Kategorie

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – pomoc dla dużych przedsiębiorców

Lubasz i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych
Aneta Frydrych
Aplikantka radcowska
Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – pomoc dla dużych przedsiębiorców
Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – pomoc dla dużych przedsiębiorców
Polski Fundusz Rozwoju w związku z utworzoną przez rząd Tarczą Antykryzysową opracował program „Tarcza Finansowa PFR”, służący m.in. udzieleniu pomocy finansowej dużym przedsiębiorcom, którzy doświadczyli negatywnych następstw pandemii koronawirusa. 9 czerwca 2020 roku uruchomiono nabór do programu. Jego celem jest przede wszystkim zapewnienie dużym przedsiębiorcom płynności finansowej, rekompensata poniesionych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 szkód, udostępnienie kapitału oraz stabilizacja finansowa przedsiębiorców.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pfrsa.pl. Wszelkie wymagane w ramach wniosku oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych i nierzetelnych oświadczeń. We wniosku należy wybrać formę finansowania (przedsiębiorca może wybrać więcej niż jeden z instrumentów). Pierwszeństwo w rozpoznaniu wniosków będą miały wnioski kompletne i nieobarczone brakami. Procedura składania wniosków nie zakłada możliwości odwołania się od decyzji PFR o przyznaniu lub odmowie finansowania. Z powyższych względów bardzo ważne jest staranne wypełnienie wniosku.

Dla kogo przewidziane jest wsparcie? W jaki sposób określić status przedsiębiorcy?

Komentowany program przewiduje wsparcie dla dużych przedsiębiorców. W myśl Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm (dalej „Regulamin”), dużym przedsiębiorcą jest:

 • Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców,
 • Zatrudniający więcej niż 249 pracowników według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku (z wyłączeniem właściciela), lub
 • Przedsiębiorca, którego roczny obrót za 2019 rok przekracza kwotę 50.000.000 euro oraz suma bilansowa za 2019 rok przekracza 43.000.000 euro, oraz
 • MŚP, które zatrudnia powyżej 150 pracowników według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (z wyłączeniem właściciela), jego obrót roczny za rok 2019 przekracza 100.000.000 złotych, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
  • Jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 złotych (lukę rozumie się jako kwotę środków finansowych wymaganą w analizowanym okresie, która pozwoli na kontynuowanie działalności przedsiębiorcy w sposób niezakłócony) oraz
  • Wyczerpał uprzednio maksymalne możliwości otrzymania wsparcia z Programu MŚP (przez wyczerpanie maksymalnych możliwości finansowania z Programu MŚP należy rozumieć udzielenie MŚP wsparcia z programu dla MŚP w wysokości uznanej lub ustalonej przez PFR za maksymalną zgodnie z zasadami programu), lub
  • Finansowanie dotyczy Programu Sektorowego.

Powyżej wymienione kwoty euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Reklama

Przy ustalaniu stanu zatrudnienia, przez pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę, z wyłączeniem pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Dla przekroczenia minimalnego progu zatrudnienia (tj. odpowiednio 249 lub 150 pracowników) nie jest konieczne przekroczenie o pełen etat.

Określając swój status, przedsiębiorca zobowiązany jest zweryfikować czy zachodzą powiązania w relacjach z innymi przedsiębiorcami (np. w ramach grup kapitałowych). W przypadku gdy występuję przedsiębiorstwo powiązane do danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych.

W razie występowania przedsiębiorstw partnerskich do danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu.

Dane dotyczące liczby zatrudnienia i wysokości obrotów ustala się w oparciu o księgi rachunkowe i inne dane (np. skonsolidowane sprawozdania finansowe).

Jakie przesłanki otrzymania wsparcia przewiduje program?

O wsparcie w ramach programu będzie mógł wnioskować przedsiębiorca, który spełni następujące warunki:

 • prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku,
 • na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień podpisania stosownych dokumentów dotyczących finansowania (w zależności od treści umowy) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (nie jest uznawane za zaległość rozłożenie płatności na raty, odroczenie lub zaleganie z płatnościami nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej),
 • Na dzień składania wniosku lub podpisania odpowiednich dokumentów (w zależności od treści umowy) nie był w likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji.
 • Posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zarejestrowany na terytorium RP, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. raju podatkowym (nie dotyczy to sytuacji, w której przedsiębiorca lub jego główny beneficjent rzeczywisty zobowiążą się do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania).
 • Przeszedł pozytywnie badanie kondycji przedsiębiorcy (due dilligence).

Ponadto duży przedsiębiorca winien spełniać jeden z poniższych warunków:

 • Odnotowuje spadek obrotów gospodarczych w ujęciu wartościowym o min. 25 % w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku, w stosunku do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego w roku ubiegłym,
 • Utracił zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających z uwagi na niedostępność komponentów lub zasobów wskutek COVID-19,
 • Wskutek COVID-19 nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25% należności,
 • Nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami wskutek zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego,
 • Jest uczestnikiem programów sektorowych.

Ze wsparcia nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność:

 • w zakresie produktów lub usług mogących skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub praw człowieka,
 • prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe,
 • w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz działalności deweloperskiej w odniesieniu do nieruchomości,
 • w obszarach budzących wątpliwości natury etyczno-moralnej.

Formy finansowania

Polski Fundusz Rozwoju przewiduje następujące formy finansowania: finansowanie płynnościowe w reżimie pomocy publicznej, finansowanie preferencyjne w reżimie pomocy publicznej, pomocowe finansowanie kapitałowe w reżimie pomocy publicznej oraz rynkowe finansowanie kapitałowe w warunkach rynkowych.

Finansowanie płynnościowe w reżimie pomocy publicznej

Jest udzielane w formie tzw. pożyczki płynnościowej w oparciu o sporządzoną dokumentację, przekazywaną przedsiębiorcy na etapie rozpatrywania wniosku. Regulamin wprowadza kwotę maksymalną pożyczki 1 mld złotych, z zastrzeżeniem, że zasadniczo nie może ona przekraczać:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorcy (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019 w oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe lub odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
 • 25 % łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 roku w oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe lub dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W uzasadnionych wypadkach, w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność lub w oparciu o informacje zawarte we wniosku, kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność przez najbliższe 12 miesięcy od dnia udzielenia finansowania (ale nie później niż do 30 czerwca 2021 r.).

Co ważne, w tym instrumencie nie przewidziano możliwości częściowego umorzenia pożyczki.

Finansowanie Preferencyjne w reżimie pomocy publicznej

Jest udzielane w formie tzw. pożyczki preferencyjnej w oparciu o sporządzoną dokumentację, której wzór zostanie przekazany przedsiębiorcy na dalszym etapie rozpatrywania wniosku. Kwota pożyczki nie może być wyższa niż, tzw. szacowana szkoda COVID, oraz nie może przekroczyć:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorcy (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019 w oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe (lub odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym),
 • 25 % łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 roku w oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe lub dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • 750 mln zł.

Szacowana Szkoda COVID będzie wyliczana w oparciu o formułę straty na poziomie EBITDA poniesionej oraz szacowanej w okresie między 1 marca 2020 r. i 31 sierpnia 2020 r. (okres ten może ulec skróceniu, jeżeli przed dniem 31 sierpnia 2020 r. zostanie odwołany stan epidemii).  Szacowana szkoda COVID ma uwzględniać odniesienie do faktycznie osiągniętej straty na poziomie EBITDA w okresie 6 miesięcy przed 1 marca 2020 r. lub w okresie 6 miesięcy między 1 marca 2019 r. oraz 31 sierpnia 2019 r. (w przypadku działalności sezonowej).

Na potrzeby powyższej kalkulacji nie uwzględnia się kosztów finansowanych lub współfinansowanych przez państwo w ramach pakietów działań antykryzysowych.

Faktyczna szkoda COVID jest obliczana na podstawie rzeczywistych danych finansowych za okres nie dłuższy niż przypadający między 1 marca 2020 r. oraz 31 sierpnia 2020 r.

Reklama

W ramach finansowania preferencyjnego program przewiduje możliwość umorzenia. Kwota umorzenia nie może być wyższa niż 75 % kwoty pożyczki oraz 75 % Faktycznej Szkody COVID. Ostateczna decyzja co do kwoty umorzenia będzie podejmowana przez PFR i nie będzie podlegała procedurze odwoławczej. Wysokość umorzenia będzie określona nie później niż do 30 września 2021 r.

Zasady spłaty zarówno pożyczki płynnościowej jak i preferencyjnej są tożsame. Spłata pożyczki ma nastąpić w okresie do 4 lat od daty podpisania umowy pożyczki. W przypadku pożyczki, której data ostatecznej spłaty przypada na nie później niż 30 czerwca 2021 r. przedsiębiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w całości w dacie ostatecznej spłaty.

Jeżeli data ostatecznej spłaty przypada po 30 czerwca 2021 r. przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać spłaty w kwartalnych ratach począwszy od 30 czerwca 2021 r.

Pożyczka jest oprocentowana w sposób stały według następujących zasad:

 • Dla MŚP w pierwszym roku od daty podpisania umowy wynosi 1,0 %, w drugim i trzecim roku 1,25 %, zaś w czwartym 1,75 %
 • Dla pozostałych w pierwszym roku od daty podpisania umowy wynosi 1,25 %, w drugim i trzecim 1,75 %, zaś w czwartym 2.75 %.

Na co może zostać przeznaczone finansowanie płynnościowe oraz preferencyjne?

Zarówno w odniesieniu do finansowania płynnościowego jak i preferencyjnego wsparcie winno zostać przeznaczone na regulowanie zobowiązań handlowych (zakup towarów i materiałów, zaliczki na zakup towarów i materiałów) i innych kosztów operacyjnych służących produkcji lub świadczeniu usług, wynagrodzeń (z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych), zobowiązań publiczno-prawnych i innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności (cele te winny być wskazane w umowie pożyczki i zaakceptowane przez PFR).

Pożyczki nie można przeznaczyć na dokonywanie dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych, nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia, obsługę odsetek, kuponów, płatności prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego przedsiębiorcy, a także inne cele określone w umowie.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Pomocowe Finansowanie Kapitałowe w reżimie pomocy publicznej

Instrument polega na podwyższeniu kapitału zakładowego przedsiębiorcy bezpośrednio lub pośrednio przez PFR (poprzez objęcie nowo wyemitowanych akcji czy udziałów) w spółkach publicznych i niepublicznych, tzw. „Instrument kapitałowy” oraz na pożyczce zamiennej lub obligacji zamiennej, tzw. „Instrument Zamienny”. Przedsiębiorca będzie prowadził z PFR negocjacje, w ramach których ustalone zostaną zasady realizacji inwestycji, ładu korporacyjnego przedsiębiorcy po zamknięciu transakcji oraz mechanizmu wyjścia PFR z inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1.000.000.000 zł z zastrzeżeniem, że wsparcie przekraczające 250.000.000 euro wymaga indywidualnej notyfikacji.

Wsparcie ma pozwolić na przywrócenie stabilnej struktury finansowania w oparciu o dane historyczne (według średniej z lat 2018-2019), w taki sposób, aby struktura ta odzwierciedlała stan na 31 grudnia 2019 roku. Wsparcie może zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, regulowanie wynagrodzeń, kosztów operacyjnych, zobowiązań publiczno-prawnych.

Wsparcia nie można przeznaczać na dokonywanie jakichkolwiek płatności do właścicieli lub podmiotów powiązanych (chyba, że rozliczenia są dokonywane w roku normalnej działalności), nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia ( przedsiębiorca może nabyć ponad 10 % udziałów w podmiotach działających na wyższym lub niższym poziomie łańcucha wartości w obszarze działalności, jeżeli jest to konieczne dla utrzymania jego rentowności), oraz refinansowanie lub przedterminową spłatę bieżącego zadłużenia przedsiębiorcy.

Akcje w spółkach giełdowych będą obejmowane po cenie nieprzekraczającej średniej ceny akcji spółki z 15 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku o inwestycję (pomniejszone o dyskonto równe cenie wykonania warrantów i instrumentów zamiennych wchodzących w skład mechanizmu zwiększania wynagrodzenia*). W przypadku przedsiębiorców nienotowanych na rynku publicznym, wycena jego wartości rynkowej zostanie ustalona przez doradcę finansowego.

* Mechanizm zwiększenia wynagrodzenia – przed przyznaniem finansowania PFR wprowadzi do dokumentacji warranty subskrypcyjne dające prawo do pozyskania dodatkowych akcji, obligacje zamienne lub inny mechanizm skutecznie zwiększający wynagrodzenie o co najmniej 10 %. W przypadku gdy udział PFR nie zostanie zmniejszony o 40 % w ciągu 4 lat po wejściu PFR mechanizm zostaje aktywowany. Jeśli udział PFR nie zmniejszy się do zera w okresie 6 lat po wejściu PFR, mechanizm zostaje ponownie uruchomiony. PFR może zdecydować czy realizować warrant, instrumenty zamienny lub inne mechanizmy.

W odniesieniu do pożyczek oraz obligacji zamiennych występować będzie zmienne oprocentowanie (+ marża):

 • dla MŚP – w pierwszym roku 225 bps, w drugim i trzecim roku 325 bps, w czwartym i piątym roku 450 bps zaś w szóstym i siódmym 600 bps;
 • dla dużych przedsiębiorców – w pierwszym roku 250 bps, w drugim i trzecim 350 bps, w czwartym i piątym roku 500 bps zaś w szóstym i siódmym 700 bps.

Regulamin przewiduje możliwość konwersji pożyczek lub obligacji zamiennych na akcje w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie jest w stanie spłacić długu w terminie zapadalności lub w pierwotnym terminie wymagalności trudno jest uzgodnić cenę akcji z uwagi na dużą niepewność odnośnie realizacji prognoz, zaś strony godzą się na to, że PFR obejmie instrumenty zamienne lub wydłuży termin zapadalności (maksymalnie do 7 lat), a konwersja nastąpi po osiągnięciu ustalonych wyników finansowych.

Naliczane odsetki będą płacone rocznie, w oparciu o nominalną wartość instrumentu (można je odroczyć do terminu zapadalności).

Program przewiduje następujące możliwości wyjścia z inwestycji:

 • spółki publiczne – poprzez sprzedaż na giełdzie papierów wartościowych. PFR może także wykorzystać warranty, instrumenty zamienne lub inne odpowiednie mechanizmy w celu zwiększania poziomu swojego zwrotu. Przedsiębiorca ma możliwość odkupienia akcji objętych przez PFR w dowolnym momencie. Cena odkupu będzie ustalona według nominalnej inwestycji PFR powiększonej o roczne wynagrodzenie odsetkowe lub według ceny rynkowej na moment wykupu (w zależności od tego, która z kwot będzie wyższa).

PFR może w dowolnym momencie sprzedać swój udział po cenie rynkowej nabywcom innym niż przedsiębiorca.

 • spółki niepubliczne - wiodącym sposobem wyjścia będzie sprzedaż akcji na giełdzie papierów wartościowych. PFR może również skorzystać z warrantów, instrumentów zamiennych oraz innych odpowiednich mechanizmów. Przedsiębiorca ma możliwość odkupienia akcji objętych przez PFR w dowolnym momencie. W ciągu dwóch lat, nie później niż 1 stycznia 2023 r. rozpocznie się sprzedaż akcji w pierwszej ofercie publicznej. W razie niepowodzenia, jeżeli przedsiębiorca nie wykupi akcji w ciągu 5 lat od wejścia PFR, konieczne jest wprowadzenie akcji na rynek publiczny.
 • instrumenty zamienne – to wsparcie udzielane jest na okres do 7 lat. Przedsiębiorca może spłacić finansowanie w dowolnym momencie, a w razie niewywiązania się z płatności w terminie zapadalności, należności z tytułu finansowania zostaną zamienione na kapitał własny. Następnie mechanizm ma odbywać się tak jak w przypadku spółek publicznych i niepublicznych z zastrzeżeniami szczegółowo opisanymi w załączniku nr 3 do Regulaminu.

Rynkowe Finansowanie Kapitałowe na warunkach rynkowych

Instrument polega na podwyższeniu kapitału zakładowego przedsiębiorcy bezpośrednio lub pośrednio przez PFR (poprzez objęcie nowo wyemitowanych akcji/udziałów) w spółkach publicznych i niepublicznych, tzw. „Instrument kapitałowy” oraz pożyczce zamiennej lub obligacji zamiennej, tzw. „Instrument Zamienny”. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1.000.000.000 zł.

Wsparcie może zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, regulowanie wynagrodzeń, kosztów operacyjnych, zobowiązań publiczno-prawnych, sfinansowanie podwyższenia kapitału wspólnie z właścicielem w celu finansowania transakcji fuzji lub przejęć, finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji o charakterze rozwojowym oraz inne cele zaakceptowane przez PFR.

Warunki cenowe wsparcie będą odpowiadały warunkom rynkowym.

Program przewiduje następujące warunki wyjścia z inwestycji:

 • spółki publiczne – poprzez sprzedaż na giełdzie papierów wartościowych. W dowolnym momencie przedsiębiorca może akcje odkupić, jak również PFR może w dowolnym momencie sprzedać udział po cenie rynkowej nabywcom innym niż przedsiębiorca.
 • spółki niepubliczne -  wiodącym sposobem wyjścia będzie sprzedaż akcji na giełdzie papierów wartościowych. PFR może również skorzystać z warrantów, instrumentów zamiennych oraz innych odpowiednich mechanizmów. Przedsiębiorca ma możliwość odkupienia akcji objętych przez PFR w dowolnym momencie. W ciągu dwóch lat, nie później niż 1 stycznia 2023 r. rozpocznie się sprzedaż akcji w pierwszej ofercie publicznej. W razie niepowodzenia, jeżeli przedsiębiorca nie wykupi akcji w ciągu 5 lat od wejścia PFR, konieczne jest wprowadzenie akcji na rynek publiczny.
 • instrumenty zamienne – to wsparcie udzielane jest na okres do 7 lat. Podobnie jak w wypadku  finansowania kapitałowego w reżimie pomocy publicznej, przedsiębiorca może spłacić je w dowolnym momencie, a w razie niewywiązania się z płatności w terminie zapadalności, należności z tytułu finansowania zostaną zamienione na kapitał własny. Następnie mechanizm ma odbywać się tak jak w przypadku spółek publicznych i niepublicznych z zastrzeżeniami szczegółowo opisanymi w załączniku nr 3 do Regulaminu.

Aneta Frydrych, aplikantka radcowska

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?