Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wystawić fakturę do paragonu fiskalnego, dokumentuącego sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem

Jak wystawić fakturę do paragonu fiskalnego, dokumentującego sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem
Jak wystawić fakturę do paragonu fiskalnego, dokumentującego sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem
Gdy sprzedaż objęta odwrotnym obciążeniem zostanie zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, sposób jej zapisu w JPK_VAT i deklaracji zależy od tego, czy sprzedawca znał od początku status kupującego. Jeśli nie i naliczył VAT, to późniejsze spełnienie warunków do objęcia sprzedaży mechanizmem odwrotnego obciążenia wymaga skorygowania kwoty podatku wykazanego na paragonie fiskalnym i dokonania w związku z tym zwrotu części należności odpowiadającej kwocie podatku. W tym celu należy dokonać odpowiednich zapisów w ewidencji. Na wartości wynikające z tak skorygowanego paragonu należało wystawić fakturę oznaczoną wyrazami „odwrotne obciążenie”.

Udokumentowanie paragonem fiskalnym sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem może wystąpić w okolicznościach wskazujących na to, że sprzedawca w momencie dokonywania sprzedaży:

 • wiedział, iż jest objęta odwrotnym obciążeniem, i zaewidencjonował transakcję na kasie rejestrującej jako sprzedaż (inną niż opodatkowana lub zwolniona) bez stawki i kwoty podatku należnego, 
 • nie mógł wiedzieć, że sprzedaż jest objęta odwrotnym obciążeniem, w związku z brakiem informacji o podatkowym statusie nabywcy, i zaewidencjonował transakcję na kasie rejestrującej wraz z podatkiem należnym według właściwej stawki VAT.

Co istotne, jeżeli nabywcą towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem jest zarejestrowany czynny podatnik VAT, to udokumentowanie sprzedaży paragonem fiskalnym nie zwalnia sprzedawcy z wystawienia faktury oznaczonej wyrazami „odwrotne obciążenie”, która nie zawiera stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku ani kwoty podatku (art. 106e ust. 1 pkt 18 i ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Tak wystawiona faktura stanowi informację, że VAT od tej transakcji rozliczy nabywca towarów.

Polecamy: Biuletyn VAT

1. Jak powinien wyglądać paragon fiskalny, który stwierdza transakcję objętą odwrotnym obciążeniem, i jak wystawić do niego fakturę

Jeśli sprzedawca ewidencjonuje sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem, to z prawidłowo wystawionego paragonu fiskalnego powinno wynikać, że jest to sprzedaż objęta mechanizmem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT. Tak wystawiony paragon nie powinien zawierać stawki ani kwoty VAT.

Sprzedaż tę sprzedawca powinien przyporządkować do oznaczenia innego niż sprzedaż opodatkowana według poszczególnych stawek i sprzedaż zwolniona. Do tak wystawionego paragonu fiskalnego sprzedawca powinien następnie wystawić fakturę oznaczoną wyrazami „odwrotne obciążenie”, która - analogicznie jak paragon, do którego jest wystawiana - nie zawiera stawki i kwoty VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sprzedawca powinien przy tym zadbać o to, by transakcja, która jest udokumentowana zarówno paragonem fiskalnym, jak i fakturą, została ujęta w ewidencji i sporządzanej na jej podstawie deklaracji VAT tylko raz.

Jeżeli sprzedaż udokumentowana paragonem miała miejsce w tym samym miesiącu co wystawienie faktury, to w celu korekty (pomniejszenia) obrotu zaewidencjonowanego przy użyciu kasy fiskalnej  w JPK_VAT można dokonać:

 • jednego zapisu zbiorczego (wartość z miesięcznego raportu fiskalnego pomniejszona o korekty),
 • dwóch zapisów, gdzie pierwszy zapis dotyczy całej sprzedaży z miesięcznego raportu fiskalnego, natomiast drugi zapis dotyczy korekty „in minus” dokonywanej na podstawie ewidencji korekt.

Na prawidłowość takiego sposobu zapisów, dokonywanych w JPK_VAT w związku z korektą sprzedaży paragonowej, wskazało Ministerstwo Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/pytania-i-odpowiedzi).

Korekta JPK_VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Jeżeli natomiast sprzedaż udokumentowana paragonem miała miejsce w innym miesiącu niż wystawienie faktury, to - zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów - należy skorygować JPK_VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż paragonowa. Dokonując korekty, należy wykazać sprzedaż na podstawie wystawionej faktury, co jest uzasadnione powstaniem obowiązku podatkowego w tym okresie, oraz obniżyć o te kwoty sprzedaż paragonową. Na taki sposób postępowania wskazało Ministerstwo Finansów, odpowiadając na pytanie dotyczące przypadku zaewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej w kwietniu, a następnie wystawienia do niej faktury w czerwcu. Zdaniem resortu w takim przypadku:

Należy skorygować JPK_VAT za kwiecień - wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury.

Sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów i usług, dla której zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest nabywca, poza wykazaniem transakcji w ewidencji VAT, JPK_VAT i deklaracji VAT-7/VAT-7K sporządza również krajową informację podsumowującą na formularzu VAT-27. Spoczywa na nim bowiem obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o dokonanych transakcjach.

Polecamy: Akademia VAT

2. W jaki sposób wystawić fakturę, gdy paragon stwierdzał sprzedaż z wykazanym VAT

Sytuacja się komplikuje, jeśli sprzedaż najpierw została udokumentowana paragonem fiskalnym, z którego wynika kwota podatku. Następnie okazało się, że wobec spełnienia warunków do rozliczenia podatku należnego w ramach odwrotnego obciążenia została wystawiona faktura oznaczona wyrazami „odwrotne obciążenie”, bez stawki i kwoty podatku.

Po wystawieniu paragonu fiskalnego z wykazaną kwotą podatku należy przede wszystkim skorygować dane na paragonie fiskalnym. Powodem tej korekty jest zmiana w sposobie opodatkowania transakcji. Trudno to nawet nazwać błędem w opodatkowaniu transakcji, gdy sprzedawca w momencie ewidencjonowania transakcji nie dysponował informacją, że  klient nabywa towar lub usługę jako czynny podatnik VAT (a nie jako osoba prywatna), i dlatego opodatkował transakcję na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Dopiero po ujawnieniu charakteru zakupu, który ma miejsce zazwyczaj w momencie wystąpienia nabywcy z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca jest w posiadaniu informacji pozwalających stwierdzić, że zostały spełnione warunki do opodatkowania sprzedaży według mechanizmu odwrotnego obciążenia. Taki przebieg zdarzeń skutkuje obowiązkiem korekty wykazanego przez sprzedawcę podatku należnego. 

Kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej. Z tego powodu korektę transakcji należy ująć w odrębnej ewidencji. Uwzględniając fakt, że błędne opodatkowanie transakcji wynika z późniejszego ujawnienia podatkowego statusu nabywcy, to powodem korekty nie jest ani zwrot towarów i uznana reklamacja, ani oczywista pomyłka, za którą uznaje się pomyłkę widoczną „gołym okiem”, która nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Zasady tej korekty nie regulują przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Z tych powodów korekta podatku należnego spowodowana błędnym opodatkowaniem transakcji powinna być ujęta w dodatkowej ewidencji (odrębnej od ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji oraz oczywistych pomyłek) prowadzonej na potrzeby korekt podatku należnego. Ewidencję tę należy prowadzić na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Przede wszystkim dane zawarte w takiej ewidencji powinny umożliwić identyfikację transakcji w zakresie korekty podatku należnego. Jej dokonanie nie jest uzależnione od załączenia do ewidencji oryginału paragonu fiskalnego z wykazaną stawką i kwotą podatku (paragon ten zostanie dołączony do faktury). Co istotne, w ewidencji dotyczącej sprzedaży paragonowej korekcie podlega cała wartość transakcji, tj. zarówno kwota nieprawidłowo wykazanego podatku, jak i wartość netto sprzedaży, która podlega udokumentowaniu fakturą.

Po dokonaniu korekty kwoty podatku należnego wykazanego na paragonie fiskalnym, poprzez ujęcie transakcji w ewidencji korekt, spółka może przystąpić do wystawienia faktury oznaczonej wyrazami „odwrotne obciążenie”, bez stawki i kwoty podatku, w sposób określony w punkcie poprzednim. Do faktury powinien zostać dołączony paragon fiskalny (z wykazanym podatkiem), co wynika z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT. Korekty należy dokonać w rozliczeniu za okres, kiedy powstał obowiązek podatkowy, czyli dokonano dostawy.


Przykład:

10 września spółka (czynny podatnik VAT) dokonała dostawy towaru wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Towar został wydany osobie prywatnej, która nie ujawniła podatkowego statusu nabywcy, wobec czego transakcja została udokumentowana  paragonem fiskalnym z wykazanym podatkiem należnym (wartość netto + VAT według stawki 23% = 400 zł + 92 zł).

20 września nabywca, który stwierdził, że jest spółką o statusie czynnego podatnika VAT, zażądał wystawienia faktury na podstawie otrzymanego paragonu fiskalnego.

Sprzedawca 20 września:

 • ujął transakcję w pozafiskalnej ewidencji korekt, z której wynikało pomniejszenie podatku należnego o kwotę 92 zł,

 • zwrócił nabywcy należność w kwocie 92 zł, która odpowiada kwocie VAT, co wynika z dokumentacji posiadanej przez dostawcę,

 • wystawił fakturę oznaczoną wyrazami „odwrotne obciążenie”, bez stawki i kwoty podatku, tj. na kwotę 400 zł; do faktury został dołączony paragon fiskalny,

 • ujął kwotę 400 zł w ewidencji VAT, w związku z wystawieniem faktury.

Ponadto sprzedawca:

 • w ewidencji VAT za wrzesień:

- sporządzanej dla sprzedaży paragonowej wykazał obrót wynikający z miesięcznego raportu fiskalnego pomniejszony o kwotę 400 zł i VAT o kwotę 92 zł

- wykazał fakturę oznaczoną wyrazami „odwrotne obciążenie” na kwotę 400 zł;

 • w JPK_VAT za wrzesień wykazał:

- jednym zapisem zbiorczym wartość sprzedaży paragonowej po pomniejszeniu o korektę (miesięczny raport fiskalny pomniejszony o korektę w kwocie 400 zł i VAT 92 zł),

- fakturę oznaczoną wyrazami „odwrotne obciążenie” na kwotę 400 zł;

 • w deklaracji VAT-7 za wrzesień wykazał:

- w poz. 19 i 20 deklaracji: odpowiednio podstawę opodatkowania i kwotę podatku dotyczące całej sprzedaży paragonowej według stawki 23% pomniejszonej o korektę odpowiednio w kwotach 400 zł i 92 zł,

- w poz. 31 deklaracji: podstawę opodatkowania w kwocie 400 zł;

 • w krajowej informacji podsumowującej VAT-27 za wrzesień wykazał transakcję w części C, wskazując nazwę i NIP nabywcy oraz łączną kwotę transakcji, tj. 400 zł (przy założeniu, że we wrześniu nie wystąpiły inne transakcje z tym nabywcą objęte odwrotnym obciążeniem).

Podstawa prawna:

 • art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 1h i 2, art. 101a, art. 106e ust. 1 pkt 18 i ust. 4 pkt 1, art. 106h ust. 1, art. 109 ust. 3, art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174

 • § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. z 2013 r. poz. 363

Aneta Szwęch, ekspert w zakresie podatków i rachunkowości

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Kary od 2025 r. Jak uniknąć błędów?

  Od 1 lipca 2024 r. polscy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Dla wielu firm wiązać się to będzie z poważnymi zmianami w procesie płatności, a niedopełnienie obowiązków może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej. Przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej co prawda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w fakturowaniu, jednak całkowicie go nie wyklucza. Na co zwracać uwagę, żeby spełnić wymogi KSeF i uniknąć niespodziewanych sankcji?

  Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

  W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

  Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

  Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przy hurtowych zakupach mieszkań PCC wyniesie 6% od od szóstego i kolejnych mieszkań kupowanych w danej inwestycji (budynku).

  Oszczędzanie w walutach zyskuje na popularności

  Rosnąca inflacja, sytuacja gospodarcza na świecie oraz kolejne doniesienia ekonomiczne ze świata sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna się interesować oszczędzaniem i inwestycjami w waluty obce. Optymizmem nie napawa też pozycja polskiej złotówki, która w ostatnim czasie nie ma zbyt wielu impulsów do umocnienia. Czy inwestycja w waluty obce się opłaca? Z jakim ryzykiem musimy się liczyć oraz czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej waluty? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tekście, jednak nie jest on zachętą do inwestowania, tylko pakietem informacji o zakupie waluty obcej. 

  Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

  Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

  Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

  Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

  Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

  Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

  27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

  Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

  Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

  "Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

  Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

  Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

  Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

  Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

  Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

  ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

  Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

  Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

  Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

  2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

  Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

  Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

  Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

  Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

  Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

  Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

  Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

  Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

  Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

  e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

  W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?

  Będzie ustawa dla frankowiczów? Ministerstwo Finansów pracuje nad "prawnym uregulowaniem kwestii kredytów w CHF"

  Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF - powiedziała 27 marca 2023 r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg. Ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

  Efektywne stawki PIT, CIT, VAT w Polsce w 2023 roku. Ile wynoszą?

  Po zmianach podatkowych w 2022 roku efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc. – powiedział 28 marca 2023 r. na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.