej do notyfikacji. Planowany termin zakończeniu procesu notyfikacji to 30 kwietnia 2020 r.

Ad. 2

Zgodnie z art. 145b ust. 1 ustawy o VAT w niektórych branżach wprowadzono obowiązek stosowania kas online. Obowiązkiem tym objęto:

 1. sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych oraz świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów - od 1 stycznia 2020 r.;
 2. świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych - od 1 lipca 2020 r.;
 3. świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) - od 1 stycznia 2021 r.

Jak wskazano powyżej obecnie trwają prace nad określeniem grup podatników, w odniesieniu do których będzie możliwe używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Trudno zatem w chwili obecnej stwierdzić czy podatnicy wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT będą wyłączeni spod działania regulacji w zakresie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Szczegółowy wykaz podatników, którzy będą mogli używać kasy rejestrujące mające postać oprogramowania, będzie określony w projekcie rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT w sprawie grup podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Ad. 3

Projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania podlegał dwukrotnie uzgodnieniom, opiniowaniu oraz konsultacjom publicznym. W trakcie przeprowadzonych konsultacji zgłoszono wiele uwag dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa finansów, w związku z projektowanymi regulacjami. Wobec powyższego, mając na uwadze, aby wprowadzane rozwiązania gwarantowały bezpieczeństwo w zakresie finansów publicznych, dokonano istotnych zmian w projekcie. Dokonane po przeprowadzonych konsultacjach zmiany przewidują m. in. certyfikowanie tych kas przez Główny Urząd Miar. Dokonując zmian w procedowanym projekcie brano pod uwagę, iż tzw. kasy wirtualne są elementem systemu fiskalnego i muszą gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Pragnę w tym miejscu również zauważyć, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1180), które w ustawie o transporcie drogowym wprowadziły nową regulację, zgodnie z którą rozliczenie opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką (…) może się odbywać przy użyciu aplikacji mobilnej spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13b ust. 4 ustawy o transporcie drogowym oraz wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określone w przepisach o podatku od towarów i usług. Należy podkreślić, że powyższa regulacja ustanawia alternatywę dla przewoźników, zgodnie z którą przewoźnicy mogą rozliczać opłatę za pomocą nowego narzędzia, o ile to nowe narzędzie będzie łącznie spełniało wymagania rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia o tzw. kasach wirtualnych. Jednakże szczegółowy wykaz podatników będzie określony w projekcie rozporządzenia w sprawie grup podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Ad. 4

Minister Finansów w projekcie rozporządzenia w sprawie wirtualnych kas fiskalnych zawarł szereg regulacji, które ograniczają pole nadużyć poprzez późniejszą manipulację danymi lub powielanie wcześniej wystawionych paragonów bez ich ponownej rejestracji. Szczególnie wnikliwie analizowane były uwagi zgłoszone podczas konsultacji publicznych odnoszące się do tych obszarów. Dla ich realizacji wprowadzono m. in. mechanizmy szyfrowania bazy danych oraz zastosowano cyfrowy podpis dokumentów, jako zabezpieczenie przed ich fałszowaniem (document chain). Ponadto udostępniona zostanie usługa umożliwiająca nabywcy sprawdzenie czy wystawiony paragon został zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Kas.

Ad.5

Zgłoszone podczas konsultacji publicznych uwagi były rozpatrywane przez zespół projektowy w skład którego wchodzili przedstawiciele m.in. Ministra Finansów i Głównego Urzędu Miar. Biorąc pod uwagę przedstawione przez ww. zespół wnioski, wprowadzone zostały odpowiednie warunki techniczne oraz wymogi zapewniające zachowanie bezpieczeństwa systemu kas wirtualnych. Ponadto, Minister Finansów postanowił ograniczyć możliwość stosowania kas wirtualnych dla wybranej grupy podatników. Przewiduje się, że grupą tą będzie branża transportowa, w szczególności usługi przewozu osób taksówkami. W oparciu o analizę działania system kas wirtualnych u tej grupy podatników, podjęta zostanie w następnej kolejności decyzja w sprawie rozszerzania grup podatników, którzy mogą stosować kasy mające postać oprogramowania.

Ad. 6

Jeśli chodzi o kwestie dotyczące zmian w zakresie przepisów rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206), jak również ustawy o VAT w kontekście stanowiska Rządowego Centrum Legislacji dotyczącego rozdziałów 4-7 projektu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rozwoju jest organem właściwym do podjęcia prac nad zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. W chwili obecnej nie są natomiast prowadzone prace legislacyjne przez Ministerstwo Finansów nad zmianą przepisów ustawy o VAT w tym zakresie.

Ad. 7

Odnosząc się do poruszonej w interpelacji kwestii dotyczącej zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji uwag dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, pragnę poinformować, iż zgłoszone wątpliwości zostały wzięte pod uwagę. Znalazło to odzwierciedlenie w ostatecznej wersji projektu rozporządzenia, który został przekazany Komisji Europejskiej do notyfikacji.

Projekt jest notyfikowany pod numerem 2020/38/PL i zamieszczony został w powszechnie dostępnej bazie TRIS – link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=38

oprac. Adam Kuchta

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uproszczenia w akcyzie dla producentów energii odnawialnej
  Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na stronie KPRM zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej.
  Podwójna nowelizacja przepisów kodeksu karnego skarbowego w 2022 r.
  Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zmianami została objęta również ustawa – Kodeks karny skarbowy. Co ciekawe jednak, w trakcie roku doszło do ponownej nowelizacji tej ustawy a kolejne zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Jakich zmian dokonano w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku? Poniżej wskazujemy na najciekawsze i najbardziej istotne zmiany, które warto znać.
  Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - co się zmieni?
  Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?