| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ujmować rezerwy w księgach rachunkowych

Jak ujmować rezerwy w księgach rachunkowych

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostkę do tworzenia rezerw na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania. Jednak ich powstanie musi wynikać z prawnego lub zwyczajowego obowiązku. Ma to na celu zabezpieczenie jednostki przed pewnym ryzykiem gospodarczym.

Wykazanie w sprawozdaniu finansowym
 
Tworząc sprawozdanie finansowe, przede wszystkim trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazuje się w bilansie oddzielnie. Nie należy ich automatycznie kompensować, gdyż nie ma pewności, że podatkowa realizacja różnic nastąpi w tym samym okresie.
Ustawa o rachunkowości daje natomiast możliwość kompensowania różnic jednostkom posiadającym tytuł uprawniający je do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. Prezentacja tych składników w bilansie powinna wyglądać w następujący sposób:
• aktywa z tytułu odroczonego podatku – pozycja aktywów: A.V.1 „Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe”
• rezerwy z tytułu odroczonego podatku – pozycja pasywów: B.I.1 „Rezerwy na zobowiązania”.
W rachunku zysków i strat wykazuje się różnicę między stanem rezerw i aktywów na koniec i początek okresu sprawo- zdawczego w pozycji: „Podatek dochodowy” (wariant kalkulacyjny – O, porównawczy – L).
W części „Informacja dodatkowa” natomiast należy o tych rezerwach zawrzeć informację, która mogłaby w istotny sposób wpłynąć na wynik finansowy jednostki.
 
Świadczenia pracownicze
 
Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia emerytalne nie wynika wprost z ustawy o rachunkowości, lecz ma swoje uzasadnienie w nadrzędnych zasadach rachunkowości. Warto też zwrócić uwagę na MSR nr 19 „Świadczenia pracownicze”, który dostarcza przesłanek do ich tworzenia. Według tego standardu jednostka powinna ujmować po pierwsze – zobowiązania, gdy pracownik wykonywał pracę w zamian za świadczenia pracownicze, które mają być wypłacone w przyszłości. Po drugie – koszty, gdy jednostka wykorzystuje korzyści ekonomiczne wynikające z pracy wykonanej przez pracownika w zamian za świadczenia pracownicze.
Ponadto standard wyróżnia następujące kategorie świadczeń pracowniczych:
• krótkoterminowe świadczenia pracownicze, takie jak: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe, płatne zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku, premie oraz inne świadczenia pieniężne, np. opieka medyczna dla aktualnie zatrudnionych pracowników,
• świadczenia po okresie zatrudnienia, takie jak: emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia,
• inne długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym: urlopy z tytułu długiego stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe,
• świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
• kapitałowe świadczenia pracownicze.
Rezerwy, które tworzy się na przyszłe świadczenia związane z pracownikami, ewidencjonuje się na koncie 647 „Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne”. Kluczową kwestią w tym przypadku determinującą tworzenie rezerwy będzie zobowiązanie do wypłaty w przyszłości świadczeń wynikających z kodeksu pracy, regulaminu wynagrodzeń lub zakładowych umów zbiorczych. Należy pamiętać, że w zakres tych rezerw nie wchodzą te, które tworzy się na restrukturyzację, np. odprawy dla pracowników, z którymi rozwiązuje się umowę o pracę.
Przy poruszaniu tej problematyki należy wziąć pod uwagę istotność, z jaką przyszłe świadczenia będą wpływać na wynik finansowy, i od tego uzależnić decyzję o utworzeniu rezerw. Warto zaobserwować, jakie wartości osiągają świadczenia w poszczególnych latach. Jeżeli różnice między nimi są niewielkie, nie ma podstaw do tworzenia tego typu rezerw.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »