Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Faktura wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego - jak rozliczyć VAT

Faktura wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego - jak rozliczyć VAT
Faktura wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego - jak rozliczyć VAT
Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usług bądź otrzymaniem zaliczki jest dopuszczalne. Ustawodawca wprowadził jednak ścisłe ramy czasowe, w których faktura powinna być sporządzona. Naruszenie tych terminów i przedwczesne wystawienie faktury może wiązać się z poważnymi konsekwencjami zarówno dla sprzedawcy, jak i dla nabywcy. W takich przypadkach warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza że interpretacje organów podatkowych w tym zakresie nie są jednolite.

Terminy wystawiania faktur są uregulowane w art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług.

Terminy wystawiania faktur

Sprzedawca jest obowiązany wystawić fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast w przypadku otrzymania przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy).

Dla niektórych czynności ustawodawca wprowadził jednak szczególne terminy wystawiania faktur.

Szczególne terminy wystawiania faktur

Rodzaj czynności

Termin wystawienia faktur

1

2

Usługi budowlane lub budowlano-montażowe wykonywane na rzecz podatnika

Nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi

Dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), dokonane na rzecz podatnika

Nie później niż 60 dnia od dnia wydania towarów; gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów

Czynności polegające na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, wykonywane na rzecz podatnika

Nie później niż 90 dnia od dnia wykonania tych czynności

Usługi:

• najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze

• ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia

• stałej obsługi prawnej i biurowej

• tzw. usługi powszechne

z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług

Nie później niż z upływem terminu płatności

Faktury mogą być wystawiane również przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, lecz i tutaj ustawodawca wprowadził ograniczenie czasowe. Takie faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy). Ograniczenie to dotyczy również faktur zaliczkowych. Fakturę można wówczas wystawić nie wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty (art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy).

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Ograniczenie czasowe nie dotyczy:

• dostaw i świadczeń, dla których w związku z ich realizacją ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń (usługi świadczone w sposób ciągły) oraz

świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej oraz tzw. usług powszechnych.

Faktury dotyczące tego typu usług mogą być sporządzane wcześniej, pod warunkiem że zawierają informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą.

Skutki wcześniejszego wystawienia faktury dla sprzedawcy

W niektórych przypadkach wystawienie faktury przed dokonaniem sprzedaży może się wiązać z koniecznością wcześniejszego rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT. Zasada ta odnosi się do usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej oraz tzw. usług powszechnych czy usług budowlanych świadczonych na rzecz podatników.

Dla usług czy dostaw, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób ogólny, wcześniejsze wystawienie faktury nie będzie się wiązało ze zmianą terminu rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązek ten będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi.

25 czerwca 2016 r. podatnik wystawił fakturę obejmującą przyszłą dostawę towarów (sprzętu RTV) na rzecz krajowego podatnika VAT. Według ustaleń z kontrahentem dostawa miała być dokonana do 15 lipca 2016 r. Dostawa towarów została faktycznie zrealizowana 11 lipca 2016 r. Podatnik otrzymał zapłatę za towar 18 lipca 2016 r. W takiej sytuacji faktura została wystawiona prawidłowo, tj. nie wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanej dostawy towarów powinien być rozpoznany z chwilą dokonania dostawy, czyli 11 lipca 2016 r. Wcześniejsze wystawienie faktury nie wpływa na termin rozpoznania obowiązku podatkowego.

Tak samo jest w przypadku faktur zaliczkowych. Wcześniejsze wystawienie faktury również nie wpływa na termin rozpoznania obowiązku podatkowego.

28 czerwca 2016 r. podatnik wystawił fakturę obejmującą zaliczkę na poczet mającej nastąpić dostawy krajowej towarów. Zgodnie z zapisem na fakturze termin płatności zaliczki wynosił 7 dni od dnia jej wystawienia. Zaliczkę otrzymano 5 lipca 2016 r. Dostawę towaru, którego dotyczyła zaliczka, zrealizowano w sierpniu 2016 r. W takiej sytuacji faktura została wystawiona prawidłowo, tj. nie wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem zaliczki. Obowiązek podatkowy powinien być rozpoznany z chwilą jej otrzymania, czyli 5 lipca 2016 r. Wcześniejsze wystawienie faktury nie wpływa na termin rozpoznania obowiązku podatkowego.

Skutki wcześniejszego wystawienia faktury dla nabywcy

W przypadku faktur zaliczkowych lub dokumentujących transakcje, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, data ich wystawienia ma decydujące znaczenie dla ustalenia terminu, w którym nabywcy będzie przysługiwało na ich podstawie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Według art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Otrzymana faktura nie stanowi podstawy do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli u sprzedawcy w odniesieniu do fakturowanej dostawy lub świadczenia nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy. Dopiero jego powstanie u sprzedawcy będzie pozwalało nabywcy na skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Oczywiście przy założeniu niewystąpienia przesłanek negatywnych, które wykluczają takie prawo. W praktyce oznacza to, że podatek naliczony u nabywcy może być odliczony w tym samym okresie, w którym sprzedawca powinien zadeklarować podatek należny. Oczywiście warunkiem jest otrzymanie faktury. Przy czym jeżeli nabywca nie dokona odliczenia podatku naliczonego w tym okresie, może to uczynić w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

18 czerwca 2016 r. podatnik wystawił fakturę dokumentującą usługę transportu towarów, która miała zostać wykonana na trasie Gdańsk–Warszawa. Fakturę wystawiono na rzecz krajowego podatnika. W dniu sporządzenia fakturę przekazano nabywcy. Usługa transportowa została zrealizowana 15 lipca 2016 r. Zapłatę za usługę otrzymano 14 sierpnia 2016 r. Sprzedawca i nabywca rozliczają podatek od towarów i usług miesięcznie. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powinien być rozpoznany z chwilą wykonania usługi, czyli 15 lipca 2016 r., a VAT rozliczony w deklaracji VAT-7 za lipiec 2016 r. Nabywca, który otrzymał fakturę 18 czerwca 2016 r., nie będzie miał prawa dokonać na jej podstawie odliczenia w rozliczeniu za czerwiec 2016 r. Prawo to uzyska dopiero w rozliczeniu za lipiec 2016 r., gdyż dopiero wtedy u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy. Może dokonać odliczenia również w rozliczeniu za sierpień lub wrzesień 2016 r.

Na podstawie art. 86 ust. 10c ustawy zasady te mają zastosowanie również do faktur zaliczkowych.

22 lipca 2016 r. podatnik wystawił fakturę zaliczkową na rzecz krajowego podatnika i w tym dniu przekazał ją nabywcy. Zgodnie z zapisem na fakturze termin płatności zaliczki wynosił 14 dni od jej wystawienia. Podatnik otrzymał zaliczkę 3 sierpnia 2016 r. Dostawa towarów, której dotyczyła zaliczka, została zrealizowana we wrześniu 2016 r. Sprzedawca i nabywca rozliczają podatek od towarów i usług miesięcznie. Obowiązek podatkowy z tytułu pobranej zaliczki powstał 3 sierpnia 2016 r. VAT z tego tytułu należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 za sierpień 2016 r. Nabywca, który otrzymał fakturę w lipcu 2016 r., nie ma prawa dokonać na jej podstawie odliczenia w rozliczeniu za lipiec 2016 r. Prawo to uzyska dopiero w rozliczeniu za sierpień 2016 r. Jeżeli nabywca nie dokona odliczenia w rozliczeniu za sierpień 2016 r., może to uczynić w rozliczeniu za wrzesień lub październik 2016 r.

