Kategorie

Zamknięcie roku księgowego 2016 - terminy

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Zamknięcie roku księgowego 2016 - terminy
Zamknięcie roku księgowego 2016 - terminy
Koniec i początek roku to czas intensywnej pracy związanej z zamknięciem roku i przygotowaniem sprawozdania finansowego. Aby nie zapomnieć o żadnym z terminów, jakie nakładają przepisy, przygotowaliśmy zestawienie tych najbardziej istotnych z krótkim omówieniem. Wskazujemy terminy dotyczące obowiązku zamknięcia roku 2016.

DO ROZPOCZĘCIA INWENTARYZACJI

• Termin: Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników aktywów i pasywów

• Czynność: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

(art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Wyboru dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

RADA: Warto, aby umowa o badanie została zawarta w takim terminie, który umożliwi pracownikom biegłego rewidenta obserwację przeprowadzanej inwentaryzacji.

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)
Autorzy: prof. dr hab. Irena Olchowicz, dr Agnieszka Tłaczała, dr Wanda Wojas, Ewa Sobińska, Katarzyna Kędziora, Justyna Beata Zakrzewska, dr Gyöngyvér Takáts

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 15 STYCZNIA 2017 R.

• Termin: Rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończenie do 15. dnia następnego roku, tj. między 1 października 2016 r. a 15 stycznia 2017 r.

• Czynność: Przeprowadzenie inwentaryzacji większości aktywów, z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4.

(art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Ustalenie stanu aktywów inwentaryzowanych w tym terminie następuje przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.

RADA: Stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

* Dla podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

31 GRUDNIA 2016 R.

• Termin: Na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2016 r.

• Czynność: Przeprowadzenie inwentaryzacji

(art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie:

Przeprowadzenie inwentaryzacji produkcji niezakończonej, materiałów i towarów odpisywanych w koszty w chwili zakupu oraz wyrobów gotowych odpisywanych w koszty w chwili ich wytworzenia.

Przeprowadzenie inwentaryzacji kasy (spis z natury) i innych aktywów pieniężnych (potwierdzenie salda).

Inwentaryzacja pasywów.

• Termin: Na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2016 r.

• Czynność: Sprawdzenie kursów średnich NBP ogłoszonych w dniu bilansowym, aby za ich pomocą dokonać wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

(art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

Reklama

1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych – po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

15 STYCZNIA 2017 R.

• Termin: Do 15. dnia następnego roku obrotowego, tj. do 15 stycznia 2017 r.

• Czynność: Zakończenie inwentaryzacji

(art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Zakończenie inwentaryzacji aktywów, w stosunku do których ustawa o rachunkowości przewidywała możliwość przeprowadzenia prac między początkiem ostatniego kwartału roku a właśnie 15. dniem roku następnego.

• Termin: W ciągu 15 dni od dnia bilansowego, tj. do 15 stycznia 2017 r.

• Czynność: Otwarcie ksiąg rachunkowych

(art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Na początek każdego następnego roku obrotowego – otwarcie ksiąg rachunkowych tzw. wstępne, czyli zakładające jeszcze modyfikacje bilansu otwarcia w związku z ustaleniem ostatecznych danych za poprzedni rok.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

26 MARCA 2017 R.

• Termin: Nie później niż do dnia sporządzenia zestawienia obrotów i sald za 2016 r., tj. do 26 marca 2017 r.

• Czynność: Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2016 rok

(art. 27 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Wyniki inwentaryzacji muszą zostać ujęte w księgach roku 2016. Zgodnie z art. 27 ustawy o rachunkowości przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg. Ujawnione w jej toku różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Czynność ta musi nastąpić przed sporządzeniem zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych za rok 2016. Można ze względu na ilość prac założyć sobie wcześniejszy termin na wykonanie tego obowiązku.

• Termin: Nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2017 r.

• Czynność: Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy

(art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Warunkiem uznania ksiąg rachunkowych za prowadzone terminowo jest przygotowanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Jest ono także podstawą do prawidłowego opracowania rocznego sprawozdania finansowego.


31 MARCA 2017 R.

• Termin: Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2017 r.

• Czynność: Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych

(art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Jak wskazuje art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości, co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych.

• Termin: Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2017 r.

• Czynność: Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy

(art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Jest to wstępne zamknięcie. Umożliwia ono otwarcie ksiąg, jeśli zaistnieje bardzo istotne zdarzenie powodujące konieczność zmiany sporządzonego sprawozdania finansowego. Chodzi tu o zasadę, że jeśli między dniem zamknięcia ksiąg a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego zostaną ujawnione informacje dotyczące tego sprawozdania (tzw. zdarzenia po dniu bilansowym), to wtedy rozlicza się je zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego jest stan wynikający z zamkniętych ksiąg rachunkowych.

• Termin: Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2017 r.

• Czynność: Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy

(art. 52 ust. 1 w powiązaniu z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

Reklama

• Wyjaśnienie: Sprawozdanie finansowe generalnie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). Jeżeli podlega obowiązkowemu badaniu, to obejmuje także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych.

RADA 1: Przygotowując sprawozdanie za 2016 rok, mniejsze jednostki powinny się zastanowić, czy mogą zostać uznane za jednostki mikro lub jednostki małe. Wtedy będą mogły zastosować uproszczenia.

RADA
2: W przypadku gdy występują zdarzenia po dniu bilansowym wymagające otwarcia zamkniętych już ksiąg rachunkowych, ujęcia w nich zapisów korygujących i ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., data sporządzenia tego sprawozdania może być późniejsza niż 31 marca 2017 r.

• Termin: Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż do 31 marca 2017 r.

• Czynność: Podpisanie sprawozdania

(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Podpis należy złożyć na każdej części sprawozdania. Podpisuje je osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg, a także kierownik jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to wtedy podpisują je wszyscy członkowie tego organu.

ⒸⓅ

Oprac. Magdalena Sobczak

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.