Kategorie

Raportowanie niefinansowe 2018 - wyjaśnienia MF

Raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych oraz o polityce różnorodności - wyjaśnienia MF; Raportowanie niefinansowe 2018
Raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych oraz o polityce różnorodności - wyjaśnienia MF; Raportowanie niefinansowe 2018
Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów przygotował i zaktualizował na dzień 13 grudnia 2017 r. zestawienie najczęściej zadawanych pytań dotyczących polskich przepisów transponujących dyrektywę 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i o polityce różnorodności. Pytania spółek i odpowiedzi MF dotyczą raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych oraz raportowania informacji o polityce różnorodności. Od 2018 roku ok. 300 polskich spółek zobowiązanych będzie wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Wynika to z nowelizacji ustawy o rachunkowości (weszła w życie 26 stycznia 2017 r.) wdrażającej do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE.

Ponadto Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej przedstawia poniżej także prezentację MF na temat nowych przepisów w powyższym zakresie oraz materiał edukacyjny przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w konsultacji z Ministerstwem Finansów.

Ministerstwo zachęca do lektury powyższych materiałów w pierwszej kolejności, a następnie do lektury zgłoszonych pytań szczegółowych wraz z odpowiedziami MF.

Lista pytań i odpowiedzi będzie uzupełniania na stronie internetowej MF w miarę napływu ewentualnych nowych pytań, które można zgłaszać na adres mailowy: sekretariat.DR@mf.gov.pl

Pytania podzielono na dwa tematy:

 1. raportowanie informacji o polityce różnorodności
 2. raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych

RAPORTOWANIE INFORMACJI O POLITYCE RÓŻNORODNOŚCI

 1. Czy emitent ma obowiązek stosować politykę różnorodności w odniesieniu do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących?  
  Nie, emitent nie ma takiego obowiązku. Natomiast emitent raportuje informacje o polityce różnorodności, jeśli stosuje taką politykę. W przypadku, gdy emitent nie stosuje polityki różnorodności, to zgodnie z przepisami ma obowiązek przedstawić tylko wyjaśnienie takiej decyzji. 
   
 2. Czy emitenci mający poniżej 250 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nie będą musieli raportować informacji o polityce różnorodności?
  Kryterium 250 pracowników nie jest kluczowym kryterium. Decydujące jest przekroczenie przez emitenta dowolnych dwóch progów z trzech, tj.:
  - średnioroczne zatrudnienie - 250 osób lub
  - suma aktywów bilansu - 85 mln zł lub  
  - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów – 170 mln zł.
  Jeśli zatem emitent przekroczy oba progi finansowe ale będzie mieć np. tylko 100 pracowników, to też będzie objęty obowiązkiem raportowania informacji o polityce różnorodności.  
   
 3. Czy jeśli emitent wprowadzi (lub już posiada) politykę różnorodności pod kątem np. pochodzenia geograficznego członków organów spółki, to czy i tak będzie musiał uzasadnić brak polityki różnorodności pod kątem wieku, płci oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego, o których jest mowa w przepisie rozporządzenia?
  Nie, ponieważ przepisy nie wymagają, aby emitenci posiadali jakąkolwiek politykę różnorodności, a jeśli emitenci ją posiadają, to nie ma wymogu pod jakim aspektem ta polityka ma być. Aspekty wymienione w przepisach są tylko przykładowymi aspektami, które emitenci mogą uwzględnić w swojej polityce różnorodności. 
   
 4. Jeśli emitent posiada politykę różnorodności w odniesieniu do składu zarządu, ale nie posiada polityki w odniesieniu do składu rady nadzorczej, to czy musi z jednej strony ujawniać politykę w odniesieniu do zarządu oraz wyjaśnienie braku polityki różnorodności w odniesieniu do rady nadzorczej? Albo czy można uznać, że posiadanie polityki różnorodności w odniesieniu tylko do jednego organu jest już posiadaniem takiej polityki i emitent nie musi tłumaczyć się z braku polityki w odniesieniu do innego organu?
  W tym przypadku emitent raportuje politykę różnorodności w części w jakiej ją posiada, a dodatkowo zawiera wyjaśnienie braku polityki w pozostałym zakresie. 
   
 5. Czy jeśli emitent będący jednostką dominującą grupy kapitałowej przekroczy progi nie na poziomie jednostkowym, lecz na poziomie skonsolidowanym, to będzie raportować informacje o polityce różnorodności na poziomie całej grupy?
  Raportowanie informacji o polityce różnorodności dotyczy tylko jednostek, nie dotyczy raportowania za całą grupę kapitałową. Czyli raportuje tylko ten emitent, który przekroczy określone kryteria. Natomiast jeśli emitent jest równocześnie jednostką dominującą w grupie kapitałowej, to sporządzając sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej musi zawrzeć w ramach oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego informacje o polityce różnorodności ale w odniesieniu do emitenta (a nie do grupy kapitałowej), zgodnie z ust. 4 par. 92 znowelizowanego rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata        

RAPORTOWANIE ROZSZERZONYCH INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

 1. Gdzie powinno być opublikowane odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych?
  Odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych podlega zgodnie z art. 49b ust. 9 UoR umieszczeniu na stronie internetowej jednostki w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Analogiczna zasada dotyczy skonsolidowanego sprawozdania na temat informacji niefinansowych. 
   
 2. Czy oświadczenie na temat informacji niefinansowych ma być odrębną częścią sprawozdania z działalności? Czy to jest jakaś sekcja?
  Tak, zgodnie z art. 49b ust. 1 UoR takie oświadczenie ma być zawarte w sprawozdaniu z działalności jako „wyodrębniona część". Analogiczny przepis art. 55 ust. 2b UoR dotyczy oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych. 
   
 3. Jeśli w sprawozdaniu z działalności spółka opisze np. system zarzadzania ryzykami (czyli ujawni dane wymagane obowiązkiem z art. 49b UoR), to czy musi je powtórzyć w „sekcji" oświadczenia nt. informacji niefinansowych?
  Tak, ponieważ dyrektywa 2014/95 i w ślad za tym ustawa o rachunkowości określają minimalny zakres informacji, które mają się znaleźć w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, które ma być wyodrębnioną częścią sprawozdania z działalności. Zatem powtórzenia mogą być nie do uniknięcia. Wydaje się natomiast, że w pozostałej ogólnej części sprawozdania z działalności można w celu uniknięcia powtórzeń zamieścić odnośnik do informacji wykazanych w części będącej oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, chyba że te informacje mają także znaleźć się w wyodrębnionej części będącej np. oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego.       
   
 4. Jeśli spółka wydaje odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, to jakie stwierdzenie zawarte w oświadczeniu w sprawozdaniu z działalności jest wystarczające?
  Zgodnie z art. 49b ust. 9 UoR w przypadku sporządzenia odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych jednostka powinna zamieścić w sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych. Dobrą praktyką byłoby umieszczenie także informacji o stronie internetowej jednostki na której zostanie później zamieszczone to odrębne sprawozdanie. 
   
 5.  Jeśli spółka chce skorzystać ze zwolnienia ze sporządzania jednostkowego oświadczenia (lub odrębnego sprawozdania) na temat informacji niefinansowych i przedstawi oświadczenie na temat informacji niefinansowych grupy sporządzone przez jednostkę dominującą z innego kraju UE (bądź szerzej: EOG) – to czy musi je przetłumaczyć na język polski?
  Tak, w takim przypadku jednostka ma obowiązek przedstawić oświadczenie (lub odrębne sprawozdanie) na temat informacji niefinansowych przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Takie oświadczenie lub odrębne sprawozdanie należy zamieścić na swojej stronie internetowej. Zwracamy natomiast uwagę, że jednostki, które nie spełniają kryteriów określonych w art.49b UoR, nie mają obowiązku tłumaczenia i umieszczania na swojej stronie internetowej oświadczenia (lub odrębnego sprawozdania) na temat informacji niefinansowych, nawet jeśli ich jednostki dominujące z wyższych szczebli sporządzają takie informacje na poziomie grupy. 
   
