Kategorie

Jak ustalić podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT)?

Karolina Gierszewska
Doradca podatkowy
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Jak ustalić podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT)?
Jak ustalić podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT)?
Podstawą opodatkowania WNT jest kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić sprzedającemu za towar. Podstawa opodatkowania obejmuje też podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem VAT, a także inne wydatki dodatkowe.

Zamiar zapewnienia swobodnej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami wywodzącymi się z różnych państw członkowskich UE, a prowadzącymi transakcje gospodarcze w ramach wspólnego rynku, spowodował konieczność określenia wspólnych zasad ustalania podstawy opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Również polski ustawodawca był zobowiązany do wprowadzenia regulacji, która ustanawiałaby podstawę opodatkowania w sposób nieograniczający wymiany handlowej na terenie Wspólnoty. Wynikiem przywołanych starań jest wprowadzony do ustawy o podatku od towarów i usług przepis art. 31, który normuje zasady ustalania podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Zgodnie z brzmieniem art. 83 Dyrektywy 2006/112/WE, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podstawa opodatkowania obejmuje takie same elementy jak elementy uwzględniane w celu ustalenia podstawy opodatkowania dla dostawy takich samych towarów na terytorium zainteresowanego państwa członkowskiego.

Polecamy: serwis VAT

Polecamy: Jak wybrać formę opodatkowania firmy

Zatem, prawo wspólnotowe nakazuje państwom członkowskim takie kształtowanie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, aby była ona możliwie jak najbardziej zbliżona do podstawy ustalanej w transakcjach krajowych. Jest to obok stosowania krajowej stawki do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, element mający zapewnić swobodę konkurencji w handlu towarami na obszarze Wspólnoty.

Realizując w tym zakresie zasady unijne, polski ustawodawca wskazał w art. 31 ustawy o VAT, że podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje:
1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku,
2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Na podstawie cytowanej definicji można stwierdzić, że podstawą opodatkowania w WNT jest cena, która musi zostać zapłacona za towar przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Co do zasady, będzie to więc wartość sprzedaży wykazana na fakturze wystawianej przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy (cena sprzedanego/zakupionego towar). Jednakże nie tylko. Cena ta może zostać bowiem powiększona o koszty dodatkowe z tą dostawą bezpośrednio związane (np. koszty zapakowania towaru).

Co więcej koszty te stanowią pewien katalog otwarty. Zawierają co prawda kilka przykładowo wymienionych rodzajowo kosztów mieszczących się w tym zakresie, jednakże należy je interpretować rozszerzająco.

Zgodnie z ww. przepisami każdy koszt bezpośrednio związany z nabyciem towarów, którym dostawca obciążył nabywcę powinien być włączony do podstawy opodatkowania tegoż nabycia. W ramach ww. czynności mamy bowiem do czynienia z jedną złożoną transakcją gospodarczą.

Przykładem przywołanego świadczenia złożonego może być sytuacja, w której niemiecki podatnik w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dostarcza do Polski produkowane przez siebie towary, przy czym pokrywa on także koszty związane z pakowaniem oraz przewozem sprzedawanych wyrobów z Niemiec do Polski. W tej sytuacji koszty opakowań oraz transportu będą mogły być doliczone do ceny jaką będzie zobowiązany zapłacić polski podatnik z tytułu WNT. Koszty te powinny zostać wliczone do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nie stanowią one bowiem odrębnego obrotu z tytułu świadczenia usług pakowania czy usług przewozowych. Niemiecki podatnik może obciążyć polskiego podatnika poniesionymi wydatkami (z tytułu przygotowania towarów do przewozu oraz organizacji transportu) zwiększając odpowiednio cenę oferowanego towaru. Co więcej, również w przypadku wykazania dostawy towarów i usług pakowania/transportu na oddzielnych dokumentach (fakturach VAT) możliwe będzie uznanie kosztów przewozu za element podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia towarów. Niezbędnym jest aby koszty te zostały poniesione w zbliżonym czasie i posiadały wzajemny bezpośredni związek.

Kwestia wliczania kosztów dodatkowych do wartości wynagrodzenia, a w konsekwencji do podstawy opodatkowania świadczenia zasadniczego, która wiąże się ściśle z problematyką świadczeń złożonych, znajduje rozstrzygnięcie również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (np. sprawa C-349/96).

Z sentencji powołanego orzeczenia wynika, iż świadczenie należy uznać za świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ono dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.

Na marginesie wskazać należy, iż istnieje pewne zauważalne podobieństwo w zakresie uregulowania podstawy opodatkowania w WNT z podstawą opodatkowania importu usług oraz dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca – czyli do tych wszystkich transakcji, gdzie opodatkowana zostaje kwota, do której zapłaty zobowiązani są nabywcy.

Jak wynika z zacytowanego powyżej art. 31 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania ustalana przy WNT obejmuje m.in. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze z wyjątkiem samego podatku.

W praktyce pojawiają się wątpliwości jak powinno się interpretować wskazane w tym przepisie wyłączenie podatku z podstawy opodatkowania. Podatnicy nie mają pewności czy podatkiem, który został wyłączony z podstawy opodatkowania na podstawie przytoczonego wyżej przepisu jest jedynie polski podatek od towarów i usług, czy też do podstawy tej mogą nie wliczać podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym państwie członkowskim.

