Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulepszenie zaliczane do kosztów

Składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej wymagają często poniesienia nakładów inwestycyjnych mających na celu zwykle zwiększenie ich wydajności, czy wydłużenie czasu wykorzystywania.

Skutki podatkowe poniesienia takich wydatków będą sprowadzały się głównie do tego, kiedy powinny one powiększyć wartość początkową środka trwałego, a kiedy mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów podatkowych.

Czym jest ulepszenie?

Jako ulepszenie powinniśmy traktować nakłady poniesione na środek trwały, które przede wszystkim powodują wzrost jego wartości użytkowej w porównaniu do wartości z dnia oddania do używania. Ulepszenie powinno być mierzone w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych oraz kosztami ich eksploatacji. Pojęcie ulepszenia odnosi się tylko do środków trwałych, a zatem nie dotyczy wartości niematerialnych i prawnych. Nakłady poniesione na ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej zalicza się bezpośrednio do kosztów podatkowych.
Ulepszenie może przybrać postać:
1) przebudowy, czyli przeprowadzenia robót budowlanych powodujących zmianę stanu środka trwałego,
2) rozbudowy, czyli zmiany polegającej na powiększeniu np. powierzchni użytkowej lub kubatury środka trwałego,
3) rekonstrukcji, czyli odtworzenia nieistniejących dotychczas, np. zniszczonych lub zużytych, składników majątku,
4) adaptacji, czyli nadania nowych cech użytkowych składnikowi majątku, aby służył innym celom niż dotychczas,
5) modernizacji, czyli unowocześnienia.
W przypadku, gdy środki trwałe uległy ulepszeniu, ich wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. Dotyczy to również wydatków na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł.
Środki trwałe będziemy uważali za ulepszone, jeśli:
• wydatki zostały poniesione na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację,
• suma tych wydatków w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł oraz
• wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.
Jeżeli podatnik dokona w trakcie roku podatkowego wydatków na ulepszenie środka trwałego, a ich wartość nie przekroczy 3500 zł, wydatki te mogą bezpośrednio obciążyć koszty uzyskania przychodów. Przekroczenie tej kwoty spowoduje – zdaniem autora – konieczność zwiększenia wartości początkowej środka trwałego o łączną kwotę poniesionych wydatków. W takiej sytuacji należy skorygować koszty o kwotę zaliczonych do nich wydatków na ulepszenie. Korekty dokonuje się w miesiącu, w którym wydatki te przekroczyły 3500 zł. Natomiast od miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia zmieni się kwota odpisów amortyzacyjnych, których odtąd należy dokonywać od powiększonej wartości początkowej ulepszonego środka trwałego.
Warto zwrócić uwagę, że koszty koryguje się jednorazowo w chwili przekroczenia wspomnianej kwoty. Nie ma potrzeby korygowania kosztów za wcześniejsze miesiące, w których zaliczano w koszty wydatki przed przekroczeniem wartości 3500 zł, ponieważ w tym czasie mogły bezpośrednio obciążyć koszty podatkowe. Opisane postępowanie dotyczy jednak sytuacji, gdy podatnik ponosił wydatki na ulepszenie w poszczególnych miesiącach roku podatkowego bez wyraźnego planu inwestycyjnego. Dopiero przekroczenie kwoty 3500 zł spowodowało konieczność korekty kosztów uzyskania przychodów.
Jeśli jednak podatnik postanowił ulepszyć posiadany środek trwały, np. przebudować budynek, i związku z tym ponosił koszty prac budowlanych trwających nieprzerwanie kilka miesięcy, wartość nakładów nie powinna zostać zaliczona bezpośrednio w koszty. W takim przypadku warto prowadzić oddzielną ewidencję, z której będzie wynikała wartość ulepszenia powiększająca wartość początkową środka trwałego.

PRZYKŁAD
Podatnik poniósł wydatki związane z ulepszeniem maszyny wpisanej do ewidencji środków trwałych. Wydatki te wyniosły:
• w styczniu 1300 zł,
• w marcu 500 zł,
• w czerwcu 1200 zł,
• w sierpniu 650 zł.
W styczniu, marcu i czerwcu podatnik zaliczył poniesione wydatki do kosztów podatkowych. Z uwagi na to, że suma wydatków na ulepszenie maszyny w sierpniu przekroczyła 3500 zł, podatnik nie wpisał w koszty kwoty 650 zł.
W związku z tym w sierpniu należy powiększyć wartość początkową tego składnika majątku o 3650 zł (1300 + 500 + 1200 + 650). Natomiast od września odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać od powiększonej wartości początkowej maszyny. Jednocześnie w sierpniu należy również wyksięgować z kosztów kwotę 3000 zł (1300 + 500 + 1200).

Warto zwrócić uwagę na to, że można spotkać również odmienną opinię co do tego zagadnienia. Sprowadza się ona do tego, że podatnik w przedstawionym przykładzie nie musi dokonać korekty kosztów. Wartość początkową środka powiększy tylko ostatni wydatek z sierpnia (650 zł), który spowodował przekroczenie wartości 3500 zł. Wcześniejsze wydatki, jako że nie przekraczały kwoty 3500 zł, nie muszą być uznane za ulepszenie. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla podatników, ale też bardziej ryzykowne, jeśli chodzi o spór z organami podatkowymi.
Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego
W przypadku poniesienia nakładów na ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego należy kierować się omówionymi wcześniej regułami zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli wydatki te spowodowały wzrost wartości użytkowej środka trwałego, wówczas wartość nakładów powiększy wartość początkową środka trwałego, gdy ich wartość przekroczy w roku podatkowym 3500 zł. Należy pamiętać, że suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć całkowitej wartości środka trwałego, tj. jego wartości początkowej powiększonej o nakłady na jego ulepszenie.

PRZYKŁAD
Podatnik posiada na stanie swojej firmy samochód ciężarowy o wartości początkowej 50 000 zł. Mimo że jest już całkowicie zamortyzowany, nadal jest wykorzystywany w działalności. Podatnik poniósł wydatki na ulepszenie samochodu, które wyniosły 6000 zł. W lutym powiększył wartość początkową samochodu o wartość ulepszenia. Odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać począwszy od marca. Roczna stawka amortyzacji dla samochodów ciężarowych wynosi 20 proc. W takiej sytuacji odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać od wartości 56 000 zł. Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wyniesie:
56 000 x 20% = 11 200 : 12 = 933,33 zł.
Należy pamiętać, że do kosztów podatkowych zostały zaksięgowane odpisy amortyzacyjne w wysokości 50 000 zł. Oznacza to, że do kosztów podatkowych można zaliczyć wartość odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez 7 miesięcy, tj. od marca do sierpnia po 933,33 zł, a we wrześniu – 400,02 zł.
We wrześniu całkowita suma odpisów amortyzacyjnych samochodu wyniesie więc 56 000 zł, według wyliczenia: 933,33 x 6 + 400,02 = 6000 + 50 000.

Ulepszenie środka trwałego a metoda amortyzacji

Jeżeli w wyniku ulepszenia zwiększy się wartość początkowa środka trwałego, podatnik nie ma możliwości wybrania nowej metody amortyzowania tego środka. Wydatki te nie spowodowały powstania odrębnego obiektu, a jedynie ulepszenie istniejącego środka trwałego. W związku z tym, jak stwierdził jeden z organów podatkowych: „poniesienie nakładów na rozbudowę budynku w kwocie przewyższającej 3500 zł, w wyniku czego nastąpił wzrost jego wartości użytkowej, czyli ulepszenie środka trwałego, upoważnia do naliczania dalszych odpisów amortyzacyjnych, przy zastosowaniu pierwotnie (...) przyjętej stawki, od wartości początkowej powiększonej o kwotę dokonanego ulepszenia, przy czym suma wszystkich odpisów nie może przekroczyć podwyższonej wartości ulepszonego środka trwałego” (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z 19 stycznia 2006 r., nr US-PD-I/415/1/56/05).

Ulepszenie wyposażenia

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić ewidencję wyposażenia. Ujmują w niej składniki majątku, których wartość przekracza 1500 zł. Ewidencja ta powinna zawierać co najmniej:
• numer kolejny wpisu i datę nabycia,
• numer faktury lub rachunku oraz nazwę wyposażenia,
• cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
• numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
• datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz przyczynę likwidacji wyposażenia.
Wydatki związane z zakupem wyposażenia stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodu
Natomiast wpisaniu do ewidencji środków trwałych i amortyzacji podlegają składniki majątku stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
Przy czym można nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł. Oznacza to, że składniki majątku o wartości początkowej od 3500 zł i wyższej wprowadza się do ewidencji środków trwałych. Wpisu należy dokonać najpóźniej w miesiącu przekazania danego środka do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego.

Jak potraktować nakłady inwestycyjne poniesione w związku z ulepszeniem wyposażenia?

Najczęściej przyjmuje się, że jeśli zaliczymy bezpośrednio do kosztów podatkowych składnik majątku o wartości początkowej poniżej 3500 zł, wówczas wydatki z nim związane nie będą potraktowane jako ulepszenie. W tym przypadku podkreśla się, że ulepszenie dotyczy amortyzowanego środka trwałego, a nie składnika majątku, którego wartość została wpisana w koszty. Oznacza to, że wartość wydatków inwestycyjnych dotyczących wyposażenia obciąży koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

PRZYKŁAD
Podatnik dokonał w grudniu 2005 r. zakupu aparatu fotograficznego w celu wykorzystania go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość netto aparatu wyniosła 2900 zł. Wydatek ten w grudniu 2005 r. został zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. W marcu 2006 r. podatnik dokupił dodatkowe wyposażenie aparatu w postaci m.in. konwertera i pierścienia, którego wartość netto wyniosła 1650 zł. W tym przypadku kwotę 1650 zł należy zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie poniesienia, tj. w marcu 2006 r.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to jedyny pogląd co do omawianego zagadnienia. Wiemy, że ulepszenie dotyczy środków trwałych, którymi są składniki majątku:
• stanowiące własność lub współwłasność podatnika,
• kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
• o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,
• wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
A zatem wartość składnika majątku czy fakt wpisania go do ewidencji środków trwałych nie jest elementem tej definicji. Przekazanie do używania przy jednoczesnym niewpisaniu do ewidencji środków trwałych nie pozbawia przecież danego składnika majątku natury i charakteru środka trwałego. Organy podatkowe mogą więc uznać, że wydatki na ulepszenie składnika majątku wpisanego w koszty, który spełnia przytoczone warunki do uznania go za środek trwały, powinny powiększyć jego wartość, jeśli przekroczą 3500 zł. To by zaś oznaczało konieczność wprowadzenia takiego składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu dokonania ulepszenia.
Stąd rada, żeby w przypadku rozstrzygnięcia konkretnej sprawy zwrócić się do właściwego organu podatkowego o wydanie stosownej interpretacji prawa podatkowego.

Podstawa prawna:
• art. 22a, art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn.zm.).

Sławomir Liżewski
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryczałt od przychodów ze sprzedaży żywności a pomoc zleceniobiorcy
  Rolniczy handel detaliczny. Czy zatrudniający zleceniobiorcę rolnik może stosować ryczałt od przychodów ze sprzedaży przetwarzanych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 6 ust. 1d oraz art. 9 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance. W ostatnim artykule z cyklu poświęconego Rekomendacjom FCT podsumowujemy kwestie związane z tzw. TP compliance w odniesieniu do okresu obowiązywania pandemii COVID-19.
  Korekta VAT po zakupie przedsiębiorstwa
  Rozliczenia VAT. Po zakupie przedsiębiorstwa można korygować rozliczenia VAT zbywcy – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku NSA I FSK 2240/19.
  Stawka 5% VAT na dania gotowe na wynos
  Stawka 5% VAT - dania gotowe na wynos. W kolejnych dziewięciu wyrokach z 19 października 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i potwierdził, że do dostaw dań gotowych na wynos powinna być stosowana 5 proc. stawka podatku VAT.
  Zmiany w ustawie o VAT - wprowadzenie grup VAT
  Grupa VAT. W ramach Polskiego Ładu, mającego przynieść szereg istotnych zmian w gospodarce, przede wszystkim dla przedsiębiorców, przewidziana jest zmiana w ustawie o VAT dotycząca wprowadzenia grup VAT. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znaleźć można projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
  Zagraniczne firmy w Polsce - prawie 2 mld zł zaległości podatkowych
  Zagraniczne firmy w Polsce - zaległości podatkowe. Jak wynika z danych KAS, na koniec czerwca br. zaległości podmiotów zagranicznych wobec naszego Skarbu Państwa wyniosły przeszło 1,6 mld zł w przypadku organizacji oraz 307 mln zł dla osób fizycznych. W ciągu pół roku kwoty te zwiększyły się odpowiednio o 14% i 2%, a w porównaniu z końcówką 2019 roku – o ponad 27% i 3,6%. Tylko w pierwszej połowie br. organy egzekucyjne dokonały prawie 25% więcej czynności niż w całym ub.r. W wyniku ostatnio przeprowadzonych działań wyegzekwowano ponad 33,5 mln zł.
  Opodatkowania elektrowni wiatrowych - rekompensaty dla gmin
  Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Rząd przyjął projekt ustawy o rekompensacie gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych - podało Centrum Informacyjne Rządu. Koszty rekompensat oszacowano na 524,43 mln zł.
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. SK 39/19.
  Darowizna od rodziców a podatek – warunki zwolnienia, druk, zgłoszenie, tytuł przelewu
  Darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Trzeba jednak spełnić warunek złożenia w odpowiednim terminie zgłoszenia SD-Z2. A w przypadku darowizny pieniężnej dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku jest przelanie pieniędzy na konto. Jeżeli darowizna została wręczona w formie gotówki albo nie dopełniono warunku złożenia zgłoszenia SD-Z2 – trzeba złożyć zeznanie SD-3, a następnie zapłacić podatek.
  Fundusze inwestycyjne - MF pracuje nad projektem ograniczającym goldplating
  Fundusze inwestycyjne a goldplating. Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ograniczającym zjawisko goldplatingu - poinformował 19 października 2021 r. minister Tadeusz Kościński. W opinii uczestników XV Forum Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) goldplating jest jedną z przeszkód utrudniających funkcjonowanie rynku, tworzenie nowych produktów i przyciąganie inwestorów.
  Polski Ład. Ulga podatkowa dla firm wspierających sport i kulturę
  Ulga podatkowa dla firm wspierających sport i kulturę. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poinformowało, że przedsiębiorcy zyskają od 2022 roku możliwość dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. Chodzi o tzw. ulgę sponsoringową, która została przewidziana w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu. Ma stanowić zachętę dla przedsiębiorców do współpracy z instytucjami kultury czy klubami sportowymi, a tym ostatnim ułatwić pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność.
  Unijna lista rajów podatkowych
  Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej w dniu 5 października 2021 r. Resort finansów wydał obwieszczenie uzupełniające listę (rajów podatkowych) na gruncie prawa krajowego.
  Ukryta dywidenda w Polskim Ładzie
  Polski Ład zakłada, że koszty od podmiotów powiązanych nie będą mogły stanowić kosztów podatkowych. Co dokładnie planuje ustawodawca?
  Polski Ład. CIT od przerzuconych dochodów
  CIT od przerzuconych dochodów. Polski Ład wprowadza nowy podatek w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, o którym bardzo mało się mówi, a będzie dodatkowym obciążeniem dla firm. To podatek od przerzucanych dochodów.
  Akcyza na piwo - podwyżka o ponad 50 proc.
  Akcyza na piwo. W latach 2020–2027 sumaryczny wzrost stawki akcyzy na piwo sięgnie aż 54 proc. To więcej niż na przestrzeni ostatnich 20 lat – wskazuje branża piwowarska.
  Podatek od środków transportowych 2022 - stawki minimalne
  Podatek od środków transportowych 2022 - stawki minimalne. W 2022 roku będą obowiązywały takie same stawki minimalne podatku od środków transportowych, jak w 2021 roku.
  Restrukturyzacja – czym jest i kiedy warto się na nią zdecydować?
  Czym jest restrukturyzacja? Jakie są przesłanki i rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego? Na czym polega to postępowanie i czym skutkuje jego otwarcie? Prawne aspekty restrukturyzacji omawia Aneta Frydrych, Aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.
  Stawka płatności za zazielenienie za 2021 r.
  Stawka płatności za zazielenienie (płatności zielonej) za 2021 r. wynosi 327,26 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
  Spłata cudzych długów a koszty podatkowe
  Spłata cudzych długów nie jest podatkowym kosztem – tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Kiedy zatem wydatek może być kosztem uzyskania przychodu?
  Złożenie korekty deklaracji może skutkować nałożeniem kary
  W ramach projektu Polskiego Ładu nastąpią zmiany w kodeksie karnym skarbowym, które dotyczyć będą pojawienia się nowych przepisów ograniczających możliwość uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Art. 16a ust. 3 k.k.s., który o tym mówi, ma obowiązywać już od 2022 roku i dotyczyć deklaracji podatkowych oraz jednolitego pliku kontrolnego.
  Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce
  Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce. Polski rezydent podatkowy, który uzyskuje w 2021 przychody z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii ma możliwość ich rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w Polsce. Podatek od najmu zapłacony w Wielkiej Brytanii podlega uwzględnieniu (odliczeniu od ryczałtu) przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące oraz wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-28. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 października 2021 r.
  Inflacja - kogo dotyka najbardziej
  Inflacja - kogo dotyka najbardziej. Emeryci i renciści mniej wydają na paliwo, a za to więcej na jedzenie i zdrowie. To dlatego trochę słabiej odczuwają dziś inflację. Słabiej niż osoby pracujące na etacie czy przedsiębiorcy – sugerują najnowsze dane GUS.
  Grupa VAT - nowa instytucja Polskiego Ładu
  Polska jako kolejny kraj europejski, w ramach tzw. Polskiego Ładu, wprowadza instytucję Grupy VAT. Przewodnią ideą rozwiązania jest uproszczenie rozliczeń wewnątrz grup podatników i możliwość występowania jako jeden podatnik VAT. W jaki sposób będą działać Grupy VAT i jakie korzyści oferują?
  Zwolnienie z VAT towarów i usług dla wojska
  Zwolnienie z VAT. Towary dostarczane i usługi świadczone na rzecz sił zbrojnych państw należących do NATO oraz towary importowane przez te siły mają być zwolnione z podatku VAT zakłada projekt noweli ustawy o VAT.
  Dopłaty do cen energii elektrycznej - nowy dodatek energetyczny dla najuboższych
  W ramach wsparcia najuboższych rząd chce przeznaczyć na dopłaty do prądu w 2022 roku ok. 1,5 mld zł - poinformowało PAP źródło w rządzie. Nowym dodatkiem energetycznym mają być objęte gospodarstwa domowe, których miesięczne dochody nie przekraczają 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.