W razie otrzymania faktury wystawionej jeszcze przed powstaniem obowiązku podatkowego w VAT nabywca powinien ustalić datę, w której sprzedawca rozpozna ten obowiązek. Dopiero na tej podstawie może określić termin uzyskania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przedwczesne dokonanie odliczenia będzie się wiązało z zawyżeniem podatku naliczonego za dany okres rozliczeniowy i może skutkować powstaniem zaległości podatkowej.

Skutki przedwczesnego wystawienia faktury bez zachowania ustawowych terminów

W przypadku faktur wystawianych przed powstaniem obowiązku podatkowego spore wątpliwości interpretacyjne wywołuje kwestia naruszenia terminów wynikających z przepisów art. 106i ust. 7 ustawy. Chodzi tu o sytuacje, gdy faktura zostanie wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, ewentualnie wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem zaliczki. Faktura taka z pewnością zostanie wystawiona wadliwie, niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak wada ta wpływa jednak na termin rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług oraz na prawo do odliczenia podatku naliczonego?

W takim przypadku organy podatkowe mogą uznać, że faktura wystawiona z naruszeniem terminów wynikających z przepisów art. 106i ust. 7 ustawy jest fakturą „pustą”, niedokumentującą żadnej transakcji. W efekcie zastosowanie znalazłby przepis art. 108 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Na podstawie tak zakwalifikowanej faktury nabywca nie miałby prawa dokonać odliczenia podatku naliczonego.

Zaprezentowany pogląd jest nieuzasadniony, gdyż przedwczesna faktura, mimo pewnej wadliwości formalnej, odnosi się przecież do przyszłej transakcji, czy też mającej nastąpić zapłaty zaliczki. Faktura zawiera dane tej konkretnej transakcji. W praktyce działalności gospodarczej opóźnienia w dostawach czy spóźnione wpłaty zaliczek zdarzają się wszakże dość często. Dlatego art. 108 ust. 1 ustawy nie powinien mieć tutaj zastosowania.

Jednak w podobnych sytuacjach stanowisko organów podatkowych jest niekiedy bardzo restrykcyjne. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-222/15-2/AP) czytamy:

W przypadku, gdy Spółka wystawiła fakturę wcześniej niż 30 dni przed dostawą towarów (a więc tak jak w opisanym stanie faktycznym np. w związku z rezygnacją leasingobiorcy, brakiem z nim kontaktu, przypadkami losowymi leasingobiorcy czy przedłużającym się procesem rejestracji pojazdu), należy uznać, że tym samym naruszyła przepis art. 106i ust. 7 ustawy o VAT. Przepis ten bowiem w jasny i jednoznaczny sposób reguluje terminy wystawiania faktur VAT. Do tak wystawionej faktury, a więc faktury wystawionej niezgodnie z przepisami, znaleźć może zastosowanie przepis art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. (...) Należy jednak zauważyć, że w takiej sytuacji, a więc gdy faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed dostawą towarów została wprowadzona do obrotu prawnego poprzez jej przekazanie kontrahentowi, wówczas należy wystawić fakturę korygującą. (...) Jak wyżej wskazano, w przypadku, gdyby Spółka nie skorygowała faktury wystawionej z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, zobowiązana będzie do zapłaty wykazanego w niej podatku (art. 108 ust. 1 ustawy). Przepis ten zobowiązuje wystawcę faktury do zapłaty wykazanej w niej kwoty podatku, niezależnie od okoliczności wystawienia takiej faktury. Każda zatem faktura z wykazaną kwotą podatku, wprowadzona do obrotu prawnego, powoduje konieczność zapłaty tego podatku.

