REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Solidarna odpowiedzialność agentów celnych i spedytorów za VAT należny od importera

Solidarna odpowiedzialność agentów celnych i spedytorów za VAT należny od importera
Solidarna odpowiedzialność agentów celnych i spedytorów za VAT należny od importera

REKLAMA

REKLAMA

Nie ma podstaw do odstąpienia od proponowanych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności solidarnej za podatek VAT należny od importera nakładanej na pośredników (agentów celnych i spedytorów) obsługujących podmioty, które nie uzyskały stosownych pozwoleń na procedury uproszczone. Takie stanowisko zajął Leszek Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi interpelację poselską.

Solidarna odpowiedzialność podatkowa bezpośrednich przedstawicieli importera

Przepisy zawarte w rządowym projekcie zmiany ustawy o VAT (zmiany Kodeksu celnego) wzbudziły zrozumiały niepokój branży agencji celnych i spedytorów. Rozwiązania przewidujące solidarną odpowiedzialność podatkową stron występujących przy odprawach celnych jako bezpośredni przedstawiciele importera wydaje się mieć kilka zasadniczych wad:

Autopromocja

1. Wprowadza odpowiedzialność strony, która nie ma pełnej możliwości sprawdzenia poprawności danych i uczciwości importera, bazując jednie na dostarczanych przez niego informacjach. Tym samym może zostać pociągnięta do odpowiedzialności strona nie będąca w niczym winną nie uiszczenia należnego podatku.

2. Tworzy ryzyko podatkowe niewspółmierne do korzyści osiąganych przez stronę. Obsługa odprawy celnej jednej partii towaru czy kontenera przynosi nieraz kilkaset, co najwyżej kilka tysięcy złotych zysku dla agenta celnego - a późniejsza odpowiedzialność podatkowa z tego tytułu, w razie nieuczciwości czy bankructwa importera, może osiągnąć dziesiątki a nawet setki tysięcy złotych. Jedna niefortunna transakcja może prowadzić do bankructwa i likwidacji firmy.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

3. Tworzy warunki do poszukiwania korzyści z arbitrażu podatkowego poprzez wprowadzanie towarów w unijny obszar celny na terenie Niemiec (wyładunek ze statków w tamtejszych portach i dalszy transport lądowy), powodując straty dla polskiej gospodarki morskiej (a co za tym idzie również spadek przychodów z ceł i podatków dla budżetu państwa). Zniweczone zostaną tym samym osiągnięcia polskich firm celnych i spedycyjnych z ostatnich lat, które doprowadziły do przeniesienia do polskich portów znaczącej części strumienia towarów polskiego importu. Po wprowadzeniu proponowanych regulacji podatkowych, towary te "uciekną" z powrotem do portów niemieckich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozumiejąc konieczność uszczelnienia systemu poboru podatku VAT, ale jednocześnie mając na uwadze powyższe, posłowie w interpelacji z 3 czerwca 2016 r. zwrócili się z pytaniem czy minister finansów mógłby rozważyć odstąpienie od proponowanych regulacji w zakresie solidarnej odpowiedzialności za VAT należny od importera przez agentów celnych i spedytorów i skoncentrowanie się na innych mechanizmach poprawy ściągalności podatków.

Już dziś wiadomo, że w uchwalonej 22 czerwca o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12 sierpnia 2016 r., poz. 1228) te kontrowersyjne przepisy pozostały.  Ustawa weszła w życie 20 sierpnia 2016 r.. Tym bardziej warto przytoczyć odpowiedź na tę interpelację, której udzielił 24 czerwca 2016 r. (w imieniu ministra finansów) podsekretarz stanu Leszek Skiba. Odpowiedź ta zawiera bowiem informację, jak MF interpretuje te nowe przepisy.

Art. 33a ust. 8 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 20 sierpnia 2016 r.:
„8. W przypadku gdy objęcie towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, jest dokonywane przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych, który działa na rzecz podatnika nieposiadającego pozwolenia na stosowanie uproszczenia, którym zostały objęte towary, lub dokonywane jest przez przedstawiciela pośredniego, o którym mowa w ust. 5, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, z tym że obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na działającym na jego rzecz przedstawicielu.”

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Odpowiedzialność solidarna tylko w określonych przypadkach

W opinii MF, wprowadzana tą ustawą zmiana w art. 33a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie określenia odpowiedzialności solidarnej ma zastosowanie tylko w przypadkach, w których przedstawiciel bezpośredni posiadający pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, będzie działał na rzecz podatnika nieposiadającego takiego pozwolenia.

Zdaniem MF wprowadzane rozwiązanie nie zmieniło zatem w żaden sposób dotychczasowego podejścia do pośredników obsługujących importerów posiadających pozwolenia na procedury uproszczone.

Jak argumentował minister Skiba, zmiana wprowadzająca odpowiedzialność solidarną przedstawiciela bezpośredniego w przypadku rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów przez podatnika bezpośrednio w deklaracji podatkowej ma na celu uszczelnienie systemu i zapobieganie występowaniu ewentualnych nieprawidłowości związanych ze stosowaniem uproszczenia, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT, w postaci nierozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów.

Rozwiązanie polegające na współodpowiedzialności przedstawiciela bezpośredniego działającego w imieniu i na rzecz podatnika, który sam nie posiadając uprawnienia do stosowania procedury uproszczonej, a przez to nie mogąc skorzystać z uproszczenia w rozliczaniu VAT, wykorzystuje instytucję takiego pośrednictwa, stanowi, wg Ministerstwa Finansów, w istocie zrównanie sytuacji, w której znajduje się obecnie przedstawiciel pośredni. Ten ostatni również pośredniczy w przypadkach, gdzie importer nie posiada stosownych pozwoleń a dzięki usłudze przedstawiciela pośredniego uzyskuje prawo do rozliczenia podatku VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Zdaniem MF skala wykorzystania przedstawicieli bezpośrednich w takich sytuacjach świadczy o tym, że jest to coraz popularniejsze rozwiązanie, częściej wykorzystywane niż działanie w ramach przedstawicielstwa pośredniego (jak można się domyślać z racji konsekwencji finansowych nałożonych na ten drugi podmiot pośredniczący – przedstawicielstwo pośrednie zakłada bowiem odpowiedzialność solidarną).

Przedstawiciel resortu finansów podkreślił, iż możliwość rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej bez konieczności uiszczenia go w urzędzie celnym jest przywilejem adresowanym do „wiarygodnych” importerów.

W opinii MF w przypadku gdy importowane towary objęte są określonymi procedurami uproszczonymi, co do zasady, importerzy mają prawo rozliczać podatek VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez konieczności uiszczenia go w urzędzie celnym. Oznacza to, że rozliczenie następuje bez angażowania środków finansowych.

Jeżeli podatnicy (importerzy) nie poddają się weryfikacji i sami nie występują o pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych a dokonują importu „na pozwoleniach” przyznanych przedstawicielowi - najczęściej agencji celnej lub spedytorowi - to nie powinno się (zdaniem MF) takich przypadków zrównywać z sytuacją, w której mamy do czynienia z podatnikami posiadającymi takie pozwolenia.

Odnosząc się do kwestii, że wprowadzenie odpowiedzialności strony, która nie ma pełnej możliwości sprawdzenia poprawności danych i uczciwości importera, bazując jedynie na dostarczanych przez niego informacjach, minister Skiba stwierdził, że ustawodawca nie nakłada na przedstawiciela bezpośredniego obowiązków, których ten nie mógłby spełnić. Przedstawiciel taki będzie odpowiadał solidarnie z podatnikiem za podatek, który stanie się należny w przypadku utraty prawa do rozliczenia VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej w związku z niespełnieniem warunków przewidzianych dla stosowania ułatwienia z art. 33a ust. 7 ustawy o VAT (nie zawsze oznacza to faktyczne uregulowanie podatku przez przedstawiciela, co do zasady bowiem rozliczenia takiego ma dokonać podatnik-importer). Tak samo postępuje się w przypadku odpowiedzialności przedstawiciela pośredniego.