Za przykład niech posłuży sytuacja, w której polski obywatel kupuje samochód osobowy na terytorium Niemiec. W cenie brutto zakupionego pojazdu znajduje się niemiecki podatek od wartości dodanej. Po przywozie samochodu do kraju okazuje się jednak, że zakupiony samochód spełnia przesłanki do uznania go za nowy środek transportu. W związku z powyższym, na terytorium Polski dochodzi do opodatkowania przywozu tegoż pojazdu podatkiem od towarów i usług (z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu). Czy w takim wypadku podmiot sprowadzający samochód może na podstawie wyłączyć z podstawy opodatkowania podatek od wartości dodanej zapłacony wcześniej na terytorium Niemiec?

Kwestią zasadniczą wydaje się być tutaj ustalenie co ustawodawca miał na myśli określając, że podstawa opodatkowania nie obejmuje „samego podatku”. Czy chodzi tu o polski podatek od towarów i usług czy także za podatek ten można uznać podatek od wartości dodanej naliczony w państwie członkowskim, z którego towary są dostarczane.

Zagadnienie to zostało poruszone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 20.12.2006 r. (sygn. I SA/Po 1166/05). Sąd stwierdził, że gdy w ustawie jest mowa o „podatku” należy przez to rozumieć wyłącznie krajowy podatek od towarów i usług. Tak więc przy ustalaniu podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do podstawy tej należy włączyć wszystkie podatki, opłaty, cła i inne należności publicznoprawne poza „polskim” podatkiem od towarów i usług. Dlatego też podatek od wartości dodanej zapłacony na terytorium innego państwa jest składnikiem podstawy opodatkowania dla czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Nawiązując do naszego przykładu oznacza to, że niemiecki podatek od wartości dodanej, który został zapłacony w momencie zakupu samochodu, będzie stanowił dla obywatela polskiego element podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu. Elementu tego nie będzie natomiast stanowił naliczony polski podatek od towarów i usług.

Kolejnymi elementami, które dolicza się do podstawy opodatkowania WNT są pobrane przez dostawcę od nabywcy: prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia. W związku z objęciem podstawą opodatkowania wymienionych kosztów pojawiają się wątpliwości co do możliwości wliczenia wydatków poniesionych przez dostawcę do ogólnej kwoty należnej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Szczególnie często kwestia ta pojawia się w odniesieniu do usług transportowych.

Polska spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od podmiotu z Francji. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy kontrahentami podatnik francuski ma dostarczyć towar do magazynu na terytorium Polski. W magazynie towar zostanie dopiero odebrany przez polskiego kontrahenta. Wszystkie koszty jakie poniósł sprzedawca zostaną następnie zapłacone przez nabywcę (polską spółkę).
W tej sytuacji poniesione przez dostawcę koszty transportu oraz ubezpieczenia towaru będą podlegały wliczeniu do podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w wyniku czego zostaną objęte stawką podatku właściwą dla dostawy towaru na terytorium kraju.

W miejscu tym wskazać jednakże należy, iż ujęcie w ramach wspólnej podstawy opodatkowania wszelkich kosztów towarzyszących dostawie towarów (takich jak koszty transportu) uzależnione jest w dużej mierze od warunków ustalonych przez strony transakcji.

Jak wynika bowiem z interpretacji wydawanych przez organy skarbowe, koszty transportu mogą być wliczone do podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli zamiar zawarcia tych kosztów w kwocie należnej wynika z postanowień umowy między kontrahentami.

Jeżeli usługa transportu będzie ściśle związana z dostawą towarów, to dodatkowe koszty poniesione przez dostawcę powinny obciążyć nabywcę w ramach podstawy opodatkowania z tytułu WNT. Taka interpretacja wynika z zasady, w myśl której, gdy kilka świadczeń jest ściśle związanych pod względem ekonomicznym z jedną czynnością główną to nie powinny one być sztucznie rozdzielane dla celów podatkowych. Reguła ta została wyrażona przez ETS w wyroku 27 października 2005 r. w sprawie Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (C-41/04).

Koszty towarzyszące dostawie towarów nie mogą zostać wliczone do podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy zostały poniesione przez podmiot inny niż dostawca.

Jak wynika bowiem z przepisu art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy, podstawa opodatkowania WNT obejmuje wydatki dodatkowe (…) pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Wnioskując a contrario należy stwierdzić, że do wspólnej podstawy opodatkowania WNT nie są wliczane koszty ponoszone przez podmiot inny niż dostawca towarów. Stanowisko takie zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 29 lipca 2008 r. (sygn. IPPP1-443-869/08-6/IZ).

Polecamy: VAT 2011

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane - poradnik

Rozpatrując możliwość zaliczenia do podstawy opodatkowania kosztów ponoszonych przez spedytora będącego podmiotem trzecim w stosunku do dostawcy organ podatkowy stwierdził, że podstawę opodatkowania zwiększa się tylko o koszty dodatkowe, którymi nabywca obciążany jest przez dostawcę towaru.

Potwierdzając stanowisko podatnika w tej sprawie Dyrektor stwierdził, iż podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie podlega zwiększeniu o koszty frachtu morskiego, transportu drogowego, opłat portowych, ubezpieczenia towaru, jeżeli kosztami tymi nabywca obciążany jest przez spedytora. Jeżeli koszty nie są generowane przez dostawcę towarów, nie mieszczą się w dyspozycji art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie mogą zwiększać kwoty należnej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.