reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Finanse i inwestycje > Tarcza Finansowa PFR – pomoc dla małych i średnich firm

Tarcza Finansowa PFR – pomoc dla małych i średnich firm

Polski Fundusz Rozwoju w związku z utworzoną przez rząd Tarczą Antykryzysową opracował program „Tarcza Finansowa PFR”, służący m.in. udzieleniu pomocy finansowej małym i średnim przedsiębiorcom, którzy doświadczyli negatywnych następstw pandemii koronawirusa. Program przewiduje przeznaczenie blisko 50 miliardów złotych dla firm, w celu ochrony rynku pracy i zapewnienia firmom płynności finansowej w okresie pandemii i towarzyszącej temu złej sytuacji gospodarczej. Beneficjentami programu są mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł przedstawia zasady udzielania pomocy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorców.

Pomoc finansowa dla małych i średnich firm - warunki uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej

W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca zatrudniający średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągający roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzanego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro. Średnim przedsiębiorcą jest natomiast przedsiębiorca zatrudniający średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągający roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzanego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

W związku z powyższym wsparcie finansowe zostało przewidziane dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Określając swój status przedsiębiorca jest zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych). W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa powiązane do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych. W przypadku, gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu. Dane przedsiębiorstw, które podlegają sumowaniu należy ustalać na podstawie ksiąg rachunkowych lub danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Program przewiduje wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, odnotowują spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25 % w dowolnym miesiącu przypadającym po 1 lutego 2020 roku, w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub miesiąca analogicznego w roku ubiegłym.

Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (zgodnie z art. 15 g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku. Wobec przedsiębiorcy chcącego skorzystać ze wsparcia finansowego nie może zostać otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, ani postępowanie restrukturyzacyjne oraz nie może on zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (przy czym nie stanowi zaległości rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, a także zaleganie z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki polecone).
Nadto wsparcie dotyczyć ma przedsiębiorców posiadających rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których działalność gospodarcza została zarejestrowana na terytorium RP w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz których beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. raju podatkowym chyba, że został zobowiązany do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu lub od dnia akceptacji dodatkowych zobowiązań w oparciu o indywidualną zgodę PFR.

Ze wsparcia w ramach programu PFR nie mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie  produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych, lub praw człowieka, działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe jak i prowadzący działalność w obszarach budzących wątpliwości na gruncie etyczno-moralnym, np. przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach, hazardu i powiązanych aktywności, produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych i podobnego typu używek, produkcji i dystrybucji środków odurzających.

Projekt Tarczy Finansowej został notyfikowany przez Komisję Europejską dnia 27 kwietnia 2020 roku).  Nabór wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej został uruchomiony dnia 29 kwietnia 2020 roku o godz. 18.00. Lista banków, za pośrednictwem których możliwe jest złożenie wniosków  jest udostępniona na stronie www.pfrsa.pl. W celu uzyskania wsparcia przedsiębiorca winien złożyć stosowny wniosek, w ramach którego oświadczy, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o spełnieniu powyższych warunków.

Polecamy: Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

Promocja: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Wysokość subwencji przewidzianych dla małych i średnich przedsiębiorców.

Wsparcia finansowe w ramach programu będzie udzielane w formie subwencji. Maksymalna kwota subwencji jest określana procentowo w zależności od poziomu przychodów w 2019 roku oraz ich spadku w związku z COVID-19.

W przypadku spadku obrotów o wartości od 25% do 50% wartość subwencji wyniesie 4% wartości przychodów przedsiębiorcy. Gdy obroty spadną powyżej 50%, ale do 75% subwencja wyniesie 6% wartości przychodów, a w razie gdy, spadek przekroczy 75% kwota subwencji odpowiadać będzie 8% wartości przychodów przedsiębiorcy.

Środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy wsparcie udzielone zostanie z naruszeniem opisanych w niniejszym artykule zasad.

Przeznaczenie środków uzyskanych z tytułu subwencji

Środki uzyskane w ramach Tarczy Finansowej winny zostać przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (z wyjątkiem środków na nabycie lub przejęcie innego przedsiębiorcy), przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25 % udzielonego wsparcia oraz na rozliczenia z podmiotami powiązanymi. Przedsiębiorca nie może wykorzystać środków na płatności do właściciela oraz do podmiotów z nim powiązanych.

Zasady zwrotu subwencji. Możliwe umorzenie subwencji do 75% jej wysokości.

Przedsiębiorca, który zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania wsparcia, będzie zobowiązany do zwrotu subwencji w całości. Dotyczy to także , zawieszenia działalności gospodarczej, otwarcia likwidacji lub otwarcia postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego.

Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą w powyższym okresie, utrzyma poziom zatrudnienia i wykaże stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości uzyskanego wsparcia, będzie zobowiązany do zwrotu jedynie 25% udzielonego wsparcia, zaś pozostałe 75% będzie bezzwrotne.

Przez stratę gotówkową rozumie się stratę w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca zaczął odnotowywać straty (po 1 lutego 2020 r.) lub licząc od miesiąca, w którym udzielono wsparcia.

Przykład:
Średni przychód przedsiębiorcy wynosił 22 500 000 złotych. Odnotował spadek przychodów o 30 %, zatem kwota subwencji wyniesie 900 000 złotych (4%).
Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres kolejnych 12 miesięcy, utrzyma poziom średniego zatrudnienia i wykaże stratę gotówkową większą niż 25%, będzie zobowiązany do zwrotu kwoty 225 000 złotych (25% udzielonego wsparcia). Pozostała kwota, tj. 675 000 złotych pozostanie bezzwrotna.
Jeżeli przedsiębiorca wykaże stratę gotówkową niższą niż 25%, będzie zobowiązany do zwrotu odpowiednio wyższej kwoty. Przykładowo, jeżeli strata wyniesie 20 %, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu dodatkowo 45 000 złotych (5% wartości subwencji). Jeżeli przedsiębiorca obniży poziom zatrudnienia o 10%, będzie zobowiązany do zwrotu dodatkowo 90 000 złotych (10% wartości subwencji).

Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego pod dniu udzielenia subwencji.

Zwrot odpowiedniej kwoty subwencji następuje w 24 miesięcznych ratach. Spłata rozpoczyna się od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Szczegółowy regulamin programu znajduje się na stronie internetowej www.pfrsa.pl

Aneta Frydrych, aplikant radcowski w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama