Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nie każda usługa z elementem budowlanym lub montażowym oznacza podzieloną płatność

Nie każda usługa z elementem budowlanym lub montażowym oznacza podzieloną płatność
Nie każda usługa z elementem budowlanym lub montażowym oznacza podzieloną płatność
Xella Polska
Choć niektóre usługi związane z instalacją, czy też z montażem zostały wymienione wśród usług w związku z nabyciem których może powstać obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, nie wszystkie transakcje tego rodzaju są nim automatycznie objęte.

W świetle art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, dalej: ustawa o VAT), podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Regulacja ta oznacza, że obowiązkowy MPP należy stosować jedynie przy dokonywaniu zapłaty za niektóre towary i usługi, mianowicie te z nich, które są wprost wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – obecnie jest to 150 pozycji. Dodatkowo, transakcja powinna spełniać również szereg innych warunków dotyczących zarówno stron czynności (podatnicy VAT), jak i jej wartości wynikającej z kwoty brutto dokumentujące ją faktury (15.000 złotych).

W celu zapewnienia korzystania przez podatników z obowiązkowego MPP, czyli w praktyce zlecania przez nabywców dokonania przelewu w MPP z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu (por. art. 108a ust. 3 ustawy o VAT), przewidziano szereg przepisów sankcyjnych skierowanych głównie przeciwko nabywcom. To właśnie na nabywców może być nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. Ponadto, nabywca naruszający obowiązek płatności w MPP musi liczyć się z brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, a nawet z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej.

Natomiast sprzedawca może zostać obciążony „jedynie” dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazanej na tej fakturze (art. 106e ust. 12 ustawy o VAT). Został na niego również obowiązek przyjęcia płatności dokonanej w MPP, jeśli był zobowiązany do opatrzenia faktury adnotacją o MPP, ze względu na konieczność zastosowania tego mechanizmu (art. 108a ust. 1b ustawy o VAT).

Niemniej jednak nie będzie przesadą stwierdzenie, że obydwie strony transakcji są zainteresowane prawidłowym ustaleniem tego, czy dana faktura powinna zostać oznaczona adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” oraz czy właśnie w taki sposób powinna zostać opłacona.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Istotna rola PKWiU 2008

Jedną z pierwszych rzeczy jakie można zauważyć analizując załącznik nr 15 do ustawy o VAT są liczne odwołania do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. (PKWiU 2008). Oznacza to, że towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT powinny być klasyfikowane według zasad metodycznych PKWiU 2008 oraz do jej odpowiednich grupowań, aby ustalić jaki jest rzeczywisty zakres odwołania do przepisów statystycznych, a w konsekwencji jaki jest zakres przedmiotowy obowiązkowego MPP.

Dla zobrazowania roli PKWiU można przytoczyć interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) z 22 czerwca 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.91.2020.3.RR/JO. Dotyczyła ona kwalifikacji usług polegających na montażu przenośników rolkowych, tzw. rolotoków, służących przemieszczaniu towarów m. in. w centrach logistycznych. Rolotoki są składane z gotowych elementów i przytwierdzane do podłoża lub ścian przy pomocy śrub w taki sposób, aby możliwe było ich zdemontowanie Podatnik wskazał, że czynności w zakresie ich montażu w pomieszczeniach klienta mieszczą się w grupowaniu PKWiU 2008 33.20.50.0 „Usługi instalowania urządzeń elektrycznych”.

Dyrektor KIS potwierdził w omawianej interpretacji, że skoro „Wnioskodawca nabywa od Podwykonawców usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 33.20.50.0 <Usługi instalowania urządzeń elektrycznych>, które nie są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, to należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując płatności za faktury wystawione na Jego rzecz przez Podwykonawców nie ma obowiązku regulowania ich z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (…) to tym samym Wnioskodawca nie jest zobligowany do stosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku, gdy faktura dokumentująca ww. świadczenie przewyższa kwotę 15 000 zł brutto. Niemniej jednak Wnioskodawca może dobrowolnie dokonywać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, gdyż należy dodać, że regulowanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności daje podatnikowi poczucie bezpieczeństwa transakcji i pewność zachowania należytej staranności”.

Analogiczną zależność można wskazać również w stosunku do towarów, w tym również do produktów złożonych w zestaw z wielu towarów i materiałów. Przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 31 stycznia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.700.2019.1.RR, dotyczyła podatnika sprzedającego aluminiowe konstrukcje dachowe do ogrodów zimowych. Jak podatnik wskazał we wniosku, PKWiU 2008 dla aluminiowych konstrukcji dachowych właściwe jest PKWiU 2008 25.11.23.0 „Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium”. Wspomniane aluminiowe konstrukcje dachowe składają się wielu elementów: profili aluminiowych, uszczelek, kształtowników stalowych, rur PCV i in. drobnych elementów (łączników, końcówek, obejm itp.), jednak najważniejszym ich elementem są profile aluminiowe.

Tak opisana klasyfikacja statystyczna zbioru elementów (towarów i materiałów) oferowanego przez podatnika przesądziła również o skutkach w zakresie VAT. W omawianej interpretacji Dyrektor KIS uznał, że „(…) pod poz. nr 57 załącznika nr 15 do ustawy VAT (wykaz towarów i usług w stosunku do których zastosowanie ma obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności) wymieniony został symbol PKWiU ex 25.11.23.0 - Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali. Z okoliczności analizowanej sprawy wynika, że przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę są konstrukcje wykonane z aluminium, nie ze stali, które zgodnie ze wskazaniami Wnioskodawcy są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 25.11.23.0. W związku z tym stwierdzić należy, że poz. nr 57 załącznika nr 15 do ustawy VAT dotyczy obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do pozostałych konstrukcje i ich części; płyt, prętów, kątowników, kształtowników wykonanych wyłącznie ze stali o symbolu PKWiU 25.11.23.0. W związku z powyższym, skoro przedmiotem sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawcę są towary, które nie są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, to w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca nie ma obowiązku stosowania mechanizm podzielonej płatności, a zatem w odniesieniu do tych dostaw nie powinien umieszczać na wystawianych fakturach sformułowania "mechanizm podzielonej płatności."

Dwa powyższe przykłady pokazują, że nie wszystkie usługi polegające na montażu czy też instalacji urządzeń będą objęte obowiązkowym MPP. Również w przypadku sprzedaży niektórych towarów podobnych to towarów „wrażliwych” – w omawianym przykładzie profili aluminiowych, które można porównać do profili stalowych, które są towarem „wrażliwym” – samo podobieństwo nie jest wystarczające do zastosowania MPP, lecz decydujące znaczenie ma klasyfikacja dla potrzeb PKWiU 2008.

Świadczenia złożone

Ciekawie przedstawia się sytuacja świadczeń złożonych, które ma miejsce wówczas gdy kilka świadczeń (dostaw towarów lub usług) jest z ekonomicznego punktu widzenia tak ściśle powiązanych, że uważa się je za jedną czynność opodatkowaną VAT, ponieważ ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Wówczas mamy do czynienia z sytuacją istnienia świadczenia dominującego, decydującego o kwalifikacji transakcji albo z sytuacją gdy wszystkie elementy składowe razem wzięte tworzą nowe świadczenie, odmienne od jego elementów składowych.

Przykładem pierwszej sytuacji może być interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 14 stycznia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.705.2019.2.RR, dotycząca podatnika sprzedającego przenośniki taśmowe - konstrukcje stalowo - kratowe wykonane z profili stalowych z taśmą gumowaną, które są wykorzystywane w kopalniach odkrywkowych. Przedmiotem sprzedaży nie jest jednak w tym wypadku samo urządzenie, ale również jego produkcja, montaż i rozruch. Podatnik wskazał, że tak rozumiany przedmiot sprzedaży zalicza się do grupowania PKWiU 2008 28.92.99.0 „Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa”.

Dyrektor KIS uznając kompleksowy charakter transakcji podkreślił, że: „Wnioskodawca dokonuje jednej czynności polegającej na sprzedaży przenośników taśmowych, co potwierdza wystawiona przez Stronę faktura z wykazaną jedną pozycją dotyczącą tej dostawy. Natomiast pozostałe czynności polegające na montażu i rozruchu przenośników taśmowych stanowią świadczenie pomocnicze do dokonanej dostawy, gdyż jak wynika z opisu sprawy nie są to czynności proste, które mógłby wykonać sam nabywca przenośnika taśmowego. Zatem czynności te pod względem ekonomicznym i gospodarczy są ściśle powiązane z dokonaną dostawą, a ponadto umożliwiają one skorzystanie ze świadczenia podstawowego. Tym samym w niniejszej sprawie Spółka świadczy jedno kompleksowe świadczenie, w skład którego wchodzi dostawa przenośników taśmowych wraz z ich montażem i rozruchem. (…) skoro przedmiotem sprzedaży jest świadczenie kompleksowe, w ramach którego czynność główna nie jest wymieniona w załączniku nr 15 do ustawy, to pomimo, że w zakres tego świadczenia wchodzą również towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy (jako czynności dodatkowe związane bezpośrednio z czynnościami głównymi), to nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności i Wnioskodawca nie powinien umieszczać na wystawianych fakturach sformułowania "mechanizm podzielonej płatności".

Natomiast przykładem drugiej sytuacji, kiedy to suma świadczeń tworzy nowe świadczenie o charakterze kompleksowym, jest świadczenie na rzecz spółdzielni mieszkaniowej usług bieżącej konserwacji wraz z usuwaniem usterek i awarii w budynkach mieszkalnych, technicznych, garażach, lokalach użytkowych i terenach przyległych do nich. Dotyczyła ich interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 lutego 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.818.2019.2.MWJ. Podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji, ponieważ zgodnie z umową, którą podpisał w zakres powierzonych mu prac wchodziły zarówno:

- czynności wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT: roboty malarskie (PKWiU 2008 43.34.10.0), roboty szklarskie (PKWiU 2008 43.34.20.0 ),

- czynności niewskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT: np. sprzątanie dachów i daszków, usługi konserwacji gazomierzy (PKWiU 2008 35.22.10.01),

- usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w budynkach, np. ogólne sprzątanie wnętrz, konserwacja i drobne naprawy (PKWiU 2008 81.10.10.0), usługi naprawy i konserwacji sprzętu oświetleniowego elektrycznego oraz grzejników domowych, przewodów i kabli izolowanych oraz sprzętu instalacyjnego (PKWiU 2008 33.14.19.0).

Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem i uznał, że choć nie wskazał grupowania PKWiU 2008 wspólnego dla wszystkich wykonywanych przez niego czynności, to w istocie „świadczy kompleksowe usługi bieżącej konserwacji wraz z usuwaniem usterek i awarii, które wykazuje na wystawionych fakturach jako: "prace/usługi konserwacyjne w budynku... za miesiąc". W sytuacji zatem, gdy - jak wskazała Wnioskodawczyni - przedmiotem zawartych umów jest świadczenie ww. kompleksowej usługi bieżącej konserwacji, to taka usługa nie została wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, zatem nie będzie objęta obowiązkiem stosowania "mechanizmu podzielonej płatności".

Organy podatkowe słusznie więc akceptują pogląd, że ze świadczeniem złożonym możemy mieć do czynienia nie tylko wówczas, gdy potwierdza je PKWiU 2008, ale również gdy jego wystąpienie wynika z samej koncepcji świadczeń złożonych wypracowanej przecież na gruncie opodatkowania VAT.

Niektóre dostawy z montażem budzą jednak wątpliwości

Transakcje o zakresie czynności analogicznym jak opisany powyżej w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 14 stycznia 2020 r. określane są mianem dostawy z montażem. Obejmują one bowiem sprzedaż najczęściej drogich i skomplikowanych maszyn, jak również ich transport, montaż i uruchomienie najczęściej przez producenta, ewentualnie wyspecjalizowany podmiot działający na jego rzecz jako podwykonawca.

Niekiedy tego rodzaju transakcje obejmują również wyprodukowanie elementów z których złożona zostanie zamówiona maszyna. Dostawy z montażem są z samej swojej istoty świadczeniami kompleksowymi kwalifikowanymi jako dostawy towarów. Ze względu jednak skomplikowany i specjalistyczny charakter instalacji (montażu) są one opodatkowane VAT w miejscu instalacji (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Można jednak zauważyć pewną niespójność w kwalifikacji transakcji jako dostawy z montażem pod kątem uznania jej za świadczenie kompleksowe, czyli jedno świadczenie dla potrzeb VAT. Przykładem takiego zaskakującego podejścia jest interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 20 stycznia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.607.2019.3.RR. Dotyczyła ona kwalifikacji pod kątem zastosowania MPP umowy na zakup myjni bezdotykowej trzystanowiskowej wraz z konstrukcją stalową na dwa stanowiska z wysięgnikiem oraz odkurzaczem stacjonarnym dwustanowiskowym z dostawą i montażem.

Istotną okolicznością sprawy jest to, że podatnik zamierzał wystawiać faktury zawierające dwie pozycje: elementy myjni bezdotykowej (PKWiU 2008 28.29.22.0 „Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa”) oraz konstrukcja stalowa myjni (PKWiU 2008 25.11.23.0 „Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium”). To ostatnie grupowanie PKWiU 2008 zostało wymienione w poz. 57 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Dyrektor KIS uznał, że „skoro na fakturze nabycia wskazane są świadczenia, które nie zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy jak i te, które są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy i faktura przekracza kwotę 15 000 zł, to w rezultacie Spółka obowiązana będzie do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie do zapłaty należności z tytułu nabycia konstrukcji stalowej myjni 2 stanowiskowej z wysięgnikiem, gdyż tylko ten towar został wymieniony wśród towarów i usług, do których nabywca powinien dokonać obowiązkowo płatności w mechanizmie podzielonej płatności. W pozostałym zakresie Spółka będzie uprawniona do uiszczenia należności wynikającej z faktury VAT na zasadach ogólnych, zaś do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie fakultatywnie”.

Zastrzeżenia co do stanowiska przedstawionego w omawianej interpretacji wynikają przede wszystkim z tego, że dostawa z montażem została w niej potraktowana jako kilka niezależnych od siebie czynności opodatkowanych, mimo iż w opisie stanu faktycznego zakres umowy obejmował zakup myjni wraz z jej dostarczeniem i montażem. Pojawia się więc pytanie, czy tego rodzaju podział czynności był uzasadniony w świetle natury transakcji. Podział świadczenia doprowadził do wyodrębnienia towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – konstrukcji stalowych – a w konsekwencji do konieczności zastosowania obowiązkowego MPP. Tymczasem według orzecznictwa dzielenie transakcji prowadzące do sztuczności nie powinno mieć miejsca dla potrzeb opodatkowania VAT.

Podsumowanie

Choć niektóre usługi związane z instalacją, czy też z montażem zostały wymienione wśród usług w związku z nabyciem których może powstać obowiązek zastosowania MPP, nie wszystkie transakcje tego rodzaju są nim automatycznie objęte. Oznacza to konieczność weryfikacji zakresu świadczenia, czyli wchodzących w jego zakres towarów i usług oraz ich klasyfikacji statystycznej na gruncie PKWiU 2008. Ponadto należy brać pod uwagę, czy z punktu widzenia PKWiU 2008 oraz argumentów wynikających z orzecznictwa nie należy uznać, że ma się do czynienia ze świadczeniem złożonym. Weryfikacji takiej powinny dokonywać obydwie strony transakcji – zarówno sprzedawca, jak i nabywca.

Marek Przybylski, doradca podatkowy, radca prawny, menedżer w kancelarii NGL Legal

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • k
    2021-07-16 12:32:15
    CZY praca systemów informatycznych - wykonanie audytu obwodów odpowiedzialnych za ciąglośc pracy systemów informatycznych Utworzenie stanowiska kontrolującego prace systemów teletechnicznych - Instalacje CZy podlega MMP ?
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Ordynacja podatkowa - część 1
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
płatnika
podatnika
urzędu skarbowego
budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.