REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Solidarna odpowiedzialność agentów celnych i spedytorów za VAT należny od importera

Solidarna odpowiedzialność agentów celnych i spedytorów za VAT należny od importera
Solidarna odpowiedzialność agentów celnych i spedytorów za VAT należny od importera

REKLAMA

Nie ma podstaw do odstąpienia od proponowanych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności solidarnej za podatek VAT należny od importera nakładanej na pośredników (agentów celnych i spedytorów) obsługujących podmioty, które nie uzyskały stosownych pozwoleń na procedury uproszczone. Takie stanowisko zajął Leszek Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi interpelację poselską.

Solidarna odpowiedzialność podatkowa bezpośrednich przedstawicieli importera

Przepisy zawarte w rządowym projekcie zmiany ustawy o VAT (zmiany Kodeksu celnego) wzbudziły zrozumiały niepokój branży agencji celnych i spedytorów. Rozwiązania przewidujące solidarną odpowiedzialność podatkową stron występujących przy odprawach celnych jako bezpośredni przedstawiciele importera wydaje się mieć kilka zasadniczych wad:

1. Wprowadza odpowiedzialność strony, która nie ma pełnej możliwości sprawdzenia poprawności danych i uczciwości importera, bazując jednie na dostarczanych przez niego informacjach. Tym samym może zostać pociągnięta do odpowiedzialności strona nie będąca w niczym winną nie uiszczenia należnego podatku.

2. Tworzy ryzyko podatkowe niewspółmierne do korzyści osiąganych przez stronę. Obsługa odprawy celnej jednej partii towaru czy kontenera przynosi nieraz kilkaset, co najwyżej kilka tysięcy złotych zysku dla agenta celnego - a późniejsza odpowiedzialność podatkowa z tego tytułu, w razie nieuczciwości czy bankructwa importera, może osiągnąć dziesiątki a nawet setki tysięcy złotych. Jedna niefortunna transakcja może prowadzić do bankructwa i likwidacji firmy.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

3. Tworzy warunki do poszukiwania korzyści z arbitrażu podatkowego poprzez wprowadzanie towarów w unijny obszar celny na terenie Niemiec (wyładunek ze statków w tamtejszych portach i dalszy transport lądowy), powodując straty dla polskiej gospodarki morskiej (a co za tym idzie również spadek przychodów z ceł i podatków dla budżetu państwa). Zniweczone zostaną tym samym osiągnięcia polskich firm celnych i spedycyjnych z ostatnich lat, które doprowadziły do przeniesienia do polskich portów znaczącej części strumienia towarów polskiego importu. Po wprowadzeniu proponowanych regulacji podatkowych, towary te "uciekną" z powrotem do portów niemieckich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozumiejąc konieczność uszczelnienia systemu poboru podatku VAT, ale jednocześnie mając na uwadze powyższe, posłowie w interpelacji z 3 czerwca 2016 r. zwrócili się z pytaniem czy minister finansów mógłby rozważyć odstąpienie od proponowanych regulacji w zakresie solidarnej odpowiedzialności za VAT należny od importera przez agentów celnych i spedytorów i skoncentrowanie się na innych mechanizmach poprawy ściągalności podatków.

Już dziś wiadomo, że w uchwalonej 22 czerwca o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12 sierpnia 2016 r., poz. 1228) te kontrowersyjne przepisy pozostały.  Ustawa weszła w życie 20 sierpnia 2016 r.. Tym bardziej warto przytoczyć odpowiedź na tę interpelację, której udzielił 24 czerwca 2016 r. (w imieniu ministra finansów) podsekretarz stanu Leszek Skiba. Odpowiedź ta zawiera bowiem informację, jak MF interpretuje te nowe przepisy.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Art. 33a ust. 8 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 20 sierpnia 2016 r.:
„8. W przypadku gdy objęcie towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, jest dokonywane przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych, który działa na rzecz podatnika nieposiadającego pozwolenia na stosowanie uproszczenia, którym zostały objęte towary, lub dokonywane jest przez przedstawiciela pośredniego, o którym mowa w ust. 5, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, z tym że obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na działającym na jego rzecz przedstawicielu.”

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Autopromocja

KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Kto i kiedy musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Co należy mieć, aby móc wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Kary za naruszenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Te oraz inne zagadnienia poruszone zostaną podczas tego webinarium.

Webinarium: KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych + certyfikat gwarantowany

Odpowiedzialność solidarna tylko w określonych przypadkach

W opinii MF, wprowadzana tą ustawą zmiana w art. 33a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie określenia odpowiedzialności solidarnej ma zastosowanie tylko w przypadkach, w których przedstawiciel bezpośredni posiadający pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, będzie działał na rzecz podatnika nieposiadającego takiego pozwolenia.

Zdaniem MF wprowadzane rozwiązanie nie zmieniło zatem w żaden sposób dotychczasowego podejścia do pośredników obsługujących importerów posiadających pozwolenia na procedury uproszczone.

Jak argumentował minister Skiba, zmiana wprowadzająca odpowiedzialność solidarną przedstawiciela bezpośredniego w przypadku rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów przez podatnika bezpośrednio w deklaracji podatkowej ma na celu uszczelnienie systemu i zapobieganie występowaniu ewentualnych nieprawidłowości związanych ze stosowaniem uproszczenia, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT, w postaci nierozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów.

Rozwiązanie polegające na współodpowiedzialności przedstawiciela bezpośredniego działającego w imieniu i na rzecz podatnika, który sam nie posiadając uprawnienia do stosowania procedury uproszczonej, a przez to nie mogąc skorzystać z uproszczenia w rozliczaniu VAT, wykorzystuje instytucję takiego pośrednictwa, stanowi, wg Ministerstwa Finansów, w istocie zrównanie sytuacji, w której znajduje się obecnie przedstawiciel pośredni. Ten ostatni również pośredniczy w przypadkach, gdzie importer nie posiada stosownych pozwoleń a dzięki usłudze przedstawiciela pośredniego uzyskuje prawo do rozliczenia podatku VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Zdaniem MF skala wykorzystania przedstawicieli bezpośrednich w takich sytuacjach świadczy o tym, że jest to coraz popularniejsze rozwiązanie, częściej wykorzystywane niż działanie w ramach przedstawicielstwa pośredniego (jak można się domyślać z racji konsekwencji finansowych nałożonych na ten drugi podmiot pośredniczący – przedstawicielstwo pośrednie zakłada bowiem odpowiedzialność solidarną).

Przedstawiciel resortu finansów podkreślił, iż możliwość rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej bez konieczności uiszczenia go w urzędzie celnym jest przywilejem adresowanym do „wiarygodnych” importerów.

W opinii MF w przypadku gdy importowane towary objęte są określonymi procedurami uproszczonymi, co do zasady, importerzy mają prawo rozliczać podatek VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez konieczności uiszczenia go w urzędzie celnym. Oznacza to, że rozliczenie następuje bez angażowania środków finansowych.

Jeżeli podatnicy (importerzy) nie poddają się weryfikacji i sami nie występują o pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych a dokonują importu „na pozwoleniach” przyznanych przedstawicielowi - najczęściej agencji celnej lub spedytorowi - to nie powinno się (zdaniem MF) takich przypadków zrównywać z sytuacją, w której mamy do czynienia z podatnikami posiadającymi takie pozwolenia.

Odnosząc się do kwestii, że wprowadzenie odpowiedzialności strony, która nie ma pełnej możliwości sprawdzenia poprawności danych i uczciwości importera, bazując jedynie na dostarczanych przez niego informacjach, minister Skiba stwierdził, że ustawodawca nie nakłada na przedstawiciela bezpośredniego obowiązków, których ten nie mógłby spełnić. Przedstawiciel taki będzie odpowiadał solidarnie z podatnikiem za podatek, który stanie się należny w przypadku utraty prawa do rozliczenia VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej w związku z niespełnieniem warunków przewidzianych dla stosowania ułatwienia z art. 33a ust. 7 ustawy o VAT (nie zawsze oznacza to faktyczne uregulowanie podatku przez przedstawiciela, co do zasady bowiem rozliczenia takiego ma dokonać podatnik-importer). Tak samo postępuje się w przypadku odpowiedzialności przedstawiciela pośredniego.

Odnosząc się do zarzutu, że wprowadzenie proponowanej zmiany art. 33a ustawy o VAT tworzy ryzyko podatkowe niewspółmierne do korzyści osiąganych przez stronę, i że jedna niefortunna transakcja może prowadzić do bankructwa i likwidacji firmy, przedstawiciel MF zauważył, iż nie można przedkładać zysków agencji celnych i spedytorów w przypadku obsługiwania podmiotów, które okażą się nieuczciwe nad stratami budżetu państwa z tytułu nierozliczonego podatku VAT.

Natomiast w zakresie obawy, że importerzy przeniosą się z odprawami celnymi do innych krajów UE, gdzie będą dokonywać odpraw celnych i będą zasilać budżet innych krajów UE, minister Skiba podkreślił, że o odprawie celnej w danym państwie członkowskim nie decydują tylko obowiązujące w nim rozwiązania fiskalne, lecz również gospodarcze możliwości sprowadzania do danego państwa członkowskiego towarów. Liczy się tu zatem np. rola portów morskich w obrocie międzynarodowym, czas trwania procedury odprawy celnej, infrastruktura transportowa, itp.

Minister Skiba przypomniał też, że z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662), zawierającą m.in. „tzw. „pakiet portowy” została wprowadzona zasada przeprowadzania w portach morskich wszystkich czynności urzędowych niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu w ciągu 24 godzin od jego przedstawienia do kontroli. Na Służbę Celną nałożone zostało zadanie koordynacji kontroli odbywających się w portach tak, aby możliwe było ich przeprowadzenie przez wszystkie inspekcje w sposób jak najmniej uciążliwy organizacyjnie dla importerów i operatorów. Powyższe regulacje miały na celu zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich wobec ośrodków zagranicznych.

Zbudowane dla potrzeb realizacji tego zadania systemy pozwalają na uczestnictwo w wymianie informacji Służbie Celnej, inspekcjom granicznym i przedsiębiorcom. Systemy umożliwiają śledzenie aktualnego stanu czynności związanych z towarem a poprzez wymianę informacji w postaci elektronicznej – eliminują konieczność przedstawienia dokumentów papierowych.


Przedsiębiorcy uzyskali możliwość m.in. bezpośredniego uczestniczenia w procesie już od momentu złożenia wniosku o kontrolę do odpowiedniego organu (inspekcji), przekazywania lub pozyskiwania informacji on-line i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji o wyniku kontroli. Inspekcje uzyskują wyprzedzającą informację (awizo) o zamiarze złożenia wniosku o kontrolę przez dysponenta towaru, co daje możliwość efektywnego planowania pracy oraz możliwość wymiany dodatkowych informacji pomiędzy użytkownikami na każdym etapie kontroli. Operator portowy może przekazywać użytkownikom w czasie rzeczywistym informacje o ewentualnych opóźnieniach w wystawianiu kontenerów do kontroli (sytuacje niestandardowe), co daje wyprzedzająco możliwość dokonania ponownej koordynacji terminów kontroli towaru.

Dodatkowo w 2015 r. podjęto szereg inicjatyw, m.in. zmierzających do wdrożenia ułatwień w odprawach ładunków przemieszczanych drogą morską, systematycznej poprawy jakości obsługi celnej oraz znoszenia barier i przeszkód w rozwoju przedsiębiorczości sektora morskiego. Wszystko to sprzyja zapewnieniu płynności obsługi podmiotów gospodarczych, prowadzi do skrócenia czasu odprawy celnej towaru, obniżenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców oraz poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej.

Od kilku lat prowadzone są również inwestycje, które stopniowo poprawiają infrastrukturę portową i w istotnym stopniu wpływają na podjęcie decyzji o odprawie w polskim porcie.

Opracowała Iga Kucharska

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA