Kategorie

Obowiązek ustanowienia IOD (Inspektora Ochrony Danych)

Obowiązek ustanowienia IOD (Inspektora Ochrony Danych)
Czy w związku z wejściem w życie przepisów RODO masz obowiązek powołać Inspektora Ochrony Danych w swojej firmie? Wyjaśnia Wojciech Ostrowski, radca prawny w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( w dalszej części zwane RODO) wprowadzają w art. 5 ust.1 RODO określone zasady przetwarzania danych osobowych. Do tzw. materialnych zasad przetwarzania danych osobowych RODO zalicza:

1) zasadę legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania (tzw. zgodność przetwarzania z prawem);

2) zasadę celowości (ograniczania celu, przetwarzanie tylko w takim celu, jaki został podany przy ich pozyskiwaniu);

3) zasadę minimalizacji danych (tj. adekwatność, proporcjonalność, zbieramy tylko takie dane, które są nam potrzebne, nie zbieramy danych na wyrost), 4) zasadę prawidłowości (poprawności);

5) zasadę ograniczenia czasowego (czasowość, nie możemy przetwarzać danych w sposób nieograniczony czasowo);

6) zasadę odpowiedniego bezpieczeństwa (integralności i poufności danych).

Reklama

Niezależnie od tego RODO wprowadza jeszcze jedną generalną zasadę (tzw. zasadę formalną) a mianowicie taką, że ciężar udowodnienia,  przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator ( a więc Twoja firma) stosuje się do wymienionych powyżej zasad przetwarzania danych spoczywa na nas samych (art.5 ust.1 RODO).

Jest to tzw. wymóg rozliczalności. Oznacza on, ni mniej ni więcej tylko to, że mamy nie tylko obowiązek stosować się do w/w 6 zasad materialnych, lecz także, w razie kontroli, wykazać, że podejmowane przez nas działania i stosowane metody są zgodne z RODO, a co więcej są skuteczne.

W świetle RODO, instytucja Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD) jest tym elementem, który ma wspomagać Administratora w przestrzeganiu wspomnianej zasady rozliczalności.

Czy jednak wszyscy Administratorzy mają obowiązek powołania IOD?

Jakkolwiek RODO nie nakłada bezpośredniego obowiązku wyznaczenia IOD w każdym podmiocie, to jednak ze względu na wspomnianą powyżej zasadę rozliczalności, niejednokrotnie korzystne dla podmiotów może być dobrowolne wyznaczenie takiej osoby. Z drugiej jednak strony, w świetle przepisów RODO, niektórzy administratorzy i przetwarzający dane mają obowiązek wyznaczenia IOD. Mówiąc ogólnie możemy rozróżnić dwie kategorie podmiotów, a więc te, które co do zasady nie mają obowiązku powołania IOD oraz takie, które obligatoryjnie muszą wyznaczyć IOD.

Zgodnie art. 37 RODO obowiązek wyznaczenia IOD mają następujący administratorzy i podmioty przetwarzające dane:

Reklama

- organy i podmioty publiczne (do takich podmiotów najczęściej zalicza się organy władzy państwowej, lokalne władze samorządowe, instytucje publiczne, jednostki wykonujące powierzone zadania publiczne takie jak np. transport publiczny, dostarczanie energii lub wody, świadczenie usług w zakresie infrastruktury drogowej, radiofonii i telewizji publicznej lub inne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej),

- podmioty, których główny przedmiot działalności polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swoją dużą skalę, charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą. Do tej kategorii podmiotów, które będą zobowiązane do wyznaczenia IOD można tytułem przykładu wymienić: podmioty świadczące sprzedaż produktów przez internet, szpitale w zakresie przetwarzania danych pacjentów, banki przetwarzające dane swoich klientów albo instytucje ubezpieczeniowe, faktoringowe w zakresie prowadzonej działalności, podmioty przetwarzające dane dla celów reklamy czy też dostawcy lub operatorzy świadczący usługi telekomunikacyjne lub internetowe lub usługi lokalizacyjne, a także podmioty świadczące usługi marketingowe. Jakkolwiek przepisy RODO nie definiują pojęcia „regularnego i systematycznego monitorowania” to jednak, jako przykłady takich działań można wskazać działania polegające na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, obsłudze sieci telekomunikacyjnych, przekierowywaniu poczty elektronicznej, świadczeniu usług call center, usługi marketingowe oparte na danych, profilowanie i ocenianie dla celów oceny ryzyka (kredytowego, ubezpieczeniowego, prania pieniędzy, zapobiegania wyłudzeniom), śledzenia lokalizacji np. przez aplikacje mobilne, pakiety usług lojalnościowych, monitorowanie danych dotyczących zdrowia i kondycji fizycznej za pośrednictwem urządzeń przenośnych, monitoring wizyjny (usługi ochroniarskie) itp. Kolejną przesłanką obligującą do wyznaczenia IOD w tej grupie podmiotów jest to, aby operacje przetwarzania były główną działalnością Administratora. Wskazówkę, jak w tym przypadku należy rozumieć pojęcie „główna działalność” można znaleźć w pkt 97 motywów RODO, stanowiących swego rodzaju uzasadnienie (wyjaśnienie) niektórych pojęć zawartych w RODO. I tak w świetle wyjaśnień zawartych w tym motywie „w sektorze prywatnym przetwarzanie danych osobowych jest główną działalnością Administratora, jeżeli oznacza jego zasadnicze, a nie poboczne czynności”. Główna działalnością będzie, zatem kluczowa z punktu widzenia osiągnięcia celów działalność Administratora, z tym, że nie należy tego interpretować w oderwaniu od działalności w zakresie przetwarzania danych nierozerwalnie związaną z działalnością Administratora. Jako obraz takiej działalności można przytoczyć, za stanowiskiem Grupy Roboczej Art.29 DS.. Ochrony Danych, przykład firmy świadczącej usługi ochrony mienia, która prowadzi monitoring w różnych obiektach handlowych, domach prywatnych oraz przestrzeni publicznej. Działalnością główną firmy ochroniarskiej nie jest przecież przetwarzanie danych, lecz świadczenie usług ochroniarskich. Natomiast bezpośrednio z tym związane jest przetwarzanie danych, co powoduje, że firma taka ma obowiązek powołać IOD.

- podmioty, których główny przedmiot działalności polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych – vide art. 9 ust.1 RODO (tytułem przekładu można tu wskazać dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia lub orientacji seksualnej danej osoby) oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa. Przepisy RODO nie definiują pojęcia przetwarzania danych osobowych na „dużą skalę” Wydaje się, że nie jest po prostu możliwe wskazanie konkretnej wartości, czy też rozmiaru zbioru danych, czy też liczby osób, których dane dotyczą, która mogłaby posłużyć za przyjęcie, że w danym przypadku mamy do czynienia przypadkiem tzw. „dużej skali.” Pewną wskazówką w tym zakresie może być Pkt 91 Motywów RODO, stanowiących swego rodzaju uzasadnienie (wyjaśnienie) niektórych pojęć zawartych w RODO. I tak zgodnie z treścią tego motywu do operacji o „dużej skali” można zaliczyć takie operacje przetwarzania, które służą przetwarzaniu znacznej ilości danych osobowych na szczeblu regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym i które mogą wpływać na dużą liczbę osób, których to dane dotyczą, oraz które mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Z drugiej strony w dalszej części powołanego motywu przytaczany jest też skrajny przykład operacji, które nie stanowią przetwarzania na dużą skalę. Zgodnie z tym przykładem nie będzie traktowane, jako przetwarzanie na duża skalę przetwarzanie danych nawet wielu pacjentów przez jednego lekarza lub wielu klientów dokonywane przez jednego prawnika. Idąc tym tropem rozumowania można przyjąć, że np. podmiot prowadzący sieć aptek na terenie kraju będzie zobowiązany do powołania IOD (przetwarza, bowiem na dużą skalę szczególne kategorie danych, jakimi są dane dotyczące stanu zdrowia pacjentów zawarte na receptach), a farmaceuta, prowadzący jednoosobową aptekę, jakkolwiek też przetwarza szczególne kategorie danych, nie będzie już zobowiązany do powołania IOD, gdyż nie przetwarza tych danych „na dużą skalę.”

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Polecamy: INFORLEX Biznes

W przypadku innych podmiotów jakkolwiek RODO nie nakłada bezpośredniego obowiązku wyznaczenia IOD to jednak zaleca administratorom oraz podmiotom przetwarzającym udokumentowanie wewnętrznej procedury przeprowadzonej w celu ustalenia obowiązku bądź braku obowiązku wyznaczenia IOD. Innymi słowy, jeśli administrator uważa, że nie należy do kategorii podmiotów zobowiązanych do wyznaczenia IOD, to w celu zapewniania przestrzegania zasady rozliczalności, powinien udokumentować w wewnętrznej procedurze brak takiego obowiązku.

W świetle postanowień RODO osoba powołana do pełnienia funkcji IOD może to być zarówno osobą zatrudnioną u administratora jak również podmiotem zewnętrznym wykonującym te zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. Osoba taka, zgodnie z art. 37 ust.5 RODO powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych oraz praktyki w dziedzinie ochrony danych, która umożliwi mu wykonywanie zadań, o których mowa w art. 39 RODO (wykaz zadań IOD). Należy wskazać, że jest to jedynie minimalna lista obowiązków IOD, którą można w umowie z IOD rozszerzyć. Aby powołać IOD należy, zatem po pierwsze podjąć stosowną uchwałę(decyzję) wyznaczającą IOD, a po drugie, jeśli jest to podmiot zewnętrzny podpisać z osobą pełniącą funkcję IOD stosowaną umowę. Decyzję o powołaniu IOD podejmuje organ uprawniony do reprezentowania Administratora. Będzie to, zatem zarząd w przypadku spółek kapitałowych, wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, np. w przypadku spółek jawnych, komplementariusz w przypadku spółek komandytowych lub komandytowo akcyjnych lub właściciel, jeśli IOD powoływany jest przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Należ też pamiętać, że administrator lub podmiot przetwarzający zobowiązani są opublikować dane kontaktowe IOD oraz zawiadomić o tym fakcie organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Niezależnie od tego wskazane jest podpisanie umowy na pełnienie funkcji IOD, która określać będzie prawa i obowiązki IOD a także jego wynagrodzenie za pełnienie funkcji IOD.


Należy pamiętać, ze osoba pełniąca funkcję IOD korzysta ze specjalnego statusu. Przykładowo IOD nie może między innymi otrzymywać instrukcji czy zaleceń dotyczących wykonywania przez niego zadań. Nie może też być odwołany ani karany przez Administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich obowiązków. Ponadto zgodnie z RODO osoba pełniąca funkcje IOD powinna bezpośrednio podlegać najwyższemu kierownictwu Administratora lub podmiotu przetwarzającego ( a więc zarządowi w przypadku spółek prawa handlowego lub innej osobie, która zgodnie z obowiązującymi przepisami pełni funkcje kierownika danej jednostki). Przepisy RODO określają zadania IOD związane z przestrzeganiem ochrony danych osobowych (art.39 RODO).

Zadania te w świetle przepisów RODO obejmują :

(i) informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych, a także doradzanie im w tych sprawach,

(ii) monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityki Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w procedurze przetwarzania danych oraz powiązane z tym audyty,

(iii) udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz ich monitorowania,

(iv) współpraca z organem nadzorczym,

(v) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych oraz prowadzenie konsultacji we wszelkich innych spawach wynikających z przepisów RODO.

Tak, jak wspomniano powyżej jest to lista minimalna, którą w umowie z IOD można rozszerzyć (np. powierzyć IOD prowadzenie rejestru czynności). Na zakończenie należy podkreślić, że IOD, co do zasady, nie są osobiście odpowiedzialni za niezgodność przetwarzania z wymogami ochrony danych (RODO). Z przepisów RODO (art.24 ust.1) jasno wynika, iż to administrator lub podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia i wykazania zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa (tzw. zasada rozliczalności).

Wojciech Ostrowski Radca prawny w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.