 6. Czy jeżeli jednostka dominująca jest objęta obowiązkiem raportowania niefinansowego, to jej wszystkie jednostki zależne też muszą sporządzać swoje oświadczenia (lub odrębne sprawozdania) na temat informacji niefinansowych?
  Nie, jeżeli jednostki zależne same nie spełniają warunków z art. 49b ust. 1 UoR, tj. nie są największymi z dużych jednostek zainteresowania publicznego. Będą natomiast przypadki, że obowiązkiem raportowania informacji niefinansowych na poziomie jednostkowym będą objęte zarówno jednostka dominująca, jak i jej niektóre lub wszystkie jednostki zależne, ponieważ każda z nich będzie samodzielnie spełniać kryteria z art. 49b ust. 1 UoR
   
 7. Jeśli spółka nie jest podmiotem dominującym w grupie, a podmiot dominujący publikuje raport za granicą, to czy podlega ona obowiązkowi raportowania informacji niefinansowych?
  Nie, jeśli jednostka (spełniająca kryteria z art. 49b UoR) skorzysta ze zwolnienia ze sporządzenia oświadczenia (lub odrębnego sprawozdania) na temat informacji niefinansowych. Jest to możliwe tylko jeżeli jej jednostka dominująca wyższego szczebla z obszaru EOG obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla swoim oświadczeniem (lub odrębnym sprawozdaniem) grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych. 
   
 8. Czy jednostka jest objęta obowiązkiem rozszerzonego raportowania niefinansowego w przypadku gdy spółka matka ma siedzibę poza obszarem europejskim?
  Nie, jeśli jednostka nie spełni kryteriów z art. 49b ani art. 55 ust. 2b UoR. Natomiast „pośrednio" nowe wymogi dyrektywy 2014/95 będą mieć wpływ także na takie spółki zależne, jeśli ich spółka-matka z innego kraju EOG będzie objęta obowiązkiem raportowania na poziomie grupy. W takim przypadku mimo, że dana spółka zależna w Polsce nie będzie podlegać pod polskie przepisy, to zapewne będzie musiała raportować wewnętrznie na potrzeby spółki-matki z innego kraju EOG. Analogiczna sytuacja będzie mieć też miejsce, gdy spółka matka w Polsce będzie wymagać od wszystkich swoich spółek zależnych raportowania wewnętrznego na potrzeby sporządzenia przez spółkę matkę skonsolidowanego oświadczenia lub sprawozdania na temat informacji niefinansowych. 
   
 9. Czy jeśli spółka zdecyduje się na wcześniejsze wdrożenie nowych wymagań w zakresie raportowania danych niefinansowych i przygotuje odrębne sprawozdanie w zakresie tych informacji już za rok 2016 (w ramach raportu zintegrowanego opublikowanego do 6 miesięcy po dniu bilansowym), to czy może w sprawozdaniu z działalności za 2016 rok wyłącznie odwołać się do tego odrębnie przygotowanego sprawozdania aby wypełnić wymagania art. 49b?
  Nie - ponieważ nowe przepisy z art. 49b UoR mają zastosowanie do sprawozdań z rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r., zatem do sprawozdań z działalności za rok 2016 mają zastosowanie poprzednie przepisy, które wymagają podania bezpośrednio w sprawozdaniu z działalności m.in. wskaźników niefinansowych istotnych dla oceny sytuacji jednostki wraz z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia. Jeśli spółka sporządzi odrębne sprawozdanie niefinansowe za 2016 rok, to będzie ono traktowane tak jak wszystkie dotychczasowe sprawozdania niefinansowe, to znaczy jako dobrowolne sprawozdanie spółki, do którego odniesienie można oczywiście zawrzeć w sprawozdaniu z działalności, ale nie będzie to traktowane jako wypełnienie wymogu dotychczasowego art. 49 ust. 3 UoR.
 10. Jeśli spółka zastosuje standardy raportowania, które wymagają przeprowadzenia konsultacji z interesariuszami i w ich wyniku okaże się, że jakiś obszar wymieniony w art. 49b ustawy o rachunkowości nie jest dla tych interesariuszy istotny, np. zagadnienia dotyczące walki z korupcją – to czy spółka  może taki obszar pominąć w ramach obowiązkowego raportowania polityk?
  Nie – ponieważ jeśli spółka ma politykę np. w obszarze walki z korupcją to powinna zgodnie z wymogami art. 49b ust.2 pkt 3 przedstawić opis takiej polityki i jej rezultaty, niezależnie od tego co wymaga (lub z czego zwalnia) dany standard raportowania. Spółka nie raportuje takiej polityki tylko, jeśli jej nie posiada i w takim przypadku przedstawia uzasadnienie braku danej polityki. Należy zwrócić uwagę, że ustawa – zgodnie z dyrektywą – wymaga ujawnienia polityk w określonych kwestiach (obszarach) niezależnie od tego jakie standardy raportowania wybierze sobie spółka. Na rynku funkcjonują na przykład standardy raportowania dotyczące wyłącznie zagadnień środowiska naturalnego – a więc ich zastosowanie nie będzie oznaczać, że spółka spełniła wszystkie wymogi obowiązkowych ujawnień określone w ustawie o rachunkowości. Należy podkreślić, że spółka powinna mieć na uwadze spełnienie minimum wymogów ujawnień określonych w ustawie i nie traktować żadnego standardu jako ekwiwalentu przepisów ustawowych.
   

 11. Art. 77 UoR – dotyczący kary za niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie sprawozdań - nie uległ zmianie, w przeciwieństwie do art. 79 UoR dotyczącego kar za brak publikacji. Czy to oznacza, że spółka, która w sprawozdaniu z działalności umieści informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania niefinansowego ale de facto go nie sporządzi – nie będzie objęta sankcjami z art. 77 UoR?
  Nie – spółka w takim przypadku będzie objęta sankcjami, ale nie z tytułu tego, że  nie sporządziła odrębnego sprawozdania niefinansowego, lecz z tytułu braku wykonania podstawowego obowiązku, a więc braku zawarcia oświadczenia na temat informacji niefinansowych w ramach sprawozdania z działalności.
   

 12. Jeśli spółka wybierze opcję sporządzenia odrębnego sprawozdania niefinansowego, to czy będzie mieć więcej czasu na jego sporządzenie niż gdyby sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych w ramach sprawozdania z działalności?
  Nie – ponieważ zgodnie z art. 49b ust. 9 UoR spółka może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji niefinansowych w ramach sprawozdania z działalności pod warunkiem, że „wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych  oraz (…)". Zatem bez względu na formę (czy w ramach sprawozdania z działalności czy odrębnie)spółka musi sporządzić informacje wymagane na podstawie art. 49b w terminie sporządzenia sprawozdania z działalności.

 13. Jeżeli spółka dominująca sporządza oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, to czy dane niefinansowe powinny być konsolidowane?  Czy można pokazać dane w podziale na poszczególne spółki/segmenty? Czasem niektóre dane będzie trudno po prostu „sumować".  Czy w przypadku, gdy jednostka zależna lub dominująca nie spełnia wymogów do obowiązkowego raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych, ale grupa kapitałowa ma taki obowiązek na poziomie skonsolidowanym, to oświadczenie/sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych powinno zawierać wyłącznie dane skonsolidowane czy również dane jednostkowe?

  Tak – w oświadczeniu/sprawozdaniu grupy kapitałowej na  temat informacji niefinansowych informacje powinny być o całej grupie, a więc „skonsolidowane" (zagregowane). Jeśli będą pewne dane, których nie będzie można podać na poziomie całej grupy, to powinno to być wyjaśnione i wtedy takie dane można przedstawić na poziomie poszczególnych spółek lub segmentów.  W kwestii segmentów – jeśli grupa kapitałowa przyjmie w ramach polityki, np. w obszarze środowiskowym, podział na kilka segmentów, to wtedy np. wskaźniki wyników polityki w tym obszarze może prezentować w podziale na te segmenty. Mogą być przypadki, że jedna grupa będzie mieć politykę grupy, np. w obszarze kwestii pracowniczych lub środowiska, w podziale na segmenty geograficzne (np. Europa, Azja, Afryka), jest możliwe, że ta polityka będzie mieć trochę inne cele szczegółowe i wskaźniki/mierniki wyników tej polityki, zatem w takim przypadku nie wszystkie dane i wskaźniki na poziomie grupy będą „sumowane". Nie ma obowiązku ujawniania w oświadczeniu/sprawozdaniu grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych informacji na poziomie poszczególnych jednostek, jest obowiązek ujawnienia informacji na poziomie grupy, zwłaszcza gdy grupa ma jednolite polityki w obszarach wskazanych w UoR. Jeśli polityka grupy w danym obszarze jest podzielona, to wtedy informacje powinny być prezentowane także w tym podziale.


 14. Jeżeli jesteśmy spółką dominującą w grupie kapitałowej (mamy kilka spółek bezpośrednio od nas zależnych) i jednocześnie jesteśmy spółką zależną od innego podmiotu (czyli jest to przypadek wieloszczeblowej grupy kapitałowej) i jako spółka indywidualnie spełniamy kryteria określone w UoR, to czy mamy obowiązek przygotować własny raport niefinansowy, czy wystarczy, że nasza spółka nadrzędna (spółka dominująca wyższego szczebla) obejmie nas (i nasze spółki zależne) swoim skonsolidowanym raportem niefinansowym?

 15. Jeśli spółka dominująca indywidulanie przekracza kryteria określone w art. 49b ust. 1 UoR, to występuje obowiązek sporządzenia oświadczenia/sprawozdania na temat informacji niefinansowych na poziomie tej jednostki. Lecz jeśli równocześnie nad tą jednostką dominującą jest inna jednostka dominująca wyższego szczebla, która jest z kraju EOG i obejmie tę jednostkę dominującą i wszystkie jej jednostki zależne swoim oświadczeniem/sprawozdaniem, to wtedy spółka dominująca niższego szczebla może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia swojego oświadczenia/sprawozdania (art. 49b ust. 11 UoR). W takim przypadku spółka korzystająca ze zwolnienia musi ujawnić w swoim sprawozdaniu z działalności nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla oraz zamieścić na swojej stronie internetowej to oświadczenie/sprawozdanie jednostki dominującej wyższego szczebla w terminie 30 dni od dnia jego zatwierdzenia, ale nie później niż 12 miesięcy od swojego dnia bilansowego. Jeśli jednostka dominująca wyższego szczebla ma siedzibę poza Polską, lecz w kraju EOG, to zamieszczeniu na stronie internetowej podlega jej oświadczenie/sprawozdanie przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 16. Jak agregować dane w wybranych wskaźnikach przy raportowaniu dla grupy kapitałowej, gdy: w grupie jest dużo spółek (ok. 35), występuje różny stopień powiązania pośredniego i bezpośredniego (5%, 40%, 60%, 100%) oraz grupa ma cztery zróżnicowane segmenty operacyjne. Czy sporządzając oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych można pominąć niektóre podmioty zależne/stowarzyszone, które są np. „mało istotne" lub ich działalność jest ograniczona tylko do dystrybucji? Czy oświadczenie powinno obejmować wszystkie podmioty należące do grupy kapitałowej - nawet te, w których podmiot posiada niewielki udział? Czy grupy kapitałowe muszą raportować dane niefinansowe również dla tych spółek, w których mają nie 100%, a np. 20% udziałów?

  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że oświadczeniem/sprawozdaniem grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych mają być objęte jednostki tworzące grupę (nie ma tutaj znaczenia, czy grupa ma jeden czy kilka segmentów operacyjnych).   Zgodnie z UoR grupę tworzą wyłącznie spółka dominująca i jej jednostki zależne (niezależnie od tego, czy grupa ma jednoszczeblową czy wieloszczeblową strukturę). Zatem wszystkie jednostki, w których spółka dominująca sporządzająca ww. oświadczenie/sprawozdanie ma udziały, a które nie spełniają definicji jednostki zależnej (kryterium kontroli), tj. na przykład jednostki stowarzyszone oraz współzależne, nie są obejmowane ww. oświadczeniem/sprawozdaniem. Oczywiście na zasadzie dobrowolności dane dotyczące tych jednostek (innych niż jednostki zależne) można przedstawić, ale w sposób odrębny, tak aby na przykład „nie polepszać sobie" np. wskaźników środowiskowych dla całej grupy poprzez dodawanie wybranych jednostek stowarzyszonych. Ponadto jednostka stowarzyszona może nie mieć lub mieć zupełnie inną politykę w obszarach wskazanych przez UoR, niż polityka samej grupy kapitałowej.

 17. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych spółka może sporządzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności w formie jednego dokumentu. Czy w świetle nowej zmiany w UoR spółka będąca jednocześnie podmiotem dominującym w grupie kapitałowej może zamieścić w sprawozdaniu z działalności tylko skonsolidowane informacje niefinansowe, czy zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane informacje niefinansowe?

  Jeśli spółka dominująca najwyższego szczebla ma obowiązek sporządzić zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane oświadczenie na temat informacji niefinansowych, to może te dane umieścić w jednym dokumencie, ale nie może zaprezentować tych danych tylko na poziomie skonsolidowanym. Ww. rozporządzenie oraz UoR pozwalają na sporządzenie sprawozdań z działalności jednostki oraz grupy w formie jednego dokumentu, ale nie pozwalają na sporządzenie sprawozdania z działalności grupy zamiast sprawozdania z działalności jednostki.

 18. Czy spółka objęta raportowaniem na giełdę może zastąpić w raporcie rocznym sprawozdanie opisowe zarządu (sprawozdanie z działalności) – raportem zintegrowanym? Czy wówczas taki raport będzie podlegał przeglądowi audytora tak jak sprawozdanie opisowe zarządu?

  Obecne przepisy UoR nie pozwalają na zastąpienie sprawozdania z działalności raportem zintegrowanym. Raport zintegrowany może (zgodnie z uzasadnieniem do ostatniej nowelizacji UoR) jedynie posłużyć jako wypełnienie obowiązku sporządzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych przy wybraniu opcji odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, przy czym istotne jest, aby taki raport zintegrowany zawierał informacje wymagane art. 49b UoR. W kwestii audytora – oświadczenie/sprawozdanie na temat informacji niefinansowych jest wyłączone z czynności jakie biegły rewident ma obowiązek podjąć w stosunku do sprawozdania z działalności – ma on jedynie obowiązek przedstawić informację, czy jednostka sporządziła oświadczenie/sprawozdanie na temat informacji niefinansowych lub czy miała taki obowiązek, ale skorzystała z ustawowego zwolnienia na podstawie art. 49b ust. 11 lub art. 55 ust. 2e UoR.

 19. Czy firma raportująca może sporządzić raport spełniający ustawowe wymagania, ale według własnej autorskiej metodologii?

  Tak – zgodnie z art. 49b ust. 8 UoR jednostka ma pełną swobodę wyboru zasad/wytycznych/standardów, może nawet opracować własne zasady/metodologię raportowania niefinansowego, albo zastosować konfigurację kilku popularnych standardów np. w zależności od obszaru (np. inny standard w stosunku do kwestii środowiskowych, a inny – do kwestii praw człowieka).

 20. Jak raportować w przypadku braku polityk szczegółowych (np. kodeksu etycznego, polityki nadużyć itd.)? Czy należy najpierw wdrożyć je wszystkie w firmie, czy można raportować bez nich i w jaki sposób?

  Ani dyrektywa 2014/95/UE ani UoR nie wprowadzają wymogu posiadania polityk w określonych obszarach, ani nie określają formy tych polityk – wymagają jedynie ujawnienia tych polityki, jeśli spółka je posiada, i wyników ich stosowania. Jeśli spółka ma np. w ramach polityki dotyczącej praw człowieka kilka szczegółowych polityk, to je opisuje, ponieważ one tworzą jej politykę w tym obszarze. Zakres i forma polityki oraz rodzaje dokumentów, które składają się na daną politykę spółki w danym obszarze zależą od decyzji spółki.

 21. Czy jeśli spółka dominująca raportuje informacje niefinansowe dla całej grupy kapitałowej, a sama ma mniej niż 500 pracowników, to czy musi raportować również odrębnie tylko dla tej spółki dominującej?

  Nie - jeśli taka spółka dominująca sama nie przekracza kryteriów z art. 49b ust. 1 UoR, to nie ma obowiązku sporządzania jednostkowego oświadczenia/sprawozdania na temat informacji niefinansowych i sporządza jedynie ww. oświadczenie/sprawozdanie grupy (jeśli przekracza kryteria na poziomie skonsolidowanym określone w art. 55 ust. 2b – o ile nie przysługuje jej zwolnienie na podstawie art. 55 ust. 2e UoR).

 22. Czy raport niefinansowy powinien dotyczyć w przypadku grupy kapitałowej - całej grupy czy tylko spółki „matki" i być przygotowany jako raport jednostkowy?

  Jeśli jednostka dominująca przekracza progi nie na poziomie jednostki, ale na poziomie skonsolidowanym, to sporządza oświadczenie/sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych i musi ono obejmować spółkę dominującą oraz wszystkie jej jednostki zależne.

 23. Czy spółka giełdowa sporządzając osobny raport na temat informacji niefinansowych ma przedłużony termin jego przygotowania, czy raport musi być przygotowany w dacie podpisania sprawozdania finansowego?

  Zgodnie z art. 49b ust. 9 UoR spółka może - zamiast oświadczenia na temat informacji niefinansowych – sporządzić odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, lecz musi je sporządzić „wraz ze sprawozdaniem z działalności". Zatem termin sporządzenia ww. oświadczenia lub odrębnego sprawozdania jest taki sam.

 24. Spółki giełdowe mają 4 miesiące od dnia bilansowego na opublikowanie raportu rocznego (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych) – czy jeśli wybiorą opcję sporządzenia odrębnie sprawozdania na temat informacji niefinansowych,  to takie sprawozdanie będzie musiało być opublikowane w ciągu 4 miesięcy, czy w ciągu 6 miesięcy określonych w ustawie o rachunkowości?

  Spółki giełdowe w przypadku wybrania opcji sporządzenia odrębnie sprawozdania na temat informacji niefinansowych będą mieć 4 miesiące na jego opublikowanie, a zatem krócej niż w przypadku pozostałych spółek niebędących spółkami giełdowymi (ogólny termin ustawowy to 6 miesięcy). Krótszy termin wynika z faktu, iż odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych jest alternatywnym spełnieniem obowiązku sporządzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych w ramach sprawozdania z działalności, które jako element raportu rocznego jest publikowane przez spółki giełdowe w ciągu 4 miesięcy od dnia bilansowego. Obecnie ww. rozporządzenie Ministra Finansów nie zawiera wprost stwierdzenia, że odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych jest elementem raportu rocznego (w przypadku spółek korzystających z opcji w art. 49b ust. 9 lub analogicznie dla sprawozdania grupy - z art. 55 ust. 2c UoR), jednakże trwają prace legislacyjne nad nowym rozporządzeniem ws. informacji bieżących i okresowych, i w nowych przepisach zostanie to doprecyzowane.

 25. Czy jako jednostka dominująca mająca obowiązek sporządzenia zarówno jednostkowego oświadczenia na temat informacji niefinansowych, jak również ww. oświadczenia grupy kapitałowej, mogę sporządzić na poziomie jednostki – oświadczenie, ale na poziomie grupy kapitałowej – wybrać odrębne sprawozdanie?

  Tak – ustawa zapewnia pełną dowolność w korzystaniu z opcji odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych. Możliwe jest zatem nawet odwrotne wybranie tej opcji, tj. odrębne sprawozdanie na poziomie jednostki, a oświadczenie na poziomie grupy kapitałowej. Także w poszczególnych okresach sprawozdawczych jednostki mogą swobodnie decydować, czy sporządzą oświadczenie czy odrębne sprawozdanie, skorzystanie bowiem z opcji odrębnego sprawozdania w jednym roku nie powoduje, że w kolejnym roku też z tej opcji trzeba będzie skorzystać.

 26. Czy na poziomie grupy kapitałowej raportuję polityki poszczególnych jednostek zależnych?

  Nie – w oświadczeniu/sprawozdaniu grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych raportuje się politykę grupy w danym obszarze. Jeśli każda jednostka ma własną, niezależną od jednostki dominującej politykę w danym obszarze, to oznacza, że jako grupa kapitałowa nie stosuje się polityki w danym obszarze i należy to uzasadnić zgodnie z zasadą określoną w art. 49b ust. 5 UoR, do którego odwołuje się art. 55 ust. 2b oraz ust. 2c UoR.

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.