Kategorie

Jaka stawka VAT dla usługi gastronomicznej?

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych
Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe
Jaka stawka VAT dla usługi gastronomicznej?
Jaka stawka VAT dla usługi gastronomicznej?
Usługa restauracyjna co do zasady podlega opodatkowaniu 8% VAT, natomiast gdy obejmuje dostawę produktu, do którego nie znajduje zastosowania stawka preferencyjna, usługa w całości powinna podlegać opodatkowaniu stawką podstawową 23% - stanowisko powyższe potwierdzone zostało przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dwóch orzeczeniach z dnia 17 marca 2015 roku (I Sa/Kr 81/15 i I Sa/Kr 80/15). Rozstrzygnięcia wydają się aprobować tezę wyrażoną m. in. w interpretacjach Ministra Finansów z 19 grudnia 2014 r. i 9 stycznia 2015 r., jednak uzasadnienie powyższych orzeczeń może wskazywać na korzystny dla restauratorów i ich klientów sposób rozumienia nowej linii interpretacyjnej Ministra.

Podstawową stawką podatku VAT jest w chwili obecnej 23%. Stawki preferencyjne mogą być stosowane wyłącznie w sytuacji, gdy zostało to jasno określone w przepisach. Na podstawie rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych preferencyjna stawkę podatku w wysokości 8% można zastosować m.in. w odniesieniu do usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką podstawową.

Duże kontrowersje w ostatnim czasie wywołały interpretacje indywidualne Ministerstwa Finansów zmieniające dotychczasową, korzystną dla przedsiębiorców linię interpretacyjną dotyczącą zasad rozliczenia podatku VAT w przypadku dostarczania przez restauratorów produktów i napojów opodatkowanych podstawową stawką, w ramach usługi gastronomicznej, do której zastosowanie znajduje stawka preferencyjna.

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Dotychczas powszechnie aprobowano podejście, zgodnie z którym posiłek, stanowiący zasadniczą część usługi gastronomicznej opodatkowany był według preferencyjnej stawki podatku VAT, natomiast jeżeli klient zamawiał dodatkowo kawę, herbatę lub inne produkty, które nie mogły być opodatkowane według stawki preferencyjnej, to wówczas było one wyszczególniane na fakturze/paragonie i opodatkowane według stawki podstawowej. Takie podejście znajduje w naszej ocenie uzasadnienie zarówno w kontekście powolnego przepisu (wyłączenie określonych kategorii produktów z możliwości objęcia ich stawką preferencyjną w ramach usługi gastronomicznej) oraz w praktyce, gdyż, z uwagi na swój charakter, produkt opodatkowany stawką podstawową nie stanowi świadczenia podstawowego w ramach usługi gastronomicznej (tym co do zasady jest posiłek), a jednocześnie nie jest z nim nierozerwalnie związany (w uproszczeniu – klient może zamówić do posiłku dowolny napój, może też nie zamawiać go wcale), stąd też dotychczasowa praktyka w pełni odpowiadała treści przepisów oraz była zgodna z charakterystyczną dla VAT regułą kompleksowego opodatkowania świadczenia.

Obecnie organy podatkowe wskazują, że usługa restauracyjna stanowi usługę kompleksową, którą dla celów podatkowych traktować należy jednolicie – powinna być ona opodatkowana zatem jedną stawką VAT, której wysokość zależy od „podatkowego charakteru” produktu serwowanego w ramach tej usługi. W praktyce zatem organy podatkowe uznają, że jeżeli podatnik zakwalifikuje swoją usługę jako usługę gastronomiczną w ramach której wydany zostanie towar, który (nawet w obrębie takiej usługi) nie może być opodatkowany preferencyjną stawką podatku VAT całe świadczenie powinno zostać opodatkowane według podstawowej stawki podatku (jako kompleksowa usługa gastronomiczna, której element, niekoniecznie wiodący, nie może zostać opodatkowany według stawki preferencyjnej).

Powyższe wynika przykładowo z interpretacji Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2015 r. (sygn: PT8/033/98/608/PBD/14/ ) , w której wskazano: „Powyższe oznacza, że przez usługę restauracyjną rozumiane jest dostarczenie towarów spożywczych wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi. Mając na uwadze powyższe nie jest właściwe stwierdzenie Wnioskodawcy, iż przepisy ustawy o VAT i rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów jednoznacznie wskazują, że usługa restauracyjna (związana z wyżywieniem) może być opodatkowana dwoma różnymi stawkami VAT #8722; podstawową i obniżoną. Zdaniem Ministra Finansów, mając na uwadze powyższe oraz przywołane przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzenia Ministra Finansów usługa restauracyjna (związana z wyżywieniem) Wnioskodawcy jako usługa jednorodna podlega jednolitemu opodatkowaniu co skutkuje brakiem możliwości zastosowania do niej odmiennych (różnych) stawek podatku VAT. Zatem usługa restauracyjna (związana z wyżywieniem) #8722; obejmująca dostawę produktu #8722; co do zasady w całości podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów. Natomiast w sytuacji, gdy usługa ta obejmuje dostawę produktu żywnościowego lub napoju wymienionego w pozycji 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w całości jest opodatkowana stawką podstawową (23%).”

Powyższe rozstrzygnięcie było interpretowane przez wielu komentatorów jako próba narzucenia wyższej stawki podatkowej na całość usług uzyskiwanych w lokalach gastronomicznych, co jest sprzeczne z postanowieniami Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (z wszelką krytyką w tym zakresie należy się zgodzić), jednak wskazane na wstępie rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydają się ukazywać nowy pogląd Ministerstwa w nowym, korzystniejszym dla przedsiębiorców i ich klientów świetle.

Polecamy: Biuletyn VAT

W przedmiotowej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się podmiot prowadzący klub muzyczny, który w ramach prowadzonej działalności serwował swoim klientom różnego rodzaju produkty żywnościowe, w tym przede wszystkim napoje. Zarówno miejsce przygotowania produktów, jak i sposób ich podania, odpowiednie wyposażenie lokalu oraz pozostająca do dyspozycji klienta obsługa sprawiały, że wraz z dostawą produktu żywnościowego wykonywane były również na rzecz konsumenta swoiste czynności dodatkowe, które składały się w całości na jednolitą i kompleksową usługę, za którą opłata ulokowana była w cenie sprzedawanego produktu. W przedstawionej sytuacji Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie opodatkowania świadczonej przez siebie w ten sposób usługi, w przypadku gdy w ramach wykonywanych czynności dostarczany jest produkt, do którego nie ma zastosowania stawka preferencyjna 8%. Zdaniem Przedsiębiorcy, w tego typu przypadkach dostarczana przez niego usługa restauracyjna powinna podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką 8% z wyłączeniem tej części podstawy opodatkowania, która odpowiada wartości produktu żywnościowego opodatkowanego stawką podstawową.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2014 roku uznał, że stanowisko powyższe jest nieprawidłowe. Organ powołał się na treść art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży. Za podstawę opodatkowania podatkiem VAT można więc uznać wszystko to, co usługodawca ma otrzymać od nabywcy za dostarczenie produktu lub wykonanie usługi. W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym Organ dopatrzył się istnienia szeregu usług związanych z dostawą konkretnych produktów żywieniowych. W momencie gdy klient w lokalu wnioskodawcy zamawia np. kawę, dostarczeniu mu tego produktu towarzyszą czynności (takie jak np. zaparzenie kawy przez barmana, przygotowanie odpowiedniej filiżanki, czy dostarczenie kawy do stolika przez kelnera), których wartość powinna składać się na jedną podstawę opodatkowania, do której zastosować należy stawkę podstawową (ponieważ kawa jako taka objęta jest stawką 23%). Według Ministra dostarczenie produktu przez Wnioskodawcę nie stanowi dostawy samoistnej, ponieważ następuje w ramach powyżej opisanej usługi restauracyjnej, która powinna być opodatkowana jednolitą stawką, ustalaną ze względu na charakter dostarczanego artykułu żywieniowego. Nie jest więc możliwe wyłączenie z ustalonej w ten sposób podstawy opodatkowania wartości produktu, do którego nie ma zastosowania stawka preferencyjna, w taki sposób, jak to postulował Wnioskodawca.

Kalkulatory

Na sformułowaną w sposób przedstawiony powyżej treść interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który ową skargę w całości oddalił, przychylając się tym samym do poglądu wyrażonego przez Organ Podatkowy. Według Sądu brak jest podstaw do zaaprobowania poglądu, według którego usługa restauracyjna mogłaby być powiązana z różnymi stawkami VAT. Usługa ta, co do zasady, podlega bowiem opodatkowaniu 8%, natomiast gdy obejmuje ona dostawę produktu lub napoju przedstawionego w pozycji 7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów, w całości opodatkowana jest stawką podstawową.

Powyższe stanowisko wyrażone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, które zdaje się być tożsame z nowym poglądem Ministerstwa Finansów, pozwala na rozumienie interpretacji indywidualnych z dnia 19 grudnia i 9 stycznia w odmienny od dotychczasowego sposób. Zarówno bowiem Organ Podatkowy, jak i Sąd, zdają się utożsamiać usługę restauracyjną z czynnościami ściśle związanymi z dostawą określonych produktów. Jeżeli przykładowo udamy się do restauracji i zamówimy krem z borowików, polędwiczki wieprzowe i lampkę białego, wytrawnego wina, to z podatkowego punktu widzenia będziemy mieli do czynienia z trzema odrębnymi usługami restauratorskimi, z których każda zostanie opodatkowana według właściwej dla niej stawki podatkowej. Dostarczenie nam bowiem każdego z wymienionych produktów będzie się wiązało dla restauratora z dokonaniem szeregu określonych czynności związanych ściśle z tym konkretnym artykułem żywieniowym, które to czynności zostaną przez nas opłacone w ramach ceny przewidzianej przez przedsiębiorcę za każdy z wymienionych powyżej produktów. Zgodnie z powyższym poglądem, podczas pobytu w restauracji nie jest na naszą rzecz świadczona jedna usługa, a szereg usług restauracyjnych, których ilość zależy od złożonego przez nas zamówienia. Interpretacja Ministra rozumiana w ten sposób wcale nie wiąże się z koniecznością opodatkowania stawką podstawową wszystkich czynności wykonywanych na naszą rzecz w lokalach gastronomicznych w sytuacji, gdy w ramach świadczonej usługi serwowany nam jest produkt, dla którego nie przewidziano stawki preferencyjnej.

W konsekwencji każdorazowo należy bardzo precyzyjnie rozważyć stan faktyczny. Jeśli klient zamawia kilka odrębnych elementów (w uproszczeniu posiłek plus napój) wówczas należy uznać, że na jego rzecz świadczonych jest kilka usług gastronomicznych, które obejmują nie tylko dostawę produktu, ale szereg usług dodatkowych np. związanych z serwisem, czy przygotowaniem potraw) i każda usługa powinna być opodatkowana odrębnie na zasadach dla niej właściwych (np. posiłek 8%, napój 23%). Tylko w takim rozumieniu nowa linia interpretacyjna dotycząca usług gastronomicznych może uzyskać aprobatę.


Należy jednak pamiętać, że nadal (w świetle zmiany stanowiska Ministra Finansów) problemem może być właściwe opodatkowanie np. świadczenie usługi gastronomicznej w ramach której klient może nabyć zestaw obiadowy w skład którego wchodzi napój. W tym przypadku stosowanie dla całego świadczenia stawki VAT w wysokości 23% wydaje się absurdem i będzie zmuszało podatników do sztucznego kreowania przedmiotu sprzedaży (np. poprzez danie konsumentowi jedynie możliwości dokupienia napoju, który nie będzie elementem zestawu).

Mateusz Oleksy, Anna Resiak,

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.