Odnosząc się do zarzutu, że wprowadzenie proponowanej zmiany art. 33a ustawy o VAT tworzy ryzyko podatkowe niewspółmierne do korzyści osiąganych przez stronę, i że jedna niefortunna transakcja może prowadzić do bankructwa i likwidacji firmy, przedstawiciel MF zauważył, iż nie można przedkładać zysków agencji celnych i spedytorów w przypadku obsługiwania podmiotów, które okażą się nieuczciwe nad stratami budżetu państwa z tytułu nierozliczonego podatku VAT.

Natomiast w zakresie obawy, że importerzy przeniosą się z odprawami celnymi do innych krajów UE, gdzie będą dokonywać odpraw celnych i będą zasilać budżet innych krajów UE, minister Skiba podkreślił, że o odprawie celnej w danym państwie członkowskim nie decydują tylko obowiązujące w nim rozwiązania fiskalne, lecz również gospodarcze możliwości sprowadzania do danego państwa członkowskiego towarów. Liczy się tu zatem np. rola portów morskich w obrocie międzynarodowym, czas trwania procedury odprawy celnej, infrastruktura transportowa, itp.

Minister Skiba przypomniał też, że z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662), zawierającą m.in. „tzw. „pakiet portowy” została wprowadzona zasada przeprowadzania w portach morskich wszystkich czynności urzędowych niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu w ciągu 24 godzin od jego przedstawienia do kontroli. Na Służbę Celną nałożone zostało zadanie koordynacji kontroli odbywających się w portach tak, aby możliwe było ich przeprowadzenie przez wszystkie inspekcje w sposób jak najmniej uciążliwy organizacyjnie dla importerów i operatorów. Powyższe regulacje miały na celu zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich wobec ośrodków zagranicznych.

Zbudowane dla potrzeb realizacji tego zadania systemy pozwalają na uczestnictwo w wymianie informacji Służbie Celnej, inspekcjom granicznym i przedsiębiorcom. Systemy umożliwiają śledzenie aktualnego stanu czynności związanych z towarem a poprzez wymianę informacji w postaci elektronicznej – eliminują konieczność przedstawienia dokumentów papierowych.


Przedsiębiorcy uzyskali możliwość m.in. bezpośredniego uczestniczenia w procesie już od momentu złożenia wniosku o kontrolę do odpowiedniego organu (inspekcji), przekazywania lub pozyskiwania informacji on-line i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji o wyniku kontroli. Inspekcje uzyskują wyprzedzającą informację (awizo) o zamiarze złożenia wniosku o kontrolę przez dysponenta towaru, co daje możliwość efektywnego planowania pracy oraz możliwość wymiany dodatkowych informacji pomiędzy użytkownikami na każdym etapie kontroli. Operator portowy może przekazywać użytkownikom w czasie rzeczywistym informacje o ewentualnych opóźnieniach w wystawianiu kontenerów do kontroli (sytuacje niestandardowe), co daje wyprzedzająco możliwość dokonania ponownej koordynacji terminów kontroli towaru.

Dodatkowo w 2015 r. podjęto szereg inicjatyw, m.in. zmierzających do wdrożenia ułatwień w odprawach ładunków przemieszczanych drogą morską, systematycznej poprawy jakości obsługi celnej oraz znoszenia barier i przeszkód w rozwoju przedsiębiorczości sektora morskiego. Wszystko to sprzyja zapewnieniu płynności obsługi podmiotów gospodarczych, prowadzi do skrócenia czasu odprawy celnej towaru, obniżenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców oraz poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej.

Od kilku lat prowadzone są również inwestycje, które stopniowo poprawiają infrastrukturę portową i w istotnym stopniu wpływają na podjęcie decyzji o odprawie w polskim porcie.

Opracowała Iga Kucharska

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA