Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązek ustanowienia IOD (Inspektora Ochrony Danych)

Obowiązek ustanowienia IOD (Inspektora Ochrony Danych)
Obowiązek ustanowienia IOD (Inspektora Ochrony Danych)
Czy w związku z wejściem w życie przepisów RODO masz obowiązek powołać Inspektora Ochrony Danych w swojej firmie? Wyjaśnia Wojciech Ostrowski, radca prawny w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( w dalszej części zwane RODO) wprowadzają w art. 5 ust.1 RODO określone zasady przetwarzania danych osobowych. Do tzw. materialnych zasad przetwarzania danych osobowych RODO zalicza:

1) zasadę legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania (tzw. zgodność przetwarzania z prawem);

2) zasadę celowości (ograniczania celu, przetwarzanie tylko w takim celu, jaki został podany przy ich pozyskiwaniu);

3) zasadę minimalizacji danych (tj. adekwatność, proporcjonalność, zbieramy tylko takie dane, które są nam potrzebne, nie zbieramy danych na wyrost), 4) zasadę prawidłowości (poprawności);

5) zasadę ograniczenia czasowego (czasowość, nie możemy przetwarzać danych w sposób nieograniczony czasowo);

6) zasadę odpowiedniego bezpieczeństwa (integralności i poufności danych).

Niezależnie od tego RODO wprowadza jeszcze jedną generalną zasadę (tzw. zasadę formalną) a mianowicie taką, że ciężar udowodnienia,  przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator ( a więc Twoja firma) stosuje się do wymienionych powyżej zasad przetwarzania danych spoczywa na nas samych (art.5 ust.1 RODO).

Jest to tzw. wymóg rozliczalności. Oznacza on, ni mniej ni więcej tylko to, że mamy nie tylko obowiązek stosować się do w/w 6 zasad materialnych, lecz także, w razie kontroli, wykazać, że podejmowane przez nas działania i stosowane metody są zgodne z RODO, a co więcej są skuteczne.

W świetle RODO, instytucja Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD) jest tym elementem, który ma wspomagać Administratora w przestrzeganiu wspomnianej zasady rozliczalności.

Czy jednak wszyscy Administratorzy mają obowiązek powołania IOD?

Jakkolwiek RODO nie nakłada bezpośredniego obowiązku wyznaczenia IOD w każdym podmiocie, to jednak ze względu na wspomnianą powyżej zasadę rozliczalności, niejednokrotnie korzystne dla podmiotów może być dobrowolne wyznaczenie takiej osoby. Z drugiej jednak strony, w świetle przepisów RODO, niektórzy administratorzy i przetwarzający dane mają obowiązek wyznaczenia IOD. Mówiąc ogólnie możemy rozróżnić dwie kategorie podmiotów, a więc te, które co do zasady nie mają obowiązku powołania IOD oraz takie, które obligatoryjnie muszą wyznaczyć IOD.

Zgodnie art. 37 RODO obowiązek wyznaczenia IOD mają następujący administratorzy i podmioty przetwarzające dane:

- organy i podmioty publiczne (do takich podmiotów najczęściej zalicza się organy władzy państwowej, lokalne władze samorządowe, instytucje publiczne, jednostki wykonujące powierzone zadania publiczne takie jak np. transport publiczny, dostarczanie energii lub wody, świadczenie usług w zakresie infrastruktury drogowej, radiofonii i telewizji publicznej lub inne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej),

- podmioty, których główny przedmiot działalności polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swoją dużą skalę, charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą. Do tej kategorii podmiotów, które będą zobowiązane do wyznaczenia IOD można tytułem przykładu wymienić: podmioty świadczące sprzedaż produktów przez internet, szpitale w zakresie przetwarzania danych pacjentów, banki przetwarzające dane swoich klientów albo instytucje ubezpieczeniowe, faktoringowe w zakresie prowadzonej działalności, podmioty przetwarzające dane dla celów reklamy czy też dostawcy lub operatorzy świadczący usługi telekomunikacyjne lub internetowe lub usługi lokalizacyjne, a także podmioty świadczące usługi marketingowe. Jakkolwiek przepisy RODO nie definiują pojęcia „regularnego i systematycznego monitorowania” to jednak, jako przykłady takich działań można wskazać działania polegające na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, obsłudze sieci telekomunikacyjnych, przekierowywaniu poczty elektronicznej, świadczeniu usług call center, usługi marketingowe oparte na danych, profilowanie i ocenianie dla celów oceny ryzyka (kredytowego, ubezpieczeniowego, prania pieniędzy, zapobiegania wyłudzeniom), śledzenia lokalizacji np. przez aplikacje mobilne, pakiety usług lojalnościowych, monitorowanie danych dotyczących zdrowia i kondycji fizycznej za pośrednictwem urządzeń przenośnych, monitoring wizyjny (usługi ochroniarskie) itp. Kolejną przesłanką obligującą do wyznaczenia IOD w tej grupie podmiotów jest to, aby operacje przetwarzania były główną działalnością Administratora. Wskazówkę, jak w tym przypadku należy rozumieć pojęcie „główna działalność” można znaleźć w pkt 97 motywów RODO, stanowiących swego rodzaju uzasadnienie (wyjaśnienie) niektórych pojęć zawartych w RODO. I tak w świetle wyjaśnień zawartych w tym motywie „w sektorze prywatnym przetwarzanie danych osobowych jest główną działalnością Administratora, jeżeli oznacza jego zasadnicze, a nie poboczne czynności”. Główna działalnością będzie, zatem kluczowa z punktu widzenia osiągnięcia celów działalność Administratora, z tym, że nie należy tego interpretować w oderwaniu od działalności w zakresie przetwarzania danych nierozerwalnie związaną z działalnością Administratora. Jako obraz takiej działalności można przytoczyć, za stanowiskiem Grupy Roboczej Art.29 DS.. Ochrony Danych, przykład firmy świadczącej usługi ochrony mienia, która prowadzi monitoring w różnych obiektach handlowych, domach prywatnych oraz przestrzeni publicznej. Działalnością główną firmy ochroniarskiej nie jest przecież przetwarzanie danych, lecz świadczenie usług ochroniarskich. Natomiast bezpośrednio z tym związane jest przetwarzanie danych, co powoduje, że firma taka ma obowiązek powołać IOD.

- podmioty, których główny przedmiot działalności polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych – vide art. 9 ust.1 RODO (tytułem przekładu można tu wskazać dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia lub orientacji seksualnej danej osoby) oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa. Przepisy RODO nie definiują pojęcia przetwarzania danych osobowych na „dużą skalę” Wydaje się, że nie jest po prostu możliwe wskazanie konkretnej wartości, czy też rozmiaru zbioru danych, czy też liczby osób, których dane dotyczą, która mogłaby posłużyć za przyjęcie, że w danym przypadku mamy do czynienia przypadkiem tzw. „dużej skali.” Pewną wskazówką w tym zakresie może być Pkt 91 Motywów RODO, stanowiących swego rodzaju uzasadnienie (wyjaśnienie) niektórych pojęć zawartych w RODO. I tak zgodnie z treścią tego motywu do operacji o „dużej skali” można zaliczyć takie operacje przetwarzania, które służą przetwarzaniu znacznej ilości danych osobowych na szczeblu regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym i które mogą wpływać na dużą liczbę osób, których to dane dotyczą, oraz które mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Z drugiej strony w dalszej części powołanego motywu przytaczany jest też skrajny przykład operacji, które nie stanowią przetwarzania na dużą skalę. Zgodnie z tym przykładem nie będzie traktowane, jako przetwarzanie na duża skalę przetwarzanie danych nawet wielu pacjentów przez jednego lekarza lub wielu klientów dokonywane przez jednego prawnika. Idąc tym tropem rozumowania można przyjąć, że np. podmiot prowadzący sieć aptek na terenie kraju będzie zobowiązany do powołania IOD (przetwarza, bowiem na dużą skalę szczególne kategorie danych, jakimi są dane dotyczące stanu zdrowia pacjentów zawarte na receptach), a farmaceuta, prowadzący jednoosobową aptekę, jakkolwiek też przetwarza szczególne kategorie danych, nie będzie już zobowiązany do powołania IOD, gdyż nie przetwarza tych danych „na dużą skalę.”

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Polecamy: INFORLEX Biznes

W przypadku innych podmiotów jakkolwiek RODO nie nakłada bezpośredniego obowiązku wyznaczenia IOD to jednak zaleca administratorom oraz podmiotom przetwarzającym udokumentowanie wewnętrznej procedury przeprowadzonej w celu ustalenia obowiązku bądź braku obowiązku wyznaczenia IOD. Innymi słowy, jeśli administrator uważa, że nie należy do kategorii podmiotów zobowiązanych do wyznaczenia IOD, to w celu zapewniania przestrzegania zasady rozliczalności, powinien udokumentować w wewnętrznej procedurze brak takiego obowiązku.

W świetle postanowień RODO osoba powołana do pełnienia funkcji IOD może to być zarówno osobą zatrudnioną u administratora jak również podmiotem zewnętrznym wykonującym te zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. Osoba taka, zgodnie z art. 37 ust.5 RODO powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych oraz praktyki w dziedzinie ochrony danych, która umożliwi mu wykonywanie zadań, o których mowa w art. 39 RODO (wykaz zadań IOD). Należy wskazać, że jest to jedynie minimalna lista obowiązków IOD, którą można w umowie z IOD rozszerzyć. Aby powołać IOD należy, zatem po pierwsze podjąć stosowną uchwałę(decyzję) wyznaczającą IOD, a po drugie, jeśli jest to podmiot zewnętrzny podpisać z osobą pełniącą funkcję IOD stosowaną umowę. Decyzję o powołaniu IOD podejmuje organ uprawniony do reprezentowania Administratora. Będzie to, zatem zarząd w przypadku spółek kapitałowych, wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, np. w przypadku spółek jawnych, komplementariusz w przypadku spółek komandytowych lub komandytowo akcyjnych lub właściciel, jeśli IOD powoływany jest przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Należ też pamiętać, że administrator lub podmiot przetwarzający zobowiązani są opublikować dane kontaktowe IOD oraz zawiadomić o tym fakcie organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Niezależnie od tego wskazane jest podpisanie umowy na pełnienie funkcji IOD, która określać będzie prawa i obowiązki IOD a także jego wynagrodzenie za pełnienie funkcji IOD.


Należy pamiętać, ze osoba pełniąca funkcję IOD korzysta ze specjalnego statusu. Przykładowo IOD nie może między innymi otrzymywać instrukcji czy zaleceń dotyczących wykonywania przez niego zadań. Nie może też być odwołany ani karany przez Administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich obowiązków. Ponadto zgodnie z RODO osoba pełniąca funkcje IOD powinna bezpośrednio podlegać najwyższemu kierownictwu Administratora lub podmiotu przetwarzającego ( a więc zarządowi w przypadku spółek prawa handlowego lub innej osobie, która zgodnie z obowiązującymi przepisami pełni funkcje kierownika danej jednostki). Przepisy RODO określają zadania IOD związane z przestrzeganiem ochrony danych osobowych (art.39 RODO).

Zadania te w świetle przepisów RODO obejmują :

(i) informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych, a także doradzanie im w tych sprawach,

(ii) monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityki Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w procedurze przetwarzania danych oraz powiązane z tym audyty,

(iii) udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz ich monitorowania,

(iv) współpraca z organem nadzorczym,

(v) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych oraz prowadzenie konsultacji we wszelkich innych spawach wynikających z przepisów RODO.

Tak, jak wspomniano powyżej jest to lista minimalna, którą w umowie z IOD można rozszerzyć (np. powierzyć IOD prowadzenie rejestru czynności). Na zakończenie należy podkreślić, że IOD, co do zasady, nie są osobiście odpowiedzialni za niezgodność przetwarzania z wymogami ochrony danych (RODO). Z przepisów RODO (art.24 ust.1) jasno wynika, iż to administrator lub podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia i wykazania zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa (tzw. zasada rozliczalności).

Wojciech Ostrowski Radca prawny w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowe zasady odpowiedzialności członka zarządu spółki od 13 października 2022 r.
  Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, wchodząca w życie 13 października 2022 r., jest omawiana i analizowana od miesięcy. Wiele zmian ocenianych jest jako potrzebne i pożądane. Przykładem są nowe zapisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółki (z o.o. i akcyjnej), dzięki którym wszystkie spółki kapitałowe obowiązywać będą te same, spójne zasady.
  Jaka inflacja w 2023 roku?
  W drugiej połowie 2022 r. inflacja pozostanie wysoka, natomiast w 2023 r. prognozowane jest jej obniżenie, które powinno następować stopniowo - wynika z opublikowanych w poniedziałek Założeń Polityki Pieniężnej na rok 2023 przyjętych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).
  Ulga na dziecko a PIT-0 dla dużych rodzin
  Ministerstwo Finansów wyjaśniło na stronie podatki.gov.pl, że korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ (tzw. PIT-0 dla dużych rodzin) nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dziecko. Rodzice (także opiekunowie prawni) wychowujący czworo i więcej dzieci mają też prawo do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dziecko, jeżeli brakuje im podatku do odliczenia tej ulgi prorodzinnej. Jednakże kwota tego zwrotu nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez rodziców składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  Obligacje skarbowe (październik 2022) - oprocentowanie, oferta, jak kupić
  Ministerstwo Finansów informuje jakie obligacje skarbowe będą sprzedawane (w sprzedaży detalicznej) w październiku 2022 r. i jakie będzie oprocentowanie tych obligacji. Od 1 października 2022 r. detaliczne obligacje skarbowe można będzie kupić również w Banku Pekao S.A. Dotychczasowi klienci Pekao, a także wszystkie osoby zainteresowane obligacjami skarbowymi będą mogły je kupić w kanałach zdalnych – bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay.
  Kasy fiskalne w myjniach samoobsługowych od 1 kwietnia 2023 r.
  Ministerstwo Finansów po raz kolejny przesuwa termin wejścia w życie obowiązku instalowania kas rejestrujących w samochodowych myjniach samoobsługowych – tym razem na 1 kwietnia 2023 r. - poinformował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 14 września 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów przedłużający ten termin
  Jak wybrać biuro rachunkowe?
  Jak wybrać dobre, kompetentne biuro rachunkowe? Jakie są najważniejsze kryteria wyboru biura rachunkowego? Wyjaśnia Marta Kusek, właścicielka biura rachunkowego, posiadająca 30-letnie doświadczenie w pracy na wszystkich szczeblach zawodu księgowego.
  Ulga na dziecko a dochód dziecka w 2022 roku - limit
  W 2022 roku roczny limit zarobków brutto pełnoletniego (do ukończenia 25. roku życia), uczącego się dziecka, uprawniający do skorzystania przez jego rodziców (lub opiekunów prawnych) z ulgi na dziecko wynosi 16 061,28 zł. Zmiana w tym zakresie weszła w życie od 1 lipca 2022 r. ale ma zastosowanie do rozliczenia podatkowego dochodów uzyskanych w całym 2022 roku.
  Podatek od nieruchomości a wysokość pomieszczeń
  Podatek od nieruchomości. Podstawą opodatkowania budynku jest jego powierzchnia użytkowa, jednak duże znaczenie w tym zakresie ma wysokość pomieszczeń. Może ona skutkować znacznym zmniejszeniem kwoty podatku od nieruchomości lub nawet całkowitym jej brakiem.
  Podatek od nadmiarowych zysków - jaka stawka
  Proponuję podatek od zysków nadzwyczajnych dla spółek energetycznych ze stawką 50 proc. - powiedział 25 września 2022 r. wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dochody z tego podatku szacowane na 13,5 mld zł mają być przeznaczone na łagodzenie skutków wysokich cen energii.
  Podatek od nadmiarowych zysków. Dodatkowe 13,5 mld zł do budżetu
  Podatek od nadmiarowych zysków. Prawdopodobnie zostanie wprowadzone opodatkowanie nadzwyczajnych zysków dużych firm - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szacowany wpływ z tego tytułu do budżetu państwa to 13,5 mld zł.
  Ulga na dziecko 2023 - dla kogo i ile?
  Ulga na dziecko 2023. Ulga prorodzinna jest ulgą podatkową, z której możemy skorzystać w rozliczeniu rocznym PIT. Kto odliczy ulgę na dziecko w 2023 roku i na jakich zasadach?
  Bezrobocie w Polsce 2022 - w sierpniu 4,8%. Czy stopa bezrobocia będzie rosła?
  W sierpniu 2022 r. stopa bezrobocia spadła do 4,8 proc. z 4,9 proc. odnotowanego w czerwcu i lipcu. Takich liczb nie widzieliśmy od ponad trzech dekad - powiedziała 23 września 2022 r. w rozmowie z PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. tego samego dnia GUS poinformował, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 806,9 tys. wobec 810,2 tys. w lipcu. Dalszego spadku bezrobocia (w 2022 roku) nie będzie ze względu na czynniki sezonowe, ale także ze względu na pogarszającą się koniunkturę wśród firm – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski. „Ciągle mamy otwartą ścieżkę do dalszych spadków bezrobocia. Nasza prognoza na koniec roku – 4,5 proc. nadal pozostaje aktualna” – podano w komentarzu Konfederacji Lewiatan do dzisiejszych danych GUS.
  Sezon grzewczy 2022/23. PGNiG: dostawy gazu zabezpieczone
  PGNiG wykorzysta przepustowość gazociągu Baltic Pipe zaplanowaną na ten rok w 100 proc.; zabezpieczone są też dostawy gazu na cały sezon grzewczy 2022/23 - poinformowała w piątek PAP spółka. Zapewniła, że ma dodatkowe kontrakty na zakup gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego.
  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online. Elektroniczna forma zaświadczenia ważna tak jak dokument papierowy
  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) można już otrzymać online (a wcześniej złożyć wniosek) za pomocą e-Urzędu Skarbowego - poinformowało 23 września 2022 r. Ministerstwo Finansów. Warunkiem uzyskania zaświadczenia w ten sposób jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US.
  NIP-2 nowy wzór formularza od 2023 roku
  Minister Finansów przygotował nowy wzór zgłoszenia NIP-2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku. Będzie to już 14. wersja tego formularza. Jakie zmiany zajdą w tym formularzu w porównaniu do obecnego wzoru? Do kiedy będzie można stosować obecny wzór formularza NIP-2 (wersja 13)?
  Specjalne Strefy Ekonomiczne a zwolnienie z podatku
  Jednym z istotnych zwolnień dotyczących przychodów z działalności gospodarczej jest zwolnienie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, która prowadzona jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
  Sprzedaż nieruchomości na gruncie podatku VAT i PCC
  Podejmując decyzję o sprzedaży nieruchomości należy przygotować się na dokonanie wielu formalności. Powstaną skutki nie tylko o charakterze cywilnoprawnym, ale również te na gruncie podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
  Estoński CIT. Kolejne zmiany
  Polski Ład wprowadził szereg zmian w ryczałcie od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT). Były to zmiany zarówno na korzyść, jak i niekorzyść podatników. Jednak zmiany te budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Kolejne zmiany w planach
  Zwrot zawyżonego VAT na paragonie. Sądy nie wiedzą, zdecyduje TSUE
  Zdaniem fiskusa, błędne zastosowanie zawyżonej stawki podatku VAT przy sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym nie daje prawa do korekty rozliczenia. Podatnik traci a urząd zyskuje. Czy można odzyskać nadpłacony w ten sposób podatek?
  Rejestr UBO na Cyprze – od 1 czerwca 2022 roku dostępny dla podmiotów zainteresowanych. Spółki już nie są takie anonimowe.
  Od kilku lat w krajach europejskich zaczęto wprowadzać rejestru beneficjentów rzeczywistych podmiotów gospodarczych. Ostatni ostawał się Cypr, którego prawo od lat zezwala na zarząd powierniczy i zapewnia bardzo korzystne warunki podatkowe. Jednak i na Cyprze rejestr UBO stał się jawny.
  Dodatek węglowy - dłuższy termin wypłaty (2 miesiące)
  Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła wydłużyła z miesiąca do dwóch miesięcy (od dnia złożenia wniosku) termin wypłaty przez samorządy dodatku węglowego. Ale w przypadku wniosków złożonych po dniu 30 października 2022 r. dodatki węglowe wypłacane będą do dnia 30 grudnia 2022 r. Inny zapis nowej ustawy ustalił zasadę wypłaty dodatku węglowego w przypadku, gdy miejsce zamieszkania zamieszkuje więcej, niż jedno gospodarstwo domowe.
  Sprzedaż gospodarstwa rolnego a podatek dochodowy
  Sprzedaż (i każda inna forma odpłatnego zbycia) gospodarstwa rolnego (całego lub jego części) może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie są warunki tego zwolnienia podatkowego?
  Czy powiązania kapitałowe i osobowe spółek mogą wpływać na wysokość opłacanych składek ZUS?
  Spółka dominująca, będąca nawet 100% udziałowcem spółki zależnej nie ma obowiązku opłacania składek ZUS za spółkę zależną.
  Zgłoszenie SD-Z2 i zwolnienie dla najbliższej rodziny w podatku od spadków i darowizn
  Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła 16 września 2022 r. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny oraz zgłoszenia SD-Z2.
  Czy dane w KSeF są bezpieczne?
  Ministerstwo Finansów zapewnia, że Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest na bieżąco monitorowany przez MF, a dane z wystawionych faktur są bezpieczne, w szczególności z uwagi na szyfrowanie danych i samej komunikacji podatników z KSeF.