Kierując się stanowiskiem organów podatkowych zawartym w cytowanej interpretacji indywidualnej, taką fakturę – po upływie 30 dni, licząc od dnia jej wystawienia, w razie niedokonania dostawy towaru lub niewykonania usługi – należy skorygować do wartości zerowych. Późniejsza dostawa towarów lub wykonanie usługi będą wymagały sporządzenia kolejnej faktury. Działanie takie wiąże się wprawdzie z dodatkowymi obowiązkami formalnymi, pozwoli jednak uniknąć ewentualnych sporów z organem podatkowym. Konsekwencje uznania wystawionej faktury za „pustą”, mogą być, niestety, bardzo dotkliwe. Sprzedawca jest obowiązany do odprowadzenia podatku należnego wynikającego z przedwcześnie wystawionej faktury (na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy), a po faktycznym zrealizowaniu transakcji – do ponownego jej opodatkowania. Z kolei nabywca nie będzie uprawniony do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury uznanej za „pustą”, niedokumentującej żadnej transakcji.

Część organów podatkowych uważa faktury wystawione wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi za tzw. faktury puste.

Wystawienie faktury korygującej będzie na pewno nieodzowne, jeżeli transakcja, do której odnosi się przedwcześnie wystawiona faktura, w ogóle nie dojdzie do skutku, przykładowo wskutek rezygnacji nabywcy czy braku możliwości zrealizowania dostawy lub wykonania usługi przez sprzedawcę. Jeżeli strony transakcji przewidują, że nie zostanie ona zrealizowana, sprzedawca po upływie 30 dni od dnia wystawienia faktury bezwzględnie powinien wystawić fakturę korygującą. Ryzyko uznania sporządzonej faktury za fakturę „pustą” jest wtedy na pewno większe. W razie ewentualnego sporu z organami podatkowymi podatnik nie będzie miał możliwości wykazania rzeczywistego dokonania transakcji. Zastosowanie regulacji art. 108 ust. 1 ustawy jest natomiast uzasadnione, skoro do transakcji faktycznie nie doszło.

Warto ponadto zwrócić uwagę na możliwość anulowania wystawionej faktury. Anulowanie faktury pozwala uniknąć obowiązków formalnych związanych ze sporządzaniem korekty, przesyłaniem jej nabywcy i uzyskiwaniem potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Jednak anulowanie faktury jest możliwe tylko wówczas, gdy:

• wystawiona faktura nie dokumentowała żadnej dostawy towarów lub świadczenia usług oraz

• nie przekazano jej jeszcze nabywcy.

Jeżeli oba warunki zostaną spełnione łącznie, nie ma przeszkód do anulowania faktury. Przekazanie faktury nabywcy wyklucza jednoznacznie prawo jej anulowania. Pozostaje wówczas jedynie sporządzenie faktury korygującej. Ewentualne anulowanie faktury jest z punktu widzenia nabywcy całkowicie neutralne. Skoro faktura została zasadnie anulowana, to do transakcji nie doszło, a nabywca nie otrzymał faktury.

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2016

Polecamy: Biuletyn VAT

Stanowisko organów podatkowych wynikające z omawianej interpretacji należałoby zastosować do faktur wystawionych wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem zaliczki, choć to wprawdzie przypadek nieco inny od dostawy towarów lub wykonania usług. Opóźnienie w zapłacie, skutkujące przedwczesnym wystawieniem faktury, jest bowiem niezależne od sprzedawcy. Niemniej jednak faktura została wystawiona niezgodnie z postanowieniami art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy. Dokonanie zapłaty po upływie 30 dni od dnia wystawienia takiej faktury wymagałoby zatem sporządzenia faktury korygującej. Interpretacja organów podatkowych w tym zakresie jest jednak całkowicie odmienna. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 10 listopada 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-972/15-2/EK) uznał, że:

Przepis art. 108 ust. 1 ustawy dotyczy jednakże sytuacji, w których kwota podatku wynika jedynie z samego faktu wystawienia faktury, a więc gdy dana czynność nie jest objęta zakresem opodatkowania lub też gdy faktura w ogóle nie odzwierciedla żadnej transakcji. Jeżeli natomiast faktura dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, które co do zasady podlega opodatkowaniu, sam fakt wystawienia takiej faktury w sposób niezgodny z przepisami (przedwcześnie) nie rodzi obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Taka faktura powinna zostać zaewidencjonowana i rozliczona na zasadach ogólnych, tj. z chwilą powstania obowiązku podatkowego właściwego dla czynności, którą ta faktura dokumentuje. Faktury wystawione przedwcześnie przez Spółkę dokumentują rzeczywiste czynności podlegające opodatkowaniu w postaci wykonania przyszłych kontraktów na rzecz kontrahentów Spółki, które zostaną dokonane w okresie obowiązywania umowy.

