Kategorie

Jak ustalić podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT)?

Karolina Gierszewska
Doradca podatkowy
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Jak ustalić podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT)?
Podstawą opodatkowania WNT jest kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić sprzedającemu za towar. Podstawa opodatkowania obejmuje też podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem VAT, a także inne wydatki dodatkowe.

Zamiar zapewnienia swobodnej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami wywodzącymi się z różnych państw członkowskich UE, a prowadzącymi transakcje gospodarcze w ramach wspólnego rynku, spowodował konieczność określenia wspólnych zasad ustalania podstawy opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Reklama

Również polski ustawodawca był zobowiązany do wprowadzenia regulacji, która ustanawiałaby podstawę opodatkowania w sposób nieograniczający wymiany handlowej na terenie Wspólnoty. Wynikiem przywołanych starań jest wprowadzony do ustawy o podatku od towarów i usług przepis art. 31, który normuje zasady ustalania podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Zgodnie z brzmieniem art. 83 Dyrektywy 2006/112/WE, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podstawa opodatkowania obejmuje takie same elementy jak elementy uwzględniane w celu ustalenia podstawy opodatkowania dla dostawy takich samych towarów na terytorium zainteresowanego państwa członkowskiego.

Polecamy: serwis VAT

Polecamy: Jak wybrać formę opodatkowania firmy

Reklama

Zatem, prawo wspólnotowe nakazuje państwom członkowskim takie kształtowanie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, aby była ona możliwie jak najbardziej zbliżona do podstawy ustalanej w transakcjach krajowych. Jest to obok stosowania krajowej stawki do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, element mający zapewnić swobodę konkurencji w handlu towarami na obszarze Wspólnoty.

Realizując w tym zakresie zasady unijne, polski ustawodawca wskazał w art. 31 ustawy o VAT, że podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje:
1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku,
2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Na podstawie cytowanej definicji można stwierdzić, że podstawą opodatkowania w WNT jest cena, która musi zostać zapłacona za towar przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Co do zasady, będzie to więc wartość sprzedaży wykazana na fakturze wystawianej przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy (cena sprzedanego/zakupionego towar). Jednakże nie tylko. Cena ta może zostać bowiem powiększona o koszty dodatkowe z tą dostawą bezpośrednio związane (np. koszty zapakowania towaru).

Co więcej koszty te stanowią pewien katalog otwarty. Zawierają co prawda kilka przykładowo wymienionych rodzajowo kosztów mieszczących się w tym zakresie, jednakże należy je interpretować rozszerzająco.

Zgodnie z ww. przepisami każdy koszt bezpośrednio związany z nabyciem towarów, którym dostawca obciążył nabywcę powinien być włączony do podstawy opodatkowania tegoż nabycia. W ramach ww. czynności mamy bowiem do czynienia z jedną złożoną transakcją gospodarczą.

Przykładem przywołanego świadczenia złożonego może być sytuacja, w której niemiecki podatnik w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dostarcza do Polski produkowane przez siebie towary, przy czym pokrywa on także koszty związane z pakowaniem oraz przewozem sprzedawanych wyrobów z Niemiec do Polski. W tej sytuacji koszty opakowań oraz transportu będą mogły być doliczone do ceny jaką będzie zobowiązany zapłacić polski podatnik z tytułu WNT. Koszty te powinny zostać wliczone do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nie stanowią one bowiem odrębnego obrotu z tytułu świadczenia usług pakowania czy usług przewozowych. Niemiecki podatnik może obciążyć polskiego podatnika poniesionymi wydatkami (z tytułu przygotowania towarów do przewozu oraz organizacji transportu) zwiększając odpowiednio cenę oferowanego towaru. Co więcej, również w przypadku wykazania dostawy towarów i usług pakowania/transportu na oddzielnych dokumentach (fakturach VAT) możliwe będzie uznanie kosztów przewozu za element podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia towarów. Niezbędnym jest aby koszty te zostały poniesione w zbliżonym czasie i posiadały wzajemny bezpośredni związek.

Kwestia wliczania kosztów dodatkowych do wartości wynagrodzenia, a w konsekwencji do podstawy opodatkowania świadczenia zasadniczego, która wiąże się ściśle z problematyką świadczeń złożonych, znajduje rozstrzygnięcie również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (np. sprawa C-349/96).

Z sentencji powołanego orzeczenia wynika, iż świadczenie należy uznać za świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ono dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.

Na marginesie wskazać należy, iż istnieje pewne zauważalne podobieństwo w zakresie uregulowania podstawy opodatkowania w WNT z podstawą opodatkowania importu usług oraz dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca – czyli do tych wszystkich transakcji, gdzie opodatkowana zostaje kwota, do której zapłaty zobowiązani są nabywcy.

Jak wynika z zacytowanego powyżej art. 31 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania ustalana przy WNT obejmuje m.in. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze z wyjątkiem samego podatku.

W praktyce pojawiają się wątpliwości jak powinno się interpretować wskazane w tym przepisie wyłączenie podatku z podstawy opodatkowania. Podatnicy nie mają pewności czy podatkiem, który został wyłączony z podstawy opodatkowania na podstawie przytoczonego wyżej przepisu jest jedynie polski podatek od towarów i usług, czy też do podstawy tej mogą nie wliczać podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym państwie członkowskim.

Za przykład niech posłuży sytuacja, w której polski obywatel kupuje samochód osobowy na terytorium Niemiec. W cenie brutto zakupionego pojazdu znajduje się niemiecki podatek od wartości dodanej. Po przywozie samochodu do kraju okazuje się jednak, że zakupiony samochód spełnia przesłanki do uznania go za nowy środek transportu. W związku z powyższym, na terytorium Polski dochodzi do opodatkowania przywozu tegoż pojazdu podatkiem od towarów i usług (z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu). Czy w takim wypadku podmiot sprowadzający samochód może na podstawie wyłączyć z podstawy opodatkowania podatek od wartości dodanej zapłacony wcześniej na terytorium Niemiec?

Kwestią zasadniczą wydaje się być tutaj ustalenie co ustawodawca miał na myśli określając, że podstawa opodatkowania nie obejmuje „samego podatku”. Czy chodzi tu o polski podatek od towarów i usług czy także za podatek ten można uznać podatek od wartości dodanej naliczony w państwie członkowskim, z którego towary są dostarczane.

Zagadnienie to zostało poruszone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 20.12.2006 r. (sygn. I SA/Po 1166/05). Sąd stwierdził, że gdy w ustawie jest mowa o „podatku” należy przez to rozumieć wyłącznie krajowy podatek od towarów i usług. Tak więc przy ustalaniu podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do podstawy tej należy włączyć wszystkie podatki, opłaty, cła i inne należności publicznoprawne poza „polskim” podatkiem od towarów i usług. Dlatego też podatek od wartości dodanej zapłacony na terytorium innego państwa jest składnikiem podstawy opodatkowania dla czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Nawiązując do naszego przykładu oznacza to, że niemiecki podatek od wartości dodanej, który został zapłacony w momencie zakupu samochodu, będzie stanowił dla obywatela polskiego element podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu. Elementu tego nie będzie natomiast stanowił naliczony polski podatek od towarów i usług.

Kolejnymi elementami, które dolicza się do podstawy opodatkowania WNT są pobrane przez dostawcę od nabywcy: prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia. W związku z objęciem podstawą opodatkowania wymienionych kosztów pojawiają się wątpliwości co do możliwości wliczenia wydatków poniesionych przez dostawcę do ogólnej kwoty należnej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Szczególnie często kwestia ta pojawia się w odniesieniu do usług transportowych.

Polska spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od podmiotu z Francji. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy kontrahentami podatnik francuski ma dostarczyć towar do magazynu na terytorium Polski. W magazynie towar zostanie dopiero odebrany przez polskiego kontrahenta. Wszystkie koszty jakie poniósł sprzedawca zostaną następnie zapłacone przez nabywcę (polską spółkę).
W tej sytuacji poniesione przez dostawcę koszty transportu oraz ubezpieczenia towaru będą podlegały wliczeniu do podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w wyniku czego zostaną objęte stawką podatku właściwą dla dostawy towaru na terytorium kraju.

W miejscu tym wskazać jednakże należy, iż ujęcie w ramach wspólnej podstawy opodatkowania wszelkich kosztów towarzyszących dostawie towarów (takich jak koszty transportu) uzależnione jest w dużej mierze od warunków ustalonych przez strony transakcji.

Jak wynika bowiem z interpretacji wydawanych przez organy skarbowe, koszty transportu mogą być wliczone do podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli zamiar zawarcia tych kosztów w kwocie należnej wynika z postanowień umowy między kontrahentami.

Jeżeli usługa transportu będzie ściśle związana z dostawą towarów, to dodatkowe koszty poniesione przez dostawcę powinny obciążyć nabywcę w ramach podstawy opodatkowania z tytułu WNT. Taka interpretacja wynika z zasady, w myśl której, gdy kilka świadczeń jest ściśle związanych pod względem ekonomicznym z jedną czynnością główną to nie powinny one być sztucznie rozdzielane dla celów podatkowych. Reguła ta została wyrażona przez ETS w wyroku 27 października 2005 r. w sprawie Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (C-41/04).

Koszty towarzyszące dostawie towarów nie mogą zostać wliczone do podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy zostały poniesione przez podmiot inny niż dostawca.

Jak wynika bowiem z przepisu art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy, podstawa opodatkowania WNT obejmuje wydatki dodatkowe (…) pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Wnioskując a contrario należy stwierdzić, że do wspólnej podstawy opodatkowania WNT nie są wliczane koszty ponoszone przez podmiot inny niż dostawca towarów. Stanowisko takie zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 29 lipca 2008 r. (sygn. IPPP1-443-869/08-6/IZ).

Polecamy: VAT 2011

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane - poradnik

Rozpatrując możliwość zaliczenia do podstawy opodatkowania kosztów ponoszonych przez spedytora będącego podmiotem trzecim w stosunku do dostawcy organ podatkowy stwierdził, że podstawę opodatkowania zwiększa się tylko o koszty dodatkowe, którymi nabywca obciążany jest przez dostawcę towaru.

Potwierdzając stanowisko podatnika w tej sprawie Dyrektor stwierdził, iż podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie podlega zwiększeniu o koszty frachtu morskiego, transportu drogowego, opłat portowych, ubezpieczenia towaru, jeżeli kosztami tymi nabywca obciążany jest przez spedytora. Jeżeli koszty nie są generowane przez dostawcę towarów, nie mieszczą się w dyspozycji art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie mogą zwiększać kwoty należnej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?