Podobne argumenty zostały przedstawione w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 listopada 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-947/15-2/AW).

Cytowana interpretacja odnosi się do faktur wystawionych wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem zaliczki. Jej tezy mogą mieć jednak zastosowanie również do faktur wystawionych wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. Organ podatkowy, dokonując wykładni art. 108 ust. 1 ustawy, wskazał bowiem wprost, że przepis ten ma zastosowanie wyłącznie, gdy dana czynność nie jest objęta zakresem opodatkowania lub gdy faktura w ogóle nie odzwierciedla żadnej transakcji. Nie dotyczy natomiast faktur wprawdzie wystawionych przedwcześnie, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, które jednak dokumentują rzeczywiste, podlegające opodatkowaniu zdarzenia gospodarcze.


Przyjęcie takiej interpretacji prowadzi do jednoznacznych wniosków, że faktury wystawione:

• wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,

• wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty,

jeżeli dotyczą faktycznie zrealizowanych transakcji bądź dokonanych zapłat zaliczek, nie mogą być uznawane za faktury „puste”. Powinny być rozliczane w dacie powstania obowiązku podatkowego.

Oznacza to dla nabywcy, że nie musi rezygnować z odliczenia VAT z takiej faktury, czeka tylko na powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

30 czerwca 2016 r. podatnik VAT wystawił fakturę zaliczkową. Zgodnie z zapisem na fakturze termin płatności zaliczki wynosił 21 dni od dnia wystawienia faktury. Zaliczkę otrzymał jednak z opóźnieniem, dopiero 4 sierpnia 2016 r. Dostawa towarów, której dotyczyła zaliczka, została zrealizowana w sierpniu 2016 r. W takiej sytuacji faktura została wystawiona nieprawidłowo. Sprzedawca może rozliczyć fakturę zaliczkową w deklaracji za sierpień 2016 r. W tym samym okresie rozliczeniowym nabywca uzyska prawo dokonania odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury otrzymanej 30 czerwca 2016 r.

Nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć, czy jest to trwała zmiana stanowiska organów podatkowych i czy będzie ono powszechnie akceptowane. Oczywiście zaprezentowane interpretacje mogą być przywoływane w razie ewentualnych sporów z organami podatkowymi. Interpretacje organów podatkowych są jednak wydawane w sprawach indywidualnych, na tle stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, i de facto chronią tylko podmiot, który wystąpił o interpretację. Dlatego w podobnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność, a jeżeli przypadki przedwczesnego wystawiania faktur wynikałyby ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i zdarzały się częściej, z pewnością warto wystąpić o interpretację indywidualną. Tym bardziej że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał 3 czerwca 2016 r. interpretację (sygn. IBPP1/4512-162/16/LSz), w której nakazuje korygowanie faktury zaliczkowej wystawianej bez zachowania terminów. Jednocześnie uznał, że brak korekty nie powoduje obowiązku zapłaty dwa razy VAT.

Podstawa prawna:

• art. 19a ust. 1, 3, 4, ust. 5 pkt 4 i ust. 8, art. 86 ust. 10, 10c i 11, art. 106i ust. 1, 2, ust. 3 pkt 1–4, ust. 4, ust. 7 pkt 1 i 2 i ust. 8 oraz art. 108 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1052

Ewa Kowalska, ekspert w zakresie VAT

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.